Niepokalane Serce Maryi

Nowenna do Niepokalanego Serca Maryi

(Rozpoczęcie 13 sierpnia)

 

Źródło: Zbiorek modlitw dla członków Apostolstwa Serca Jezusowego (1891)

Nowy Brewiarzyk Tercyarski przez O. L.K. 1910

 

 

UWAGA.

Sposób odprawiania tej Nowenny.

  1. Codziennie: zacznij czcicielu Maryi swe nabożeństwo od pobudzenia się do ufności w Serce najlepszej z Matek Maryi Najświętszej, wspólnej Matki naszej: przez rozważanie kolejne jednej z dziewięciu pobudek do tej nadziei, które ci podaję… Potem dodaj modlitwy i prośby o Łaskę, którą chcesz przez tę nowennę uzyskać i to albo własnymi słowy je wyrażaj, albo dobierz sobie ku temu modlitwę do Serca Maryi Panny poniżej podaną. Wreszcie, jeżeli czas ci pozwoli, bądź na Mszy Świętej.
  2. W ostatni dzień Nowenny albo po jej skończeniu dobrze jest, abyś przystąpił do Spowiedzi i Komunii Świętej.

 

 

℣. Boże! wejrzyj ku wspomożeniu mojemu.

℟. Panie! pośpiesz ku ratunkowi mojemu.

℣. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

℟. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

 

 

DZIEWIĘĆ POBUDEK DO WIELKIEJ UFNOŚCI W SERCU MARYI.

 

 

DZIEŃ VIII.

Serce Maryi jest najwierniejszym Wizerunkiem Serca Jezusowego.

 

Pinamonti S. J. mówi: „Jak Pan Jezus co do Ciała był najpodobniejszym do Swej Matki, tak Marya Najświętsza co do Duszy była najpodobniejszą do Swego Syna, a Serce Jej było najwierniejszym Wizerunkiem Serca Pana Jezusa”.
Nie dziw zaiste, bo najpierw to Serce Niepokalane, Najświętsze, od pierwszej chwili, w której bić zaczęło, uświęcone, wszelką obfitością przyozdobione było od Łaski Boga dlatego, aby było Sercem godnym Matki Syna Bożego. I wypadało całkiem, aby jako pierwszych chrześcijan mnóstwa wierzących było serce jedno i dusza jedna (Dz. Ap. IV, 32), tak w wyższym i doskonalszym stopniu jedno Serce było Matki Bożej i Boskiego Syna. “Ten Syn też, mówi Święty Ambroży, chcąc odkupić świat, od Matki Swej działanie Swe zaczął”. A potem: toć to Serce biło tak długo i tak blisko Serca Pana Jezusa. On tak długo pod Sercem tym przemieszkiwał… Czyż to mogło pozostać bez wielkiego skutku na Serce Matki? Wreszcie, jak mówi Święty Alfons Maria Liguori: (Uwiel. Mar. o pok.) Marya Najświętsza była najpierwszą i najdoskonalszą z uczennic i uczniów Chrystusa Pana, i od Niego wszelkiej się nauczyła Cnoty. Ją też Chrystus Pan nie tak jak Apostołów przez lat tylko trzy, ale przez lat trzydzieści wspólnego z Nią mieszkania i pożycia, Słowem, Przykładem i doświadczeniem Jej niezrównanej Cnoty uczył Ją sposobił na to, aby kiedy Apostołom zniknie sprzed oczu żywy wzór świętości, jakim im był Sam za Życia, pozostawił im najpodobniejszy Jego Wizerunek w Sercu i Życiu Boskiej Matki… Toż Chrystus Pan Ją nauczył nie tylko tego, co powiedział do Apostołów: “Uczcie się ode Mnie, żem jest cichy i pokornego Serca” (Mat. XI, 29), ale wszystkich innych Cnót Serca Swego wyuczył Ją doskonale. Z góry stąd powiedzieć możemy, choćbyśmy o Sercu Maryi Panny i Jego Cnotach i Przymiotach żadnej nie mieli skądinąd wiadomości: Serce to było najpewniej Sercu Pana Jezusa arcypodobne. Ale i to, co o Życiu i uczuciach Maryi Najświętszej skądinąd jest nam wiadome, całkowicie to potwierdza. Stąd pięknie pisze O. Gallifet w Memoriale Świętej Stolicy przedstawionym; „Obróć swe oczy tylko najpierw na Pana Jezusa, a zobaczysz, że to Człowiek z pomiędzy ludzi wszystkich najpokorniejszy, najłagodniejszy, najcierpliwszy, najposłuszniejszy, najczystszy, najniewinniejszy, najmiłosierniejszy, miłości najpełniejszy, najświętszy. A po wtóre, przypatrz się Maryi, a wnet spostrzeżesz, że Ona znów resztę ludzi (oprócz Pana Jezusa) przechodzi i przewyższa o wiele pokorą, łagodnością, cierpliwością, posłuszeństwem, czystością, niewinnością, miłosierdziem, miłością, świętością”.

A cóż, jeśli te dwa Serca Pana Jezusa i Maryi Panny tak do Siebie wielce podobne, tak zjednoczone i do siebie lgnące, czyż nie podobna będzie także Ich Moc i Miłosierdzie, i Dobroć dla nas? Czyż i w sercach naszych nie ma być takaż chęć uciekania się w potrzebach naszych do Serc Matki i Syna, Nadzieja uzyskania Pomocy podobna i jedna?”

 

 

MODLITWA.

Do Nóg Twoich z pokorą upadając, o Niebios Królowo, Przeczysta Rodzicielko Boga i najmiłosierniejsza Matko nasza, wznoszę ku Tobie uwielbienia i modlitwę moją na cześć Najsłodszego Serca Twego, które po Sercu Jezusowym kochać i wielbić najbardziej pragnę. Matko Najsłodsza, przyjmij łaskawie to dziewięciodniowe nabożeństwo moje na pamiątkę tych niezmiennych radości, jakie przepełniały Twe Serce, gdy pod Nim przez dziewięć miesięcy biło Boskie Serce Wcielonego Słowa. Przyjmij cześć, jaką Twemu Sercu składam; przyjmij prośby, jakie do Niego zanoszę; przyjmij moje pragnienie wynagrodzenia temu Przebłogosławionemu Sercu tych zniewag i niewdzięczności, jakimi takie mnóstwo dzieci Twoich boleśnie Je rani i chciej Sama rozpalić serce moje ogniem miłości i najżywszej pobożności, aby Ci przyjemną była ta modlitwa moja, którą łączę z uwielbieniem, jakie w Kościele Bożym od najwierniejszych sług Twoich odbierasz i ofiaruję Ci, Matko moja najukochańsza, aby Sercu Twojemu miłą uczynić przysługę, aby podziękować Trójcy Przenajświętszej za Łaski na Ciebie zlane, aby Cię przeprosić za niedbalstwo w służeniu Tobie, aby otrzymać pomnożenie w sercu moim miłości Jezusa i Twojej; aby zjednać dla siebie i dla tych, których kocham, coraz obfitsze Błogosławieństwa Twoje, oraz Łaskę, której szczególnie teraz potrzebuję… O Najdroższa Matko moja, dla Miłości Jezusa, wysłuchaj łaskawie modlitwę moją i Sama ją ofiaruj Trójcy Przenajświętszej na wieczną Chwałę Bożą.

I. Wielbię i przez Najświętsze Serce Jezusa pozdrawiam Cię, Słodkie Serce Maryi, a ciesząc się z niezmiernych bogactw Łaski, którymi Bóg tak hojnie udarował Ciebie, błagam, racz świętymi cnotami napełnić serce moje i spraw, aby Pan z Łaską Swoją zawsze w nim przebywał.

Zdrowaś Marya. 3 razy: Słodkie Serce Maryi, bądź moim zbawieniem.

II. Wielbię i przez Najświętsze Serce Jezusa pozdrawiam Cię, Słodkie Serce Maryi, zwierciadło czystości; Ty, któreś jest całe niewinnością promieniejące i któreś po Sercu Jezusa jest Najczystsze i Najświętsze ze wszystkich serc, racz, błagam Cię, ze wszelkiej zmazy serce moje oczyścić i uczynić je miłym w oczach Bożych.

Zdrowaś Marya. 3 razy: Słodkie Serce Maryi, bądź moim zbawieniem.

III. Wielbię i przez Najświętsze Serce Jezusa pozdrawiam Cię, Słodkie Serce Maryi, Serce najgłębszej pokory, dla której Bóg tak wysoko Ciebie wyniósł. Wyjednaj mi, błagam Cię, serce pokorne, abym naśladując Ciebie w tej cnocie, będącej podstawą chrześcijańskiej doskonałości, mógł osiągnąć w Niebie nagrodę sercom pokornym przyobiecaną.

Zdrowaś Marya. 3 razy: Słodkie Serce Maryi, bądź moim zbawieniem.

O Niepokalane Serce Matki Najświętszej, całe Miłością Bożą płonące i będące najwierniejszym Obrazem Serca Jezusowego, Ty któreś strzałą miłością i boleści zranione było, spraw, niech serce moje tymiż uczuciami przejęte, tonie nieustannie w serdecznym żalu za grzechy, którymi ja nędzny Dobroć Bożą obraziłem.

Chwała Ojcu.

Najmilsze Serce Maryi, któreś pomiędzy sercami wszystkich stworzeń jest Najświętsze i Miłością ku Sercu Jezusowemu najbardziej gorejące, a dla nas nędznych grzeszników najmiłosierniejsze, nie odrzucaj pokornych próśb moich i uproś u Serca Jezusowego wszystkie Łaski, których pragnę i potrzebuję, a mianowicie tę Łaskę N. O Matko Miłosierdzia, jedno Twoje Słowo, jedno westchnienie Twojego Niepokalanego Serca do Serca Boskiego Twego Syna za mną przesłane, może mnie pocieszyć. Nie odmawiajże mi tego słowa – tego westchnienia, a Najsłodsze Serce Jezusa dla Synowskiej Miłości, jaką miało i zawsze ku Tobie mieć będzie, niezawodnie Cię wysłucha. Amen.

 

 

© salveregina.pl 2022

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *