Nowenna przed Bożym Narodzeniem

(Rozpoczyna się 16 grudnia)

 

 

Źródło: Nowy Brewiarzyk Tercyarski przez O. L.K. 1910

Źródło: Dusza przy żłóbku Chrystusowym 1900

 

 

 

 

Uwaga jak się zachować w czasie Nowenny przed Bożym Narodzeniem

Św. Franciszek Seraficki dla uczczenia Tajemnicy Wcielenia Słowa Bożego począwszy od Wszystkich Świętych aż do Bożego Narodzenia, to jest przez dziewięć tygodni odprawiał różne pobożne ćwiczenia, pościł o chlebie i wodzie, modlił się i rozmyślał z Ewangelii Św. Jana owe wyrazy: „A Słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami”. Na wzór Św. Franciszka jeżeli nie tak długo, to przynajmniej przez dziewięć dni z pobożnością odmawiaj niżej podaną Nowennę do Bożego Narodzenia. W czasie Nowenny spełniaj dobre uczynki, odwiedzaj chorych, pocieszaj smutnych, wspieraj ubogich, odwiedzaj często Przenajświętszy Sakrament, słuchaj Mszy Świętej, módl się za Kościół i Ojca Świętego, za misjonarzy, wygnańców i braci prześladowanych, wyspowiadaj się i przyjmij Dzieciątko Jezus w Komunii Świętej do serca swego. Rozmyślaj o oczekiwaniu Przyjścia Zbawiciela, o świętości Maryi Panny, o Jej i Zbawicielowej głębokiej pokorze. Syn Boży opuszcza Niebo i staje się Człowiekiem, więźniem Miłości w przeczystym Żywocie Służebnicy Pańskiej, męczennikiem, wygnańcem przychodzącym do Swoich, a Swoi Go nie przyjęli, odepchnęli. Matka Boża nie przyjęta do domu krewnych, idzie do stajenki i tam wydaje na świat Najsłodsze Dzieciątko Jezus.

 

 

Uwaga wstępna.

Dziewięciodniowe Nabożeństwa, czyli Nowenny bardzo są upowszechnione pomiędzy duszami pobożnymi, i wiele zapewne pożytku z nich odnieść by można, gdybyśmy je odprawiali z większą uwagą i pobożnością, bo zwykle przestajemy  tylko na modlitwie bardzo często niedbale  odprawionej, na poście, na jakimś umartwieniu ciała, a mało się staramy o ćwiczenie  istotnie duchowne, o wykonywanie w ciągu tej Nowenny jakiejś cnoty, o umartwienie wewnętrzne, na którym się prawdziwa zasadza pobożność, a które głównie zależy na wytępianiu w sobie złych skłonności, na wielkim czuwaniu nad sobą, żeby dobrowolnie najmniejszego grzechu nie popełnić, na pilnej straży zmysłów swoich, szczególnie ust i wzroku, a nade wszystko na rozbudzaniu w sobie coraz żywszej miłości Bożej, co łatwo uczynić możemy przez pamięć na Obecność Boską i przez częste wzbudzanie króciuchnych, a gorących westchnień do Pana Jezusa i do Przenajświętszej Matki Jego, aby sobie uprosić tę najdroższą Łaskę prawdziwej Miłości Bożej.

Starajmy się więc, aby Nowenna, która na uczczenie Dzieciątka Jezus rozpoczynamy nie skończyła się na samym odmówieniu kilku pacierzy albo litanii. – Starajmy się, aby i usta i serce, i duch i ciało nasze hołdy składały Boskiemu Dzieciątku za to cudowne Narodzenie Pańskie, za Miłość niepojętą, którą nam biednym grzesznikom Pan Bóg w onej przedziwnej Tajemnicy okazał. Niech usta nasze jak najpobożniej odmawiają modlitwy na cześć Dzieciątka Jezus; niech serce z ustami złączone uczuciem najgorętszym wielbi Pana i Stwórcę Swojego; niech duch pracuje nad nabyciem szczególnie tych cnót, które najwyraźniej spostrzegamy w Boskim Dzieciątku, a tymi są: zamiłowanie ubóstwa,  pokora, posłuszeństwo, cichość, prostota, niewinność i miłość. Niech ciało nasze, jeśli można, podda się dobrowolnie umartwieniom; a jeśli siły, zdrowie, albo posłuszeństwo nie pozwalają nam tego, starajmy się przynajmniej dać jakąkolwiek jałmużnę ubogim na uczczenie najuboższego Jezusa i jakimkolwiek miłosiernym uczynkiem, wyświadczonym szczególnie biednym sierotom i dziateczkom, pochwalmy to najsłodsze Dzieciątko Jezus, które w  żłóbku Swoim tak opuszczone było, i płakało nad niewdzięcznością serc ludzkich. Jeśli się zdobyć nie możemy nawet na taki powierzchowny miłosierny uczynek, wspomnijmy sobie, ile to jest na świecie biednych dziateczek z głodu i zimna umierających, pozbawionych wszelkiej ludzkiej opieki, bez Chrztu Świętego na tamten świat idących, wystawionych na różne zgorszenia; wspomnijmy sobie o nich, i módlmy się za te biedne sierotki; módlmy się codziennie w ciągu tej Nowenny, a Dzieciątko Jezus przyjmie to łaskawie i stokrotnie nam za wszystko odpłaci, według tego jak Sam powiada: „Coście uczynili najmniejszemu z Moich, Mnieście uczynili”.

 

  1. Przez dziewięć dni poprzedzających święto Bożego Narodzenia, zwykła się odprawiać w kościołach 00. Dominikanów nowenna do Najświętszej Panny Maryi, na pamiątkę oczekiwania przez dziewięć miesięcy narodzenia Jezusa Chrystusa.
  2. Kto ją odprawia, a spowiada się i komunikuje w pierwszy lub ostatni dzień nowenny, dostępuje zupełnego odpustu; w inne zaś dni siedem lat i tyleż kwadragen z nadania Klemensa XII. Benedykta XIV. i Piusa VI., papieżów.
  3. Dla tym większego uczczenia Tajemnicy Wcielenia Syna Boskiego, chwalebna jest rzecz wstrzymać się od potraw mięsnych, lub też i maślanych, przez całą nowennę: ale to jest tylko rada, nie zaś konieczny obowiązek.
  4. Sposób odprawiania tej Nowenny jest następujący, bez odmiany przez wszystkie dni:

 

 

ODPUSTY.

Odpusty: 300 dni za każdy dzień nowenny przed Bożym Narodzeniem, łącząc z nim pobożne modlitwy, akty cnót itd.

Odpust zupełny na Boże Narodzenie albo w dzień podczas Oktawy, dla tych co odprawiali nowennę rzeczonym sposobem. Warunki: Spowiedź Święta, Komunia Święta, pobożna modlitwa za Kościół i na intencję Papieża.

(Pius VII. Reskr. Sekret. Memor. 15 sierpnia 1815)

Te same odpusty można zyskać jeszcze raz w roku powtarzając tę nowennę na cześć Dzieciątka Jezus. Jednakże odpust zupełny można w tym razie zyskać podczas samej nowenny pod warunkami wyżej podanymi, albo przy zakończeniu nowenny. 

(Pius VIII. Reskr. Kongr. Odp. d. 9 lipca 1830 ).

Te odpusty ofiarowane być mogą na  korzyść dusz wiernych zmarłych.

 

 

Gerard van Honthorst - Pokłon pasterzy

Gerard van Honthorst – Pokłon pasterzy

 

 

Rozpoczęcie Nowenny:

 

 

W Imię Ojca , i Syna , i Ducha Świętego. Amen.

V. Racz przyjść Duchu Święty i napełnić serca wiernych Twoich.

R. A ogień Miłości Twojej racz w nich zapalić.

V. Ześlij Ducha Twego, a będą stworzone.

R. A cała ziemia będzie odnowiona.

V. Módlmy się: Boże! Światłem Ducha Świętego serca wiernych nauczający, daj nam w tymże Duchu poznawać co jest dobrem, i zawsze obfitować w pociechy Jego. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje, Bóg w Trójcy Świętej Jedyny na wieki wieków.

R. Amen.

V. Boże! wejrzyj ku wspomożeniu mojemu.

R. Panie! pośpiesz ku ratunkowi mojemu.

V. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

R. jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

O! Maryo Najświętsza, Niepokalana Rodzicielko Boża, z Sercem Twoim łączymy serca nasze; pokłony i uwielbienia Twoje ofiarujemy Synowi Twemu, aby modlitwa nasza milszą dla Niego była, i prędzej przed nim znalazła miłosierdzie. Idąc do Niego, o Matko Przeczysta! Najpierw pozdrawiamy Ciebie, błagając, abyś nam teraz i zawsze, i w godzinę śmierci Orędowniczką być raczyła.

V. Po porodzeniu Panną nienaruszoną zostałaś.

R. Święta Boża Rodzicielko módl się za nami!

 

Ten początek Nowenny co dzień się powtarza.

 

 

Dzień piąty (20 grudnia)

 

 

Podziwiajmy Oczy Najświętszego Dzieciątka. O! z jaką miłością, z jakim politowaniem te oczy najśliczniejsze ku nam spoglądają! – O! jak rzewnie płaczą nad grzechami naszymi! Oddajmy Boskiemu Dzieciątku oczy nasze, abyśmy Go już wzrokiem nie obrażali; abyśmy jak najczęściej wpatrywali się w to wszystko, co serca nasze do Boga podnosić może.

Modlitwa. Ze żłóbka Twego spojrzyj ku nam, o Boskie Dzieciątko! i tym spojrzeniem Oczu Twoich zmiękcz i rozpal miłością serca nasze i pociągnij je ku Sobie! Ofiarujemy Tobie oczy nasze; uświęć je i pobłogosław, Jezu Najdroższy! i daj nam Łaskę, abyśmy wpatrując się w Ciebie na ziemi, dla Ciebie gardzili wszelką próżnością, a dla Miłości Twojej płacząc nad grzechami naszymi, ściągnęli na siebie łaskawe Oczy Twoje, i w Niebie mogli oglądać Boską piękność i chwałę Twoją, którą Wybranych uweselasz na wieki. Amen.

Postanowienie. Umartwiaj wzrok swój, wystrzegając się wszystkich próżnych i ciekawych spojrzeń. Często zwracaj oczy ku Niebu, na obrazy Świętych, na krucyfiks i przy tych pobożnych spojrzeniach, króciuchną ale gorącą zasyłaj modlitwę do Pana za smutnych i utrapionych, a szczególnie za biedne sierotki i dzieci; – jeśli ci Pan Bóg innych słów nie poda, możesz używać tych westchnień: „Jezu mój, zlituj się nad nimi!, „Jezu mój, miłosierdzia dla nich!” „Najświętsza Panno, pomnij, że są dziećmi Twymi!” “Najsłodsze Dzieciątko Jezus, pociesz ich w tym utrapieniu, i zmiłuj się nade mną grzesznym(nicą)!” itd.

 

 

Następnie w każdym dniu Nowenny następuje:

 

 

 

Litania o Najsłodszym Imieniu Jezus

 

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.

Jezu, usłysz nas. Jezu, wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Jezu, Synu Boga Żywego,

Jezu, Jasności Ojcowska,

Jezu, czystości Światła Wiecznego,

Jezu, Królu Chwały,

Jezu, Słońce Sprawiedliwości,

Jezu, Synu Maryi Panny,

Jezu Najmocniejszy,

Jezu Najdoskonalszy,

Jezu Najchwalebniejszy,

Jezu Przedziwny,

Jezu Najwdzięczniejszy,

Jezu Najmilszy,

Jezu, Boże mocny,

Jezu, Ojcze przyszłego wieku,

Jezu, wielkiej Rady Aniele,

Jezu jaśniejszy nad słońce,

Jezu piękniejszy nad księżyc,

Jezu ozdobniejszy nad gwiazdy,

Jezu Najsłodszy,

Jezu Najmiłosierniejszy,

Jezu pociecho nasza,

Jezu najpiękniejszy,

Jezu najpokorniejszy,

Jezu najuboższy,

Jezu najcichszy,

Jezu najpotężniejszy,

Jezu najcierpliwszy,

Jezu najposłuszniejszy,

Jezu najczystszy,

Jezu cichy i pokornego serca,

Jezu, Miłośniku czystości,

Jezu, Miłości nasza,

Jezu, Boże pokoju,

Jezu, Dawco żywota,

Jezu, cnót Przykładzie,

Jezu, Ozdobo obyczajów,

Jezu, pragnący zbawienia dusz,

Jezu, Boże nasz,

Jezu, Ucieczko nasza,

Jezu, Pociecho utrapionych,

Jezu, Skarbie wiernych,

Jezu, Perło droga,

Jezu, Skarbie doskonałości,

Jezu, Dobry Pasterzu,

Jezu, Gwiazdo morska,

Jezu, Światłości prawdziwa,

Jezu, Mądrości wieczna,

Jezu, Dobroci nieskończona,

Jezu, Drogo i Żywocie nasz,

Jezu, Wesele Aniołów,

Jezu, Królu Patriarchów,

Jezu, Dawco Ducha Świętego Prorokom,

Jezu, Mistrzu Apostołów,

Jezu, Nauczycielu Ewangelistów,

Jezu, Męstwo Męczenników,

Jezu, Światłości Wyznawców,

Jezu, Czystości Panieńska,

Jezu, Korono Wszystkich Świętych,

Bądź nam miłościw, przepuść nam Jezu!

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu!

Od wszelkiego złego, wybaw nas, Jezu!

Od grzechu każdego,

Od Gniewu Twego,

Od nagłej i niespodziewanej śmierci,

Od powietrza, głodu, ognia i wojny,

Od sideł szatańskich,

Od ducha nieczystości,

Od gniewu, nienawiści i wszelkiej złej woli,

Od błyskawic i zawichrzenia,

Od śmierci wiecznej,

Od przestąpienia Przykazań Twoich,

Od zaniedbania Świętych Natchnień Twoich,

Od napaści złego,

Przez Tajemnicę Świętego Wcielenia Twego,

Przez Przyjście Twoje,

Przez Narodzenie Twoje,

Przez Dziecięctwo Twoje,

Przez Chrzest i Święty Post Twój,

Przez Przenajświętsze życie Twoje,

Przez prace Twoje,

Przez biczowanie Twoje,

Przez Konanie i Mękę Twoją,

Przez Krzyż i opuszczenie Twoje,

Przez mdłości Twoje,

Przez śmierć i pogrzeb Twój,

Przez Święte Zmartwychwstanie Twoje,

Przez przedziwne Wniebowstąpienie Twoje,

Przez Najświętszego Sakramentu ustanowienie Twoje,

Przez Radości Twoje,

Przez Chwałę Twoją,

Przez Najsłodszą Mękę Twoją,

Przez przyczynę za nami Wszystkich Świętych Twoich,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Jezu!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Jezu!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

Jezu, usłysz nas. Jezu, wysłuchaj nas.

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

Antyfona.

Wszelki który by wzywał Imienia Pańskiego zbawiony będzie. Niech będzie Imię Pańskie błogosławione, teraz i na wieki wieków. Amen.

Lub:

Wieża najmocniejsza, Imię Pańskie; do niej się ucieka sprawiedliwy i wywyższony będzie (Przyp. 18, 10).

Wszelki, który by wzywał Imienia Pańskiego, zbawion będzie (Rz 10, 13).

 

V. Wyznawać Cię będziemy, Boże!

R. I wzywać Imienia Twego.

V. Niech będzie Imię Pańskie błogosławione.

R. Teraz i zawsze, i na wieki wieków.

V. Na Imię Jezus niech wszelkie kolano upada

R. Niebieskie, ziemskie i piekielne.

V. Nie nam, Panie, nie nam.

R. Ale Imieniu Twemu daj chwałę.

V. Powstań, Panie, wspomóż nas.

R. A dla Imienia Twego wybaw nas.

V. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Módlmy się: Panie Jezu Chryste, Któryś rzekł: „Proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a będzie wam otworzone”; błagamy Cię, racz nam dać proszącym uczucie Twojej Boskiej Miłości, abyśmy Cię całym sercem, ustami i uczynkiem kochali i w chwaleniu Ciebie nigdy nie ustawali.

Świętego Imienia Twego bojaźnią oraz i miłością ustawiczną racz nas obdarzyć, Panie, ponieważ tych nigdy z Opieki Swej nie wypuszczasz, których w gruntownej Miłości Twojej utwierdzasz. Przez Tegoż Jezusa Chrystusa, Pana naszego, Który z Tobą żyje i króluje w Jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków.

R. Amen.

 

Lub inna modlitwa:

 

Boże, Któryś Chwalebne Imię Jezusa Chrystusa, Syna Twego, Pana i Zbawiciela naszego, dla wiernych uczynił słodkim i przyjemnym, a dla złych duchów strasznym i okropnym, daj miłościwie, aby wszyscy, którzy to Imię czczą i wielbią w tym życiu mieli pociechę, a w tamtym wieczną radość i nieskończoną szczęśliwość w Niebie otrzymać mogli. Przez Tegoż Jezusa Chrystusa, Pana naszego, Który z Tobą żyje i króluje w Jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków.

R. Amen.

Odpust: 300 dni raz na dzień nadał papież Pius IX dnia 5 lutego)

 

Lub inna modlitwa:

 

Wszechmogący i Wieczny Boże, Któryś chwalebnym i przedziwnym Imieniem Jezus, Najmilszego Syna Twego, Odkupiciela naszego mianować raczył, dajże nam miłościwie, abyśmy Imię Tegoż Błogosławionego Zbawiciela naszego chwalebnie na ziemi wielbiąc, w niebie mogli z Nim szczęśliwego towarzystwa wiekuiście zażywać. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

R. Amen.

Ty zaś, Najdroższy Panie Jezu! we wszystkiej Istności Ojcu i Duchowi Świętemu równy, bądź mi miłościw, który(a) teraz przed Imieniem Twoim upadam, proszę Cię, abyś mnie największego(ą) grzesznika(cę) dla Tegoż Imienia Twego, z dobroczynnej Łaski Twojej od zatracenia wiecznego obronił i do Siebie po skończonym życiu łaskawie przyjąć raczył. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

R.  Amen.

O Najmiłosierniejszy Panie Jezu Chryste! Któremu Bóg Ojciec Niebieski wszystek Sąd oddał w ręce, upadamy pokornie przed Majestatem Twoim, abyś nas, gdy przyjdziesz na Sąd, nie sądził według grzechów naszych, ale według Nieskończonego Miłosierdzia Twego. O Jezu! nie dopuszczaj, abyśmy potępieni być mieli; ale dla Najsłodszego Imienia Twego, które tu wielbimy, otrzymali zbawienie.

R.  Amen.

Polecenie się Panu Jezusowi

O Panie Jezu Chryste! Tyś przy nas zawsze obecny jest, zmiłuj się nad nami! O Najsłodszy i Najmiłosierniejszy Odkupicielu nasz! o Nadziejo nasza! Zbawienie nasze jedyne! o Najdobrotliwszy Jezu! Kochanku nasz najmilszy! o Miłości nasza! słodkości serca naszego, i żywocie duszy naszej; o Najjaśniejsza światłości nasza,  największe wesele nasze, pokoju nasz najwdzięczniejszy, o bogactwo nasze największe, o dobroci nasza, doskonałości nasza, o Raju wszelkiej rozkoszy, Panie Boże nasz! przybądź nam na pomoc, prosimy o odpuszczenie wszystkich grzechów naszych, prosimy o ducha dobrego, prosimy o łaski wszelkie; napraw, uzdrów, uświęć nas, wspomóż i broń od złego.

O Jezu! spraw Łaską Swoją, aby ludzie oddani zabawom światowym, pamiętali na sąd ostateczny i powstrzymywali się od grzechów, aby pamiętali, że rozkosze prędko przeminą, a wieczność bez końca trwać będzie. O Jezu daj nam wszystkim, abyśmy Cię ze wszystkiego serca, ze wszystkiej duszy i ze wszystkich sił miłowali. Niech Ci będzie cześć i chwała nasz drogi Odkupicielu! teraz i na wieki wieków. Amen.

 

 

Antyfona o Najświętszej Maryi Pannie: 

Tradycyjny tekst łaciński:

ALMA REDEMPTORIS MATER

Alma Redemptoris Mater

Alma Redemptoris Mater, quæ pervia cæli
Porta manes, et stella maris, succurre cadenti,
Surgere qui curat, populo: tu quæ genuisti,
Natura mirante, tuum sanctum Genitorem
Virgo prius ac posterius, Gabrielis ab ore
Sumens illud Ave, peccatorum miserere.

V. Angelus Domini nuntiavit Mariæ.
R. Et concepit de Spiritu Sancto.
Oremus.
Gratiam tuam, quæsumus Domine, mentibus nostris infunde; ut, qui, Angelo nuntiante, Christi Filii tui incarnationem cognovimus; per passionem ejus et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur. Per eumdem Christum Dominum nostrum.
R. Amen.  
Tradycyjny tekst polski:

 

ŚWIĘTA ODKUPICIELA MATKO
Święta Odkupiciela Matko, któraś otwartą nieba
Bramą pozostała Gwiazdo morza!
Wspomóż upadły lud, gdy powstać usiłuje.
Tyś zrodziła ku zdumieniu
całej natury Twojego Świętego Stworzyciela,
Panną będąc przedtem i potem,
Pozdrowiona usty Gabriela,
okaż miłosierdzie grzesznikom.
V. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi
R. I poczęła z Ducha Świętego.
Módlmy się.
Łaskę Twoją prosimy Cię Panie racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim Wcielenie Chrystusa, Syna Twojego poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego.
R. Amen.

 

Następnie w każdym dniu Nowenny należy odmówić:

 

Na uczczenie Dzieciątka Jezus, Najświętszej Panny Maryi i Św. Józefa za opuszczone dzieci i sierotki biedne

3 Zdrowaś Marya, Chwała Ojcu

dodając następujący wierszyk:

V. O! Jezu Dzieciątko, zlituj się nad biednymi dziatkami.

R. Zasłoń je Opieką Boskiego Serca Twego.

 

Następnie odmawia się:

Niech będzie błogosławiony i pochwalony Bóg Ojciec Wszechmogący, z owego pozdrowienia, które z Ust Maryi Panny Najświętsze Dzieciątko w Żywocie Swym noszącej, słysząc Elżbieta, napełniona Duchem Świętym rzekła: Skądże mi to, że Matka Pana mojego przyszła mnie nawiedzić?

O Panno wszelkiego uczczenia godna, nawiedź dusze nasze i uczyń w nich przybytek godny mieszkania Syna Twego Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

1 Ojcze nasz i Zdrowaś Marya.

V. Błogosławione wnętrzności Maryi Panny, które nosiły Syna Ojca Przedwiecznego.

R. I błogosławione piersi, które karmiły Chrystusa Pana.

Pokłon Ci oddaję Słowo Przedwieczne Wcielone, narodzone z Przeczystego Żywota Panny Maryi. Ty jesteś Bogiem łączącym stworzenia od jednego końca świata do drugiego, rządząc nimi mocą i słodyczą. Tyś gwiazdą Jakubową, powołującą narody z ciemności do światła, nauczającą je żyć według ducha, a nie według ciała.

Poniższą modlitwę i westchnienia mówi się codziennie.

Modlitwa. Wszechmogący, Wieczny Boże! Panie Nieba i ziemi, Który się objawiasz maluczkim, daj nam prosimy Cię, abyśmy Święte Tajemnice Dzieciątka Jezus, Syna Twego, godnie wychwalając i w ślady Jego wiernie wstępując, do Królestwa Niebieskiego maluczkim zgotowanego przyszli.

Westchnienie.

V. O Jezu! Który pałasz Miłością ku mnie.

R. Zapal mnie miłością ku Tobie.

V. Najukochańszy Jezu, Synu Boga Żywego i Przeczystej Panny Maryi, Któryś z Miłości ku nam nieograniczoną wielkość Twego Bóstwa w Ciele maluczkiej Dzieciny ograniczyć raczył, napełnij nas Twoją Świętą Miłością, abyśmy naśladując Ciebie w prostocie serca i uniżeniu, stawszy się według Twego Upodobania malutkimi, w wierze i pobożności codziennie wzrastali i do ucieszenia się z Tobą, Najsłodsza Miłości nasza, przypuszczeni byli. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w Jedności Ducha Świętego po wszystkie wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Po nauce lub rozmyślaniu śpiewa się każdego dnia pieśń: Witaj Królowo Nieba i Matko Litości.

Witaj Królowo, Matko miłosierdzia

1. Witaj Królowo, Matko litości,

Nasza nadziejo, życia słodkości!

Witaj Maryo, Matko jedyna,

Matko nas ludzi, Salve Regina!

2. Nędzne my dzieci Ewy wołamy,

Do Ciebie, Matko, z płaczem wzdychamy:

Niech nas wspomaga Twoja przyczyna

Na tym padole, Salve Regina!

3. O Pośredniczko, rzuć Twe wejrzenie

Łaskawe na nas, przyjmij westchnienie!

Pokaż nam, Matko, Swojego Syna

W górnej krainie, Salve Regina!

4. Żebrzemy, Matko, Twojej dziś pomocy,

Gdyż brzemię nieszczęść okropnie nas tłoczy:

Choć sroga chłosta, w tym nasza wina,

Nie wzgardzaj nami, Salve Regina!

5. Biedne sieroty do Ciebie wołamy,

Litości Twojej pokornie wzywamy.

Niech Twa potężna, Matko, przyczyna,

Łaski nam zjedna, Salve Regina!

6. Zlituj się, zlituj, Matko ukochana,

Błagamy Ciebie, Pani ubóstwiana,

Wejrzyj na grzesznych, Matko jedyna,

Sławimy Ciebie: Salve Regina

 

Lub druga wersja:

 

Witaj, Królowo nieba

1. Witaj Królowo nieba i Matko litości,

Witaj Nadziejo nasza w smutku i żałości./bis

2. K’Tobie wygnańcy, Ewy wołamy synowie,

K’Tobie wzdychamy, płacząc z padołu więźniowie:/bis

3. Orędowniczko nasza, racz Swe litościwe

Oczy spuścić na nasze serca żałośliwe./bis

4. I owoc błogosławion żywota Twojego

Racz pokazać po zejściu z świata mizernego./bis

5. O łaskawa, pobożna, o Święta Marya,

Niechaj będą zbawieni wszyscy grzeszni i ja./bis

6. O Jezu, niech po śmierci Ciebie oglądamy,

O Maryo, uproś nam, czego pożądamy./bis

7. Uproś nam żywot wieczny, grzechów odpuszczenie,

A przy śmierci skon lekki i duszy zbawienie./bis

8. O Jezu, Jezu, Jezu! Jezu mój kochany!

Jezu w wielkiej Dobroci nigdy nieprzebrany! Amen.

 

 

V. Wraz z Synem Swoim.

R. Panna Marya niech nas błogosławi.

V. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca , i Syna , i Ducha Świętego niech zstąpi na nas i mieszka z nami na wieki.

R. Amen.

V. A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.

R. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023