Niepokalane Poczęcie NMP

Nowenna przygotowująca na Święto Niepokalanego Poczęcia NMP

 

 

Źródło: Nowenna do NMP Niepokalanej 1947

 

 

Uwaga: Pierwszy, niesłychany cud Bożej łaskawości w sprawowaniu zbawienia grzesznemu rodzajowi ludzkiemu wysławiamy w Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Panny i Boga-Rodzicy Maryi, gdy bowiem człowiek jako wygnaniec rajski przed Bogiem i Ojcem swoim uciekał, o powróceniu się do Niego nadziei żadnej nie znał, sposobności żadnej nie widział, Bóg w Maryi raj przez Adama dla wszystkich stracony, uchował, aby grzesznik, pięknością jego zachwycony, w nim się ukochał, aby powrócić przed się wziął. — Dlatego Niepokalane Poczęcie Panny Maryi jest pierwszą uroczystością w roku kościelnym i kluczem do wszystkich Tajemnic i skarbów Miłosierdzia Bożego nad nami, i godne, aby nie tylko tą jedną uroczystością 8 grudnia wysławione było, lecz także hymnami, pieśniami, godzinkami, towarzystwami Świętymi w przeciągu roku całego, jak też, abyśmy tak zwaną Nowenną na tę uroczystość się gotowali.

Zaczyna się to Nabożeństwo 29. Listopada, odmówiwszy następujące dniowi każdemu przeznaczone modlitwy i godzinki (jeżeli można z słuchaniem Mszy Świętej) zyskamy za dozwoleniem Ojca Św. Piusa VII. każdego dnia odpust niezupełny, w sam dzień Niepokalanego Poczęcia zaś odpust zupełny, pod warunkiem wyspowiadania się szczerego grzechów i przyjęcia Sakramentu Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, jako też wiele innych Łask, a szczególnie daru czystości duszy i ciała dla przyjęcia Jezusa i dla zbawienia wiecznego najpotrzebniejszego.

Odpust ten można za dusze w Czyśćcu ofiarować.

 

 

Każdego dnia Nowenny należy codzienne odmówić poniższe Wezwanie do Ducha Świętego wraz z modlitwą Panno Najświętsza…itd.:

 

 

V. Racz przyjść Duchu Święty i napełnić serca wiernych Twoich.

R. A ogień Miłości Twojej racz w nich zapalić.

V. Ześlij Ducha Twego, a będą stworzone.

R. A cała ziemia będzie odnowiona.

V. Módlmy się: Boże! Światłem Ducha Świętego serca wiernych nauczający, daj nam w tymże Duchu poznawać co jest dobrem, i zawsze obfitować w pociechy Jego. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje, Bóg w Trójcy Świętej Jedyny na wieki wieków.

R. Amen.

Modlitwa.

Panno Najświętsza, poczęta bez grzechu i od tej pierwszej chwili najpiękniejsza i bez zmazy, chwalebna Maryo, Łaski pełna Matko Boga, i Królowo Aniołów i ludzi, najpokorniejszą cześć składam Tobie jako Matce Zbawiciela mojego, gdyż On będąc Bogiem, stał się uległym Tobie, szanował i poważał Ciebie, a przez to nauczył mnie jakie Ci mam oddawać hołdy, czci i uszanowania, raczże łaskawie przyjąć te, które Ci w tej Nowennie przynoszę. Jesteś schronieniem najpewniejszym grzeszników pokutujących, mam więc najsłuszniejszą przyczynę udać się do Ciebie. Jesteś Matką Miłosierdzia, litować się więc będziesz nad nędzą moją; jesteś po Jezusie Chrystusie największą nadzieją moją, przeto najczulsza ufność, jaką mam w Tobie, będzie wdzięczną przed Obliczem Twoim. Uczyń mnie godnym zwać się synem (córką) Twoją, abym mógł (mogła) z zupełnym zaufaniem wołać do Ciebie: okaż mi się być Matką.

9 Zdrowaś Marya. 1 Chwała Ojcu:

 

 

a potem co dzień Nowenny odpowiednie następujące modlitwy:

 

 

Piąty dzień (3. grudnia).

 

Modlitwa. O Księżycu czystością jaśniejący Maryo, Pani nasza, raduję się wespół z Tobą, iż Tajemnica Niepokalanego Poczęcia Twego stała się początkiem zbawienia całego rodu ludzkiego i weselem całego świata. Niech będzie błogosławiona i pochwalona Trójca Przenajświętsza, iż tak uczciła i uwielbiła przezacną Osobę Twoją. Spraw, o Matko Najświętsza! aby Męka i Śmierć Syna Twego Jezusa stała się mi korzystną, a Krew Jego Najdroższa nie daremnie przelana była na Krzyżu dla mnie, lecz abym świątobliwie żyjąc, otrzymał zbawienie duszy mojej. Amen.

 

 

Po modlitwie do dnia przywiązanej odmawia się Litania do N. M. Panny Loretańskiej lub Hymn podanej poniżej za Litanią.

 

 

Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, Módl się za nami
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad Pannami,
Matko Jezusa Chrystusa,
Matko Łaski Bożej,
Matko najczystsza,
Matko najśliczniejsza,
Matko niepokalana,
Matko nienaruszona,
Matko najmilsza,
Matko przedziwna,
Matko Najświętsza,
Matko Bolesna,
Matko Miłosierdzia,
Matko Dobrej Rady
Matko Stworzyciela,
Matko Odkupiciela,
Panno roztropna,
Panno czcigodna,
Panno wsławiona,
Panno można
Panno błogosławiona,
Panno łaskawa,
Panno wierna,
Zwierciadło sprawiedliwości,
Stolico mądrości,
Przyczyno naszej radości,
Naczynie duchowne,
Naczynie poważne,
Naczynie osobliwego nabożeństwa,
Różo duchowna,
Wieżo Dawidowa,
Wieżo z kości słoniowej,
Domie złoty,
Arko przymierza,
Bramo niebieska,
Gwiazdo zaranna,
Uzdrowienie chorych,
Ucieczko grzesznych,
Pocieszycielko strapionych,
Wspomożenie wiernych,
Królowo Aniołów,
Królowo Patriarchów,
Królowo Proroków,
Królowo Apostołów,
Królowo Męczenników,
Królowo Wyznawców,
Królowo Wszystkich Świętych,
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,
Królowo Wniebowzięta,
Królowo Różańca Świętego,
Królowo Rodzin,
Królowo Pokoju,
Królowo Korony Polskiej,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

ANTYFONA

Pod Twoją Obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko: naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód  racz nas zawsze wybawiać, Panno Chwalebna i Błogosławiona. O Pani, o Pani, o Pani nasza! Orędowniczko nasza! Pośredniczko nasza! z Synem Twoim nas pojednaj, Synowi Twojemu nas polecaj, Synowi Twojemu nas oddawaj.

V. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się. Łaskę Twoją, prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy którzy za Zwiastowaniem Anielskim Wcielenie Chrystusa, Syna Twego poznali, przez Mękę Jego i Krzyż do chwały Zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Tegoż Chrystusa, Pana naszego.

R. Amen.

Lub:

V. Módlmy się: Panie, nasz Boże, daj nam, sługom Swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

R. Amen.

 

 

albo Hymn następujący:

 

 

Hymn.

V. Tota pulchra es, Maria

R. Tota pulchra es, Maria

V. Et macula originalis non est in te.

V. Tu gloria Jerusalem,

R. Tu laetitia Israel,

V. Tu honorificentia populi nostri,

R. Tu advocata peccatorum.

V. O Maria!

R. O Maria!

V. Virgo prudentissima!

R. Virgo Mater clementissima!

V. Ora pro nobis.

R. Intercede pro nobis ad Dominum Iesum Christum.

℣. Całaś piękna jest, Maryo.

℟. Całaś piękna jest, Maryo.

℣. I zmazy pierworodnej nie masz w Tobie.

℟. I zmazy pierworodnej nie masz w Tobie.

℣. Tyś chwała Jeruzalem,

℟. Tyś wesele Izraela.

℣.  Tyś chlubą ludu naszego.

℟. Tyś Orędowniczką grzeszników.

℣.  O Maryo!

℟.  O Maryo!

℣.  Panno roztropna,

℟.  Matko litościwa.

℣. Módl się za nami.

℟.  Przyczyń się za nami do Pana naszego Jezusa Chrystusa.

 

Po Litanii albo po Hymnie powyższym, mówi się co następuje:

V. In conceptione Tua, Virgo Immaculata fuisti.

R. Ora pro nobis Patrem, cuius Filium peperisti.

V. Oremus:

Deus, qui per immaculatam Virginis conceptionem dignum Filio tuo habitaculum praeparasti: quaesumus, ut qui ex morte eiusdem Filii tui praevisa eam ab omni labe praeservasti, nos quoque mundos eius intercessione ad te pervenire concedas.

Deus, ómnium fidélium pastor et rector, fámulum tuum N., quem pastórem Ecclésiæ tuæ præésse voluísti, propítius réspice; da ei, quæsumus, verbo et exémplo, quibus præest profícere, ut ad vitam, una cum grege sibi crédito, pervéniat sempitérnam.

Deus, refúgium nostrum et virtus: adésto piis Ecclésiæ tuæ précibus, auctor ipse pietátis, et præsta; ut, quod fidéliter pétimus, efficáciter consequámur.

Per eundem Christum Dominum nostrum.

R. Amen.

℣.  W Poczęciu Twoim, Panno, Tyś Niepokalaną była.

℟. Módl się za nami do Ojca, któregoś Syna porodziła.

V. Módlmy się.

Boże! który przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Panny, godne Synowi Twemu mieszkanie zgotowałeś; błagamy Cię, abyś, który przez śmierć przewidzianą tegoż Jej Syna od wszelkiej Ją zmazy zachował, nas takoż czystych, za Jej przyczyną do chwały Twojej doprowadzić raczył.

Boże! wszystkich wiernych Pasterzu i Rządco, wejrzyj łaskawie na sługę Twego N. któregoś Pasterzem Kościoła Twego postanowić raczył: daj mu, prosimy, ażeby tym, którym przewodzi, słowem i przykładem wiernie dopomagał, i wraz z powierzoną sobie trzodą do wiecznego doszedł żywota.

Boże! Ucieczko nasza i Mocy, wysłuchaj pobożnych modłów Kościoła twojego, Sprawco pobożności, i daj; ażebyśmy o co z wiarą prosimy, w skutku osiągnęli. Przez Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

 

 

Odpusty.

Ktobykolwiek z Wiernych Chrystusowych, czy sam jeden, czy wspólnie, czy w Kościele, czy w domu odprawiał pobożnie i z sercem skruszonym Nowennę do Niepokalanego Poczęcia N. M. Panny, za każdy dzień odprawienia tej Nowenny dostępuje 300 dni Odpustu , a nadto Odpustu zupełnego w sam dzień Niepokalanego Poczęcia, lub w którykolwiek dzień Oktawy jego; byleby po Spowiedzi i po Komunii w dniu tym przyjętej pomodlił się do Boga i do Matki Boskiej według intencji Ojca Świętego. Odpusty te i za dusze czyścowe ofiarowane być mogą.

(Pius VII. 4 Sierpnia i 24 Listopada 1808 roku, tudzież 11 Stycznia 1809 roku).

 

 

 

 

© salveregina.pl 2022

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *