Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego

1935 r.

 

 

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

 

TOM I.

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci Nie­skończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kie­dy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

 

W roztargnieniach mów:

Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bo­wiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

 

 

UWAGA!

W środy Wielkiego Postu zgodnie z kan. 1252 § 3, zawartym w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917 roku, obowiązuje POST ILOŚCIOWY. Szczegóły o obowiązujących postach są opublikowane w wpisie: Nauki katolickie o Wielkim Poście. 

 

 

 

 

 

„A Jakub zrodził Józefa, Męża Maryi, z Której się narodził Jezus” — (Mat. 1, 16).

 

 

 

 

PRZYGOTOWANIE. — Aby wyrobić sobie po­jęcie o godności Św. Józefa, należy rozważyć, iż on, jako mąż Najświętszej Panny Maryi i głowa Najświętszej Rodziny, miał prawo rozkazywać Matce Bożej i Synowi Bożemu. Ci zaś powinni Go byli słuchać i rzeczywiście słu­chali. Jakże więc Jego czcić winniśmy, którego Sam Pan Bóg tak uczcił! Jakże winniśmy ufać w sku­teczność Jego Opieki! A ty, jakie masz nabożeń­stwo do Św. Józefa? Czy zawsze gotowy jesteś uciekać się do Niego w swych potrzebach?

 

I. — Rozważ najpierw godność Św. Józefa ze względu na to, iż był mężem Najświętszej Panny Maryi. Jako mąż miał prawo rozkazywania żonie, Marya zaś była zobowiązana Go słuchać. Józef, w Swej poko­rze, nigdy nie rozkazywał Najświętszej Dziewicy, lecz prosił Ją jedynie, czcząc w Niej wielką Świętość i Godność Matki Bożej. Ona jednak, będąc najpo­korniejszą ze stworzeń, zawsze te prośby przyjmo­wała jako rozkazy. — Maryo, Józefie, jakże przez Swą wielką pokorę staliście się drogimi Panu Bogu! Uproście, aby mi Pan Bóg przebaczył moją pychę i udzielił mi Łaski, abym od dzisiaj znosił spokojnie wszystkie zniewagi i obrazy, jakich doznam od lu­dzi. Zasłużyłem bowiem, aby szatani w piekle mnie deptali.

Rozważ następnie godność Św. Józefa ze wzglę­du na to, iż Pan Bóg włożył nań obowiązek opieko­wania się Panem Jezusem. „A był im poddany” (Łuk. 2, 51). Kto był tym poddanym? Król świata. Syn Boży i Prawdziwy Bóg, Wszechmocny, doskonały i we wszystkim Równy Ojcu. I oto Ten Bóg zechciał stać się na ziemi poddanym Św. Józefa. — Św. Jó­zef jako taki nie miał władzy nad Panem Jezusem, nie był bowiem prawdziwym, lecz tylko domniema­nym Jego ojcem. — Jednakże, mając władzę nad Maryą, miał też władzę nad Panem Jezusem, jako Czło­wiekiem, Jej Synem. Kto jest właścicielem drzewa jest również właścicielem jego owoców. Dlatego Najświętsza Dziewica nazywała Św. Józefa ojcem Pana Je­zusa: „Ojciec Twój i Ja żałośnie szuka­liśmy Cię” (Łuk. 2, 48).

Tak więc do Św. Józefa, jako do Głowy tej ma­leńkiej Rodziny, należał obowiązek rozkazywania.

Pan Jezus zaś miał słuchać; toteż Pan Jezus nic nie czynił, nigdzie nie poszedł, nie przyjmował posił­ku, nie spoczywał, o ile Św. Józef Mu na to nie ze­zwolił. O niewypowiedziana godności!

 

II. — Bardzo więc czcić winniśmy tego, kogo Pan Bóg tak uczcił. Wielką, też powinniśmy pokładać ufność w Opiece Św. Józefa, którego poddanym na ziemi był Pan świata. — Pan Jezus, jak pisze Św. Teresa, chciał nas pouczyć, iż jako na ziemi był poddanym Św. Józefa, tak też i teraz w Niebie wszystko spełnia, o co Go Święty poprosi.

 

 

 

 

Modlitwa.

Mój Święty Patryarcho, przez tę cześć, jaką Ci, jako swemu mężowi, okazywała Najświętsza Dziewica, poleć mnie Jej i uproś mi Łaskę, abym był Jej wiernym i prawdziwym sługą aż do śmierci. Przez to posłuszeństwo, jakie Słowo Wcielone okazywało Ci na ziemi, wyjednaj mi Łaskę, bym zawsze do­skonale słuchał Pana Jezusa i Go miłował. On teraz w Niebie chętnie udziela wszystkich Łask, o jakie Go prosisz dla tych, którzy się Tobie polecają; i ja nędzny Tobie się polecam, obieram Cię za szcze­gólnego swego Orędownika, i przyrzekam codzien­nie coś ku czci Twojej uczynić. Ojcze mój, Św. Jó­zefie, wyjednaj mi te Łaski, o których wiesz, iż ich potrzebuję, szczególniej zaś Łaskę świętej czystości.

„Chwalebny Ojcze i Opiekunie dziewic, wier­ny Stróżu, Któremu Bóg zwierzył Jezusa, samą czystość, i Maryę, Dziewicę nad dziewicami, pro­szę Cię i zaklinam przez Jezusa i Maryę, przez ten podwójny tak drogi Ci Skarb, spraw, bym uchro­niony od wszelkiej skazy, sercem czystym i niewinnym nieustannie służył Jezusowi i Maryi w do­skonałej czystości. Amen.

A Ty, Matko Boża i Matko moja, Maryo, przez świętą pokorę i posłu­szeństwo, z jakim sumiennie spełniałaś, co Św. Józef Ci polecił, wyjednaj mi u Boga Łaskę świętej pokory i doskonałego posłuszeństwa Jego Boskim Rozkazom. Amen.

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Najświętszej Maryi Panny, Matki Boskiej Bolesnej w miesiącu lutym ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo lutowe ku czci Matki Boskiej Bolesnej – Dzień 28.
  2. poznania Nauki katolickie o Wielkim Poście.
  3. uczczenia Tajemnicy Odkupienia w Wielkim Poście: Nabożeństwo na okres Wielkiego Postu.
  4. uczczenia Męki Pańskiej: Nabożeństwo do Męki Pańskiej.
  5. lektury czytania wielkopostnego: Czytania wielkopostne o Matce Boskiej Bolesnej — dzień 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2024