Niepokalane Serce Maryi

Nowenna do Niepokalanego Serca Maryi

(Rozpoczęcie 13 sierpnia)

 

Źródło: Zbiorek modlitw dla członków Apostolstwa Serca Jezusowego (1891)

Nowy Brewiarzyk Tercyarski przez O. L.K. 1910

 

 

UWAGA.

Sposób odprawiania tej Nowenny.

  1. Codziennie: zacznij czcicielu Maryi swe nabożeństwo od pobudzenia się do ufności w Serce najlepszej z Matek Maryi Najświętszej, wspólnej Matki naszej: przez rozważanie kolejne jednej z dziewięciu pobudek do tej nadziei, które ci podaję… Potem dodaj modlitwy i prośby o Łaskę, którą chcesz przez tę nowennę uzyskać i to albo własnymi słowy je wyrażaj, albo dobierz sobie ku temu modlitwę do Serca Maryi Panny poniżej podaną. Wreszcie, jeżeli czas ci pozwoli, bądź na Mszy Świętej.
  2. W ostatni dzień Nowenny albo po jej skończeniu dobrze jest, abyś przystąpił do Spowiedzi i Komunii Świętej.

 

 

℣. Boże! wejrzyj ku wspomożeniu mojemu.

℟. Panie! pośpiesz ku ratunkowi mojemu.

℣. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

℟. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

 

 

DZIEWIĘĆ POBUDEK DO WIELKIEJ UFNOŚCI W SERCU MARYI.

 

 

DZIEŃ I.

Serce Maryi jest Sercem Matki Bożej i zarazem Matki naszej.

 

 

Gdyby jaka matka ziemska dobra i kochająca wszystkie swe dzieci i nawzajem od nich szanowana i kochana, miała dwóch synów: jednego królem mocnym i potężnym, a drugiego żebrakiem nędznym i biednym, coby taka matka uczyniła? Serce jej macierzyńskie przynagliłoby ją, aby pospieszyła do syna króla i uzyskała u niego pomoc dla syna żebraka. Podobnie się rzecz ma z Matką naszą duchowną Maryą. Ona ma Syna w Niebie Królem królów, Panem panujących, Jezusa Chrystusa, Człowieka i Boga Wszechmogącego, dziwnie Matkę Swą miłującego, a ma i synów wielu na ziemi, biednych żebraków. Bośmy wszyscy, jak mówi Święty Augustyn, tu na tym padole płaczu żyjący „żebrakami jesteśmy u Boga” przed drzwiami Jego stojący i codziennie rękę Doń wyciągający. Ona też wszystkich synów Swych kocha i tych, którzy są największymi nędzarzami. Ona wtedy zarówno na Sercu Swym Macierzyńskim przemóc tego nie potrafi, aby się u Syna Króla, za nami nie wstawiała i czego potrzebujemy, u Niego nie wyprosiła. Owszem, więcej jak zarówno, bo Miłość Serca Maryi ku nam większa od miłości matek cielesnych. Do Niej stosuje Święty Alfons Maria Liguori i inni Święci te słowa Izajasza Proroka (XLIX, 15): Czyż może zapomnieć niewiasta niemowlęcia swego, aby się nie zlitowała nad synem żywota swego, a choćby ona zapomniała, wszakże ja nie zapomnę ciebie. O Niej mówi Święty Bonawentura: „Jakaż matka cielesna tak kocha dzieci swe, jako Ty nas kochasz, o Najsłodsza Królowo nasza, która z całego Serca nas miłujesz i z wszelką pieczołowitością o nas się starasz?”

Prawdy te zarówno pocieszające jak i jasne. Chyba dla większej jeszcze pociechy i jasności dodamy nadto kilka świadectw Ojców Świętych o skuteczności przyczyny Maryi Najświętszej u Jej Boskiego Syna i Mocy Jej nad Jego Sercem.

Święty Alfons Maria Liguori (Uwielbienia Maryi. Salve Regina) mówi: „Choć Marya Najświętsza nie może w Niebie rozkazywać Boskiemu Synowi, jak to czyniła, gdy żył na ziemi, to jednak prośby Jej są prośbami Matki i mają Moc uzyskać wszystko, czego Ona pragnie”. A Święty Bonawentura (Spec. cap. 87) pisze: „Marya Panna ma ten przywilej u Syna, Jej jednej właściwy, że jest Wszechmocną w uzyskaniu tego, o co prosi, i to z tej przyczyny, że modlitwa Maryi Panny jest modlitwą Matki”.

 

MODLITWA.

Do Nóg Twoich z pokorą upadając, o Niebios Królowo, Przeczysta Rodzicielko Boga i najmiłosierniejsza Matko nasza, wznoszę ku Tobie uwielbienia i modlitwę moją na cześć Najsłodszego Serca Twego, które po Sercu Jezusowym kochać i wielbić najbardziej pragnę. Matko Najsłodsza, przyjmij łaskawie to dziewięciodniowe nabożeństwo moje na pamiątkę tych niezmiennych radości, jakie przepełniały Twe Serce, gdy pod Nim przez dziewięć miesięcy biło Boskie Serce Wcielonego Słowa. Przyjmij cześć, jaką Twemu Sercu składam; przyjmij prośby, jakie do Niego zanoszę; przyjmij moje pragnienie wynagrodzenia temu Przebłogosławionemu Sercu tych zniewag i niewdzięczności, jakimi takie mnóstwo dzieci Twoich boleśnie Je rani i chciej Sama rozpalić serce moje ogniem miłości i najżywszej pobożności, aby Ci przyjemną była ta modlitwa moja, którą łączę z uwielbieniem, jakie w Kościele Bożym od najwierniejszych sług Twoich odbierasz i ofiaruję Ci, Matko moja najukochańsza, aby Sercu Twojemu miłą uczynić przysługę, aby podziękować Trójcy Przenajświętszej za Łaski na Ciebie zlane, aby Cię przeprosić za niedbalstwo w służeniu Tobie, aby otrzymać pomnożenie w sercu moim miłości Jezusa i Twojej; aby zjednać dla siebie i dla tych, których kocham, coraz obfitsze Błogosławieństwa Twoje, oraz Łaskę, której szczególnie teraz potrzebuję… O Najdroższa Matko moja, dla Miłości Jezusa, wysłuchaj łaskawie modlitwę moją i Sama ją ofiaruj Trójcy Przenajświętszej na wieczną Chwałę Bożą.

  1. Wielbię i przez Najświętsze Serce Jezusa pozdrawiam Cię, Słodkie Serce Maryi, a ciesząc się z niezmiernych bogactw Łaski, którymi Bóg tak hojnie udarował Ciebie, błagam, racz świętymi cnotami napełnić serce moje i spraw, aby Pan z Łaską Swoją zawsze w nim przebywał.

Zdrowaś Marya. 3 razy: Słodkie Serce Maryi, bądź moim zbawieniem.

  1. Wielbię i przez Najświętsze Serce Jezusa pozdrawiam Cię, Słodkie Serce Maryi, zwierciadło czystości; Ty, któreś jest całe niewinnością promieniejące i któreś po Sercu Jezusa jest najczystsze i najświętsze ze wszystkich serc, racz, błagam Cię, ze wszelkiej zmazy serce moje oczyścić i uczynić je miłym w oczach Bożych.

Zdrowaś Marya. 3 razy: Słodkie Serce Maryi, bądź moim zbawieniem.

III. Wielbię i przez Najświetsze Serce Jezusa pozdrawiam Cię, Słodkie Serce Maryi, Serce najgłębszej pokory, dla której Bóg tak wysoko Ciebie wyniósł. Wyjednaj mi, błagam Cię, serce pokorne, abym naśladując Ciebie w tej cnocie, będącej podstawą chrześcijańskiej doskonałości, mógł osiągnąć w Niebie nagrodę sercom pokornym przyobiecaną.

Zdrowaś Marya. 3 razy: Słodkie Serce Maryi, bądź moim zbawieniem.

O Niepokalane Serce Matki Najświętszej, całe Miłością Bożą płonące i będące najwierniejszym Obrazem Serca Jezusowego, Ty któreś strzałą miłością i boleści zranione było, spraw, niech serce moje tymiż uczuciami przejęte, tonie nieustannie w serdecznym żalu za grzechy, którymi ja nędzny Dobroć Bożą obraziłem.

Chwała Ojcu.

Najmilsze Serce Maryi, któreś pomiędzy sercami wszystkich stworzeń jest Najświętsze i Miłością ku Sercu Jezusowemu najbardziej gorejące, a dla nas nędznych grzeszników najmiłosierniejsze, nie odrzucaj pokornych próśb moich i uproś u Serca Jezusowego wszystkie Łaski, których pragnę i potrzebuję, a mianowicie tę Łaskę N. O Matko Miłosierdzia, jedno Twoje Słowo, jedno westchnienie Twojego Niepokalanego Serca do Serca Boskiego Twego Syna za mną przesłane, może mnie pocieszyć. Nie odmawiajże mi tego słowa – tego westchnienia, a Najsłodsze Serce Jezusa dla Synowskiej Miłości, jaką miało i zawsze ku Tobie mieć będzie, niezawodnie Cię wysłucha. Amen.

 

 

© salveregina.pl 2022

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *