Św. Franciszek Ksawery

(Rozpoczyna się od dnia 4 marca i od 24 listopada)

 

 

Każdego dnia Nowenny należy odmówić poniższe modlitwy:

 

 

Modlitwa.

Nowy zbiorek modlitw z największymi odpustami 1913

Najmilszy i Najukochańszy Św. Franciszku Ksawery, wraz z Tobą głęboką cześć oddaję Boskiemu Majestatowi; a ciesząc się ze szczególnych Łask, których udzielił Ci Bóg w tym życiu i z chwały po śmierci, składam Mu najgorętsze dziękczynienia i błagam Cię z całego serca, abym za Twą przemożną przyczyną otrzymał(a) najważniejszą jaka być może Łaskę świątobliwego życia i śmierci. Błagam Cię także uproś mi… (wymień Łaskę, której pragniesz). A jeżeli to, o co usilnie proszę, nie byłoby zgodne z Chwałą Bożą i większym dobrem mojej duszy, otrzymaj dla mnie to, co będzie zgodniejsze z jednym i drugim celem. Amen.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

 

Lub:

 

Zbiorek modlitw dla Zgromadzenia ss. Służebniczek 1947

O Święty najmiłościwszy i najgodniejszy miłości! W uczuciu najgłębszej czci składam z Tobą hołd Boskiemu Majestatowi i z największą radością rozważam tak szczególne Łaski, którymi Cię Pan obdarzył w czasie Twego życia jako też wyszczególnienie w Chwale po Twej śmierci. — Z głębi duszy dzięki za to składam Bogu, a zarazem proszę Cię z całego serca: wyjednaj mi przez Twą potężną przyczynę tę tak wielką Łaskę, bym żył(a) świątobliwie i świątobliwie umarł(a). Proszę Cię także, byś mi uprosił…. (tu należy wymienić Łaskę, którą pragniemy otrzymać), a jeżeli moja prośba nie całkiem odpowiada Chwale Bożej i dobru mej duszy, to wyjednaj mi to, co do tego najwięcej jest pomocne. Amen.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

 

ZAKOŃCZENIE:

V. Módl się za nami, Św. Franciszku Ksawery,

R. Abyśmy się stały godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się. Boże, Któryś ludy Indyjskie kazaniami i cudami Błogosławionego Franciszka do Kościoła Twego przyłączyć raczył, spraw łaskawie, abyśmy, którego chwalebne zasługi czcimy, również i cnót naśladowały przykłady. Przez Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

 

 

 

UWAGI DO NOWENNY:

Skarbnica odpustów modlitewnych i uczynkowych, 1901

Nowy zbiorek modlitw z największymi odpustami 1913

Nowenna ta zawdzięcza swój początek samemu Św. Franciszkowi Ksaweremu. Mianowicie w r. 1633 okazał się on w Neapolu śmiertelnie choremu O. Marcelemu Masirilii T. J. i przywrócił mu zdrowie w jednej chwili, gdy ten czyniąc pewien ślub prosił go o wstawiennictwo.

Przy tym zapewnił Święty O. Mastrillego, że wszyscy, którzy od 4 do 12 marca odprawią nowennę na jego cześć i przyjmą 12 marca Komunię Świętą po szczerej Spowiedzi, mogą się niechybnie spodziewać Łask, o które za jego przyczyną Boga prosić będą, jeśli to tylko nie sprzeciwia się Woli Bożej. Tenże Święty (jak czytamy w jego bulli kanonizacyjnej) okazał się pewnemu ślepemu i zachęcił go do odprawienia nowenny.

Po jej ukończeniu ślepy zupełnie wzrok odzyskał.

O. Mastrilli pojechał do Japonii, gdzie zmarł śmiercią męczeńską, jak mu to przepowiedział Św. Franciszek. Nowenna ta stała się sławną po całym świecie katolickim. Kończy się ona 12. marca, w którym to dniu Apostoł Indii i Japonii został (razem ze Św. Ignacym) zaliczony w poczet Świętych przez Grzegorza XIV. r. 1622. Dekretem z dnia 23 marca 1904 pozwolił Ojciec Święty Pius X. nowennę tę odprawiać dwa razy w roku, tzn. także przed 3. grudnia. Odpustu 300 dni codziennie, a odp. zup. Raz w czasie nowenny.

Do nowenny samej nie ma ogólnych odpustów przywiązanych. Jednakże nadał Papież Leon XIII Brewem Expositum nobis z 12. stycznia 1886 odpust zupełny, który można ofiarować za dusze czyśćcowe dla wszystkich, którzy w 12. marca, dniu pamiątkowym kanonizacji Św. Ignacego i Św. Franciszka Ksawerego spowiadają się, komunikują i nawiedzą kościół Towarzystwa Jezusowego, modląc się przy tym na zwyczajne intencje i za nawrócenie grzeszników.

Kto przez dziesięć tygodni (we wszystkie piątki lub niedziele albo w inne pewne dnie tygodnia), poprzedzających bezpośrednio święto Św. Franciszka Ksawerego (3 grudnia) albo następujących po nim, czci tego Świętego, aby za jego wstawianiem się zyskać szczególną Łaskę u Pana Boga, zyska też pewne odpusty.

Można odmawiać 10 Ojcze nasz i Zdrowaś na pamiątkę 10 lat, przez które Św. Franciszek przebywał w Indiach, ogłaszając Ewangelię Świętą. Można też dodać krótkie modlitwy do Zbawiciela cierpiącego, do Matki Bożej Niepokalanej i do Świętych Aniołów, ponieważ to były główne nabożeństwa Św. Franciszka Ksawerego.

Można powyższą nowennę odprawić dwa razy w roku od 4 do 12-go marca i od 24-go listopada do 2-go grudnia.

Odpusty:

1) Odpust 300 dni w każdym dniu nowenny.

2) Odpust zupełny w jeden z 10 piątków lub niedziel albo innych dni tygodni bezpośrednio poprzedzających lub następujących po święcie Św. Franciszka Ksawerego. Warunki: Spowiedź i Komunia Święta, nawiedzenie pobożne kościoła Towarzystwa Jezusowego i tamże modlitwa na zwyczajne intencja.

3) 7 lat i 7 kwadragen w każdy z innych 9 piątków lub niedziel lub innych dni pod tymi samymi warunkami.

Uwaga. Powyższą modlitwę trzeba odmówić pobożnie i ze skruszonym sercem w każdym dniu nowenny; kto nie ma modlitwy powyższej przez Kościół Święty potwierdzonej, może zmówić: 5 Ojcze nasz… 5 Zdrowaś Marya… 5 Chwała Ojcu…

(Dekr. Św. Kongr. Odp. z 23 marca 1904). (Bened. XIV Brew. Apostolicae procurationis z 6 paźdz. 1753 i Dederamus sane z 12 styczn. 1754 Summar. Indulg. S. J.) Obydwa odpusty mogą być ofiarowane za dusze czyśćcowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023