Źródło: O. Jerzy od Św. Józefa, Chleb powszedni. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. Wyd. OO. Karmelitów Bosych Kraków 1959

 

 

 

 

Rozmyślanie.

Pan Jezus w Łonie Matki

I. gorejącym płomieniem,

II. Wodzem i Odkupicielem z niewoli.

 

 

„O Adonai, Wodzu domu Izraelskiego, który ukazałeś się Mojżeszowi w płomieniach ognistych krzaku i na Synaju nadałeś mu prawo, przyjdź a wybaw nas Mocą Ramienia Twego” — (Antyfona „O Adonai”).

 

I. — Kościół Święty przedstawia w dzisiejszej Wielkiej Antyfonie tajemnicze widzenie, które niegdyś miał Moj­żesz na pustyni. Ten Sam Pan Bóg, Który ukazał się Mojże­szowi w krzaku płonącym na pustyni, raczył zamieszkać w Łonie Dziewicy. Podobnie jak ów krzak palił się a jednak nie spłonął i nic ze świeżej zieleni nie utracił, tak też i kwiat Najczystszego Dziewictwa Maryi nie tylko pozostał nienaruszony, ale Boski Płomień jeszcze Ją więcej uświęcił. Kościół Święty wskazuje na to w jed­nej z antyfon na święto Oczyszczenia Maryi: „W krzaku, który widział Mojżesz jak płonął, a nie spalał się, rozpoznajemy Twoje chwalebne i nienaruszone Dziewictwo, Święta Boża Rodzicielko”.

Spójrzmy więc wraz z Mojżeszem na ten Boski ogień, od którego Marya płonęła cała Miłością Wcielonego Słowa Bożego. Oto ten płomień pali się i świeci. Oby też i nas zapalił, oby oświecił nas przykładem swoich cnót. Psalmista nawołuje nas: „Przystąpcie do niego a bądźcie oświeceni” (Ps 34/33/, 6).

Rozważaliśmy często o konieczności pokuty jako nie­zbędnym środku oczyszczenia naszych serc. Otóż oczysz­czamy się nie tylko przez to, że zadajemy sobie pewne umartwienia, lub że odmawiamy sobie pewnych zby­tecznych przyjemności, ale najlepszym środkiem oczysz­czania się jest miłość. Im bardziej zbliżamy się do Pana Boga, tym więcej opadają z nas wszystkie cienie i plamy grze­chu „Bóg jest ogniem trawiącym”, powiada Św. Paweł Apostoł w liście do Żydów (Tamże 12, 29). W miarę jak Pan Bóg wchodzi w nasze serce i obejmuje w nim panowanie, usuwa wszystko co sprzeciwia się jego działaniu.

O Boski Ogniu, błagam Cię, straw we mnie wszystko, co się sprzeciwia Twojej Miłości.

 

II. — Rozważ teraz pocieszającą obietnicę, jaką Pan Bóg dał Mojżeszowi z krzaka gorejącego, mianowicie, że widział ucisk ludu swego i postanowił go uwolnić z niewoli egipskiej i sam mu być przewodnikiem do ziemi obie­canej. Wszystko to było tylko obrazem tego, co Pan Bóg rzeczywiście uczynił dla ludzkości przy Swoim Wciele­niu. W Swym Miłosierdziu zstąpił z Nieba i między nami zamieszkał, aby upadłą ludzkość wyprowadzić z niewoli grzechu i szatana, z tej niewoli, która jest o wiele smut­niejszą i nieszczęśliwszą niż niewola egipska. Szatan trzymałby świat, a z nim i nas do dziś dnia w swoim jarzmie, gdyby Odwieczne Słowo z Nieskończonej Do­broci i miłosierdzia nie raczyło być Odkupicielem i Wy­bawcą ze zguby i nie ofiarowało się za Przewodnika do Nieba. Złóżmy Mu więc hołd wdzięczności, że Swoją Łaską zerwał z nas kajdany.

Wprawdzie Odkupienie jest już dokonane, szatan związany, niewola zniesiona, ale jeszcze jesteśmy skrępowani niektórymi małymi więzami, które nas wstrzy­mują od prawdziwej wolności dzieci Bożych. Dlatego wzdychajmy i błagajmy Wcielonego Syna Bożego, aby przyszedł do nas i uczynił nas uczestnikami wszystkich owoców Odkupienia, czyli dał nam siłę do pokonania skłonności do złego. Naszej wolności wewnętrznej sprze­ciwiają się przywiązania do pewnych wygód, niedo­skonałe skłonności do stworzeń, albo takie na przykład pospolite wady jak wielomówność i niedokładność w spełnianiu swoich obowiązków.

 

 

Modlitwa.

O Adonai, mój Boże i Panie, mój wodzu i Odkupicielu! Przyjdź i wyprowadź mnie z przykrej niewoli moich skłon­ności i namiętności. O Boski Płomieniu Miłości, przyjdź i zniszcz we mnie wszelkie samolubstwo, nieporządne skłon­ności, które mnie jeszcze trzymają na uwięzi. Pojmuję to, że największą wolnością jest oddanie Tobie naszej woli. Oto dzisiaj chcę przypieczętować moje śluby nowym postano­wieniem pogłębiania codziennie mojego oddania się Tobie. Amen.

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. poznania Nauki katolickie. Okres Bożego Narodzenia – Adwent.
  2. uczczenia Tajemnicy Wcielenia Syna Bożego: Nabożeństwo na okres Adwentu.
  3. uczczenia Najświętszej Maryi Panny, Niepokalanie Poczętej w nabożeństwie miesiąca Grudnia ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo grudniowe ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP — dzień 18
  4. Nowenna na cześć Bożego Narodzenia na pamiątkę oczekiwania Najświętszego Dzieciątka Jezus –Dzień trzeci.
  5. Nowenna do Najświętszej Maryi Panny przez 9 dni oczekiwania porodzenia Zbawiciela świata przed Narodzeniem Jego – dzień 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023