Wniebowzięcie

(Rozpoczyna się 6 Sierpnia).

 

 

Źródło: Wspomożenie wiernych 1856

 

 

 

 

Każdego dnia Nowenny należy rozpocząć następującym wstępem:

 

 

WSTĘP DO NOWENNY:

 

 

W Imię Ojca † i Syna †, i Ducha † Świętego. Amen.

 

Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca Twych wiernych, i zapal w nich Ogień Twojej Świętej Miłości.

V. Ześlij nam Ducha Twojego, a wszystkie rzeczy będą na nowo stworzone.

R. I ziemi oblicze odnowionym zostanie.

Módlmy się: O Boże! który Światłością Ducha Twojego oświeciłeś serca Twych wiernych, spraw, abyśmy za pomocą tegoż Ducha Świętego szli drogą mądrości i pocieszeniem Jego zawsze napełnieni byli. Przez Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

Hymn.

O Panno nad panny! Chwały pełna, * Wyższa i świetniejsza nad gwiazdy niebieskie, * Tyś Swoim mlekiem karmiła * Tego, który Tobie istność darował.

Przez ten Owoc z Nieba zesłany, * Ty nam przywracasz dobra, których Ewa nas pozbawiła: * Ty nam Bramy Niebios otwierasz, abyśmy biedni, strapieni, * W Nim swoje miejsca jako gwiazdy zajęli.

Ty jesteś Bramą Niebieską, przez którą wszedł do nas Król Nieba i ziemi; * Tyś pysznym pałacem jaśniejącym światłością niebieską. * O! ludu wyzwolony z kajdan śmierci wieczystej, ciesz się żywotem, * Który tobie zjednała Przenajświętsza Panna Marya!

Chwała Tobie Jezu, z Panny zrodzony, * Bądź pochwalony z Ojcem i Duchem Świętym, * Przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Ten wstęp ma ci służyć na każdy dzień Nowenny.

 

 

Medytacje i modlitwy do każdego dnia zastosowane.

 

 

DZIEŃ 1.

(6 Sierpnia).

 

Medytacje i modlitwy o Chwale jaka otoczyła przy śmierci Maryi, iż się do śmierci dobrej pilnie gotowała.

 

Patrzmy, jak niesłychaną Chwałą jaśniała chwila śmierci Maryi, dlatego, że ta Panna Najświętsza dobrze gotować się na śmierć umiała, już to pragnąc gorąco oglądać Boga Swojego i z Boskim złączyć się Synem, już to w ciągu Życia całego wykonywając wszystkie swe rzeczy z doskonałością najzupełniejszą. A zważywszy teraz, jak jest odmiennym postępowanie nasze przygotowaniu się na śmierć od postępowania Maryi, zanośmy do Niej prośby najpokorniejsze wołając:

 

Panno Najświętsza! która dla przygotowania się do śmierci świętej żyłaś w ciągłem pragnieniu oglądania Boga Swojego, uwolnić nas zechciej od marnego pożądania rzeczy ziemskich znikomych.

— 3x Zdrowaś Marya.

Panno Najświętsza! która się do śmierci świętej gotując, jeszcze za życia nie ustawałaś pragnąć połączyć się z Boskim Twym Synem, wyjednaj nam Łaskę; iżbyśmy Jemu do śmierci wiernymi zostali. Amen.

— 3x Zdrowaś Marya.

Panno Najświętsza! która się do śmierci świętej gotując, skarbnicę niezmierną cnót i zasług zebrałaś, uproś nam Łaskę, iżbyśmy dobrze pojęli, że tylko cnota i Łaska Pana są drogą jedyną prowadzącą do żywota wiecznego. Amen.

— 3x Zdrowaś Marya.

Pozdrówmy Przenajświętszą Pannę Maryę, że tak się usilnie starała o śmierć świątobliwą, a dla powiększenia Jej Chwały, łączmy się z Chórami Aniołów, którzy Jej Wniebowzięciu towarzyszyli, i z Chórem pierwszym Niebieskich Zastępów wołajmy:

 

 

DZIEŃ 2.

(7 Sierpnia).

 

Medytacje i modlitwy o Chwale jaka otoczyła Maryę, gdy Jej przy śmierci asystowali Apostołowie i Syn Jej Najświętszy.

 

Rozważmy, jak wielkiego zaszczytu dostąpiła Marya, gdy Ją przy śmierci nie tylko Apostołowie cieszyli, ale sam Chrystus był przy Niej w tej chwili, a patrząc na radość niezmierną jakiej doznawała z tych Łask osobliwszych, polecajmy siebie Jej Świętej Obronie, mówiąc pobożnie:

 

Panno chwalebna! która godną byłaś umierać w obecności Apostołów i Świętych, wyjednaj nam Łaskę, iżbyśmy Bogu ducha oddali w Obecności Twojej i Świętych naszych Patronów.

— 3x Zdrowaś Marya.

Panno chwalebna! którą Syn Boży Obecnością Swoją w chwili śmierci pocieszał, uproś nam Łaskę, iżbyśmy nie schodzili z tego świata nie będąc zasilonymi Ciałem Jezusa Chrystusa Syna Twojego.

— 3x Zdrowaś Marya.

Panno chwalebna! która w Ręce Chrystusa ducha oddałaś, spraw, abyśmy grzeszni za Twoją Pomocą, w życiu i przy śmierci dusze nasze w Ręce Jego złożyli, i żebyśmy zawsze gotowymi byli wypełniać Wolę Jego Najświętszą.

— 3x Zdrowaś Marya.

Uwielbiajmy Chwałę Maryi, której przy śmierci asystowali Apostołowie i Sam Pan Jezus, a ciesząc się z tak znakomitego dla Niej tryumfu, łączmy się z drugim chórem Zastępów Niebieskich, mówiąc pobożnie:

 

 

DZIEŃ 3.

(8 Sierpnia).

 

Medytacje i modlitwy o Chwale Maryi przy śmierci, że Moc Bożej Miłości nić Jej Życia zerwała.

 

Rozważmy, jak jest chwalebnym dla Przenajświętszej Panny Maryi, że Święty Ogień Bożej Miłości strawił nić Jej doczesnego Żywota, i jeśli pragniemy, żeby ten Płomień Niebieski w naszych rozżarzył się duszach, uciekajmy się do Niej, wołając:

 

O Maryo, Panno najszczęśliwsza! któraś opuściła Żywot doczesny li tylko z Mocy Bożej Miłości, racz dla nas wyjednać Łaskę, aby wedle Woli Boga naszego, ten Ogień Świętej Miłości w sercach zapalił się naszych. Amen.

— 3x Zdrowaś Marya.

O Maryo, Panno najszczęśliwsza! umierając z Miłości ku Twórcy Twojemu, dałaś nam poznać, jakim uczuciem winniśmy także pałać ku Niemu: wyjednaj nam Łaskę, iżbyśmy tak w życiu jak przy śmierci połączeni z Nim byli. Amen.

— 3x Zdrowaś Marya.

O Maryo, Panno najszczęśliwsza! która z Miłości Bożej opuszczając smutny ten padół, dałaś nam widzieć Ogień przedziwny, co trawił Twe Serce Dziewicze; racz nam wyjednać choćby jedną iskierkę tego Płomienia Świętego, któryby w nas rozniecił żal szczery za nasze ciągłe występki. Amen.

— 3x Zdrowaś Marya.

Uczcijmy Chwałę niewysławioną Przenajświętszej Panny Maryi pałającej Świętą Bożą Miłością, i wraz z trzecim Chórem Aniołów witajmy Ją tytułami świetnymi, którymi w Litanii jest uwielbiona:

 

 

DZIEŃ 4.

(9 Sierpnia).

 

Medytacje i modlitwy o Chwale, która się okazała w czcigodnym Ciele Maryi, gdy Dusza Jej Święta do Nieba wziętą została.

 

Gdy Święta Dusza Maryi opuściła Błogosławione Jej Ciało, wielka zaiste w Nim okazała się Chwała, gdyż ogarnęło Je całkiem światło majestatyczne i świetne, wonność Niebieska rozeszła się w koło, niezliczone przy Nim cuda mieć miejsce poczęły; a jakże to wielka nędza nas biednych zewsząd przygniata! Uciekajmy się wszyscy do tej Matki najchwalebniejszej i z głębi serca naszego do Niej wołajmy:

 

O Pani przemożna! Dziewico bez zmazy, Tyś przez Swoją Czystość Panieńską stała się godną, by Ciało Twoje po śmierci zajaśniało pięknością i Chwałą; uproś nam Łaskę, iżbyśmy zawsze mogli odpędzać ducha nieczystości.

— 3x Zdrowaś Marya.

O Pani przemożna, Dziewico bez zmazy! Przez Twoje Cnoty wyborne Tyś zasłużyła, by wonność niebieska się rozlewała w koło nieżyjącego Ciała Twojego, spraw Swoją Przyczyną, abyśmy życiem przykładnym nie ustawali bliźnich budować, a złymi czynami im nigdy zgorszenia nie dali.

— 3x Zdrowaś Marya.

O Pani przemożna, Dziewico bez zmazy! Jeśli Ciało Twoje Najświętsze wielu chorym zdrowie wróciło, toć my ufamy, że nam również wyjednasz uzdrowienie wszystkich naszych boleści i chorób duchownych.

— 3x Zdrowaś Marya.

Cieszmy się z Chwały jaka się okazała w Ciele Maryi, kiedy Święta Jej Dusza w Niebiosa wziętą została, i wraz z czwartym Chórem Aniołów wynośmy Jej Wielkość wołając z miłością gorącą:

 

 

DZIEŃ 5.

(10 Sierpnia).

 

 

Medytacje i modlitwy o Chwale jaka się okazała we Wniebowziętym Ciele Maryi.

 

Rozważmy, jak niesłychaną Chwałą zajaśniała Marya, gdy Bóg Wszechmogący do Nieba Ją przyjął, czcigodne Jej Ciało natychmiast przyozdobione zostało wszystkimi Przymiotami, jakimi obdarza ciała Swych Świętych, a zachwyceni Chwałą tak wielką, wzywajmy Ją ze czcią i z ufnością wołajmy:

 

Królowo najdostojniejsza! Którą Bóg tak cudownie z martwych obudził, bądź miłościwa nam grzesznym i wyjednaj nam Łaskę, iżbyśmy zmartwychwstali, podobnie Tobie, w straszny Dzień Sądu Ostatecznego.

— 3x Zdrowaś Marya.

Królowo najdostojniejsza! Uwielbił Bóg Ciało Twoje świetnością nieporównaną w nagrodę za cnoty cudowne, za pokorę szczególniej, którą na ziemi jaśniałaś; módl się za nami, wyjednaj nam Łaskę, iżbyśmy porzucili wszystkie nałogi hańbiące imię Chrześcijanina, pychę i samolubstwo z duszy wyrugowali, a święta pokora niechaj się stanie najpiękniejszą ozdobą serca naszego.

— 3x Zdrowaś Marya.

Królowo najdostojniejsza! Przez Twoją żarliwości ku doskonałości dążenie, przez Twoją niezwyciężoną cierpliwość w utrapieniach doczesnego żywota, stałaś się godną, by Ciało Twe zmartwychwstałe uwielbionym zostało; wyjednaj nam odwagę potrzebną do umartwienia ciała naszego, do zwyciężenia cierpliwie wszystkich nieprawych skłonności serca naszego.

— 3x Zdrowaś Marya.

Oddajmy Maryi cześć Jej należną, i ciesząc się z Chwały, jaka się okazała w zmartwychwstałym Jej Ciele, łączmy się dzisiaj z piątym Chórem Aniołów, mówiąc pobożnie:

 

 

DZIEŃ 6.

(11 Sierpnia).

 

 

Medytacje i modlitwy o Chwale jaką Pan Bóg otoczył w Niebie Maryę.

 

Rozważmy, z jaką Chwałą Marya została uniesioną w Niebiosa; Błogosławione Zastępy, mnóstwo dusz Świętych przez Jej Zasługi z Czyśćca wezwanych, stanowiły Jej Orszak wspaniały; a przeniknięci radością z Jej tak szczytnego Tryumfu, nieśmy do Stóp Najświętszych modły nasze pokorne i w żarliwości ducha wołajmy:

 

O Królowo Niebieska! Ciebie Bóg nasz i Twórca z tak wielkim Tryumfem przyjął do Nieba; wyjednaj nam Łaskę, iżbyśmy w sercu zniszczyli wszystkie ziemskie uczucia i myśli niepożyteczne, a ducha ustawicznie wznosili do tych Dóbr niewzruszonych, które dać nam Chrystus obiecał w Twoim wiecznie szczęśliwym Królestwie.

— 3x Zdrowaś Marya.

O Królowo Niebieska! We Wniebowzięciu Twoim cudownym, towarzyszyli Tobie Zastępy Niebieskie; wyjednaj nam Łaskę, iżbyśmy uszli zasadzek piekielnego wroga naszego, a wiernie postępowali za natchnieniem Anioła Stróża naszego, który niech nieustannie czuwa nad nami, od złego wszego nas broni, niech nami rządzi i we wszystkim nam dopomaga. Amen.

— 3x Zdrowaś Marya.

O Królowo Niebieska! Ciebie błagamy, przez Chwałę jaka Cię otoczyła przy Wniebowzięciu, kiedy towarzyszyły Tobie dusze, dla Zasług Twoich z Czyśćca wyzwolone; wyjednaj nam Łaskę, iżbyśmy od niewolnictwa grzechu byli oswobodzeni, i nas uczyń godnymi wyśpiewywać Twą Chwałę przez wieki wieczne. Amen.

— 3x Zdrowaś Marya.

Winszujmy Maryi, że z Chwałą i Tryumfem tak nadzwyczajnym wziął Ją Pan Bóg do Nieba, a łącząc hołd uwielbienia naszego, z szóstym Chórem Aniołów, mówmy pobożnie:

 

 

DZIEŃ 7.

(12 Sierpnia).

 

Medytacje i modlitwy o Chwale Maryi w Jej Wniebowzięciu.

 

Rozważmy, jak wielką jest w Niebie Chwała Maryi, kiedy Ją Pan Bóg Przemożną Królową nad kwiatem postawił, kiedy niezliczone Zastępy Aniołów i Święci Mieszkańcy Przybytków Niebieskich ustawicznie Jej hołd uwielbienia składają; a klękając pokornie przed Tronem Tej Pani świata całego, błagajmy Jej Wspomożenia, z głębi serca wołając:

 

O potężna Królowo świata całego! nieporównane Twoje Zasługi na tak wysoki stopień Chwały Ciebie w Niebiosach wyniosły, spojrzyj okiem litości na nędzę naszą i świętym wpływem Twojej zbawiennej Opieki, racz nas prowadzić, o Panno przedziwna! Amen.

— 3x Zdrowaś Marya.

O potężna Królowo świata całego! Tobie nieustanny hołd miłości i uwielbienia składają Święte Zastępy Niebieskie; stań się, Ciebie prosimy, naszą Orędowniczką, a wszystkie modlitwy niechaj się wznoszą do Ciebie ze czcią należną Twojej Wielkości i niezrównanym Zasługom. Amen.

— 3x Zdrowaś Marya.

O potężna Królowo świata całego! przez Chwałę jaka spada na Ciebie ze świetnego Tronu, który w Niebie zajmujesz, chciej nas umieścić w rzędzie sług Twoich i wyjednaj nam Łaskę, iżbyśmy ściśle i wiernie wykonywali Przykazania Boga naszego. Amen.

— 3x Zdrowaś Marya.

Podzielmy radość, jakiej doznali Aniołowie Niebiescy, gdy Święta Marya Wniebowziętą została; unośmy się radością Ją pozdrawiając, że do tak szczytnej godności Królowej świata całego wyniesioną została, a łącząc się z siódmym Chórem Aniołów, pobożnie wołajmy:

 

 

DZIEŃ 8.

(13 Sierpnia).

 

Medytacje i modlitwy o Chwale Maryi z powodu świetnej korony wieńczącej Błogosławione Jej Skronie.

 

Rozważmy, jak wielką Chwałą zaszczycił Pan Bóg Maryę, wieńcem królewskim przyozdobił Święte Jej Skronie i dał Jej głębokie poznanie wszech rzeczy przeszłych, teraźniejszych i przyszłych; a pełni podziwienia ku tej Pani potężnej, otoczonej czcią niezrównaną, uciekajmy się do Niej, mówiąc pobożnie:

 

O Królowo nieporównana! która jaśniejesz świetną koroną przez Bożego Syna Ci daną; zrób nas uczestnikami wszystkich Cnót Twoich, i wyjednaj nam Łaskę, iżbyśmy oczyścić się mogli ze wszystkich skłonności i uczuć nagannych i zasłużyli odziedziczyć z Tobą koronę w Niebiosach. Amen.

— 3x Zdrowaś Marya.

O Królowo nieporównana! przez Twoje głębokie poznanie wszech rzeczy, racz nam przebaczyć, żeśmy dotąd Chwałę Twoją zbyt mało cenili; nie dopuść, Panno! iżbyśmy kiedy nie podobali się Tobie, czy to dla wolności słów naszych, czy dla myśli nieprzyzwoitych, czy też dla czynów nierządnych.

— 3x Zdrowaś Marya.

O Królowo nieporównana! Ty byś pragnęła widzieć wszystkich ludzi czystymi, bez zmazy, aby godnymi byli Pana Boga swojego; przetóż Ciebie błagamy, uproś nam grzechów przebaczenie, i spraw, aby wszystkie nasze spojrzenia, ruchy i czyny przyjemnymi były Majestatowi Bożemu. Amen.

— 3x Zdrowaś Marya.

Oczyśćmy serca nasze, by godnie uczcić Maryę, a do Chwały jaką otacza Ją wieniec zdobiący królewskie Jej Czoło, dodajmy pokornie oświadczenia naszej miłości, mówiąc z ósmym Chórem Aniołów:

 

 

DZIEŃ 9.

(14 Sierpnia).

 

Medytacje i modlitwy o Chwale Przenajświętszej Panny Maryi, iż będąc wziętą do Nieba, świat cały w Swoją Obronę przyjęła.

 

Pomyślmy, jak wielką Chwałą jaśnieje Marya, że wzięła pod Swoją Obronę świat cały i z troskliwością Matki najczulszej wszystkim jego potrzebom zaradza, a wierząc wiarą żywą, że w Niebie, za Opiekunkę mamy Matkę Boga Samego, wzywajmy Ją z duszy całej, wołając:

 

O Maryo, potężna Opiekunko nasza! Ty się szczycisz w Niebiosach, że Orędowniczką jesteś człowieka grzesznego, wyrwij nas z rąk piekielnego wroga naszego, a w Ręce Boga nas oddaj. Amen.

— 3x Zdrowaś Marya.

O Maryo, potężna Opiekunko nasza! Ty będąc Orędowniczką człowieka w Niebiosach, w Niebiosach usilnie pracujesz, ażeby każdy trafił do Portu zbawienia wiecznego; spraw, litościwie, aby wspomnienie na grzechy i powtórne nasze upadki, nie stały się dla nas powodem rozpaczy. Amen.

— 3x Zdrowaś Marya.

O Maryo, potężna Opiekunko nasza! Ty pragnąc udzielać nam zawsze Twojej Opieki cudownej, żądasz, byśmy zawsze do Ciebie się uciekali: racz nam wyjednać ducha pobożności prawdziwej, i spraw, byśmy Cię w każdej chwili życia, a nade wszystko w śmierci godzinę wzywali. Amen.

— 3x Zdrowaś Marya.

Wyśpiewujmy Chwałę Maryi ze czcią, na jaką tylko się zdobyć możemy, a pełni pociechy, że Ona jest to w Niebie naszą potężną Orędowniczką, łączmy się z dziewiątym Chórem Aniołów, i składając u Stóp Jej Najświętszych hołd uwielbienia naszego, wołajmy pobożnie:

 

 

Każdego dnia Nowenny na zakończenie odmawia się Litanię Loretańską.

 

 

Litania Loretańska do Matki Bożej.

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Marya, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Matko Chrystusowa,
Matko Łaski Bożej,
Matko nieskalana,
Matko najczystsza,
Matko niepokalana,
Matko nienaruszona,
Matko najmilsza,
Matko przedziwna,
Matko dobrej rady,
Matko Stworzyciela,
Matko Zbawiciela,
Panno roztropna,
Panno czcigodna,
Panno wsławiona,
Panno można,
Panno łaskawa,
Panno wierna,
Zwierciadło sprawiedliwości,
Stolico mądrości,
Przyczyno naszej radości,
Naczynie duchowne,
Naczynie poważne,
Naczynie osobliwe nabożeństwa,
Różo duchowna,
Wieżo Dawidowa,
Wieżo z kości słoniowej,
Domie złoty,
Arko przymierza,
Bramo niebieska,
Gwiazdo zaranna,
Uzdrowienie chorych,
Ucieczko grzesznych,
Pocieszycielko strapionych,
Wspomożenie wiernych,
Królowo Aniołów,
Królowo Patriarchów,
Królowo Proroków,
Królowo Apostołów,
Królowo Męczenników,
Królowo Wyznawców,
Królowo Dziewic,
Królowo Wszystkich Świętych,
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,
Królowo Wniebowzięta,
Królowo Różańca Świętego,
Królowo pokoju,
Królowo Korony Polski,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Antyfona

Pod Twoją Obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem Swoim nas pojednaj, Synowi Swojemu nas polecaj, Swojemu Synowi nas oddawaj.

V. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.

Módlmy się. Daj nam, sługom Twoim, prosimy Cię Panie Boże, cieszyć się ustawicznie zdrowiem duszy i ciała, a za chwalebną przyczyną Błogosławionej Maryi, zawsze Dziewicy, niechaj od doczesnych utrapień wolni będziemy i wiekuistego dostąpimy wesela. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

V. Święta Matka Boża wyniesioną została.

R. W Królestwie Niebieskim nad wszystkie Chóry Anielskie.

Módlmy się: Przebacz nam, Litościwy i Miłosierny Panie! grzechy popełnione, abyśmy, którzy nie możemy podobać się Tobie przez nasze własne uczynki, zbawionymi być mogli przez wstawienie się Świętej Matki Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa.

R. Amen.

Módlmy się: Boże! wszystkich wiernych Pasterzu i Rządco wejrzyj łaskawie na sługę Twego N., którego Pasterzem nad Twoim Kościołem postawić raczyłeś. Daj mu prosimy, ażby tym, którym przewodzi, dopomagał przykładem i słowem, i wraz z powierzoną sobie trzodą, przyszedł do żywota wiecznego.

R. Amen.

Módlmy się: Boże! Ucieczko nasza i Mocy, wysłuchaj pobożnych modłów Kościoła Twojego, Sprawco świątobliwości! daj miłościwie, abyśmy z pewnością otrzymali Dary, o które Cię z wiarą prosimy, przez Jezusa Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

O Maryo! bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Wszystkie modlitewki następujące po Litanii, odmawiać należy każdego dnia Nowenny.

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *