Przewodnik prawdziwej pobożności

Brunon Vercruysse SI

1886 rok.

Zobacz imprimatur

czyli

NOWE PRAKTYCZNE ROZMYŚLANIA

na każdy dzień roku

O Życiu Pana naszego Jezusa Chrystusa ku użytkowi wiernych,

którzy żyjąc wśród świata, dążą do doskonałości.

TOM II

(od 1 lipca do 31 grudnia)

 

 

NIHIL OBSTAT.

Gdy książka pod tytułem: ,,Przewodnik prawdzi­wej pobożności czyli Nowe, praktyczne rozmyślania na każdy dzień roku Życia Pana naszego Jezusa Chrystusa zgodną jest we wszystkim z przepisami Wiary Świętej Katolickiej i moralności i bardzo pożyteczną tak dla osób duchownych jako też świeckich, przeto daje jej Ordynariat Metropolitalny najchętniej aprobatę i zaleca ją wiernym do czytania.

 

 

OD OBDYNABTATD METBOPOL. O. Ł.

Lwów, dnia 11 sierpnia 1885.

+ Seweryn

Arcybiskup.

 

 

Modlitwa przed rozmyślaniem.

O Panie mój i Boże! Wierzę mocno, że jesteś tutaj obecny i że Oczy Twoje ku mnie są zwrócone; upadam przed Tobą na kolana, czując się niego­dnym stanąć przed Obliczem Twoim, pełen jednak ufności w Twą nieskończoną Dobroć, błagam Cię pokornie o Łaskę, bym to rozmyślanie odprawił na Twoją większą Chwałę i mój duchowny pożytek. Oświeć mój rozum, wzrusz serce moje, wzmocnij mą wolę, abym Cię lepiej poznał, bardziej ukochał i wierniej Tobie służył.

O tę Łaskę proszę za wstawieniem się Najświętszej Panny Maryi, moich Świętych Patronów i Patronek, i mego Anioła Stróża. Amen.

 

 

Modlitwie tej towarzyszyć musi nasza własna wewnę­trzna praca, — niemniej sumiennie zachować należy pobożne praktyki i przepisy, podane przez mistrzów życia duchownego, od których zachowanie prawie cała wartość rozmyślania zależy.

Przepisy te są:

Pokaż przepisy

1) Wieczorem zastanowić się dobrze nad punktami rozmy­ślania i to tak, jak gdybyśmy je mieli nazajutrz innym powtórzyć — zajmować należy nimi myśli nasze, kładąc się do snu i ze snu się budząc — w modlitwie też porannej prosić o Łaskę dobrego rozmyślania.

2) Przed modlitwą przygotowawczą spytać się samego siebie: W czyjejże obecności mam stanąć za chwilę?…. i dlaczego?…

3) Przy końcu rozmyślania zmówić : „Ojcze nasz” lub „Zdro­waś Marya“ i zrobić krótki jakby egzamin, jak też to roz­myślanie odprawiłem? Jeżeli dobrze, podziękuję Panu Bogu za to, jeżeli źle, zastanowię się, z jakiej to przyczyny, aby je na przyszły raz usunąć.

4) Jeżeli dla wielkiego osłabienia ciała lub znużenia umysłu czujemy się niezdolnymi do odprawienia rozmyślania, to przejdźmy przynajmniej w myśli wszystkie czynności, które w tym dniu nas czekają. Pomyślmy nad tym, jak dobrze je wypełnić — dobrze wobec Pana Boga i wobec ludzi — postanówmy silnie tak je wykonać i prośmy Pana Boga, by raczył każdą czynność nasze pobłogosławić.

5) Możemy także oskarżać się przed Panem Bogiem z dziecięcą prostotą i ufnością, tak jak się oskarżamy przy Świętej Spo­wiedzi…. z naszej nieudolności w rozmyślaniu, z naszej nędzy duchowej, z naszych błędów i braków, wyliczając je szczegółowo.

 

Uniżmy, upokórzmy się w ten sposób przed Panem Bogiem i po tej modlitwie bądźmy cierpliwszymi, zgodniejszymi z Wolą Bożą i gorliwymi w wypełnianiu dobrych uczynków — oto co nazywamy także rozmyślaniem bardzo dobrze odprawionym. „Z owocu drzewo bywa poznane”, powiedział Pan Jezus. “Ex fructu arbor agnoscitur” (Mat. XII, 33).

 

 

 

 

I. Wyobraź sobie Pana Jezusa, mówiącego te słowa: Idźcie i wy do winnicy mojej (Mat. XX).

II. Proś o tę Łaskę, abyś dobrze zrozumiał wzniosłość i użyteczność gorliwości o zbawienie ludzkie.

 

 

I. Punkt.

Nic wznioślejszego w oczach Pana Boga, jak cnota gorliwości.

 

ROZWAŻANIE DUCHOWNE [*]. Święta gorliwość o zbawienie dusz ludzkich utwierdza i rozszerza Królestwo Boże na ziemi, zyskując mu nowych poddanych. Kto więc oddaje się uczynkom apostolskiej gor­liwości, ten współdziała z Panem Bogiem w głównym celu stworzenia, ucząc bliźnich znać, kochać Pana Bo­ga i służyć Panu Bogu, współdziała z Chrystusem Panem w celu Odkupienia, dopomagając, aby Krew Naj­świętsza, którą wylał za ludzi, była im ku zba­wieniu. Współdziała z Duchem Świętym, w Dziele uświęcenia Wybranych, umacniając ich w niena­wiści grzechu, w umiłowaniu cnoty. I dlatego to Św. Dylionizy Areopagita mówi: Ze wszystkich Rzeczy Boskich najbardziej Boską jest współpra­cować z Panem Bogiem na zbawienie dusz.

ZASTOSOWANIE. Miej sobie to za wielkie szczę­ście, że możesz oddawać się czynom gorliwości, które dla celu, do którego zmierzają wszystkie, są wielkie i wzniosłe. Stąd wynika, że jeżeli robisz różnicę między uczynkami gorliwości na widowni świata, wśród poklasków, a uczynkami spełnianymi w czterech ścianach, które mają tylko Pana Boga za świadka, między nauczaniem dzieci biednych a osób zamożnych, między zatrudnie­niem świetnym a pospolitym, to w tej gorliwości twojej powoduje tobą próżność, miłość własna i wyniosłość. A jednak tej różnicy, tak bezpod­stawnej w oczach Wiary, czy nie czyniłeś? Czy nie było to nieraz powodem zaniedbywania się, zgubnym dla bliźniego, zgubnym dla ciebie?

UCZUCIA [**]. Dziękuj Panu Bogu za Łaskę, że możesz oddawać się gorliwości o zbawienie ludzkie. Proś Pana Boga, żebyś się stał jej godnym.

POSTANOWIENIE [***]. Wybieraj te raczej uczynki gorliwości, które mniej są świetne w oczach ludzi, i które cię na próżność mniej narażają.

 

 

II. Punkt.

Nic milszego Panu Bogu jak gorliwość.

 

ROZWAŻANIE DUCHOWNE. Że ta gorliwość jest miłą, naj­milszą Panu Bogu, nie ulega wątpliwości, ma bowiem na celu nie tylko Chwałę Bożą ale i zbawienie dusz ludzkich, z których to jedno jest daleko droższe w oczach Pana Boga, jak to wszystko, co świat posiadać może najdroższego. Wspomnijmy tylko na to, co Boski Zbawiciel uczynił dla zbawienia dusz ludzkich: na tyle upokorzeń, na tyle tru­dów, na tyle cierpień na tyle Krwi wylanej i na tak okrutną śmierć na krzyżu; a to jedno wspomnienie lepiej od wszystkich rozumowań prze­kona nas, że nic milszego Boskiemu Sercu ofia­rować nie możemy, jak uczynki gorliwości o zba­wienie dusz ludzkich.

ZASTOSOWANIE. Zrozumieli to Apostołowie. Za­paleni tą gorliwością, za nic sobie mieli wszyst­kie prace i trudy, i niebezpieczeństwa, i śmierć nawet wśród najokrutniejszych katuszy. Azali czujesz w sobie choć iskierkę tej gorliwości? Jakiż dowód na to? Z jakąż skwapliwością chwy­tasz każdą sposobność ćwiczenia się w gorliwo­ści? Z jakąż pilnością uprawiasz winnicę dusz twej opiece powierzoną? Czy nie jesteś z liczby tych, którzy pod wpływem ukrytej pychy snują wielkie pomysły na przyszłość, a zaniedbują ko­rzystać z teraźniejszości?

UCZUCIA. Pragnij gorąco pracować wiele i cier­pieć wiele dla Chwały Bożej i zbawienia bliźnich.

POSTANOWIENIE. Uczynki gorliwości, których się podjąłeś, spełniaj z zupełnym zaparciem sie­bie w czystej intencji.

 

 

III. Punkt.

Nic bardziej zasługującego u Pana Boga jak gorliwość.

 

ROZWAŻANIE DUCHOWNE. Ponieważ u Pana Boga nic milszego nad gorliwość, przeto i nic bardziej zasługują­cego w Oczach Jego na najwspanialszą nagrodę. Nie co innego wyraża Duch Święty w tych słowach: Którzy ku sprawiedliwości wprawują wielu, świe­cić będą jako gwiazdy na wieki wieczne (Dan. XII. 3).

Św. Jakub zapewnia nas wreszcie, że kto zbawi jedną duszę, będzie miał prawo do nagrody wie­cznej.

Który by uczynił, że się nawrócił grzesznik od błędnej drogi jego, zbawi duszę jego od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów (R. V).

ZASTOSOWANIE. Wszystkie te myśli mogą i po­winny obudzić w tobie ochotę, zapał do uczyn­ków gorliwości, możesz je spełniać w rozmaity sposób, czy to pośrednio, przystępując do towa­rzystw dobroczynnych, które odpowiadają twym zdolnościom i stanowisku twemu w społeczeństwie, czy to podtrzymując dobre dzieła swym wpły­wem, zachętą, jałmużną, a przynajmniej wspomaga­jąc je modlitwą i częstą Komunią Świętą. Zobacz, ile możesz przydać do tego, co już czynisz. Uczyń kil­ka postanowień i ofiaruj je Panu Bogu wielkim sercem.

ROZMOWA DUSZY [****] z Św. Franciszkiem Ksawe­rym. Proś go, aby ci wyjednał iskierkę tej wiel­kiej i wytrwałej, czystej i szlachetnej gorliwości, którą zdobył dla Pana Boga tyle dusz w Indiach i w Japonii.

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. podjęcia ratunku Dusz Czyśćcowych w miesiącu Listopadzie im poświęconym: Listopad – miesiąc dusz czyśćcowych dzień 6
  2. Myśli i nauki o Sądzie Ostatecznym. Dzień 6. Znaki Sąd Ostateczny poprzedzające. Cz. 1

 

 

 

[*] Ażeby ta książka rozmyślań nie stała się tylko książką czytań duchowych, należy zatrzymać się chwilkę i celem jasnego zrozumienia zastanowić się dobrze nad każdym głównym zdaniem rozważania i zastosowania, tak jak gdyby każde zdanie tworzyło osobny ustęp. Twoje własne myśli i uwagi oświecą cię i wzruszą więcej, niż wszystkie inne, podane przez innych. Bylibyśmy użyli tej formy zdań od­dzielonych ustępami, gdyby nie to, że wtedy objętość książki stałaby się o wiele obszerniejszą, a tym samym i cena wyższą.

[**] Wzbudzaniu uczuć należy poświęcić jak najwięcej czasu, gdyż przez nie tylko rozmyślanie, czyli medytacja staje się modlitwą. One zapalą i rozniecą w nas ogień Mi­łości Bożej. One rozmyślaniu naszemu nadadzą pewnego na­maszczenia i utrzymają nas przez cały dzień w gorącości ducha. Niepodobna też, aby w ciągu rozmyślania nie obu­dziło się w nas wiele innych uczuć, które, jak już wspomnieliśmy, są nierównie skuteczniejsze, bo pochodzą z głębi własnej duszy lub z natchnienia Bożego.

[***] Nie dosyć jest czynić dobre postanowienia, należy przede wszystkim zachęcić się i zmusić moralnie do wyko­nania powziętych postanowień. W tym celu należy uważnie rozbierać motywy czyli pobudki, jakimi są:

1) Wielkie korzyści, wypływające z wiernego wypeł­nienia dobrych postanowień w tym i przyszłym życiu.

2) Słuszność i sprawiedliwość. Czegóż bowiem wyma­gają od nas przyrzeczenia dane na Chrzcie Świętym?… sama na­zwa Chrześcijanina…. ucznia i naśladowcy Jezusa Chrystusa? Jako też krótkość i wartość czasu?

3) Wielka łatwość wykonania… wszystko się ogranicza na kilku niewielkich usiłowaniach, na kilku umartwieniach, które Łaska Boża jeszcze łatwiejszymi czyni.

4) Radość. Jakże gładkim zadowoleniem napełnia nas trud lub ofiara podjęta z miłości ku Panu Bogu. A przede wszystkim jakąż to pociechę będziemy z tego mieli w go­dzinę śmierci.

5) W końcu konieczność dobrych postanowień wykona­nych czynem. Ale jednego potrzeba (Łuk. X. 42), powie­dział Pan Jezus, jednej tylko rzeczy, tj. bym się uświęcił i zbawił, a do tego konieczne mi są dobre, a silne i skute­czne postanowienia.

[****] Rozmowa duszy czyli właściwa modlitwa jest bardzo zaleconą przez mistrzów życia duchownego. Uczucia i po­stanowienia, podane w punktach rozmyślania, dostarczą za­wsze obfitego do niej przedmiotu. Można ją częściej powta­rzać prowadząc raz z tą, drugi raz z inną osobą Trójcy Przenajświętszej, albo z Przeczystą Boga Rodzicielką. Albo z którym ze Świętych Patronów swoich, według własnej pobożności i natchnienia. W rozmowie duszy, czyli w modli­twie, zakończającej rozmyślanie, jest rzeczą bardzo poży­teczną ofiarować Panu Bogu praktyczne postanowienia na ten dzień i prosić Go usilnie o Łaskę wytrwania.

Często­kroć tracimy cały owoc rozmyślania, jeśli nie czynimy praktycznych postanowień na ten właśnie dzień, w którym rozmyślamy, albo nie prosimy gorąco o pomoc z Nieba, do wykonania dobrych posta­nowień, rachując zbyt wiele na własne siły.

Rozważania duchowe należy zakończyć odmówieniem „Ojcze nasz“ lub „Zdrowaś Marya”.

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *