Przewodnik prawdziwej pobożności

 

Brunon Vercruysse SI

1886 rok.

 

Zobacz imprimatur

czyli

 

NOWE PRAKTYCZNE ROZMYŚLANIA

na każdy dzień roku

O Życiu Pana naszego Jezusa Chrystusa ku użytkowi wiernych,

którzy żyjąc wśród świata, dążą do doskonałości.

 

 

TOM I

(od 1 stycznia do 30 czerwca)

 

 

NIHIL OBSTAT.

Gdy książka pod tytułem: ,,Przewodnik prawdzi­wej pobożności czyli Nowe, praktyczne rozmyślania na każdy dzień roku Życia Pana naszego Jezusa Chrystusa zgodną jest we wszystkim z przepisami Wiary Świętej Katolickiej i moralności i bardzo pożyteczną tak dla osób duchownych jako też świeckich, przeto daje jej Ordynariat Metropolitalny najchętniej aprobatę i zaleca ją wiernym do czytania.

 

 

OD OBDYNABTATD METBOPOL. O. Ł.

Lwów, dnia 11 sierpnia 1885.

+ Seweryn

Arcybiskup.

 

 

Modlitwa przed rozmyślaniem.

O Panie mój i Boże! Wierzę mocno, że jesteś tutaj obecny i że Oczy Twoje ku mnie są zwrócone; upadam przed Tobą na kolana, czując się niego­dnym stanąć przed Obliczem Twoim, pełen jednak ufności w Twą nieskończoną Dobroć, błagam Cię pokornie o Łaskę, bym to rozmyślanie odprawił na Twoją większą Chwałę i mój duchowny pożytek. Oświeć mój rozum, wzrusz serce moje, wzmocnij mą wolę, abym Cię lepiej poznał, bardziej ukochał i wierniej Tobie służył.

O tę Łaskę proszę za wstawieniem się Najświętszej Panny Maryi, moich Świętych Patronów i Patronek, i mego Anioła Stróża. Amen.

 

 

Modlitwie tej towarzyszyć musi nasza własna wewnę­trzna praca, — niemniej sumiennie zachować należy pobożne praktyki i przepisy, podane przez mistrzów życia duchownego, od których zachowanie prawie cała wartość rozmyślania zależy.

Przepisy te są:

Pokaż przepisy

1) Wieczorem zastanowić się dobrze nad punktami rozmy­ślania i to tak, jak gdybyśmy je mieli nazajutrz innym powtórzyć — zajmować należy nimi myśli nasze, kładąc się do snu i ze snu się budząc — w modlitwie też porannej prosić o Łaskę dobrego rozmyślania.

2) Przed modlitwą przygotowawczą spytać się samego siebie: W czyjejże obecności mam stanąć za chwilę?…. i dlaczego?…

3) Przy końcu rozmyślania zmówić : „Ojcze nasz” lub „Zdro­waś Marya“ i zrobić krótki jakby egzamin, jak też to roz­myślanie odprawiłem? Jeżeli dobrze, podziękuję Panu Bogu za to, jeżeli źle, zastanowię się, z jakiej to przyczyny, aby je na przyszły raz usunąć.

4) Jeżeli dla wielkiego osłabienia ciała lub znużenia umysłu czujemy się niezdolnymi do odprawienia rozmyślania, to przejdźmy przynajmniej w myśli wszystkie czynności, które w tym dniu nas czekają. Pomyślmy nad tym, jak dobrze je wypełnić — dobrze wobec Pana Boga i wobec ludzi — postanówmy silnie tak je wykonać i prośmy Pana Boga, by raczył każdą czynność nasze pobłogosławić.

5) Możemy także oskarżać się przed Panem Bogiem z dziecięcą prostotą i ufnością, tak jak się oskarżamy przy Świętej Spo­wiedzi…. z naszej nieudolności w rozmyślaniu, z naszej nędzy duchowej, z naszych błędów i braków, wyliczając je szczegółowo.

 

Uniżmy, upokórzmy się w ten sposób przed Panem Bogiem i po tej modlitwie bądźmy cierpliwszymi, zgodniejszymi z Wolą Bożą i gorliwymi w wypełnianiu dobrych uczynków — oto co nazywamy także rozmyślaniem bardzo dobrze odprawionym. „Z owocu drzewo bywa poznane”, powiedział Pan Jezus. “Ex fructu arbor agnoscitur” (Mat. XII, 33).

 

 

 

 

I. Wyobrażam sobie Pana Jezusa cichego i pokornego Serca, mówiącego do mnie: „Dałem wam przykład posłu­szeństwa, abyście jakom Ja czynił, tak i wy czynili” (Jan XIII).

II. Prosić będę o potrzebne mi Łaski, abym utwo­rzył serce moje na wzór poddanego i uległego Boskiego Serca.

 

 

I. Punkt.

Przedziwne poddanie się Serca Pana Jezusowego Bogu Ojcu.

 

ROZWAŻANE DUCHOWNE [*]. Posłuszeństwo jest pierwszym owocem pokory. Pan Jezus jest pokornego Serca, Sam to ogłasza: a zatem jest poddanego i posłusznego Serca. Zapewnia nas, że Wola Ojca Niebieskiego jest Wolą Jego: „Ojcze, nie Moja Wola, ale Twoja niechaj się stanie” (Łuk. XXII); że zgadza się z nią zawsze i we wszystkim: „Ja to, co Mu się podoba, zawsze czynię” (Jan VIII). Nie powstrzy­mał Go w tym wrodzony wstręt cierpienia, jak świadczy konanie w Ogrodzie Oliwnym. Posłu­szeństwo Pana Jezusa jest doskonałe, gdyż doskonałe jest źródło, z którego ono wypływa: wypełnia Wolę Ojca Swojego, bo to jest Wolą Ojca: Tak Ojcze: iż się tak podobało Tobie” (Mat. XI).

ZASTOSOWANIE. Jakiż to piękny wzór przede mną! Czy starałem się go naśladować? Wolę Bożą czy brałem za prawidło woli mojej? Czy zawsze przyjmowałem różne wypadki życia, i przyjemne, i nieprzyjemne, z równym poddaniem serca Woli Bożej, bez której dopuszczenia nic się nie dzieje na tym świecie? Czy zawsze byłem posłuszny w duchu wiary i miłości?

UCZUCIA [**]. O Jezu, daj mi Łaskę, abym dobrze poznał i wiernie naśladował uległość i posłuszeń­stwo Serca Twojego.

POSTANOWIENIE [***]. Wypełnię dzisiaj wszystkie obowiązki moje, małe czy wielkie, w duchu posłuszeństwa.

 

 

II. Punkt.

Przedziwne poddanie się Serca Pana Jezusowego Maryi i Józefowi.

 

ROZWAŻANIE DUCHOWNE. „Był Im poddany” (Łuk. II). Oto w trzech słowach cała historia trzydziestoletniego życia Jezusa, spędzonego w ukryciu z Maryą, Matką swoją i Józefem, swoim Ojcem żywicielem. Ale jak to! Bóg był poddany dwom Swoim stwo­rzeniom? Czyż nie jest to w sprzeczności z naj­wyższą i niepodzielną Władzą Bóstwa nad całym stworzeniem? Bynajmniej; gdyż Jezus Chrystus w rzeczywistości był poddany Bogu Ojcu, którego Marya i Józef byli przedstawicielami.

ZASTOSOWANIE. Oto pojęcie i wzór posłuszeń­stwa: być poddanym Panu Bogu w osobie tych, którzy Go tutaj zastępują, a do których rzekł Pan Jezus: „Kto was słucha, Mnie słucha”. Jedyne to posłuszeństwo godne człowieka, jedyne, które go nie poniża, ale wywyższa i uszlachetnia. Być posłu­sznym w ten sposób, znaczy to samo, co mieć jedną wolę z Bogiem. Obacz, czy wszystkim pra­wnym zwierzchnikom swoim jesteś poddany i posłuszny w tym duchu wiary, nie oglądając się na ich osobiste zalety. Jeżeli tak, to twoje po­słuszeństwo będzie, jak posłuszeństwo Boskiego Mistrza, swoim sposobem doskonałe: będzie skore, ochotne we wszystkim i zawsze, a z drugiej strony będzie pełne zasługi przed Panem Bogiem.

UCZUCIA. Poweźmij wielką cześć i zamiłowa­nie do posłuszeństwa, pochodzącego z wiary. — Wyznawaj Panu Jezusowi, iż pragniesz coraz bardziej w Nim się doskonalić.

POSTANOWIENIE. Miej się na baczności, aby posłuszeństwo twoje nie było zanadto ludzkie, opierające się mniej lub więcej na własnej korzyści albo bojaźni.

 

 

III. Punkt.

Przedziwna uległość Serca Pana Jezusowego wobec wszystkich.

 

ROZWAŻANIE DUCHOWNE. Zawsze z tej samej zasady, którąśmy poprzednio rozbierali, Pan Jezus poddaje się i jest posłuszny nawet ludziom występnym, których obłudę sam wyjawił ludowi: Kajfasz, arcykapłan, zaklina Go w Imię Boga, aby po­wiedział, czyli jest Synem Bożym, a Pan Jezus na­tychmiast przerywa dotychczasowe milczenie i całą wypowiada prawdę; poddaje się i jest posłuszny nawet poganom: Poncjusz Piłat, urzę­dujący z ramienia cesarskiego jako najwyższy rządca Judei, skazuje Go na śmierć krzyżową, a Pan Jezus poddaje się bezzwłocznie;  co więcej, posłuszny jest oprawcom swoim: rozkazują Mu, aby wyciągnął ramiona na krzyżu, czyni to z zupełnym poddaniem umysłu i serca. Stawszy się tak, jako uważa Apostoł Paweł, “posłusznym aż do śmierci, a była to śmierć krzyżowa” (do Filip. II).

ZASTOSOWANIE. Z miłości ku nam, dla na­szej to nauki i naszej zachęty Jezus chciał nam dać ów wielki przykład posłuszeństwa. Miej to zawsze w pamięci, a nigdy nie będziesz się uża­lał, iż zbyt wiele wymagają od ciebie, albo że ci wydają rozkazy zbyt trudne do wykonania. O, gdyby Serce Pana Jezusowe, to Serce poddane i posłuszne aż do śmierci krzyżowej było zawsze przed oczyma twoimi, jakże łatwą byłaby dla ciebie cnota doskonałego posłuszeństwa.

ROZMOWA DUSZY [****] z naszym łaskawym Zba­wicielem. — Dziękuj Mu za przykład i zachętę tak miłościwie nam daną — Proś Go o przeba­czenie za tyle opieszałości, za tyle niedoskona­łości, które zazwyczaj towarzyszą twemu posłu­szeństwu.

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Najświętszego Serca Pana Jezusa w miesiącu czerwcu ku czci Jego poświęconym: Nabożeństwo czerwcowe – dzień 11
  2. pobożnego przygotowania się do wspomnienia Św. Antoniego Padewskiego przez Nowennę: Nowenna do Św. Antoniego Padewskiego – dzień 8
  3. Pierwsza Nowenna do Najświętszego Serca Pana Jezusa z Św. Małgorzatą Marią Alacoque – dzień 5
  4. Druga nowenna do Najświętszego Serca Pana Jezusa – Dzień 5
  5. poznania Nauki katolickiej o Miłosierdziu Bożym: Nauka katolicka o Miłosierdziu Bożym
  6. uczczenia Miłosierdzia Bożego: Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

 

 

 

[*] Ażeby ta książka rozmyślań nie stała się tylko książką czytań duchowych, należy zatrzymać się chwilkę i celem jasnego zrozumienia zastanowić się dobrze nad każdym głównym zdaniem rozważania i zastosowania, tak jak gdyby każde zdanie tworzyło osobny ustęp. Twoje własne myśli i uwagi oświecą cię i wzruszą więcej, niż wszystkie inne, podane przez innych. Bylibyśmy użyli tej formy zdań od­dzielonych ustępami, gdyby nie to, że wtedy objętość książki stałaby się o wiele obszerniejszą, a tym samym i cena wyższą.

[**] Wzbudzaniu uczuć należy poświęcić jak najwięcej czasu, gdyż przez nie tylko rozmyślanie, czyli medytacja staje się modlitwą. One zapalą i rozniecą w nas ogień Mi­łości Bożej. One rozmyślaniu naszemu nadadzą pewnego na­maszczenia i utrzymają nas przez cały dzień w gorącości ducha. Niepodobna też, aby w ciągu rozmyślania nie obu­dziło się w nas wiele innych uczuć, które, jak już wspomnieliśmy, są nierównie skuteczniejsze, bo pochodzą z głębi własnej duszy lub z natchnienia Bożego.

[***] Nie dosyć jest czynić dobre postanowienia, należy przede wszystkim zachęcić się i zmusić moralnie do wyko­nania powziętych postanowień. W tym celu należy uważnie rozbierać motywy czyli pobudki, jakimi są:

1) Wielkie korzyści, wypływające z wiernego wypeł­nienia dobrych postanowień w tym i przyszłym życiu.

2) Słuszność i sprawiedliwość. Czegóż bowiem wyma­gają od nas przyrzeczenia dane na Chrzcie Świętym?… sama na­zwa Chrześcijanina…. ucznia i naśladowcy Jezusa Chrystusa? Jako też krótkość i wartość czasu?

3) Wielka łatwość wykonania… wszystko się ogranicza na kilku niewielkich usiłowaniach, na kilku umartwieniach, które Łaska Boża jeszcze łatwiejszymi czyni.

4) Radość. Jakże gładkim zadowoleniem napełnia nas trud lub ofiara podjęta z miłości ku Panu Bogu. A przede wszystkim jakąż to pociechę będziemy z tego mieli w go­dzinę śmierci.

5) W końcu konieczność dobrych postanowień wykona­nych czynem. Ale jednego potrzeba (Łuk. X. 42), powie­dział Pan Jezus, jednej tylko rzeczy, tj. bym się uświęcił i zbawił, a do tego konieczne mi są dobre, a silne i skute­czne postanowienia.

Często­kroć tracimy cały owoc rozmyślania, jeśli nie czynimy praktycznych postanowień na ten właśnie dzień, w którym rozmyślamy, albo nie prosimy gorąco o pomoc z Nieba, do wykonania dobrych posta­nowień, rachując zbyt wiele na własne siły.

[****] Rozmowa duszy czyli właściwa modlitwa jest bardzo zaleconą przez mistrzów życia duchownego. Uczucia i po­stanowienia, podane w punktach rozmyślania, dostarczą za­wsze obfitego do niej przedmiotu. Można ją częściej powta­rzać prowadząc raz z tą, drugi raz z inną osobą Trójcy Przenajświętszej, albo z Przeczystą Boga Rodzicielką. Albo z którym ze Świętych Patronów swoich, według własnej pobożności i natchnienia. W rozmowie duszy, czyli w modli­twie, zakończającej rozmyślanie, jest rzeczą bardzo poży­teczną ofiarować Panu Bogu praktyczne postanowienia na ten dzień i prosić Go usilnie o Łaskę wytrwania.

Rozważania duchowe należy zakończyć odmówieniem „Ojcze nasz“ lub „Zdrowaś Marya”.

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *