Przeniesienie Domku Loretańskiego

(Rozpoczyna się od dnia 1 grudnia)

 

 

NOWENNA I:

 

Źródło: Polski Loret 1939r.

 

 

WEZWANIE Z MODLITWĄ.

V. Dozwól mi Cię chwalić, Panno Przenajświętsza.

R. Dziewico Loretańska, módl się za nami.

V. Boże, ku wspomożeniu memu wejrzyj.

R. Panie, ku ratunkowi memu pospiesz.

 

Chwała Ojcu… itd.  Zdrowaś Marya… itd.

 

Niech będzie błogosławiona Święta Izdebka Twego Niepokalanego Poczęcia, w którym Bóg złączył z Twym Ciałem Najczystszą Duszę. O Najświętsza Dziewico, Którą Łaska zachowała od wszelkiej zmazy, niech będzie Błogosławiony Twój rodzinny Domek, w którym Św. Anna została Twoją Matką. Twoje Poczęcie, o Najczystsza Matko Dziewico, ogłosiło radość całemu światu.

Poznaj dalszą część Nowenny

Niech będzie błogosławione mieszkanie, w którym Duch Święty zstąpił na Cię, gdzie Wszechmocny uczynił Cię Matką Zbawiciela bez naruszenia Twojej czystości. O Niepokalana Matko Boga, zawsze Dziewico, przyjmij łaskawie niegodne prośby moje, wejrzyj okiem Miłosierdzia na duchowne i doczesne moje potrzeby, w których od Ciebie pomocy czekam, i uproś mi u Boga grzechów odpuszczenie i Łaskę N. (tu należy wymienić prośbę), dla otrzymania której tę nowennę odmawiam.

O Najświętsza Maryo, Dziewico Loretańska, Najłaskawsza Wspomożycielko nasza! Ty tak wielkie dary i tak cudowne Łaski zlewasz na tych, co z całego świata z wiarą i miłością do Świętego Domku Twojego przychodzą i Ciebie w tym Domku o wspomożenie błagają. Oto i ja przychodzę i pokornie na klęczkach o Łaskę N. (tu należy wymienić prośbę) Cię proszę. O Maryo, nie odmawiaj mi tej Łaski. Z bezgraniczną ufnością wołam o nią do Ciebie, przez Cnoty i Zasługi, przez Radości i Boleści Twoje, w tym Domku doznane, przez Twoją Chwałę w Niebie i przez Twoją Miłość ku biednym na ziemi wygnańcom. Nie odejdę od Stóp Twoich z tego Świętego Domku, aż mnie wysłuchasz i dasz to, o co Cię proszę, jeśli to jest zgodne z przenajświętszą Wolą Bożą, której za Twoim Przykładem w zupełności się poddaję.

 

 

Tu odmówić Litanię Loretańską z modlitwami:

 

 

Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, Módl się za nami!

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad Pannami,

Matko Jezusa Chrystusa,

Matko Łaski Bożej,

Matko najczystsza,

Matko najśliczniejsza,

Matko niepokalana,

Matko nienaruszona,

Matko najmilsza,

Matko przedziwna,

Matko Dobrej Rady

Matko Stworzyciela,

Matko Odkupiciela,

Panno roztropna,

Panno czcigodna,

Panno wsławiona,

Panno można

Panno łaskawa,

Panno wierna,

Zwierciadło sprawiedliwości,

Stolico mądrości,

Przyczyno naszej radości,

Naczynie duchowne,

Naczynie poważne,

Naczynie osobliwego nabożeństwa,

Różo duchowna,

Wieżo Dawidowa,

Wieżo z kości słoniowej,

Domie złoty,

Arko przymierza,

Bramo niebieska,

Gwiazdo zaranna,

Uzdrowienie chorych,

Ucieczko grzesznych,

Pocieszycielko strapionych,

Wspomożenie wiernych,

Królowo Aniołów,

Królowo Patriarchów,

Królowo Proroków,

Królowo Apostołów,

Królowo Męczenników,

Królowo Wyznawców,

Królowo Dziewic,

Królowo Wszystkich Świętych,

Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,

Królowo Wniebowzięta,

Królowo Różańca Świętego,

Królowo Pokoju,

Królowo Korony Polskiej,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

ANTYFONA.

Pod Twoją Obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko: naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód  racz nas zawsze wybawiać, Panno Chwalebna i Błogosławiona. O Pani, o Pani, o Pani nasza! Orędowniczko nasza! Pośredniczko nasza! z Synem Twoim nas pojednaj, Synowi Twojemu nas polecaj, Synowi Twojemu nas oddawaj.

V. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się: Panie, nasz Boże, daj nam, sługom Swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

R. Amen.

 

 

Następnie po odmówieniu litanii:

 

 

DZIEŃ V.

O zdrowie duszy i ciała.

 

O Przenajświętsza Dziewico Loretańska, Uzdrowienie chorych, podźwignij mnie z strasznej niemocy, w jaką pogrążyły mnie moje oziębłości i niedbalstwa w Służbie Syna Twojego i Twojej. Matko Miłosierdzia! Ulecz mnie też i z tej dokuczliwej N. (wymień) choroby cielesnej, która tak uporczywie i długo ciału mojemu dokucza i pracować mi przeszkadza. Amen.

 

 

ZAKOŃCZENIE:

MODLITWY PRZY NAWIEDZENIU ŚW. DOMKU

„Wnijdę do Domku Twego, pokłonię się Kościołowi Twemu świętemu, w bojaźni Twojej”. (Psalm 5, w. 8).

Błogosławieni, co mieszkają w Twym Domu, o Niepokalanie Poczęta Królowo Nieba i ziemi; stokroć jednak bardziej Błogosławionaś Ty o Pani, w tym bowiem domu usłyszałaś to tajemnicze pozdrowienie z ust Archanioła Gabryela: Zdrowaś Maryo, Łaski pełna. Przez te radosne odwiedziny Anioła, przez zstąpienie Ducha Świętego, z Którego poczęłaś na świat Zbawiciela, błagamy Cię, o Pani, uproś nam u Syna Swego, by raczył nawiedzić Łaską Swą Świętą serca nasze. Spraw to, o Najłaskawsza Pani, byśmy oświeceni Łaską Boską, pędzili ten żywot ziemski pełniąc dokładnie Przykazania Boskie, a tym sposobem zdołali osiągnąć Królestwo Niebieskie. Amen.

Zdrowaś Marya…

Królowo Loretańska, Matko Miłosierdzia, Nadziejo wszystkich uciekających się do Ciebie, Maryo; Ty szczególniej w tym  świętym Domku, gdzieś Niepokalanie Poczętą została, w szczególniejszy sposób zwracasz uwagę na nędzę naszą i słuchasz próśb biegnących do Ciebie.

Cały świat biegnie do Twego Św. Domu, bo wie, żeś to miejsce obrała sobie za Tron Łask i Miłosierdzia. Z tego tronu spoglądasz łaskawym okiem na nas, pędzących pełne trudu życie na tej łez dolinie. Przez czystość Twoją, którą zachwycony Pan, zapragnął się Wcielić w Twym Świętym Łonie, błagamy Cię o Pani, racz wysłuchać prośby nasze N. (tu wymienić prośbę). Zapal w nas święty płomień miłości, byśmy gorejąc nią całe życie ku Bogu i ku Tobie, stali się godnymi, by ostatnie tętno serca naszego było doskonałym aktem miłości. Amen.

Zdrowaś Marya…

W tym szczęśliwym mieszkaniu otrzymałaś Maryo Przywilej, nad który nic wznioślejszego pomyśleć sobie nie można, stałaś się Matką Syna Bożego, nie straciwszy Twego Dziewictwa. Przez ten wielki Przywilej błagamy Cię pokornie, byś nam wyjednała Dar świętej czystości, byśmy w duszy naszej także duchowo poczęli tożsamo Słowo Boże, a tak złączeni z Nim w życiu, mogli stać się uczestnikami Jego świętej łaski w godzinie śmierci, a potem posiąść Wieczną Chwałę. Amen.

Zdrowaś Marya…

V. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.

R. I poczęła z Ducha Świętego.

V. Módlmy się.

Boże, który Domek Najświętszej Dziewicy Maryi, przez Tajemnicę Wcielonego Słowa, miłosiernie poświęciłeś i wpośród Kościoła Świętego cudownie umieściłeś; daj, abyśmy oddzieleni od przybytków grzeszników, stali się godnymi zostać mieszkańcami Twego Świętego Domku.

Wszechmogący Wieczny Boże, Któryś za sprawą Ducha Świętego Ciało i Duszę chwalebnej Matki Maryi Panny przygotował, aby była godnym Syna Twego Przybytkiem; daj abyśmy, którzy się z pamiątki tej weselimy, za Jej litościwą przyczyną od przyszłego złego i od wiecznej śmierci uwolnieni byli.

Spraw, prosimy Cię, Panie, Boże nasz, abyśmy słudzy Twoi cieszyli się ciągłym zdrowiem duszy i ciała, a za przyczyną Błogosławionej Maryi Panny od smutków obecnego życia uwolnieni, wieczne szczęście osiągnęli.

Błagamy Cię Panie, niech będziemy wspomożeni zasługami Św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojej, aby to, czego sami otrzymać nie możemy, za Jego przyczyną było nam dane. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem św. Bóg na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Akty strzeliste

O Jezu, Maryo, Józefie, oświećcie nas, przybądźcie nam na pomoc, ratujcie nas.

Niech będzie błogosławione Święte i Niepokalane Poczęcie Najświętszej Panny Maryi, Matki Bożej.

(100 dni odpustu nadał Pius VII, a Leon XIII 300 dni odpustu za dodanie słów „Matki Bożej”).

Słodkie Serce Maryi, bądź moim zbawieniem.

(300 dni odpustu. Pius IX).

 

 

 

NOWENNA II

 

 

Źródło: Nowy brewiarzyk tercyarski 1894r.

 

 

Sprawy nasze, błagamy Cię Panie, natchnieniem Twoim uprzedzaj i wsparciem dokonywaj, aby każda modlitwa i czynność nasza, zawsze się od Ciebie zaczynała i tak zaczęta na Twoją kończyła się chwałę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Poznaj dalszą część Nowenny

Dzień 5.

Jakież pióro zdołałoby opisać, jaki język opowiedzieć ten zapał niezmiernej miłości, jaką przejęta obcowałaś w tym Domku ze Słowem Wcielonym, o Maryo? Któż zdoła godnie opowiedzieć jakiem i uczuciami świętymi gorzało Serce Księcia Apostołów Piotra Świętego; gdy w tym Domku, na umyślnie zbudowanym ołtarzu, składał Bogu w Ofierze Mszy Świętej, tożsamo Słowo, które tu wcieliło się w Twym Łonie? Któż zdoła opowiedzieć porywy miłosne innych Apostołów i tylu dusz sprawiedliwych, które dostąpiły szczęścia przyjmowania w tym tu Domku Boga Wcielonego w Serce Swoje? O Matko Słowa Bożego, spojrzyj na pokorne sługi Twoje, które żebrzą od Ciebie Łaski przystąpienia do Stołu Świętego, z tymi samymi uczuciami i usposobieniem, by znaleźć pomoc i pociechę w godzinę śmierci i mieć tym sposobem zakład Wiecznej Chwały w Niebie. Amen.

Zdrowaś Marya itd.

 

 

Tu odmówić Litanię Loretańską z modlitwami:

 

 

Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, Módl się za nami!

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad Pannami,

Matko Jezusa Chrystusa,

Matko Łaski Bożej,

Matko najczystsza,

Matko najśliczniejsza,

Matko niepokalana,

Matko nienaruszona,

Matko najmilsza,

Matko przedziwna,

Matko Dobrej Rady

Matko Stworzyciela,

Matko Odkupiciela,

Panno roztropna,

Panno czcigodna,

Panno wsławiona,

Panno można

Panno łaskawa,

Panno wierna,

Zwierciadło sprawiedliwości,

Stolico mądrości,

Przyczyno naszej radości,

Naczynie duchowne,

Naczynie poważne,

Naczynie osobliwego nabożeństwa,

Różo duchowna,

Wieżo Dawidowa,

Wieżo z kości słoniowej,

Domie złoty,

Arko przymierza,

Bramo niebieska,

Gwiazdo zaranna,

Uzdrowienie chorych,

Ucieczko grzesznych,

Pocieszycielko strapionych,

Wspomożenie wiernych,

Królowo Aniołów,

Królowo Patriarchów,

Królowo Proroków,

Królowo Apostołów,

Królowo Męczenników,

Królowo Wyznawców,

Królowo Dziewic,

Królowo Wszystkich Świętych,

Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,

Królowo Wniebowzięta,

Królowo Różańca Świętego,

Królowo Pokoju,

Królowo Korony Polskiej,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

ANTYFONA.

Pod Twoją Obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko: naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód  racz nas zawsze wybawiać, Panno Chwalebna i Błogosławiona. O Pani, o Pani, o Pani nasza! Orędowniczko nasza! Pośredniczko nasza! z Synem Twoim nas pojednaj, Synowi Twojemu nas polecaj, Synowi Twojemu nas oddawaj.

V. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się.

Boże, Który Domek Najświętszej Dziewicy Maryi, przez Tajemnicę Wcielonego Słowa, miłosiernie poświęciłeś i wpośród Kościoła Świętego cudownie umieściłeś; daj, abyśmy oddzieleni od przybytków grzeszników, stali się godnymi zostać mieszkańcami Twego Świętego Domku.

Wszechmogący Wieczny Boże, Któryś za sprawą Ducha Świętego Ciało i Duszę chwalebnej Matki Maryi Panny przygotował, aby była godnym Syna Twego Przybytkiem; daj abyśmy, którzy się z pamiątki tej weselimy, za Jej litościwą przyczyną od przyszłego złego i od wiecznej śmierci uwolnieni byli.

Spraw, prosimy Cię Panie, Boże nasz, abyśmy słudzy Twoi cieszyli się ciągłym zdrowiem duszy i ciała, a za przyczyną Błogosławionej Maryi Panny od smutków obecnego życia uwolnieni, wieczne szczęście osiągnęli.

Błagamy Cię, Panie, niech będziemy wspomożeni zasługami Św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojej, aby to, czego sami otrzymać nie możemy, za Jego przyczyną było nam dane. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym, Bóg na wieki wieków.

R. Amen.

O Jezu, Maryo, Józefie, oświećcie nas, przybądźcie nam na pomoc, ratujcie nas. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023