X. Rozmyślanie.

O CHWALE NIEBIESKIEJ.

 

 

Źródło: O. Jerzy od Św. Józefa, Chleb powszedni. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. Wyd. OO. Karmelitów Bosych Kraków 1959)

 

 

 

 

Rozmyślanie.

Przymioty ciała zbawionych

I. będą stanowić subtelność i jasność,

II. chyżość i niecierpiętliwość.

 

 

„To, co skazitelne, musi przyoblec się w nieskazitel­ność, i to, co śmiertelne, przyoblec się w nieśmiertelność” (1 Kor 15, 53).

 

I. Gdy w Dzień Sądu Ostatecznego otworzą się groby, ciała zmarłych połączą się znowu z duszami. Błogosła­wione dusze z wielką radością ożywią towarzysza życia i swych walk. Dopiero ten dzień dopełni miarę szczęśli­wości zbawionych ludzi. Osiągną bowiem stan pomyślany przez Stwórcę: świętość i chwałę dusz w uwielbionej materii ciał. Razem pracowały w Służbie Bożej, w za­chowaniu Jego Przykazań, teraz razem będą uczestniczyć w nagrodzie wiecznej! Ciała Wybranych staną się świe­tlanymi naczyniami dusz zjednoczonych z Panem Bogiem. Uroda ich będzie najczystszym wyrazem ich ukrytej duchowej piękności. Teologowie wymieniają cztery przymioty uwielbionych ciał: subtelność, jasność, chyżość i niecier­piętliwość. Subtelność oznacza uwolnienie ciał od ocię­żałości materii; staną się one delikatne, prawie duchowe i odpowiednie do przyjęcia uwielbionych dusz. Mocą, tej właściwości ciało będzie poddane zupełnie panowaniu duszy jako uwielbione narzędzie służące do łatwego i całkowitego zjednoczenia, uzgodnionego działania i mi­łowania Pana Boga i radowania się Nim. Mocą jasności otrzyma ciało, tak często w życiu zeszpecone, i znie­kształcone grzechami, swą pierwotną, zamierzoną przez Pana Boga piękność i blask, który przewyższy wszystkie pięk­ności ziemskie. 

Chrystus Pan pokazał Swym Apostołom w widzeniu na Ta­borze, jak będą przemienione nasze ciała. „Przemieni On ciała naszego uniżenia i upodobni je do Ciała Jasności Swojej” (Flp 3, 21). Jaki nadmiar szczęśliwości nas tam napełni, gdy ciałem i duszą weźmiemy udział w najbo­gatszej pełni Istnienia i Życiu Pana Boga!

 

II. W miejsce ciała słabego, którego zmęczenie zawsze powstrzymuje w tym życiu naszego ducha, wystąpi ciało pełne mocy i siły, przeniknięte poczuciem zdrowia i sprawności, nie skrępowane niczym w swych porusze­niach, niczym nie osłabione. Przez przymiot chyżości stanie się wolne od przyrodzonych praw ciążenia, tak, że będzie się mogło poruszać lekko, szybko i w każdym kierunku. Przestrzeń i materia nie będzie dla niego prze­szkodą. Wśród cierpień i chorób możemy w tej myśli znaleźć pociechę. Choćby ciało nasze było sparaliżowane i przykute do łoża, otrzyma kiedyś dar ruchliwości, dar wiecznego zdrowia i poczucia młodzieńczej siły.

Niecierpiętliwość i nieskazitelność ustali w nim szczę­śliwy stan, w którym nie będzie już zdolne odczuwać żadnego bólu. Nawet ogień piekielny, gdyby się z nim zetknęło nie sprawiłby mu żadnego bólu. U potępionych ciała, chociaż nieśmiertelne, „nieskazitelne”, jak je Apostoł nazywa, będą jednak odczuwały męki i cierpie­nia. W życiu nieraz choroby, wypadki pozostawiają na ciele ślady swoje np. kalectwo. W przemienieniu wszyst­ko to zniknie. O tych czterech przymiotach uwielbio­nych ciał powiada Św. Tomasz z Akwinu: „Subtelność uwielbia ciało w jego istocie, jasność uwielbia jego ze­wnętrzne właściwości, chyżość umożliwia mu przenosze­nie się z miejsca na miejsce z największą szybkością, niecierpiętliwość utrzymuje je i na wieczne czasy czyni je nieśmiertelnym!” Z tak błogim zachwytem odczu­jemy kiedyś w sobie młodzieńczą siłę! Jak piękne i wspa­niałe będzie kiedyś nasze ciało. Jaką radością będzie dla nas to, że ono nigdy nie zmieni się i nie zniszczy i na wieki brać będzie udział w chwale i szczęściu duszy.

 

 

Modlitwa:

Mój Boże, któż by nie chciał służyć Ci radośnie, gdy Ty za wyrzeczenie się doczesnego zadowolenia, za cierpliwe zno­szenie krótkich trudów dajesz wieczną nagrodę? Uczestni­kiem jej czynisz także i ciało nasze. O jak hojnie, zbyt hoj­nie wynagradzasz ciału i duszy to niewiele, które one z mi­łości ku Tobie czyniły! „Jakże miłe są Przybytki Twoje, Pa­nie, tęskni dusza moja do przedsionków Twoich. Serce moje i ciało uweseliły się w Bogu żyjącym” (Ps 83, 2). Daj mi, błagam, tę Łaskę radowania się z Tobą przez wieczność. Amen.

 

 

 

 

© salveregina.pl 2022