(Rozpoczyna się od dnia 17 kwietnia)

 

 

NMP Matka Dobrej Rady książeczka modlitewna dla ludu katolickiego 1910

 

 

Nauka. Zbawiciel nasz Jezus Chrystus przebywał dziewięć miesięcy w żywocie Matki Swej Najświętszej Maryi Panny. Święci Apostołowie przez dziewięć dni sposobili się na Zesłanie Ducha Świętego. I my starajmy się odprawić Nowennę, tj. dziewięciodniowe nabożeństwo na uczczenie Najświętszej Maryi Panny. Matki Dobrej Rady, Matki Jezusa Chrystusa i Królowej Apostołów.

Z tą Nowenną dla członków Pobożnego Stowarzyszenia Najświętszej Maryi Panny, Matki Dobrej Rady, jak podaliśmy wyżej połączone są odpusty zupełne i niezgodnie.

Lecz chociażbyśmy nie byli członkami tego Stowarzyszenia, z wielką korzyścią możemy odprawić Nowennę, aby uprosić sobie przez zasługi Najświętszej Panny pomoc w potrzebach duszy i ciała, i dobrą radę w wątpliwościach naszych.

 

 

 

NMP Matka Dobrej Rady książeczka modlitewna dla ludu katolickiego 1910

Rozważania na dni Nowenny wzięte według Św. Pelczara „Życie duchowne 1881”.

 

 

 

PRZEKAŻ 1.5% PODATKU
na rozwój Salveregina. Bóg zapłać
KRS: 0000270261 z celem szczegółowym: Salveregina 19503

 

 

 

Dzień piąty – 21 kwietnia

 

 

Rozważanie. Najświętsza Marya Panna nie tylko dlatego jest Arcydziełem doskonałości, aby się stała dla nas wzorem, lecz przede wszystkim na to, aby była godną Macierzyństwa Boskiego. Wszystkie też Łaski, którymi Pan Bóg tak hojnie uposażył Maryę, jak: Niepokalane Poczęcie, zachowanie od wszelkiej zmazy grzechu, obfitość darów Ducha Świętego, zmierzały do tego, aby Ją uczynić godną Bogarodzicą. Któż wypowie tę godność! Św. Tomasz z Villanuevy twierdził słusznie, iż sięga nieskończoności być Matką nieskończonego i Wszechmocnego Boga. Wszyscy zaś Ojcowie Kościoła zgadzają się na to, iż tylko Bóg jest wyższy nad Bogarodzicę, a po Bogu nie ma nic Jej równego. Na jakąż więc cześć zasługuje Ta, Która jest po Bogu najwyższą!

Modlitwa. Oświecona przez Ducha Świętego prorokowałaś Najświętsza Maryo Panno: „Albowiem odtąd błogosławioną Mnie zwać będą wszystkie narody. Albowiem uczynił mi wielkie rzeczy, Który możny jest: i Święte Imię Jego. A Miłosierdzie Jego od narodu do narodu: bojącym się Jego”. Cudownym sposobem okazałaś się łaskawą w Genezzano, gdzieś przeniosła Swój Obraz. Wpatrując się w ten Święty Obraz, widzę Oblicze Twoje nachylone do Boskiego Dzieciątka, a to Boskie Dzieciątko Jezus przytula się do miłego Oblicza Twego. O Chwalebna Matko Boża, weźmij pod Twą Opiekę wszystkie chrześcijańskie rodziny. Zachowaj lud Twój od małżeństw mieszanych i małżeństw bezbożnych. Otaczaj dobrą radą i pomocą Twoją małżeństwa katolickie. Amen.

 

Litania do Matki Boskiej Dobrej Rady.

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Maryo, módl się za nami.

Święta Panno nad pannami,

Matko Dobrej Rady,

Matko Miłosierdzia,

Córko Ojca Przedwiecznego,

Matko Syna Bożego,

Oblubienico Ducha Świętego,

Świątynio Trójcy Przenajświętszej,

Pani Raju Niebieskiego,

Szafarko Łask Boskich,

Furto niebieska,

Królowa Aniołów,

Ozdobo Patryarchów,

Chwało Proroków,

Matko zaradzająca Apostołom, użycz nam dobrej rady,

Matko zaradzająca Męczennikom,

Matko zaradzająca Wyznawcom,

Matko zaradzająca Pannom,

Matko zaradzająca Wszystkim Świętym,

Matko zaradzająca strapionym,

Matko zaradzająca wdowom i sierotom,

Matko zaradzająca utrapionym,

Matko zaradzająca smutnym,

Matko zaradzająca ubogim i kalekom,

Matko zaradzająca uciśnionym i prześladowanym,

Matko zaradzająca cierpiącym i chorym,

Matko zaradzająca nieszczęśliwym i opuszczonych od ludzi,

Matko zaradzająca we wszelkich potrzebach i niedostatkach,

Matko zaradzająca we wszelkich niebezpieczeństwach,

Matko zaradzająca we wszelkich pokusach,

Matko zaradzająca zwątpiałym i upadłym na duchu,

Matko zaradzająca grzesznikom,

Matko zaradzająca konającym,

Matko zaradzająca wszystkim, co w Tobie ufność położyli i Twojej wzywają pomocy,

We wszystkich potrzebach,

W czasie walki z ułomnościami naszymi,

W chwili, gdy zmuszony(a) będę działać sam(a) przez siebie,

Gdy uznam potrzebę większej uległości i posłuszeństwa,

Gdy mi się zdawać będzie, że mnie ludzie i wszystko na świecie opuściło,

Gdy mnie ciężka boleść gnębić będzie,

Gdy mnie rozpacz ogarnie i siły opuszczać zaczną,

Gdy mnie już nic do tej ziemi przywiązywać nie będzie,

We wszystkich niebezpieczeństwach, nieszczęściach, trwogach i zniechęceniu,

We wszystkich pokusach, walkach i upadku,

Do odzyskania Łaski utraconej,

We wszystkich sprawach, smutku i przeciwnościach,

We wszystkich zamysłach, zamiarach i przedsięwzięciach,

W ucisku, prześladowaniu i niewoli,

We wszystkich dolegliwościach, krzyżach, cierpieniach i niedostatku,

We wszystkich wątpliwościach, niepokojach i zamieszaniach,

W czasie zbytecznego uniesienia się gwałtownymi uczuciami,

W wszystkich chorobach i słabościach,

W zbytecznym przywiązaniu do ludzi i pociech doczesnych,

We wszystkich rozdrażnieniach i natarczywościach,

W oziębłości i zaniedbaniu powinności,

W poddaniu się rozrządzeniom Opatrzności,

W szczęściu i niespodziewanej radości,

W smutku i tęsknocie serca,

W zbytecznym niepokojeniu się o przyszłość,

W zastosowaniu się do każdego położenia,

W zaślepieniu próżnościami świata,

W zbytecznej troskliwości o dobra tej ziemi,

W sprawie zbawienia dusz naszych

W godzinę śmierci,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami, Panie!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

V. Módl się za nami, o Matko Dobrej Rady!

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

Modlitwa pierwsza.

Módlmy się: Jezu Chryste! Synu Ojca Przedwiecznego, Któryś Maryę niezmazaną Pannę za Twoją Matkę obrał i przez Twoje Cudowne Poczęcie i Narodzenie z Jej Panieńskiego Ciała, powszechną Matką ludzkiego narodu uczynił, i nas niegodnych za Jej dzieci i swoich braci przyjął, użycz litościwie: abyśmy przez zwycięską Jej Przyczynę we wszystkich potrzebach i cierpieniach naszych Jej Macierzyńskiej Rady, pociechy i pomocy łaskawie doznali, Jej natchnieniom posłuszni byli, i Ciebie mogli jedynie kochać i chwalić tu docześnie, a tam potem wiecznie. Amen.

Modlitwa druga.

Bądź pozdrowiona, Najświętsza Maryo Panno i prawdziwa Matko Boga! Bądź nieskończenie uwielbiona, Ty najkosztowniejsza całego okręgu ziemi Perło. Tyś nigdy nie gasnące Światło, Tyś Korona panieństwa i Berło prawdziwej wiary! Tyś nienaruszony Kościół świątobliwości, nieogarnionego w sobie zawierający Boga. O Matko, o Panno, Tyś Błogosławiona między niewiastami. Syn Twój, który Błogosławiony przyszedł w Imieniu Pańskim, prawdziwy Dawca Rady do wszystkiego dobrego, który jako Anioł Dobrej Rady w zgromadzeniu sprawiedliwych zasiada w Niebie: ten Syn Twój dał Ci wszelką doskonałość daru do udzielania dobrej rady, wszystkim ludziom. Proszę Cię, wyjednaj nam Łaskę dobrej rady, abyśmy więcej nie wpadali w grzechy, ale raczej, abyśmy za Natchnieniem Ducha Świętego, i sami ćwiczyli się w cnotach i bliźnich naszych do nich zachęcali. Amen.

Modlitwa trzecia.

O Maryo, jako niewiniątko nic nie może bez opieki matki, tak i ja bez Łaski Twojej. O Maryo! mów duszy mojej: Jam jest Matką Miłosierdzia i Litości, nie bój się, nie opuszczę Cię aż na wieki. Amen.

 

 

POSTANOWIENIE: W małżeństwie zachowaj przyzwoitość i pobożność. Czcij ojca i matkę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2024