dusze czyśćcowe

(Rozpocząć można w dowolnym obranym sobie czasie)

 

 

Źródło: Nabożeństwo za dusze w Czyśćcu 1938r.

 

 

 

Ojciec Święty Pius IX reskryptem z dnia 3 stycznia 1849 r., udzielił:

  1. 300 dni odpustu na każdy dzień nowenny,
  2. odpustu zupełnego w dzień dowolnie obrany w ciągu odprawiania lub po ukończeniu nowenny, dla dostąpienia którego trzeba przystąpić do Sakramentów Świętych (Spowiedzi i Komunii Świętej) i pomodlić się według intencji Ojca Świętego.

 

 

 

Pieśń do Ducha Świętego.

Duchu, Boże Najświętszy,
Spuść nam jak najgorętszy,
Promień Twojej Światłości,
Promień Twojej Światłości.

Przybądź, przybądź Ojcze ubogich,
I udziel nam Darów Twych drogich:
Przyjdź serdeczna, przyjdź serdeczna,
Przyjdź serdeczna Miłości.

 

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

 

Antyfona: Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca Twych wiernych i zapal w nich ogień Miłości Twojej.

V. Ześlij nam Ducha Twojego, a będą stworzone.

R. I odnowisz oblicze ziemi.

V. Módlmy się. O Boże! Który Światłością Ducha Świętego oświeciłeś serca Twych wiernych, spraw, abyśmy za pomocą tego Ducha Świętego szli drogą mądrości i pocieszeniem Jego zawsze napełnieni byli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.

R. Amen.

Módlmy się.

Korząc się przed Tobą, Boże Najmiłosierniejszy, błagam Cię o ulgę dla biednych dusz w płomieniach czyśćcowych lub o ich wyzwolenie, jeśli to zgodne z Wolą Twoją Najświętszą, a mianowicie dla dusz rodziców, krewnych, przyjaciół i dobrodziejów moich, dla wszystkich dusz opuszczonych, zwłaszcza zaś za te, które za życia czciły szczególnie Najświętszą Maryę Pannę, jako Wspomożenie wiernych. Racz, o Boże, pełen Litości, przez Zasługi Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, Zbawiciela i Oblubieńca tych dusz świętych, przez Jego Mękę i Śmierć krzyżową, przez Zasługi i Boleści Niepokalanej Maryi Panny i Wszystkich Świętych, racz, proszę, spuścić na nie Oczy Swe Miłosierne, przebacz im winy, skróć ich cierpienia i przypuść jak najprędzej do miejsca spoczynku i światła wiecznego, na cześć i Chwałę Imienia Twego, O Panie nasz, Jezu Chryste. Amen.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

V. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.

R. A Światłość Wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. Amen.

V. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

R. Amen.

 

PSALM: DE PROFUNDIS.

V. Z głębokości wołałem ku Tobie, Panie: Panie, wysłuchaj głos mój.

R. Niechaj będą Uszy Twoje nakłonione na głos modlitwy mojej.

V. Jeżeli będziesz uważał nieprawości, Panie: Panie, któż się ostoi?

R. Albowiem u Ciebie jest ubłaganie; i dla Zakonu Twego czekałem Cię, Panie.

V. Czekała dusza moja na Słowo Jego; ufała dusza moja w Panu.

R. Od straży porannej aż do nocy; niechaj ma nadzieję Izrael w Panu.

V. Bo u Pana jest Miłosierdzie, i obfite jest u niego Odkupienie.

R. A On odkupi Izraela, ze wszystkich nieprawości jego.

V. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.

R. A światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków.

 

Westchnienie.

Dusze błogosławione, modlimy za was, raczcie i wy nawzajem modły swe za nas zanosić do Stwórcy Dobrotliwego. Prośby wasze tym pewniejszy skutek wezmę, żeście już w Łasce utwierdzone.

Módlmy się.

O Boże Litościwy, z Kościołem Świętym ofiaruję Ci ten odpust jako ofiarę na zbawienie dusz w Czyśćcu i proszę Cię, racz im w obfitości udzielić zmiłowania Twego. Zmiłuj się nad nimi i złagodź ich cierpienia przez Zasługi gorzkiej Męki i Konania Twego Jednorodzonego Syna. Dozwól im prędko wrócić do Ojczyny pokoju, gdzie oddawać Ci będą mogły Chwałę i cześć wraz z Twymi Świętymi przez całą wieczność. Amen.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

V. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.

R. A Światłość Wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. Amen.

V. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

R. Amen.

Módlmy się.

O Boże mój drogi, męki, jakie cierpią dusze w Czyśćcu, są bardzo dotkliwe; lecz najdotkliwszą jest myśl, że same na się ściągnęły te męczarnie przez grzechy własne; że mogły były uniknąć tych pożerających płomieni, gdyby były wiernie i odpowiadały Łasce Bożej.

O Jezu Zbawicielu mój, dziękuję Ci za cierpliwość Twą nieskończoną, jaką mi okazujesz, zachowując mnie dotąd przy życiu, pomimo, że Sprawiedliwość Twoja żądała, żebyś mnie pogrążył w przepaściach piekielnych za niezliczone grzechy moje. Miłuje Cię nade wszystko, Boże, ponieważ jesteś Nieskończoną Dobrocią, i żałuję z całego serca, że Cię obraziłem. Wolę tysiąc razy umrzeć, niżeli kiedykolwiek jeszcze zgrzeszyć przeciw Tobie.

Udziel mi Łaski, bym wytrwał w dobrem. Zmiłuj się także nad duszami w Czyśćcu. Wysłuchaj modlitwy moje za nimi i użycz mi Łaskę szczególną, o którą dzisiaj przez ich pośrednictwo Cię błagam, Boże Litości. Maryo, Niepokalana, Matko dusz w Czyśćcu cierpiących i Matko moja, wspieraj nas wszystkich Swoją Wielowładną Przyczyną. Amen.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

V. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.

R. A Światłość Wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. Amen.

V. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

R. Amen.

 

Ofiarowanie Męki Jezusa Chrystusa za Dusze Zmarłych.

Spojrzyj, Najłaskawszy Ojcze, z Tronu Majestatu Twego na biedne dusze w Czyśćcu zostające; przypatrz się ich karaniu i mękom, jakie ponoszą. Usłysz prośby i jęki, którymi o Miłosierdzie do Ciebie wołają, bądź miłościw grzechom ich. Wspomnij Sobie Najłaskawszy Ojcze na Męki, które Syn Twój dla nich podjął, wspomnij na Krew Przenajświętszą, Którą za nich obficie wylał. Pamiętaj na gorzką Śmierć Jego, którą dla nich podjął i zmiłuj się nad nimi. Za wszystkie grzechy, których się kiedykolwiek dopuściły, ofiaruję Ci Życie Przenajświętsze i wszystkie Czyny Syna Twego ukochanego. Za wszystkie ich niedbalstwa, ofiaruję Ci gorące Jego pragnienie, za opuszczenie dobrych i zbawiennych spraw, ofiaruję Ci nieprzebraną ilość Zasług Syna Twego. Za wszystkie krzywdy, jakich doznałeś, ofiaruję Ci wszystko, co Ci kiedykolwiek miłego świadczyły. Na koniec, za wszystkie męki, które słusznie cierpieć muszą, ofiaruję Ci wszystkie pokuty, posty, czuwania, modlitwy, pracę, utrapienia, Rany, zelżywości, Mękę i Śmierć, które Syn Twój niewinnie i chętnie znosił. Błagam Cię, abyś przez te prośby do wiecznego ich przyjął wesela. Amen.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

V. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.

R. A Światłość Wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. Amen.

V. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

R. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023