Zaślubiny NMP

 

 

Źródło: Wianek różany 1853

 

 

W Imię Ojca , i Syna , i Ducha Świętego. Amen.

 

 

WEZWANIE DUCHA ŚWIĘTEGO.

V. Racz przyjść Ducha Święty i napełnić serca wiernych Twoich.

R. A ogień Miłości Twojej racz w nich zapalić.

V. Ześlij Ducha Twego, a będą stworzone.

R. A cała ziemia będzie odnowiona.

V. Módlmy się: Boże! Światłem Ducha Świętego serca wiernych nauczający, daj nam w tymże Duchu poznawać co jest dobrem, i zawsze obfitować w pociechy Jego. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje, Bóg w Trójcy Świętej Jedyny na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Modlitwa na każdy dzień Nowenny.

Panno Najświętsza, poczęta bez grzechu i od tej pierwszej chwili najpiękniejsza i bez zmazy, Chwalebna Maryo, Łaski pełna Matko Boga, i Królowo Aniołów i ludzi, najpokorniejszą cześć składam(y) Tobie jako Matce Zbawiciela mojego (naszego), gdyż On będąc Bogiem, stał się uległym Tobie, szanował i poważał Ciebie, a przez to nauczył mnie (nas) jakie Ci mam(y) oddawać hołdy, czci i uszanowania, raczże łaskawie przyjąć te, które Ci w tej Nowennie przynoszę (przynosimy). Jesteś schronieniem najpewniejszym grzeszników pokutujących, mam(y) więc najsłuszniejszą przyczynę udać się do Ciebie. Jesteś Matką Miłosierdzia, litować się więc będziesz nad nędzą moją (naszą); jesteś po Jezusie Chrystusie największą nadzieją moją (naszą), przeto najczulsza ufność, jaką mam(y) w Tobie, będzie wdzięczną przed Obliczem Twoim. Uczyń mnie (nas) godnym zwać się synem (i/ córką) Twoją, abym mógł (abyśmy mogli) z zupełnym zaufaniem wołać do Ciebie: okaż mi (nam) się być Matką.

9 Zdrowaś Marya. 1 Chwała Ojcu.

 

A potem co dzień Nowenny odpowiednie następujące modlitwy:

 

W tej Świętej Nowennie z pilną uwagą i pobożnym sercem rozważajmy przedziwne cnoty, których wzór w Świętym Swym Zaślubieniu daje nam Marya z Najświętszym Swym Oblubieńcem Józefem Świętym, i dla ich uczczenia prośmy pokornie o Łaskę naśladowania cnót Ich, mówiąc:

Panno Najświętsza, przez wszystkie Cnoty, któreś posiadała wespół z Oblubieńcem Twoim Józefem Świętym, spraw, aby dusza moja została napełniona cnotami świętymi, aby się stała miłą w Oczach Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa. — Zdrowaś Marya itd.

 

 

Następnie odmawia się Litania Loretańska.

 

 

Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny

Boże bądź miłościw 1891

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, Módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad Pannami,

Matko Jezusa Chrystusa,

Matko Łaski Bożej,

Matko najczystsza,

Matko najśliczniejsza,

Matko niepokalana,

Matko nienaruszona,

Matko najmilsza,

Matko przedziwna,

Matko Dobrej Rady

Matko Stworzyciela,

Matko Odkupiciela,

Panno roztropna,

Panno czcigodna,

Panno wsławiona,

Panno można

Panno łaskawa,

Panno wierna,

Zwierciadło sprawiedliwości,

Stolico mądrości,

Przyczyno naszej radości,

Naczynie duchowne,

Naczynie poważne,

Naczynie osobliwego nabożeństwa,

Różo duchowna,

Wieżo Dawidowa,

Wieżo z kości słoniowej,

Domie złoty,

Arko przymierza,

Bramo niebieska,

Gwiazdo zaranna,

Uzdrowienie chorych,

Ucieczko grzesznych,

Pocieszycielko strapionych,

Wspomożenie wiernych,

Królowo Aniołów,

Królowo Patriarchów,

Królowo Proroków,

Królowo Apostołów,

Królowo Męczenników,

Królowo Wyznawców,

Królowo Panieńska,

Królowo Wszystkich Świętych,

Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,

Królowo Wniebowzięta,

Królowo Różańca Świętego,

Królowo Pokoju,

Królowo Korony Polskiej,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

ANTYFONA

Pod Twoją Obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko: naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód  racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani, o Pani, o Pani nasza! Orędowniczko nasza! Pośredniczko nasza! z Synem Twoim nas pojednaj, Synowi Twojemu nas polecaj, Synowi Twojemu nas oddawaj.

V. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się. Łaskę Twoją, prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy którzy za Zwiastowaniem Anielskim Wcielenie Chrystusa, Syna Twego poznali, przez Mękę Jego i Krzyż do Chwały Zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Tegoż Chrystusa, Pana naszego.

R. Amen.

Lub:

Módlmy się: Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

R. Amen.

Lub:

Ciebie, Panie prosimy, racz nam, sługom Twoim, dać Łaskę, iżbyśmy zawsze zdrowiem dusznym i cielesnym weselili się, a za przemożną, przyczyną Błogosławionej Maryi zawsze Dziewicy od utrapień doczesnego żywota uwolnieni, wiekuistą radością cieszyli się. Przez Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

 

 

V . Zaślubienie Twoje, o Panno Maryo, Boża Rodzicielko!

R. Radość przyniosło całemu światu.

V. Módlmy się: Racz prosimy Cię, Panie, wylać Łaskę Twoją na sługi Twoje, ażeby tym, którym Narodzenie Najświętszej Maryi Panny sprawiło początek zbawienia, w uroczystość Jej Zaślubienia chwalebnego pomnożyła im pokój wewnętrzny. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.

R. Amen.

V. Boże! wszystkich wiernych Pasterzu i Rządco, wejrzyj łaskawie na sługę Twego N., któregoś Pasterzem Kościoła Twego postanowić raczył: daj mu, prosimy, ażeby tym, którym przewodzi, słowem i przykładem wiernie dopomagał, i wraz z powierzoną sobie trzodą do wiecznego doszedł żywota.

V. Boże, ucieczko nasza i mocy, wysłuchaj pokornych modłów Twojego Kościoła, skoro pobożność, która je zrodziła, Twoim jest dziełem, i spraw, abyśmy otrzymali wszystko, o co Cię z ufnością prosimy. Przez Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

 

V. Niech nas z Swym Synem błogosławi

R. Najświętsza Marya Panna. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  © salveregina.pl 2024