O KORZYŚCIACH NABOŻEŃSTWA za dusze czyśćcowe

 

 

Źródło: Opis kościoła Św. Marcina w Warszawie z dodaniem żywotów niektórych Świętych i modłów 1886r.

 

 

Co dzień umiera przeszło sto tysięcy osób módl się za nich, gdyż wiele z nich potrzebuje naszej pomocy.

 

 

Święta Brygidą świadczy w swoich objawieniach, że z ognistych pieczar czyśćca słyszała anioła, mówiącego te słowa:

  • „Niech będzie błogosławiony na świę­cie, ktokolwiek modlitwami, uczynkami dobremi i cielesnemi cierpieniami przy­chodzi w pomoc biednym pokutującym duszom”.

 

Święty Ambroży powiada: „że wszyst­ko to, co z miłości duszom w czyścu uczynimy, przemienia się w łaski dla nas, a po śmierci naszej, odbierzemy stąd zasługę sto razy pomnożoną”.

Sam Jezus Chrystus objawił się raz św. Gertrudzie i rzekł: „Żebyś zrozu­miała, jak mi przyjemną jest miłość, którąś świadczyła modlitwami swemi duszom czyścowym, przebaczam ci od tej chwili to wszystko, cobyś miała cier­pieć w czyścu. Że zaś obiecałem ci od­dać stokrotnie za wszystko, więc oprócz przebaczenia, powiększę szczodrze chwa­łę twoją i nagrodzę ci za miłość, z jaką zrzekłaś się wszystkich dobrych uczyn­ków, ustępując je duszom w czyścu bę­dącym”.

Święty Bernard opowiada, że gdy oj­ciec jego umarł po chrześcijańsku, był najpewniejszy, że wprost dostał się do nieba. Lecz Bóg miłosierny objawił mu, że dusza jego ojca cierpi w czyścu. Święty więc, pragnąc ojcu dopomódz, oddał się bardzo gorliwie nabożeństwu za jego duszę i modłom braci zakon­nych polecił, a jednak dusza ta, dopiero po ośmiu latach z czyśca wyzwoloną zo­stała, jak to w powtórnem objawieniu się dowiedział. Ten przykład wskazuje, z jaką gorliwością powinniśmy się mo­dlić za dusze zmarłych osób, drogich sercu naszemu, a nawet i za nas samych jeszcze tu za życia.

Św. Anzelm mówi, że jedna Msza św ofiarowana lub słuchana w ciągu życia za swoją duszę, przyniesie nam pewniej­sze korzyści jak po śmierci.

Święty Hieronim przytacza, że dusze cierpiące, za które kapłan modli się podczas Mszy św., nie cierpią dopóki trwa Msza święta; zaś św. Grzegorz dodaje: „Męki dusz zmarłych, za które kapłan podczas Mszy świętej osobno się modli, bywają im odpuszczane lub skra­cane”.

Św. Gertruda, św. Agata, św. Kata­rzyna Seneńska, św. Barbara, św. Tere­sa, św. Bernard i wielu innych świętych zalecali również modlitwy do Najświęt­szej Maryi Panny za dusze zmarłych a święty Piotr Damian mówi, iż pewna osoba zmarła ukazała mu się po śmier­ci i zapewniła, że raz w święto Wniebo­wzięcia Matki Bożej, więcej dusz wy­szło z czyśca, aniżeli jest mieszkańców w Rzymie, to jest przeszło 200 tysięcy.

Módlmy się więc serdecznie do Pana Jezusa za dusze zmarłych, to jest: ro­dziców, mężów, żon, dzieci i przyjaciół, nie tylko na Mszy św., ale także i w cza­sie ich pogrzebu, a Wszechmocny Bóg stokrotnie to nam wynagrodzi.

© salveregina.pl 2022

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *