Niepokalane Serce Maryi

(Rozpoczęcie 13 sierpnia)

 

 

 

 

UWAGA.

Sposób odprawiania tej Nowenny.

  1. Codziennie: zacznij czcicielu Maryi swe nabożeństwo od pobudzenia się do ufności w Serce najlepszej z Matek Maryi Najświętszej, wspólnej Matki naszej: przez rozważanie kolejne jednej z dziewięciu pobudek do tej nadziei, które ci podaję… Potem dodaj modlitwy i prośby o Łaskę, którą chcesz przez tę nowennę uzyskać i to albo własnymi słowy je wyrażaj, albo dobierz sobie ku temu modlitwę do Serca Maryi Panny poniżej podaną. Wreszcie, jeżeli czas ci pozwoli, bądź na Mszy Świętej.
  2. W ostatni dzień Nowenny albo po jej skończeniu dobrze jest, abyś przystąpił do Spowiedzi i Komunii Świętej.

 

 

Czcicielowi Niepokalanego Serca Maryi oddajemy do wyboru kilka wersji Nowenn, które każdy Czciciel wybierze sobie wedle swojej pobożności.

 

 

DZIEŃ III (15 Sierpnia)

 

 

Poniższe wezwanie stosuje się na rozpoczęcie w każdym dniu Nowenny do każdej niżej podanych wersji nowenn.

 

 

WEZWANIE.

℣. Boże! wejrzyj ku wspomożeniu mojemu.

℟. Panie! pośpiesz ku ratunkowi mojemu.

℣. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

℟. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca Twych wiernych i zapal w nich ogień Miłości Twojej.

V. Ześlij Ducha Twego, a będą stworzone.

R. I odnowisz oblicze ziemi.

V. Módlmy się. Boże, Któryś serca wiernych światłem Ducha Świętego oświecić raczył, daj nam w tym Duchu znać co dobre i pociechą Jego zawsze się weselić. Przez Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

 

 

NOWENNA I. DZIEWIĘĆ POBUDEK DO WIELKIEJ UFNOŚCI W SERCU MARYI.

 

 

Źródło: Zbiorek modlitw dla członków Apostolstwa Serca Jezusowego (1891)

Nowy Brewiarzyk Tercyarski przez O. L.K. 1910

 

 

Odmów Nowennę

 

ROZWAŻANIE. Serce Maryi jest Tronem Miłosierdzia.

 

Jest to nauka Doktorów Kościoła Św. Tomasza i Św. Alfonsa Ligourego (Uwielbienia Maryi I. 1. §. 1), że Pan Jezus rozdzielił niejako Królestwo Swoje między Siebie, a Matkę Swoją; Sobie zostawił Królestwo Sprawiedliwości, a Matce oddał Królestwo Miłosierdzia. Tronem, na którym to Miłosierdzie spoczywa, jest według słów X. Galłifefa (w Memoriale do Ojca Świętego) Serce Maryi Panny. Ale jest to Tron nader przystępny, do którego, choć jest w Niebieskiej wysokości, każdy śmiertelnik na ziemi z ufnością przez modlitwę zbliżyć się może. „Panno, powiada Święty Bernard (Serm. Virgin. M.), Twe Najlitościwsze Serce dla wszystkich jest otwarte; w Nim bowiem i niewolnik wolność i więzień oswobodzenie, i chory zdrowie, i smutny pociechę, i grzesznik przebaczenie znajdzie”. A z Tronu tego, panowanie Miłosierdzia Maryi Panny dosięga świata całego. Granice Jego we wszystkich kierunkach tak oznacza tenże Bernard Święty (Serm. 4 de Assum.): „Kto jego długość, szerokość, wysokość i głębokość zmierzyć potrafi? Długość jego bowiem taka, że aż do dnia ostatniego sądu wszystkim, co tego Miłosierdzia wzywają, przychodzi w pomoc. Szerokość Jego taka, że napełnia ziemię, iż Miłosierdzia Twego Panie, którem jest Marya, pełna jest ziemia (Ps. CXVIII, 64). Wysokość Jego taka, że przez nie górne one miasto Jeruzalem odnowione zostało. A głębokość tak wielka, że przyniosło odkupienie siedzącym w ciemnościach i cieniu śmierci (Ps. CVI, 10). Przez Nie bowiem napełnione zostało Niebo, piekło wypróżnione, z gruzów powstało przez nie Niebieskie Jeruzalem. Do tego Miłosierdzia pełności, niechaj więc nędza nasza wszystkimi siłami się garnie”.

Obrazem zaś panowania tego Miłosierdzia na ziemi z Tronu Swego Niebieskiego jest obłok deszczowy na Niebie, czasu posuchy na ziemi, według słów Ekklezjastyka (XXXV, 26) piękne miłosierdzie…. czasu utrapienia, jako obłok dżdżowu czasu suchości. Na te słowa pisze Raimundus Giordani: „Ty, o Maryo Miłosierdziem Swym jak obłok osłaniasz grzesznika od upału słońca, to jest od Gniewu Syna Twego. Tyś dlań cieniem i ochłodą żar Jego namiętności łagodzącą. Ty jako deszcz z Nieba spadający, użyźniasz serca rosą niebieską Łaski, aby wydać mogły uczynki cnotliwe”.

Skończmy zatem słowy Apostoła: “Przystąpmy tedy z ufnością do Stolicy Łaski, abyśmy otrzymali Miłosierdzie i Łaskę znaleźli ku pogodnemu ratunku” (do Żyd. IV, 16). Ta bowiem stolica Łaski, to Serce Miłosierne Maryi Panny, jak mówi Opat Gaericus (Stim. am.), nigdy nie jest nieczynnym, ale według wielkości Łaskawości Swej, każdej chwili Dzieła Miłosierdzia pełni”. I tak Św. Bernard mówi: (Serm. 1. in Dom. Eph.) „Z Źródeł Miłosierdzia niepodobna, aby co innego tryskało, jeno samo Miłosierdzie”.

 

MODLITWA.

Do Nóg Twoich z pokorą upadając, o Niebios Królowo, Przeczysta Rodzicielko Boga i najmiłosierniejsza Matko nasza, wznoszę ku Tobie uwielbienia i modlitwę moją na cześć Najsłodszego Serca Twego, które po Sercu Jezusowym kochać i wielbić najbardziej pragnę. Matko Najsłodsza, przyjmij łaskawie to dziewięciodniowe nabożeństwo moje na pamiątkę tych niezmiennych radości, jakie przepełniały Twe Serce, gdy pod Nim przez dziewięć miesięcy biło Boskie Serce Wcielonego Słowa. Przyjmij cześć, jaką Twemu Sercu składam; przyjmij prośby, jakie do Niego zanoszę; przyjmij moje pragnienie wynagrodzenia temu Przebłogosławionemu Sercu tych zniewag i niewdzięczności, jakimi takie mnóstwo dzieci Twoich boleśnie Je rani i chciej Sama rozpalić serce moje ogniem miłości i najżywszej pobożności, aby Ci przyjemną była ta modlitwa moja, którą łączę z uwielbieniem, jakie w Kościele Bożym od najwierniejszych sług Twoich odbierasz i ofiaruję Ci, Matko moja najukochańsza, aby Sercu Twojemu miłą uczynić przysługę, aby podziękować Trójcy Przenajświętszej za Łaski na Ciebie zlane, aby Cię przeprosić za niedbalstwo w służeniu Tobie, aby otrzymać pomnożenie w sercu moim miłości Jezusa i Twojej; aby zjednać dla siebie i dla tych, których kocham, coraz obfitsze Błogosławieństwa Twoje, oraz Łaskę, której szczególnie teraz potrzebuję… O Najdroższa Matko moja, dla Miłości Jezusa, wysłuchaj łaskawie modlitwę moją i Sama ją ofiaruj Trójcy Przenajświętszej na wieczną Chwałę Bożą.

I. Wielbię i przez Najświętsze Serce Jezusa pozdrawiam Cię, Słodkie Serce Maryi, a ciesząc się z niezmiernych bogactw Łaski, którymi Bóg tak hojnie udarował Ciebie, błagam, racz świętymi cnotami napełnić serce moje i spraw, aby Pan z Łaską Swoją zawsze w nim przebywał.

Zdrowaś Marya. 3 razy: Słodkie Serce Maryi, bądź moim zbawieniem.

II. Wielbię i przez Najświętsze Serce Jezusa pozdrawiam Cię, Słodkie Serce Maryi, zwierciadło czystości; Ty, któreś jest całe niewinnością promieniejące i któreś po Sercu Jezusa jest najczystsze i najświętsze ze wszystkich serc, racz, błagam Cię, ze wszelkiej zmazy serce moje oczyścić i uczynić je miłym w oczach Bożych.

Zdrowaś Marya. 3 razy: Słodkie Serce Maryi, bądź moim zbawieniem.

III. Wielbię i przez Najświętsze Serce Jezusa pozdrawiam Cię, Słodkie Serce Maryi, Serce najgłębszej pokory, dla której Bóg tak wysoko Ciebie wyniósł. Wyjednaj mi, błagam Cię, serce pokorne, abym naśladując Ciebie w tej cnocie, będącej podstawą chrześcijańskiej doskonałości, mógł osiągnąć w Niebie nagrodę sercom pokornym przyobiecaną.

Zdrowaś Marya. 3 razy: Słodkie Serce Maryi, bądź moim zbawieniem.

O Niepokalane Serce Matki Najświętszej, całe Miłością Bożą płonące i będące najwierniejszym Obrazem Serca Jezusowego, Ty któreś strzałą miłością i boleści zranione było, spraw, niech serce moje tymiż uczuciami przejęte, tonie nieustannie w serdecznym żalu za grzechy, którymi ja nędzny Dobroć Bożą obraziłem.

Chwała Ojcu.

Najmilsze Serce Maryi, któreś pomiędzy sercami wszystkich stworzeń jest Najświętsze i Miłością ku Sercu Jezusowemu najbardziej gorejące, a dla nas nędznych grzeszników najmiłosierniejsze, nie odrzucaj pokornych próśb moich i uproś u Serca Jezusowego wszystkie Łaski, których pragnę i potrzebuję, a mianowicie tę Łaskę N. O Matko Miłosierdzia, jedno Twoje Słowo, jedno westchnienie Twojego Niepokalanego Serca do Serca Boskiego Twego Syna za mną przesłane, może mnie pocieszyć. Nie odmawiajże mi tego słowa – tego westchnienia, a Najsłodsze Serce Jezusa dla Synowskiej Miłości, jaką miało i zawsze ku Tobie mieć będzie, niezawodnie Cię wysłucha. Amen.

 

Należy na zakończenie każdego dnia Nowenny odmówić Litanię podaną na końcu zgodnie z podanymi przy Litanii objaśnieniami.

 

 

 

NOWENNA II

 

 

Źródło: Wianek różany 1853

 

Odmów Nowennę

Modlitwa na każdy dzień nowenny.

O Maryo bez grzechu poczęta i od całej wieczności przeznaczona, abyś była najmilszą Córką Ojca Niebieskiego, najdostojniejszą Matką Syna Boskiego, Oblubienicą Ducha świętego, Opiekunką i ozdobą rodu ludzkiego, jakaż mnie rozkosz przenika, że Cię mogę wysławiać jako najpiękniejszą, najdostojniejszą, najczystszą między stworzeniami! O Maryo, jakaż słodycz serce moje napełnia, gdy do nóg twoich upadam, gdy Cię błagam, gdy Cię moją Matką nazywam, gdy Ci moich zwierzam się udręczeń, gdy w Serce Twoje mojego serca przelewam uczucia, czuję się być porywaną do Ciebie, o moja najmilsza Matko dzielnym powabem tej ufności i tej czułej synowskiej miłości, jaką ma dobre dziecię ku swej najmilszej Matce, które będąc pewne łaskawego przyjęcia, ucieka się do niej bez namysłu, bo wie, że go zawsze gotowa jest wysłuchać, pocieszać, wspierać i potrzeby jego wyrozumiewać. W takich uczuciach, o najmilsza Matko, do twojego macierzyńskiego uciekam się Serca i moje Tobie poświęcam.

 

ROZMYŚLANIA

DZIEŃ TRZECI. Miłość Maryi ku Bogu.

 

Uważa Święty Tomasz, że najwięksi Święci, żyjąc tu na ziemi, niedoskonale tylko wypełniają prawa względem miłości Boga, którego kochać nam kazano z całego serca, z całej duszy i ze wszystkich sił naszych, i że tego obowiązku zupełne i doskonałe wykonanie nastąpi w Niebie. Z tym wszystkim, jak uważa inny Kościoła Doktor, nie przystało, aby Bóg dał ziemi takie Przykazanie, które by w zupełności na ziemi nie mogło być wykonane. Więc przyzwoita rzecz była, aby się obrał ktokolwiek taki, który by kochał Boga zupełnie, całkowicie i doskonale, wszystkimi siłami swej duszy i ciała, całym sercem, całym umysłem swoim, po wszystkie dni życia swojego i w każdej godzinie, bez żadnego podziału, wyjątku i przerwy; a tym ktokolwiek, jest Matka Boska. Kochała Go Ona jako jedyny początek, z Którego wyszła ze wszystkimi stworzeniami; jako powszechnego Dobroczyńcę, od Którego wszystko wzięła; jako jedyny pożądany koniec, do którego Jej Dusza bezprzestannie wzdychała; kochała Go, jak dziecię kocha najukochańszego swojego ojca; jak czuła matka kocha swego jedynaka; jak oblubienica kocha swego małżonka; kochała Go Sama więcej niż wszyscy wespół zebrani ludzie; więcej niż wszyscy społem Aniołowie i Serafinowie, którzy przed Jego Tronem wieczną goreją miłością.

O Matko Boska! jakiż język wyrazić potrafi ileś Go kochała? Miłość Twoja ku Niemu tak jest: Miłość, nie wątpię o tym, ściągnęła Go na czyste Łono Twoje; a od chwili, jak został Twym Synem, jakieś Go jeszcze więcej musiała kochać! Miałaś szczęście widzieć Go i słyszeć każdej godziny, podzielać wespół z Nim radość i smutek, śledzić Jego upodobania i chęci, oddawać Mu przyjemne usługi i okazywać Mu bez przerwy dowody Twojej czułości i poświęcenia się dla Niego. Święty Tomasz z Villanowa mówi, że miłość ku Bogu przedziwnie wyobrażał, jeżeli nie oznaczał, krzak, który Mojżesz widział na puszczy gorejący, a nie trawiący się. Tak Marya gorzała ogniem Miłości od chwili Swego Poczęcia aż do śmierci, a jako z krzaku Mojżeszowego widziano wychodzący płomień, tak w Miłości Tej Panny widziano coś takiego, co się ukryć nie mogło i jakoby w miłym płomieniu na jaw się wydawało. Zatem pewną jest rzeczą, że ci wszyscy, którzy się do tego gorejącego i tajemniczego krzaku zbliżają, czują zaraz ciepło tego Boskiego Ognia, Który Pan Jezus przyszedł rozniecić na ziemi.

Pierwszym tej Miłości, jaką pałała, dowodem było to wczesne i zaraz od pierwszego użycia rozumu dokonane zupełne poświęcenie się Bogu, przez które oddała Mu Swe Ciało i Duszę na pełnienie i cierpienie tego wszystkiego, co Mu się podobało. Można mówić, iż przez tę całkowitą ofiarę swojej istoty uznała Najwyższe Jego nad Sobą Panowanie, oddała Mu wszystko, co była od Niego wzięła, że Go kochała jako Jedynego Swego Oblubieńca, Któremu poświęciła wszystko, co tylko miała w czasie Życia Swego i czego się spodziewała w przyszłości, i tę ofiarę co dzień, owszem po wiele razy w ciągu dnia ponawiała. Lecz w dalszym czasie jeszcze większą gotowała z Siebie ofiarę, tak jest, tysiąc razy większą niż było własne Jej Życie. Strach nas zdejmie, kiedy słyszymy Głos Wielkiego Boga wołającego: Abrahamie, Abrahamie! weź jedynego syna swego Izaaka, którego kochasz i zabij Mi go na ofiarę na górze Moria. Też same słowa słyszy Marya Matka Jezusowa, odbiera rozkaz, aby uczyniła Ofiarę z Syna Swojego, Którego karmiła, tak starannie wychowywała i Którego z największą kochała czułością. O mój Boże! jak to straszny rozkaz! jaki cios dla Matki! Zdobędzie się Ona na męstwo, aby wydawała na zabicie Swego ulubionego Jezusa? Tak jest, nie odbieży Jej ta odwaga i gdyby tego było potrzeba, mówi jeden z Ojców Świętych, gotowa byłaby własną ręką cios Mu zadać dla wykonania Woli Boga, tak jest przygotowania.

A ponieważ nieobecnością pomnaża się Miłość, skoro jest szczera, albowiem drożej się ceni przedmiot ulubiony, gdy znika nam z oczu, przeto ziemia stała się głuchą pustynią dla Tej strapionej Matki po wstąpieniu Jej Syna do Nieba. Smutne pamiątki tego, co nie dawno minęło, co widziała i słyszała, stały przed Jej oczyma w żywym wyobrażeniu. Nie już Jej nie pozostawało do życzenia, tylko aby mogła oglądać Swego Syna. Jedyna dla Niej była Męka, od Niego być w oddaleniu. Wszystkie Jej myśli były zwrócone do tego ulubionego przedmiotu, który z Jej Serca nie wychodził. Za każdym razem, gdy się nad tym zastanawiała, obudzał się w Niej tak gwałtowny zapał, iżby Jej Życie mógł wydrzeć, gdyby Bóg Jej Duszy nie był jeszcze zatrzymywał w więzieniu Ciała. A przeto śmierć Jej nastąpiła podobno nie z osłabienia lub innej jakiej przyrodzonej przyczyny, lecz przez ostatnie wysilenie miłości, które potargało Jej więzy.

O Maryo! Matko Pięknej Miłości, to jest, Tego to Jezusa, Którego Imienia wymówić nie możemy, tylko za pomocą Ducha Świętego! Niestety nie kochałem(am) dotąd mojego Jezusa! Nie umiem nawet Imienia Tego wymówić należycie! Lecz Ty jesteś moją Matką, a każda dobra matka tego Imienia najpierwej uczy Swe dziatki; nauczże mnie, proszę Ciebie, kochać Go, a kochać z całego serca. Amen.

O Maryo bez grzechu poczęta! Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, a uproś nam Miłość Boga.

 

 

Należy na zakończenie każdego dnia Nowenny odmówić Litanię podaną na końcu zgodnie z podanymi przy Litanii objaśnieniami.

 

 

 

NOWENNA III (krótsza)

 

 

Źródło: Porcyunkula czyli Skarb Łaski seraficznego nabożeństwa do Matki Boskiej Anielskiej 1901

 

 

Odmów Nowennę

O Najświętsza Maryo Panno, przez Niepokalane Serce Twoje błagamy Cię, wyproś nam Dary Ducha Świętego, abyśmy Nimi napełnieni czynili to, co się Bogu podoba.

Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała Ojcu…

V O Matko Boska przez Serce Twoje,

R. Połącz nas z Sercem Jezusa.

 

 

Należy na zakończenie każdego dnia Nowenny odmówić Litanię podaną na końcu zgodnie z podanymi przy Litanii objaśnieniami.

 

 

 

Jeżeli dusza pobożna praktykuje miesięczne nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi, to należy włączyć Nowennę w ramach owej praktyki pobożnościowej i wtedy wystarczy odmówić jeden raz Litanię. W przeciwnym razie, należy dla dopełnienia Nowenny odmówić poniższą Litanię.

 

 

 

LITANIA DO NIEPOKALANEGO SERCA MARYI.

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Najświętsze Serce Maryi: Módl się za nami.

Najukochańsze Serce Córki Ojca Niebieskiego;

Przebłogosławione Serce Matki Syna Bożego:

Wybrane Serce Oblubienicy Ducha Świętego;

Serce Maryi Trójcy Przenajświętszej Przybytku;

Przedziwne Serce Córki Stworzyciela;

Najmilsze Serce Matki Odkupiciela:

Serce Maryi! Niepokalane:

Serce Maryi! Łaski pełne;

Serce Maryi! Przybytku Słowa Wcielonego;

Serce Maryi! najpodobniejsze do Serca Jezusowego;

Serce Maryi! Tronie Chwały;

Serce Maryi! doskonała ofiara Boskiej Miłości;

Serce Maryi! Stolico Mądrości:

Serce Maryi! Zwierciadło sprawiedliwości:

Serce Maryi! Tronie Miłosierdzia:

Serce Maryi! Zbiorze wszelkiej świątobliwości:

Serce Maryi! Arko przymierza:

Serce Maryi! Bramo niebieska:

Serce Maryi! między wszystkimi sercami błogosławione;

Serce Maryi! najchwalebniejsze:

Serce Maryi! najpotężniejsze;

Serce Maryi! najdobrotliwsze:

Serce Maryi! najwierniejsze:

Serce Maryi! najlitościwsze:

Serce Maryi! najłagodniejsze;

Serce Maryi! najczystsze i najniewinniejsze:

Serce Maryi! w pokorze niezgłębione:

Serce Maryi! najcierpliwsze:

Serce Maryi! wzorze panieńskiej skromności:

Serce Maryi! któreś pragnieniem świętym zbawienie nasze przyspieszyło:

Serce Maryi! Miłością Boga pałające:

Serce Maryi, Kościele Boga Wcielonego w Zwiastowaniu,

Serce Maryi, przy Nawiedzeniu Elżbiety nowymi łaskami ozdobione,

Serce Maryi, przy Narodzeniu Chrystusa dziwnym weselem napełnione,

Serce Maryi, przy Ofiarowaniu w kościele mieczem boleści przeszyte,

Serce Maryi, zgubieniem Jezusa wielce zasmucone,

Serce Maryi, przy znalezieniu Jezusa dziwnie rozweselone,

Serce Maryi, w Ogrójcu z bolejącym Chrystusem bolejące,

Serce Maryi, przy biczowaniu Jego ciężko bolejące,

Serce Maryi, przy koronacji Chrystusa cierpieniem wewnętrznie przekłute,

Serce Maryi, w dźwiganiu krzyża przez Jezusa, niezmiernym srogim ciężarem przygniecione,

Serce Maryi, z Jezusem na krzyżu rozpiętym do krzyża przybite,

Serce Maryi, z umierającym Jezusem w morzu boleści pod krzyżem pogrążone,

Serce Maryi! przy Śmierci Jezusa od żalu obumierające.

Serce Maryi, z umarłym Jezusem w żałości pogrzebione,

Serce Maryi! przy Zmartwychwstaniu Jezusa radością ożywione:

Serce Maryi! przy Wniebowstąpieniu Jezusa słodkością i niepojętym weselem napełnione;

Serce Maryi! przy Zesłaniu Ducha Świętego nową Łask pełnością udarowane:

Serce Maryi! przy Wniebowzięciu Twoim nad wszystkich błogosławionych wywyższona,

Serce Maryi! na Prawicy Chrystusowej w Niebie posadzone,

Serce Maryi! Stolico miłosierdzia;

Serce Maryi! Światłości błądzących:

Serce Maryi! Uzdrowienie chorych;

Serce Maryi! Pociecho strapionych:

Serce Maryi! Opiekunko sprawiedliwych,

Serce Maryi! jedyna po Bogu grzesznych ucieczko, (3 razy powtórzyć)

Serce Maryi! Nadziejo ufających w Tobie.

Serce Maryi! Obrono w pokusach;

Serce Maryi! nadziejo pokutujących:

Serce Maryi! Zadatku obietnic Jezusowych.

Serce Maryi! Nadziejo i ratunku konających:

Serce Maryi! które nikim nie gardzisz:

Serce Maryi! Radości serc ludzkich:

Serce Maryi! Wesele i słodkości Aniołów i Świętych:

Serce Maryi! jasnością i chwałą w Niebie ukoronowane:

Serce Maryi! Serce Orędowniczki Kościoła i Matki wszystkich wiernych;

Serce Maryi! najpewniejsza po Jezusie konających nadziejo;

Serce Maryi! Serce Królowej Aniołów i Wszystkich Świętych;

Jeśli życie nasze napełnione jest krzyżami,

Jeśli dni nasze są dniami smutku i boleści,

Jeśli serce nasze jest morzem łez i goryczy,

Jeśli drogi życia naszego cierniem są zasłane,

Jeśli cierpienia i boleści nas gnębią,

Jeśli każda dnia chwila jest chwilą cierpienia,

Jeśli śmierć lub niedola zagraża naszym ukochanym,

Jeśli w nieszczęściu od wszystkich opuszczeni jesteśmy,

Jeśli pod ciężarem nieprawości jęczy dusza nasza,

Jeśli Bóg nas karze w Gniewie i zapalczywości Swojej,

Jeśli odstąpiwszy od Boga, giniem w zaślepieniu naszym,

Jeśli upadamy pod ciężarem cierpień i smutków,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata! Przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata! Wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata! Zmiłuj się nad nami.

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

V. Święte i miłosierne Serce Maryi, Matki Bożej, módl się za nami.

R. Aby się serca nasze zapaliły Boską Miłością, którą Ty gorejesz.

℣.Pani! wspomagaj modlitwy nasze.

℟. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

℣. Módlmy się: O Serce Święte Maryi zawsze Panny i Niepokalanej, Serce Najświętsze, najczystsze, najdoskonalsze; Źródło nieprzebrane Łask, Dobroci, Łagodności, Miłosierdzia i Miłości, Wzorze Cnót wszystkich; doskonały Obrazie czcigodnego Serca Jezusowego; gorejące zawsze, najżarliwszą Miłością, miłujące Boga więcej niż wszyscy razem Serafy, Aniołowie i Święci; oddające Samo więcej chwały Trójcy Przenajświętszej, niźli wszystkie inne razem najświętobliwsze stworzenia. Serce Matki Odkupiciela, Któreś tak żywo uczuło nędzę naszą, Któreś tyle dla zbawienia naszego cierpiało, Któreś nas tak gorąco umiłowało, i Któreś godne jest uszanowania, miłości, wdzięczności i ufności wszystkich ludzi; racz przyjąć słabe moje i niegodne uczucia.

Wychwalam Cię, Serce Święte Matki Miłosierdzia, z najgłębszym, na jakie zdobyć się mogę uszanowaniem. Dziękuję Ci za Miłosierdzie, którym Cię tylekroć widok niedostatków moich przejmował; dziękuję Ci za Łaski i Dobrodziejstwa, którymi Twoja Macierzyńska Dobroć wyprosiła; łączę się modlitwą moją do dusz czystych, które Cię czczą, wychwalają, miłują i w Tobie całą nadzieję pokładają.

Będziesz mi odtąd, o Serce miłości godne! pierwszym po Sercu Boskiego Twojego Syna przedmiotem czci, miłości i najserdeczniejszego nabożeństwa. Przez Ciebie dojść pragnę do mego Zbawiciela, przez Ciebie Łaski Jego i zmiłowania odbierać. Ucieczką będziesz moją w utrapieniach, pociechą w troskach, we wszystkich potrzebach ratunkiem. Od Ciebie uczyć się będę czystości, pokory łagodności i z Ciebie przejmować się miłością ku Najświętszemu Sercu Jezusa Chrystusa Syna Twojego. Amen.

℣.Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny, módl się za nami.

℟. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się: Boże Miłosierny! Któryś dla zbawienia grzeszników i dla pociechy utrapionych, Najświętsze i Niepokalane Serce Błogosławionej Maryi Panny Dobrocią i Miłosierdziem napełnił; daj nam, którzy wzywamy przyczyny tego Najsłodszego Serca, i Łaskę powstania z grzechów naszych, i ratunek w każdej potrzebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

R. Amen.

V. O Maryo Niepokalana, Serce pełne słodyczy i pokory,

R. Spraw, by serca nasze stały się podobne Sercu Jezusa.

V. Módlmy się: Boże Dobroci, Któryś Święte i Niepokalane Serce Maryi Matki Jedynego Syna Swego, napełnił uczuciami miłosierdzia i tkliwości; jakimi Serce Jezusa zawsze dla nas przejęte było, spraw prosimy Cię, abyśmy, którzy Panieńskie Jej Serce z miłością czcimy, aż do śmierci uczucia zgodne z Sercem Jezusa i Matki Jego zachowali. O to Cię prosimy przez Zasługi Tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który z Tobą i z Duchem Świętem żyje i króluje, na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *