Nowenna przed Bożym Narodzeniem

Nowenna na cześć Bożego Narodzenia na pamiątkę oczekiwania Najświętszego Dzieciątka Jezus

(Rozpoczyna się 16 grudnia)

 

 

Źródło: Nowy Brewiarzyk Tercyarski przez O. L.K. 1910

Źródło: Dusza przy żłóbku Chrystusowym 1900

 

 

 

 

Uwaga jak się zachować w czasie Nowenny przed Bożym Narodzeniem

Św. Franciszek Seraficki dla uczczenia Tajemnicy Wcielenia Słowa Bożego począwszy od Wszystkich Świętych aż do Bożego Narodzenia, to jest przez dziewięć tygodni odprawiał różne pobożne ćwiczenia, pościł o chlebie i wodzie, modlił się i rozmyślał z Ewangelii Św. Jana owe wyrazy: „A Słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami”. Na wzór Św. Franciszka jeżeli nie tak długo, to przynajmniej przez dziewięć dni z pobożnością odmawiaj niżej podaną Nowennę do Bożego Narodzenia. W czasie Nowenny spełniaj dobre uczynki, odwiedzaj chorych, pocieszaj smutnych, wspieraj ubogich, odwiedzaj często Przenajświętszy Sakrament, słuchaj Mszy Świętej, módl się za Kościół i Ojca Świętego, za misjonarzy, wygnańców i braci prześladowanych, wyspowiadaj się i przyjmij Dzieciątko Jezus w Komunii Świętej do serca swego. Rozmyślaj o oczekiwaniu Przyjścia Zbawiciela, o świętości Maryi Panny, o Jej i Zbawicielowej głębokiej pokorze. Syn Boży opuszcza Niebo i staje się Człowiekiem, więźniem Miłości w przeczystym Żywocie Służebnicy Pańskiej, męczennikiem, wygnańcem przychodzącym do Swoich, a Swoi Go nie przyjęli, odepchnęli. Matka Boża nie przyjęta do domu krewnych, idzie do stajenki i tam wydaje na świat Najsłodsze Dzieciątko Jezus.

 

Uwaga wstępna.

Dziewięciodniowe Nabożeństwa, czyli Nowenny bardzo są upowszechnione pomiędzy duszami pobożnymi, i wiele zapewne pożytku z nich odnieść by można, gdybyśmy je odprawiali z większą uwagą i pobożnością, bo zwykle przestajemy  tylko na modlitwie bardzo często niedbale  odprawionej, na poście, na jakimś umartwieniu ciała, a mało się staramy o ćwiczenie  istotnie duchowne, o wykonywanie w ciągu tej Nowenny jakiejś cnoty, o umartwienie wewnętrzne, na którym się prawdziwa zasadza pobożność, a które głównie zależy na wytępianiu w sobie złych skłonności, na wielkim czuwaniu nad sobą, żeby dobrowolnie najmniejszego grzechu nie popełnić, na pilnej straży zmysłów swoich, szczególnie ust i wzroku, a nade wszystko na rozbudzaniu w sobie coraz żywszej miłości Bożej, co łatwo uczynić możemy przez pamięć na Obecność Boską i przez częste wzbudzanie króciuchnych, a gorących westchnień do Pana Jezusa i do Przenajświętszej Matki Jego, aby sobie uprosić tę najdroższą Łaskę prawdziwej Miłości Bożej.

Starajmy się więc, aby Nowenna, która na uczczenie Dzieciątka Jezus rozpoczynamy nie skończyła się na samym odmówieniu kilku pacierzy albo litanii. – Starajmy się, aby i usta i serce, i duch i ciało nasze hołdy składały Boskiemu Dzieciątku za to cudowne Narodzenie Pańskie, za Miłość niepojętą, którą nam biednym grzesznikom Pan Bóg w onej przedziwnej Tajemnicy okazał. Niech usta nasze jak najpobożniej odmawiają modlitwy na cześć Dzieciątka Jezus; niech serce z ustami złączone uczuciem najgorętszym wielbi Pana i Stwórcę Swojego; niech duch pracuje nad nabyciem szczególnie tych cnót, które najwyraźniej spostrzegamy w Boskim Dzieciątku, a tymi są: zamiłowanie ubóstwa,  pokora, posłuszeństwo, cichość, prostota, niewinność i miłość. Niech ciało nasze, jeśli można, podda się dobrowolnie umartwieniom; a jeśli siły, zdrowie, albo posłuszeństwo nie pozwalają nam tego, starajmy się przynajmniej dać jakąkolwiek jałmużnę ubogim na uczczenie najuboższego Jezusa i jakimkolwiek miłosiernym uczynkiem, wyświadczonym szczególnie biednym sierotom i dziateczkom, pochwalmy to najsłodsze Dzieciątko Jezus, które w  żłóbku Swoim tak opuszczone było, i płakało nad niewdzięcznością serc ludzkich. Jeśli się zdobyć nie możemy nawet na taki powierzchowny miłosierny uczynek, wspomnijmy sobie, ile to jest na świecie biednych dziateczek z głodu i zimna umierających, pozbawionych wszelkiej ludzkiej opieki, bez Chrztu Świętego na tamten świat idących, wystawionych na różne zgorszenia; wspomnijmy sobie o nich, i módlmy się za te biedne sierotki; módlmy się codziennie w ciągu tej Nowenny, a Dzieciątko Jezus przyjmie to łaskawie i stokrotnie nam za wszystko odpłaci, według tego jak Sam powiada: „Coście uczynili najmniejszemu z Moich, Mnieście uczynili”.

 

 

  1. Przez dziewięć dni poprzedzających święto Bożego Narodzenia, zwykła się odprawiać w kościołach 00. Dominikanów nowenna do Najświętszej Panny Maryi, na pamiątkę oczekiwania przez dziewięć miesięcy narodzenia Jezusa Chrystusa.
  2. Kto ją odprawia, a spowiada się i komunikuje w pierwszy lub ostatni dzień nowenny, dostępuje zupełnego odpustu; w inne zaś dni siedem lat i tyleż kwadragen z nadania Klemensa XII. Benedykta XIV. i Piusa VI., papieżów.
  3. Dla tym większego uczczenia Tajemnicy Wcielenia Syna Boskiego, chwalebna jest rzecz wstrzymać się od potraw mięsnych, lub też i maślanych, przez całą nowennę: ale to jest tylko rada, nie zaś konieczny obowiązek.
  4. Sposób odprawiania tej Nowenny jest następujący, bez odmiany przez wszystkie dni:

 

 

Rozpoczęcie Nowenny:

 

 

W Imię Ojca , i Syna , i Ducha Świętego. Amen.

V. Racz przyjść Duchu Święty i napełnić serca wiernych Twoich.

R. A ogień Miłości Twojej racz w nich zapalić.

V. Ześlij Ducha Twego, a będą stworzone.

R. A cała ziemia będzie odnowiona.

V. Módlmy się: Boże! Światłem Ducha Świętego serca wiernych nauczający, daj nam w tymże Duchu poznawać co jest dobrem, i zawsze obfitować w pociechy Jego. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje, Bóg w Trójcy Świętej Jedyny na wieki wieków.

R. Amen.

V. Boże! wejrzyj ku wspomożeniu mojemu.

R. Panie! pośpiesz ku ratunkowi mojemu.

V. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

R. jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

O! Maryo Najświętsza, Niepokalana Rodzicielko Boża, z Sercem Twoim łączymy serca nasze; pokłony i uwielbienia Twoje ofiarujemy Synowi Twemu, aby modlitwa nasza milszą dla Niego była, i prędzej przed nim znalazła miłosierdzie. Idąc do Niego, o Matko Przeczysta! Najpierw pozdrawiamy Ciebie, błagając, abyś nam teraz i zawsze, i w godzinę śmierci Orędowniczką być raczyła.

V. Po porodzeniu Panną nienaruszoną zostałaś.

R. Święta Boża Rodzicielko módl się za nami!

 

Ten początek Nowenny co dzień się powtarza.

 

 

Dzień pierwszy (16 grudnia)

 

 

Uwielbiajmy Boskie Serce Dzieciątka Jezus, cześć oddając onej miłości najwyższej, którą to serce rozpalone było ku Ojcu Przedwiecznemu i ku nam biednym grzesznikom,  zastanawiając się nad nieporównaną czystością tego Serca, nad Jego cichością, dobrocią,  pokorą. Ofiarujmy Mu serca nasze, aby je Boskie Dzieciątko oczyściło i nauczyło prostoty świętej, i aby tym sposobem ta ofiara serc naszych przyjemnością była dla Niego.

Modlitwa. Wielbimy, o najsłodsze Dziecię! Boskie Serce Twoje od pierwszej chwili Poczęcia Twojego rozpalone miłością, cześć najwyższą oddające Ojcu Przedwiecznemu, ofiarujące się dla zbawienia naszego na wszystkie męki i cierpienia. O Serce Święte! Świętości Boga Samego, Serce najczystsze, najpokorniejsze, najdobrotliwsze i najcichsze, Tobie oddajemy grzeszne serca nasze: racz je przyjąć jako własność Twoja; zakróluj w nich, o! Boskie Dzieciątko; napełnij je prostotą, pokorą i niewinnością Swoją; rozpal w nich szczególnie ogień Twej Miłości, aby oderwane od rzeczy ziemskich i od rozkoszy świata, Tobie całkiem poświęcone były, Twoim zostały mieszkaniem i w Tobie rozkosz swoją znajdowały tu na ziemi, a potem w Niebie na wieki. Amen.

Postanowienie. Ćwiczenia się w cnocie.

Dla miłości Najświętszego Dzieciątka Jezus, strzeż się pilnie wszelkiej okazji do grzechu; strzeż się wszystkich dobrowolnych upadków i przez częste akty żalu za grzechy i Miłości Bożej, oczyszczać serce swoje, gotując w nim mieszkanie na przyjęcie Boskiego Dzieciątka.

Westchnienie na dzień dzisiejszy: ,,O Jezu cichy i pokornego Serca! uczyń serce moje podobnym Twojemu”.

 

 

Następnie w każdym dniu Nowenny następuje:

 

 

Litania o Najsłodszym Imieniu Jezus

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.

Jezu, usłysz nas. Jezu, wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Jezu, Synu Boga żywego,

Jezu, Jasności Ojcowska,

Jezu, czystości światła wiecznego,

Jezu, Królu chwały,

Jezu, Słońce sprawiedliwości,

Jezu, Synu Maryi Panny,

Jezu najmocniejszy,

Jezu najdoskonalszy,

Jezu najchwalebniejszy,

Jezu, przedziwny,

Jezu najwdzięczniejszy,

Jezu, najmilszy,

Jezu, Boże mocny,

Jezu, Ojcze przyszłego wieku,

Jezu, wielkiej rady Aniele,

Jezu jaśniejszy nad słońce,

Jezu piękniejszy nad księżyc,

Jezu ozdobniejszy nad gwiazdy,

Jezu najsłodszy,

Jezu najmiłosierniejszy,

Jezu pociecho nasza,

Jezu najpiękniejszy,

Jezu najpokorniejszy,

Jezu najuboższy,

Jezu najciższy,

Jezu najpotężniejszy,

Jezu najcierpliwszy,

Jezu najposłuszniejszy,

Jezu najczystszy,

Jezu cichy i pokornego serca,

Jezu, Miłośniku czystości,

Jezu, Miłości nasza,

Jezu, Boże pokoju,

Jezu, Dawco żywota,

Jezu, cnót przykładzie,

Jezu, ozdobo obyczajów,

Jezu, pragnący zbawienia dusz,

Jezu, Boże nasz,

Jezu, ucieczko nasza,

Jezu, pociecho utrapionych,

Jezu, skarbie wiernych,Jezu, perło droga,

Jezu, skarbie doskonałości,

Jezu, Dobry Pasterzu,

Jezu, gwiazdo morska,

Jezu, Światłości prawdziwa,

Jezu, Mądrości wieczna,

Jezu, Dobroci nieskończona,

Jezu, Drogo i Żywocie nasz,

Jezu, Wesele Aniołów,

Jezu, Królu Patriarchów,

Jezu, Dawco Ducha Świętego Prorokom,

Jezu, Mistrzu Apostołów,

Jezu, Nauczycielu Ewangelistów,

Jezu, Męstwo Męczenników,

Jezu, Światłości Wyznawców,

Jezu, Czystości Panieńska,

Jezu, Korono Wszystkich Świętych,

Bądź nam miłościw, przepuść nam Jezu!

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu!

Od wszelkiego złego, wybaw nas, Jezu!

Od grzechu każdego,

Od gniewu Twego,

Od nagłej i niespodziewanej śmierci,

Od powietrza, głodu, ognia i wojny,

Od sideł szatańskich,

Od ducha nieczystości,

Od gniewu, nienawiści i wszelkiej złej woli,

Od błyskawic i zawichrzenia,

Od śmierci wiecznej,

Od przestąpienia Przykazań Twoich,

Od zaniedbania świętych natchnień Twoich,

Od napaści złego,

Przez tajemnicę Świętego Wcielenia Twego,

Przez Przyjście Twoje,

Przez Narodzenie Twoje,

Przez Dziecięctwo Twoje,

Przez Chrzest i Święty Post Twój,

Przez Przenajświętsze życie Twoje,

Przez prace Twoje,

Przez biczowanie Twoje,

Przez konanie i mękę Twoją,

Przez krzyż i opuszczenie Twoje,

Przez mdłości Twoje,

Przez śmierć i pogrzeb Twój,

Przez Święte Zmartwychwstanie Twoje,

Przez przedziwne Wniebowstąpienie Twoje,

Przez Najświętszego Sakramentu ustanowienie Twoje,

Przez radości Twoje,

Przez chwałę Twoją,

Przez Najsłodszą Mękę Twoją,

Przez przyczynę za nami Wszystkich Świętych Twoich,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Jezu!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Jezu!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

Jezu, usłysz nas. Jezu, wysłuchaj nas.

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

Antyfona.

Wszelki który by wzywał Imienia Pańskiego zbawiony będzie. Niech będzie Imię Pańskie błogosławione, teraz i na wieki wieków. Amen.

Lub:

Wieża najmocniejsza, Imię Pańskie; do niej się ucieka sprawiedliwy i wywyższony będzie. (Przyp. 18, 10)

Wszelki, który by wzywał Imienia Pańskiego, zbawion będzie. (Rz 10, 13)

 

V. Wyznawać Cię będziemy, Boże!

R. I wzywać Imienia Twego.

V. Niech będzie Imię Pańskie błogosławione.

R. Teraz i zawsze, i na wieki wieków.

V. Na Imię Jezus niech wszelkie kolano upada

R. Niebieskie, ziemskie i piekielne.

V. Nie nam, Panie, nie nam.

R. Ale Imieniu Twemu daj chwałę.

V. Powstań, Panie, wspomóż nas.

R. A dla Imienia Twego wybaw nas.

V. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Módlmy się: Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: „Proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a będzie wam otworzone”; błagamy Cię, racz nam dać proszącym uczucie Twojej Boskiej Miłości, abyśmy Cię całym sercem, ustami i uczynkiem kochali i w chwaleniu Ciebie nigdy nie ustawali.

Świętego Imienia Twego bojaźnią oraz i miłością ustawiczną racz nas obdarzyć, Panie, ponieważ tych nigdy z Opieki Swej nie wypuszczasz, których w gruntownej Miłości Twojej utwierdzasz. Przez tegoż Jezusa Chrystusa, Pana naszego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków.

R. Amen.

 

Lub inna modlitwa:

 

Boże, któryś chwalebne Imię Jezusa Chrystusa, Syna Twego, Pana i Zbawiciela naszego, dla wiernych uczynił słodkim i przyjemnym, a dla złych duchów strasznym i okropnym, daj miłościwie, aby wszyscy, którzy to Imię czczą i wielbią w tym życiu mieli pociechę, a w tamtym wieczną radość i nieskończoną szczęśliwość w niebie otrzymać mogli. Przez tegoż Jezusa Chrystusa, Pana naszego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków.

R. Amen.

Odpust: 300 dni raz na dzień nadał papież Pius IX dnia 5 lutego)

 

Lub inna modlitwa:

 

Wszechmogący i wieczny Boże, któryś chwalebnym i przedziwnym Imieniem Jezus, Najmilszego Syna Twego, Odkupiciela naszego mianować raczył, dajże nam miłościwie, abyśmy Imię tegoż błogosławionego Zbawiciela naszego chwalebnie na ziemi wielbiąc, w niebie mogli z Nim szczęśliwego towarzystwa wiekuiście zażywać. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

R. Amen.

Ty zaś, Najdroższy Panie Jezu! we wszystkiej Istności Ojcu i Duchowi Świętemu równy, bądź mi miłościw, który(a) teraz przed Imieniem Twoim upadam, proszę Cię, abyś mnie największego(ą) grzesznika(cę) dla tegoż Imienia Twego, z dobroczynnej Łaski Twojej od zatracenia wiecznego obronił i do Siebie po skończonym życiu łaskawie przyjąć raczył, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

R.  Amen.

O Najmiłosierniejszy Panie Jezu Chryste! któremu Bóg Ojciec niebieski wszystek sąd oddał w ręce, upadamy pokornie przed Majestatem Twoim, abyś nas, gdy przyjdziesz na sąd, nie sądził według grzechów naszych, ale według nieskończonego miłosierdzia Twego. O Jezu! nie dopuszczaj, abyśmy potępieni być mieli; ale dla Najsłodszego Imienia Twego, które tu wielbimy, otrzymali zbawienie.

R.  Amen.

Polecenie się Panu Jezusowi

O Panie Jezu Chryste! Tyś przy nas zawsze obecny jest, zmiłuj się nad nami! O Najsłodszy i Najmiłosierniejszy Odkupicielu nasz! o Nadziejo nasza! Zbawienie nasze jedyne! o Najdobrotliwszy Jezu! Kochanku nasz najmilszy! o Miłości nasza! słodkości serca naszego, i żywocie duszy naszej; o Najjaśniejsza światłości nasza,  największe wesele nasze, pokoju nasz najwdzięczniejszy, o bogactwo nasze największe, o dobroci nasza, doskonałości nasza, o Raju wszelkiej rozkoszy, Panie Boże nasz! przybądź nam na pomoc, prosimy o odpuszczenie wszystkich grzechów naszych, prosimy o ducha dobrego, prosimy o łaski wszelkie; napraw, uzdrów, uświęć nas, wspomóż i broń od złego.

O Jezu! spraw Łaską Swoją, aby ludzie oddani zabawom światowym, pamiętali na sąd ostateczny i powstrzymywali się od grzechów, aby pamiętali, że rozkosze prędko przeminą, a wieczność bez końca trwać będzie. O Jezu daj nam wszystkim, abyśmy Cię ze wszystkiego serca, ze wszystkiej duszy i ze wszystkich sił miłowali. Niech Ci będzie cześć i chwała nasz drogi Odkupicielu! teraz i na wieki wieków. Amen.

 

 

Antyfona o Najświętszej Maryi Pannie: 

Tradycyjny tekst łaciński:

ALMA REDEMPTORIS MATER

Alma Redemptoris Mater

Alma Redemptoris Mater, quæ pervia cæli
Porta manes, et stella maris, succurre cadenti,
Surgere qui curat, populo: tu quæ genuisti,
Natura mirante, tuum sanctum Genitorem
Virgo prius ac posterius, Gabrielis ab ore
Sumens illud Ave, peccatorum miserere.

V. Angelus Domini nuntiavit Mariæ.
R. Et concepit de Spiritu Sancto.
Oremus.
Gratiam tuam, quæsumus Domine, mentibus nostris infunde; ut, qui, Angelo nuntiante, Christi Filii tui incarnationem cognovimus; per passionem ejus et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur. Per eumdem Christum Dominum nostrum.
R. Amen.  
Tradycyjny tekst polski:

 

ŚWIĘTA ODKUPICIELA MATKO
Święta Odkupiciela Matko, któraś otwartą nieba
Bramą pozostała Gwiazdo morza!
Wspomóż upadły lud, gdy powstać usiłuje.
Tyś zrodziła ku zdumieniu
całej natury Twojego Świętego Stworzyciela,
Panną będąc przedtem i potem,
Pozdrowiona usty Gabriela,
okaż miłosierdzie grzesznikom.
V. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi
R. I poczęła z Ducha Świętego.
Módlmy się.
Łaskę Twoją prosimy Cię Panie racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim Wcielenie Chrystusa, Syna Twojego poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego.
R. Amen.

 

Następnie w każdym dniu Nowenny należy odmówić:

 

Na uczczenie Dzieciątka Jezus, Najświętszej Panny Maryi i Św. Józefa za opuszczone dzieci i sierotki biedne

3 Zdrowaś Marya, Chwała Ojcu

dodając następujący wierszyk:

V. O! Jezu Dzieciątko, zlituj się nad biednymi dziatkami.

R. Zasłoń je Opieką Boskiego Serca Twego.

 

Następnie odmawia się:

 

Niech będzie błogosławiony i pochwalony Bóg Ojciec wszechmogący, który zesłał Archanioła Gabryela do Najświętszej Panny Maryi, aby Jej zwiastował, iż miała począć Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa.

Błogosławione także niech będą niewinne uszy Maryi Panny, które słyszały niebieskie zwiastowanie o wybraniu Jej na Macierzyństwo Boskie.

O najniewinniejsza Panno Maryo! spraw to, aby uszy nasze były zawsze otwarte dla słuchania Głosu Wcielonego Słowa, Jezusa Chrystusa.

1 Ojcze nasz i Zdrowaś Marya.

V. Błogosławione Wnętrzności Maryi Panny, które nosiły Syna Ojca Przedwiecznego.

R. I błogosławione piersi, które karmiły Chrystusa Pana.

Pokłon Ci oddaję, Słowo Przedwieczne przybierające naturę ludzką w Żywocie Przeczystej Maryi Dziewicy. Ty jesteś Bogiem, który wspólnie z Ojcem i z Duchem Świętym stworzyłeś świat z niczego, i przez Cud Miłości Swojej nie wzgardziłeś mieszkaniem w Żywocie Dziewicy Maryi, ofiarując się od pierwszej chwili, jako Hostię Żywą Sprawiedliwości Bożej.

Poniższą modlitwę i westchnienia mówi się codziennie.

Modlitwa. Wszechmogący, Wieczny Boże! Panie Nieba i ziemi, który się objawiasz maluczkim, daj nam prosimy Cię, abyśmy Święte Tajemnice Dzieciątka Jezus, Syna Twego, godnie wychwalając i w ślady Jego wiernie wstępując, do Królestwa Niebieskiego maluczkim zgotowanego przyszli.

Westchnienie.

V. O Jezu! który pałasz miłością ku mnie.

R. Zapal mnie miłością ku Tobie.

V. Najukochańszy Jezu, Synu Boga Żywego i Przeczystej Panny Maryi, któryś z Miłości ku nam nieograniczoną wielkość Twego Bóstwa w ciele maluczkiej Dzieciny ograniczyć raczył, napełnij nas Twoją Świętą Miłością, abyśmy naśladując Ciebie w prostocie serca i uniżeniu, stawszy się według Twego upodobania malutkimi, w wierze i pobożności codziennie wzrastali i do ucieszenia się z Tobą, Najsłodsza Miłości nasza, przypuszczeni byli. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w Jedności Ducha Świętego po wszystkie wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Po nauce lub rozmyślaniu śpiewa się każdego dnia pieśń: Witaj Królowo Nieba i Matko Litości.

Witaj Królowo, Matko miłosierdzia

1. Witaj Królowo, Matko litości,

Nasza nadziejo, życia słodkości!

Witaj Maryo, Matko jedyna,

Matko nas ludzi, Salve Regina!

2. Nędzne my dzieci Ewy wołamy,

Do Ciebie, Matko, z płaczem wzdychamy:

Niech nas wspomaga Twoja przyczyna

Na tym padole, Salve Regina!

3. O Pośredniczko, rzuć Twe wejrzenie

Łaskawe na nas, przyjmij westchnienie!

Pokaż nam, Matko, Swojego Syna

W górnej krainie, Salve Regina!

4. Żebrzemy, Matko, Twojej dziś pomocy,

Gdyż brzemię nieszczęść okropnie nas tłoczy:

Choć sroga chłosta, w tym nasza wina,

Nie wzgardzaj nami, Salve Regina!

5. Biedne sieroty do Ciebie wołamy,

Litości Twojej pokornie wzywamy.

Niech Twa potężna, Matko, przyczyna,

Łaski nam zjedna, Salve Regina!

6. Zlituj się, zlituj, Matko ukochana,

Błagamy Ciebie, Pani ubóstwiana,

Wejrzyj na grzesznych, Matko jedyna,

Sławimy Ciebie: Salve Regina

 

Lub druga wersja:

 

Witaj, Królowo nieba

1. Witaj Królowo nieba i Matko litości,

Witaj Nadziejo nasza w smutku i żałości./bis

2. K’Tobie wygnańcy, Ewy wołamy synowie,

K’Tobie wzdychamy, płacząc z padołu więźniowie:/bis

3. Orędowniczko nasza, racz Swe litościwe

Oczy spuścić na nasze serca żałośliwe./bis

4. I owoc błogosławion żywota Twojego

Racz pokazać po zejściu z świata mizernego./bis

5. O łaskawa, pobożna, o Święta Marya,

Niechaj będą zbawieni wszyscy grzeszni i ja./bis

6. O Jezu, niech po śmierci Ciebie oglądamy,

O Maryo, uproś nam, czego pożądamy./bis

7. Uproś nam żywot wieczny, grzechów odpuszczenie,

A przy śmierci skon lekki i duszy zbawienie./bis

8. O Jezu, Jezu, Jezu! Jezu mój kochany!

Jezu w wielkiej Dobroci nigdy nieprzebrany! Amen.

 

 

Dzień drugi (17 grudnia)

 

 

Rozpoczyna się jak w dniu pierwszym Nowenny.

 

Dzisiaj zastanówmy się, ile to kroków na ziemi miały uczynić święte Nóżki Boskiego Dzieciątka dla zbawienia naszego. Rozważajmy, jak te nogi święte wyznaczyły nam drogę sprawiedliwości i prawdy, a wyznaczyły ją krwawym śladem; i przez cały czas tej Nowenny, korząc się przy tych nóżkach błogosławionych, prośmy gorąco Boże Dzieciątko, abyśmy wydeptanym przez Niego śladem chodzić mogli ścieżkami prawdy, sprawiedliwości, miłości i Krzyża Pańskiego.

Modlitwa. O Maleńki Jezu! na twardej słomie od zimna drżący, jakież to umęczenie Cię czeka! jakże się utrudzisz po ścieżkach i manowcach, szukając owieczki zbłąkanej, biednej duszy grzesznika! O! trudy Twoje nie będą dla nas daremne. Pozwól, o słodki Jezu! pozwól nam przytulić się całym sercem do stóp Twoich Najświętszych; pozwól, abyśmy łzami skruchy Nogi Twoje oblewając, wypłakali i wyprosili sobie za przyczyną Twej Matki Najświętszej Łaskę naśladowania Ciebie, abyśmy drogami Twymi idąc za Tobą w tym życiu, doszli tam, gdzie Ty ze Świętymi Twymi królujesz na wieki. Amen.

Postanowienie. Ciągle mieć na pamięci obecność Boską; wszystkie kroki swoje ofiarować na chwałę Dzieciątka Jezus, a jeśli można odwiedzić w tym dniu chorego, albo więcej razy niż zwykle odwiedzić Przenajświętszy Sakrament celem uczczenia tych wszystkich podróży, które Pan Jezus odbywał w ziemskim Życiu Swoim.

Westchnienie. “Pociągnij mnie za sobą, o Jezu Najsłodszy! aby za wonnościami Twej Miłości pobiegła dusza moja!”

 

Litania, Antyfona, 3 Zdrowaś Marya, jak wyżej.

 

Następnie odmawia się:

Niech będzie błogosławiony i pochwalony Bóg Ojciec Wszechmogący z owego zezwolenia, które dała Najświętsza Marya Panna Niebieskiemu Posłowi, mówiąc do Niego: Oto Ja Służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego.

O najpokorniejsza Panno Maryo! racz wkorzenić w sercu naszym cząstkę Twojej pokory, aby godnym było spoczynkiem najukochańszego Syna Twego Jezusa Chrystusa.

1 Ojcze nasz i Zdrowaś Marya.

V. Błogosławione wnętrzności… jak wyżej w dniu pierwszym Nowenny.

 

Następnie:

Pokłon Ci oddaję Słowo Przedwieczne Wcielone, z Przeczystego Żywota Panny Maryi Narodzone. Ty jesteś Bogiem, który mówiłeś przez usta Proroków, ich używając jak pochodnie oświecające świat, aby go przygotować do przyjęcia daru tak wielkiego.

 

Na zakończenie odmawia się modlitwę i westchnienie jak wyżej w dniu pierwszym Nowenny.

 

 

Dzień trzeci (18 grudnia)

 

 

Rozpoczyna się jak w dniu pierwszym Nowenny.

 

Dzisiaj zwróćmy uwagę na Boskie Rączki Dzieciątka Jezus; uwielbiajmy święte i najczystsze sprawy tych Rąk Błogosławionych, które pracą Swoją taką chwałę oddawały Ojcu Przedwiecznemu, tyle zrobiły dla nas, by zyskały nam wieczność w Niebiosach. Wspomnijmy sobie, że z tych Najświętszych Rączek Dzieciątka Bożego spływa potok Łaski i doskonałości wszelkiej ku uświęceniu dusz naszych. Oddajmy się całkiem w te Boskie Rączki tak maleńkie, a tak wszechmocne; prośmy, aby Dzieciątko Jezus raczyło pobłogosławić ręce nasze, iżbyśmy zawsze mogli wykonywać święte, a Bogu miłe sprawy.

Modlitwa. Pozwól nam o! Boskie Dzieciątko, ucałować Rączki Twoje; powiedz, jak uczcić mamy te ręce wszechmocne, które skruszyły więzy niewoli naszej, które otworzyły nam bramę Niebios, które piastują świat cały, a tak drżące i bezsilne wydają się w tym żłóbeczku. O najsłodsze Dziecię! przyjmij w Rączki Twoje ofiarę serc naszych, którą Ci składamy. Przyjmij duszę i ciało, bo się oddajemy Tobie ze wszystkim. Podnieś Swoje Rączki nad nami, błogosław nas wszystkich Ciebie błagających; błogosław myśli, uczucia i sprawy nasze; błogosław krzyże i boleści, którymi nawiedzać nas raczysz, abyśmy żyjąc, pracując i cierpiąc jedynie dla Ciebie, z Rąk Twoich kiedyś otrzymać mogli koronę błogosławieństwa wiecznego. Amen.

Postanowienie. Wszystkie czynności, chociażby najdrobniejsze, bardzo dokładnie wypełniaj na Chwałę Dzieciątka Jezus, i we wszystkim staraj się o czystość intencji. Jeżeli możność pozwoli, daj jałmużnę albo spełnij jakikolwiek miłosierny uczynek względem biednych dzieci.

Westchnienie. W Rączki Twoje, o Najsłodsze Dzieciątko Jezus! oddaję duszę, serce i ciało moje.

 

Litania, Antyfona, 3 Zdrowaś Marya, jak wyżej.

 

Następnie odmawia się:

Niech będzie błogosławiony i pochwalony Bóg Ojciec Wszechmogący z owej radości, którą uczuła w Najczystszym Sercu Swoim Najświętsza Marya Panna, kiedy za sprawą Ducha Świętego poczęła w nienaruszonych Wnętrznościach Swoich Syna Bożego.

O Panno Niepokalana, racz nam uprosić dar czystości, abyśmy sercem czystym i wdzięczności pełnym mogli zawsze wielbić Imię Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa.

1 Ojcze nasz i Zdrowaś Marya.

V. Błogosławione wnętrzności… jak wyżej w dniu pierwszym Nowenny.

 

Następnie:

Pokłon Ci oddaję Słowo Przedwieczne Wcielone, z Przeczystego Żywota Panny Maryi Narodzone. Ty jesteś Bogiem i Panem Aniołów i ludzi, Ty kluczem Dawidowym, bo to, co przez Ciebie otwartym zostało, nikt zamknąć nie potrafi; to zaś, co przez Ciebie zamkniętym, nikt otworzyć nie zdoła; przez Miłość bez granic połączyć raczyłeś wielkość Bóstwa, a nikczemnością ludzką, podnosząc człowieka do udziału Boskiej Natury.

 

Na zakończenie odmawia się modlitwę i westchnienie jak wyżej w dniu pierwszym Nowenny.

 

 

Dzień czwarty (19 grudnia)

 

 

Rozpoczyna się jak w dniu pierwszym Nowenny.

 

W dniu dzisiejszym przypatrzmy się Boskim Usteczkom Dzieciątka Jezus; wszak te Usta zamykają w sobie słowa żywota, prawdy i mądrości Przedwiecznej; te usta mają ogłosić błogosławieństwo Wybranym, a odrzuconym wieczne potępienie; – te Usta tak doskonałą oddają chwałę Bogu, a tak miłosiernie, tak słodko biednym grzesznikom ogłaszają przebaczenie. A twoje usta czy chętnie wymawiają słowa przebaczenia? Czy otwierają się tylko ku Chwale Boga i ku zbudowaniu bliźniego? Usta Boskiego Dzieciątka z żłóbka zwiastują pokój – „pokój ludziom dobrej woli”. – Przeciwnie: twoje usta wszędzie sieją niepokój, – niepokój w domu, niepokój w rodzinie, niepokój, a raczej słowa zniewagi nieraz nawet w Przybytku Pańskim! O! rzuć się do Stóp Jezusa i poproś o Łaskę pozbycia się tej szkaradnej przywary.

Modlitwa. O Dzieciątko Najświętsze! weź od nas usta nasze, oczyść je ogniem Twojej Miłości, jak niegdyś usta Proroka Twego węglem rozżarzonym oczyściłeś. Oczyść i naucz je mówić na Chwałę Twoją, na pożytek bliźnich; nie pozwalaj, aby kiedykolwiek splamić się miały grzesznymi słowami. Spraw, abyśmy nieustannie z ust naszych ku Tobie uwielbienia i prośby wznosząc, zasłużyli kiedyś, aby Twoje Boskie Usta wezwały nas do wiecznego z Tobą wesela. Amen,

Postanowienie. Dla Miłości Najświętszego Dzieciątka Jezus wystrzegaj się dzisiaj wszelkich słów próżnych, wszelkich żartów; zachowaj głos w mowie cichy i łagodny, mów jak najwięcej o Rzeczach Boskich i Świętych; jeżeli się sposobność nastręczy, mile napomnij błądzącego, podaj dobrą radę, powiedz słówko pociechy, albo naucz nieumiejętnego.

Westchnienie. Usta moje opowiadać będą chwałę Twoją, o Najsłodsze Dzieciątko Jezus!

 

Litania, Antyfona, 3 Zdrowaś Marya, jak wyżej.

 

Następnie odmawia się:

Niech będzie błogosławiony i pochwalony Bóg Ojciec Wszechmogący za onę Miłość, przez którą Najświętsza Marya Panna zasłużyła być Matką Syna Jego Jedynego.

O najpobożniejsza Matko i Źródło Miłości, oziębłe serca nasze ogniem Miłości Twojej racz zapalić, abyśmy się rozmiłowali w Odkupicielu naszym, Jezusie Chrystusie.

1 Ojcze nasz i Zdrowaś Marya.

V. Błogosławione wnętrzności… jak wyżej w dniu pierwszym Nowenny.

 

Następnie:

Pokłon Ci oddaję Słowo Przedwieczne Wcielone, narodzone z Przeczystego Żywota Panny Maryi. Ty jesteś Bogiem z Ojca przed wieki zrodzonym w blasku świętości nieskończonej; Tyś Światłem Prawdy oświecającym ślepotę rodzaju ludzkiego, przez Ciebie wszystko się stało i wszystko się utrzymuje.

 

Na zakończenie odmawia się modlitwę i westchnienie jak wyżej w dniu pierwszym Nowenny.

 

 

Dzień piąty (20 grudnia)

 

 

Rozpoczyna się jak w dniu pierwszym Nowenny.

 

Podziwiajmy Oczy Najświętszego Dzieciątka. O! z jaką miłością, z jakim politowaniem te oczy najśliczniejsze ku nam spoglądają! – O! jak rzewnie płaczą nad grzechami naszymi! Oddajmy Boskiemu Dzieciątku oczy nasze, abyśmy Go już wzrokiem nie obrażali; abyśmy jak najczęściej wpatrywali się w to wszystko, co serca nasze do Boga podnosić może.

Modlitwa. Ze żłóbka Twego spojrzyj ku nam, o Boskie Dzieciątko! i tym spojrzeniem Oczu Twoich zmiękcz i rozpal miłością serca nasze i pociągnij je ku Sobie! Ofiarujemy Tobie oczy nasze; uświęć je i pobłogosław, Jezu Najdroższy! i daj nam Łaskę, abyśmy wpatrując się w Ciebie na ziemi, dla Ciebie gardzili wszelką próżnością, a dla Miłości Twojej płacząc nad grzechami naszymi, ściągnęli na siebie łaskawe Oczy Twoje, i w Niebie mogli oglądać Boską piękność i chwałę Twoją, którą Wybranych uweselasz na wieki. Amen.

Postanowienie. Umartwiaj wzrok swój, wystrzegając się wszystkich próżnych i ciekawych spojrzeń. Często zwracaj oczy ku Niebu, na obrazy Świętych, na krucyfiks i przy tych pobożnych spojrzeniach, króciuchną ale gorącą zasyłaj modlitwę do Pana za smutnych i utrapionych, a szczególnie za biedne sierotki i dzieci; – jeśli ci Pan Bóg innych słów nie poda, możesz używać tych westchnień: „Jezu mój, zlituj się nad nimi!, „Jezu mój, miłosierdzia dla nich!” „Najświętsza Panno, pomnij, że są dziećmi Twymi!” “Najsłodsze Dzieciątko Jezus, pociesz ich w tym utrapieniu, i zmiłuj się nade mną grzesznym(nicą)!” itd.

 

Litania, Antyfona, 3 Zdrowaś Marya, jak wyżej.

 

Następnie odmawia się:

Niech będzie błogosławiony i pochwalony Bóg Ojciec Wszechmogący, z owego pozdrowienia, które z Ust Maryi Panny Najświętsze Dzieciątko w Żywocie Swym noszącej, słysząc Elżbieta, napełniona Duchem Świętym rzekła: Skądże mi to, że Matka Pana mojego przyszła mnie nawiedzić?

O Panno wszelkiego uczczenia godna, nawiedź dusze nasze i uczyń w nich przybytek godny mieszkania Syna Twego Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

1 Ojcze nasz i Zdrowaś Marya.

V. Błogosławione wnętrzności… jak wyżej w dniu pierwszym Nowenny.

 

Następnie:

Pokłon Ci oddaję Słowo Przedwieczne Wcielone, narodzone z Przeczystego Żywota Panny Maryi. Ty jesteś Bogiem łączącym stworzenia od jednego końca świata do drugiego, rządząc nimi mocą i słodyczą. Tyś gwiazdą Jakubową, powołującą narody z ciemności do światła, nauczającą je żyć według ducha, a nie według ciała.

 

Na zakończenie odmawia się modlitwę i westchnienie jak wyżej w dniu pierwszym Nowenny.

 

 

Dzień szósty (21 grudnia)

 

 

Rozpoczyna się jak w dniu pierwszym Nowenny.

 

Rozważmy dzisiaj: jak miłosiernie, jak łaskawie skłaniają się Uszy Boskiego Dzieciątka ku wysłuchaniu modlitwy pokornych i ubogich. Ofiarujmy Mu uszy nasze, a szczególnie wewnętrzny słuch serca, abyśmy, odwracając się od próżności i zdradliwych podszeptów świata, ciała i złego ducha, tym łatwiej mogli słyszeć wszelkie natchnienia Łaski. Szanujmy ten glos Boży, co się w grzesznych sercach naszych odzywać raczy, abyśmy z największą pilnością wszystkie Jego rozkazy wypełniali.

Modlitwa. O Boskie Dzieciątko! nie zamykaj Twych Uszów na prośby i wołania, co z grzesznych serc naszych do Ciebie się wznoszą. Przyjmij łaskawie te uwielbienia i modlitwy nasze, które przed żłóbkiem pokornie składamy. O Boskie Dzieciątko! Tobie słuch nasz ofiarujemy; uświęć go i spraw Mocą Łaski Twojej, abyśmy ogłuchli na wszystkie wołania świata i ciała pociągające nas do grzechu. Spraw, abyśmy nigdy uszu nie zamykali na prośby i jęki cierpiących braci naszych. Spraw nade wszystko, abyśmy pilni byli w słuchaniu Słowa Twojego; abyśmy ochotnie przyjmując je w serce, i z miłością wypełniając wszystkie rozkazy Twoje, przez całą wieczność mogli przysłuchiwać się onym pieśniom i hymnom, którymi Błogosławieni w Królestwie Twoim nieustannie Cię wielbią. Amen.

Postanowienie. Dla miłości Najświętszego Dzieciątka, pozbaw się dzisiaj słuchania próżnych wiadomostek i ciekawości; zamykaj uszy na wszelką mowę miłości bliźniego przeciwną. Pokornie i cierpliwie przyjmuj napomnienia i przykre słowa, jakie możesz usłyszeć; jeśli ci ktoś będzie przykrości swoje opowiadał, chociażby ci to wydało się nudnym, słuchaj go z miłością, a słówkiem pociechy albo współczucia rozwesel serce jego.

Westchnienie. ,,Przemów do mnie, o Jezu Dzieciątko! bo Ciebie słucha sługa Twój (Twoja)!”

 

Litania, Antyfona, 3 Zdrowaś Marya, jak wyżej.

 

Następnie odmawia się:

Niech będzie błogosławiony i pochwalony Bóg Ojciec Wszechmogący z owego wesela, którym napełniona została Najświętsza Marya Panna, kiedy Anioł Pański wszelką bojaźń względem Niej oddalił od serca najmilszego Jej Oblubieńca Józefa Świętego.

O Panno najchwalebniejsza! racz nam uprosić dar bojaźni Bożej, abyśmy chodząc drogą Przykazań Pańskich, nie byli na wieki zawstydzeni od Sędziego żywych i umarłych, Jezusa Chrystusa.

1 Ojcze nasz i Zdrowaś Marya.

V. Błogosławione wnętrzności… jak wyżej w dniu pierwszym Nowenny.

 

Następnie:

Pokłon Ci oddaję Słowo Przedwieczne Wcielone, narodzone z Przeczystego Żywota Panny Maryi. O Tobie mówili starożytni Prorocy, Ciebie przedstawiały figury. Ty jesteś Bogiem, który stworzyłeś człowieka na Obraz i Podobieństwo Swoje, stawiając go na czele wszechrzeczy stworzonych. Człowiek niewdzięczny zapomniał o obowiązku, przez nieposłuszeństwo, powstał przeciwko Stwórcy; lecz Miłość Twoja zamiast karać, wybawiła go, albowiem Ty Sam stałeś się Zbawicielem Jego.

 

Na zakończenie odmawia się modlitwę i westchnienie jak wyżej w dniu pierwszym Nowenny.

 

 

Dzień siódmy (22 grudnia)

 

 

Rozpoczyna się jak w dniu pierwszym Nowenny.

 

Dzisiaj przypomnijmy sobie, że Główka Dzieciątka Bożego, która spoczywa na garstce siana, to Głowa Kościoła całego; że my wszyscy Jej członkami jesteśmy, że z tej Głowy Najświętszej spływa na dusze nasze rosa Łaski Bożej, która nam nadaje siłę, ruch i życie duchowne. Starajmy się, abyśmy zawsze byli w ścisłym zjednoczeniu z tą Głową Najświętszą, a do takiego zjednoczenia dojdziemy tylko wtenczas, jeżeli Pana Jezusa wedle sil naszych naśladować będziemy. Wtedy to wszelki ciężar stanie się nam lekkim, wszelka gorycz słodka. Nie spuszczając oka z Głowy Jezusa, nie zbłądzimy z Drogi Bożej, jako nie zmyli drogi ten, co – podróżując w obczyźnie – bacznie uważa na drogowskazy.

Lecz my nie zwracamy uwagi na Najwyższą Głowę naszą tj. na Jezusa. więc potykamy się i padamy po niezliczone razy, a często nawet zupełnie opuszczamy drogę prawdziwą, drogę cnoty.

Modlitwa. O Dzieciątko Boskie! Ty stałeś się dla nas najświetniejszą pochodnią wśród niebezpiecznych dróg świata tego; ukazuj nam, prosimy, drogę zbawienia; prowadź ścieżkami życia Twego, strzeż nas od przepaści zguby wiecznej: abyśmy, naśladując Cię wiernie, zasłużyli na odpłatę wieczną, którą obiecałeś naśladowcom Swoim. Amen.

Postanowienie. Pilnie naśladuj Najświętsze Dzieciątko Jezus, szczególnie w pokorze, cichości, posłuszeństwie i miłości, ho jeśli te cnoty głęboko się zakorzenią w sercu twoim, łatwo dojdziesz do ścisłego zjednoczenia z Głową naszą, z Panem Jezusem. Pamiętaj, że kto nie żyje w Chrystusie, kto nie ma w sobie ducha Chrystusowego, ten jest umarłym, i zwiędnie jako latorostka od korzenia swego odcięta.

Westchnienie. Zanurz, o Jezu! serce i myśli moje w ognistej i najsłodszej Miłości Twojej, abym z miłości dla Miłości Twej umarł(a), jako Ty z Miłości dla miłości mojej umrzeć raczyłeś.

 

Litania, Antyfona, 3 Zdrowaś Marya, jak wyżej.

 

Następnie odmawia się:

Niech będzie błogosławiony pochwalony Bóg Ojciec Wszechmogący, Którego Jednorodzony Syn raczył się wcielić w Żywocie Najświętszej Maryi Panny, bez uszkodzenia Jej Panieństwa i z Niej przyjąć Niepokalane Ciało.

O Panno Przenajświętsza zwierciadło wszelkich doskonałości! uproś nam tę Łaskę, abyśmy życiem naszym mogli się przypodobać ukochanemu Synowi Twemu Jezusowi Chrystusowi.

1 Ojcze nasz i Zdrowaś Marya.

V. Błogosławione wnętrzności… jak wyżej w dniu pierwszym Nowenny.

 

Następnie:

Pokłon Ci oddaję Słowo Przedwieczne Wcielone, narodzone z Przeczystego Żywota Panny Maryi. Tyś Boskim Emanuelem, zawierającym pokój między Bogiem a człowiekiem. Ty jesteś manną niebieską, dającą życie duszom miłującym. Oto wstąp w serca nasze, abyśmy dostąpili żywota wiecznego.

 

Na zakończenie odmawia się modlitwę i westchnienie jak wyżej w dniu pierwszym Nowenny.

 

 

Dzień ósmy (23 grudnia)

 

 

Rozpoczyna się jak w dniu pierwszym Nowenny.

 

 

Dzisiaj oddajmy najgłębszą cześć Przenajświętszej i ubóstwionej Duszy Dzieciątka Jezus. Uważajmy, jak ta Boska Dusza wielbi Ojca Przedwiecznego, jak doskonałą i godną Boga Samego cześć Mu oddaje. Cieszmy się nie porównaną godnością, czystością, świętością, i wszystkimi doskonałościami tej Duszy Przebłogosławionej. Oddajmy i poświęćmy Boskiemu Dzieciątku duszę naszą ze wszystkimi jej władzami, aby Pan Jezus napełnił nas nowym życiem, aby nową obfitością Łaski Swojej przysposobił w nas mieszkanie dla Siebie, aby nas uczynił wiernymi sługami.

Modlitwa. O Jezu Dzieciątko! w najgłębszym upokorzeniu wielbimy i błogosławimy Trójcę Przenajświętszą, że wszystkie skarby doskonałości i Łaski Swojej złożyła w Twojej Duszy, że Cię podniosła do najwyższej godności, że ją złączyła ze Słowem Przedwiecznym, tak, iż z Bogiem Samym najdoskonalszą Jedność stanowi. A Ciebie, o Najsłodsze Dzieciątko! błagamy, abyś przyjęło grzeszną duszę naszą, aby wszystkie jej władze, przez Łaskę Twoją odnowione, Twoim napełniły się życiem, abyśmy – jako Twój Apostoł – wołać mogli: że już nie my żyjemy, ale Ty w nas żyjesz. Żywocie nasz na ziemi! stań się żywotem naszym wiekuistym w niebiesiech. Amen.

Postanowienie. W celu przypodobania się Panu Jezusowi, oczyść dzisiaj duszę swoją w Sakramencie Pokuty. Staraj się także rozbudzać w sobie świętą gorliwość o zbawienie dusz bliźnich; dlatego dzisiaj módl się goręcej niż zwykle za nawrócenie grzeszników, a szczególnie za biedne dzieci pozbawione opieki duchownej, a przez to na zgorszenia i na utratę niewinności narażone.

Westchnienie. „Najświętsza Duszo Dzieciątka Jezus, uświęć duszę moją!”

 

Litania, Antyfona, 3 Zdrowaś Marya, jak wyżej.

 

Następnie odmawia się:

Niech będzie błogosławiony i pochwalony Bóg Ojciec Wszechmogący z owej bogomyślności, którą Najświętsza Marya Panna zabawiała się, rozmyślając we dnie i w nocy o Rzeczach Niebieskich i o Tajemnicy Wcielenia Słowa Przedwiecznego.

O najpobożniejsza Panno Maryo, racz nam wyjednać Pomoc Ducha Świętego, abyśmy oświeceni na rozumie, mogli z pożytkiem duszy naszej rozpamiętywać Boskie Tajemnice, a osobliwie Tajemnicę Wcielenia i Narodzenia Pana naszego Jezusa Chrystusa.

1 Ojcze nasz i Zdrowaś Marya.

V. Błogosławione wnętrzności… jak wyżej w dniu pierwszym Nowenny.

 

Następnie:

Pokłon Ci oddaję Słowo Przedwieczne Wcielone, narodzone z Przeczystego Żywota Panny Maryi, prawdziwej Arki Nowego Przymierza. Ty jesteś Prawodawcą Prawa pisanego, mocą miłości w sercach ludzkich, Ty jesteś Królem, którego Królestwo trwa nieprzerwanie; Ty jesteś oczekiwaniem narodów i pragnieniem tych, którzy pragną wejść do żywota wiecznego.

 

Na zakończenie odmawia się modlitwę i westchnienie jak wyżej w dniu pierwszym Nowenny.

 

 

Dzień dziewiąty (24 grudnia)

 

 

Rozpoczyna się jak w dniu pierwszym Nowenny.

 

W ostatnim dniu Nowenny zastanówmy się nad tą najwyższą Królewską władzą, którą Trójca Przenajświętsza nadała Dzieciątku Jezus, a które niewinnością, pokorą, cichością i Miłością Swoją ma zakrólować nad nami, ogłaszając wszelkiemu stworzeniu Najświętszą Wolę Boga Ojca Swego. Przysposabiajmy się na przyjęcie tego Króla naszego; poddajmy się całkiem Jego panowaniu; pragnijmy we wszystkim spełniać Jego Wolę Najświętszą, aby Dzieciątko Jezus mogło uczynić z nas tak, jako z siebie czyni, czystą i przyjemną Ofiarę Trójcy Przenajświętszej.

Modlitwa. Przyjdź już do ludu Twojego, o! Królu Wiecznej Chwały, Który Niebem i ziemią władasz, który panowanie Twoje od końca aż do końca rozciągasz wdzięcznie i rozrządzasz wszystko potężnie. U Królu Najświętszy! jakież są znamiona Twoje? Żłóbek jest tronem dla Ciebie; stajenka pałacem Twoim; płaszcz Królewski grube pieluszki; dworzanami pastuszkowie i bydlątek para. A jednak w tym ubóstwie, w tym upokorzeniu Twoim, uznajemy Ciebie Królem naszym; władzy Twojej oddajemy serca, dusze i ciała nasze i wszystko co mamy i mieć możemy. Rozciągnij nad nami Panowanie Twoje, o! Jezu najsłodszy; zakróluj w sercach naszych pokorą, cichością i Miłością Twoją. Ogłoś nam Boskie Twe Prawa, naucz pełnić Wolę Ojca Twego, i pozwól, abyśmy wiernie służąc Tobie na ziemi, mężnie walcząc dla Ciebie i w Tobie jedynie Króla serc naszych uznając, jako Króla naszego w Niebiosach powitali Ciebie i tam chwałą cieszyli się na wieki wieków. Amen.

Postanowienie. O ile możności w pobożnym skupieniu ducha przepędź dzień dzisiejszy: gotując serce swoje do wielkiej Uroczystości, którą jutro powitamy. Nakarm dzisiaj albo jeżeli jesteś w stanie, przyodziej jakie ubogie dziecko na uczczenie najuboższego Dzieciątka Jezus, które jeszcze w żywocie Matki zamknięte, kołatało od progu do progu po domach Betlejemskich, a nigdzie gościnności ani przytulenia nie znalazło.

Westchnienie. “Przyjdź już, o! Królu nasz, do ludu Twojego i przynieś nam zbawienie! Przyjdź, o Jezu! bo dusza moja pożąda Ciebie pożądaniem wielkim. “Desiderio desideravi!”

 

Litania, Antyfona, 3 Zdrowaś Marya, jak wyżej.

 

Następnie odmawia się:

Niech będzie błogosławiony i pochwalony Bóg Ojciec Wszechmogący, że Mu się upodobało wypełnić w Najświętszej Maryi Pannie od wieków przeznaczone, przez Proroków przepowiedziane, a od wszystkich narodów z utęsknieniem oczekiwane Przyjście na ten świat Mesjasza, Zbawiciela.

Przyjdźże, o Panie! już więcej nie chciej się zatrzymywać. Przyjdź Odkupicielu świata i zbaw dusze, któreś stworzył. Przyjdź pożądana Dziecino Jezu Chryste, i napełnij nas Twoimi błogosławieństwami.

1 Ojcze nasz i Zdrowaś Marya.

V. Błogosławione wnętrzności… jak wyżej w dniu pierwszym Nowenny.

℣. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

℟. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

 

Następnie:

Pokłon Ci oddaję Słowo Przedwieczne Wcielone, narodzone z Przeczystego Żywota Panny Maryi. Ty jesteś Królem pochodzenia wiecznego, narodzonym w Betlejem według proroctwa Micheasza; Ty jesteś Lwem potężnym z pokolenia Judy, rozbrajającym potęgi piekielne; Tyś jest Słońcem wiecznym zza obłoków człowieczeństwa, które świat oświeca Swą Boską Nauką; Tyś Lilią z padołu rozkoszującą wśród dusz czystych; Tyś Boskim Aniołem ofiarowanym na drzewie krzyża, niszczącym starożytne ofiary, aby człowiek żył w nowości ducha, a nie według starego prawa litery; Ty jesteś naszą Paschą, który nas przeprowadzasz z ciemności do światła.

Wierzę w Boga Ojca…

 

Ofiarowanie.

Królowo Nieba i ziemi! Najświętsza Maryo Panno, ofiarujemy Tobie te święte rozmyślania, które na Honor Twój i Chwałę Najukochańszego Syna Twego odprawiamy. Przyjmij je na zadosyćuczynienie za grzechy nasze, i złącz je z Zasługami Twoimi, abyśmy tak mocnymi posiłkami wsparci, dostąpili odpuszczenia wszelkiej winy w Dzień Sądu, od Najwyższego Sędziego, Jezusa Chrystusa.

Pod Twoją Obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami nie racz gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać; Panno chwalebna i błogosławiona, Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, z Synem Twoim nas pojednaj, Synowi Twojemu nas polecaj, Twojemu Synowi Najmilszemu nas oddawaj. Alleluja.

V. Błogosławmy Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego,

R. Wychwalajmy i wysławiajmy go na wieki.

V. Bądź pozdrowiona Marya, Łaskiś pełna, Pan z Tobą.

R. Błogosławionaś Ty między niewiastami i Błogosławion Owoc Żywota Twego.

V. Módlmy się. Padłszy na kolana z serca naszego serdeczne dzięki Tobie czynimy, Panie! za wyświadczone nam Dobrodziejstwa; a przez Przyczynę Błogosławionej Panny Maryi, pokornie prosimy: abyśmy większych i zacniejszych Dobrodziejstw Twoich z rozpamiętywania Tajemnicy Wcielenia Syna Twego wypływających, stali się godnymi. Przez Tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

R. Amen.

V. Wraz z Synem Swoim.

R. Panna Marya niech nas błogosławi.

V. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca , i Syna , i Ducha Świętego niech zstąpi na nas i mieszka z nami na wieki.

R. Amen.

V. A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.

R. Amen.

 

 

 

Odpusty: 300 dni za każdy dzień nowenny przed Bożym Narodzeniem, łącząc z nim pobożne modlitwy, akty cnót itd.

Odpust zupełny na Boże Narodzenie albo w dzień podczas Oktawy, dla tych co odprawiali nowennę rzeczonym sposobem. Warunki: Spowiedź Święta, Komunia Święta, pobożna modlitwa za Kościół i na intencję Papieża.

(Pius VII. Reskr. Sekret. Memor. 15 sierpnia 1815)

Te same odpusty można zyskać jeszcze raz w roku powtarzając tę nowennę na cześć Dzieciątka Jezus. Jednakże odpust zupełny można w tym razie zyskać podczas samej nowenny pod warunkami wyżej podanymi, albo przy zakończeniu nowenny. 

(Pius VIII. Reskr. Kongr. Odp. d. 9 lipca 1830 ).

Te odpusty ofiarowane być mogą na  korzyść dusz wiernych zmarłych.

 

 

 

 

© salveregina.pl 2024