Przewodnik prawdziwej pobożności

 

Brunon Vercruysse SI

1886 rok.

 

Zobacz imprimatur

czyli

 

NOWE PRAKTYCZNE ROZMYŚLANIA

na każdy dzień roku

O Życiu Pana naszego Jezusa Chrystusa ku użytkowi wiernych,

którzy żyjąc wśród świata, dążą do doskonałości.

 

 

TOM I

(od 1 stycznia do 30 czerwca)

 

 

NIHIL OBSTAT.

Gdy książka pod tytułem: ,,Przewodnik prawdzi­wej pobożności czyli Nowe, praktyczne rozmyślania na każdy dzień roku Życia Pana naszego Jezusa Chrystusa zgodną jest we wszystkim z przepisami Wiary Świętej Katolickiej i moralności i bardzo pożyteczną tak dla osób duchownych jako też świeckich, przeto daje jej Ordynariat Metropolitalny najchętniej aprobatę i zaleca ją wiernym do czytania.

 

 

OD OBDYNABTATD METBOPOL. O. Ł.

Lwów, dnia 11 sierpnia 1885.

+ Seweryn

Arcybiskup.

 

 

Modlitwa przed rozmyślaniem.

O Panie mój i Boże! Wierzę mocno, że jesteś tutaj obecny i że Oczy Twoje ku mnie są zwrócone; upadam przed Tobą na kolana, czując się niego­dnym stanąć przed Obliczem Twoim, pełen jednak ufności w Twą nieskończoną Dobroć, błagam Cię pokornie o Łaskę, bym to rozmyślanie odprawił na Twoją większą Chwałę i mój duchowny pożytek. Oświeć mój rozum, wzrusz serce moje, wzmocnij mą wolę, abym Cię lepiej poznał, bardziej ukochał i wierniej Tobie służył.

O tę Łaskę proszę za wstawieniem się Najświętszej Panny Maryi, moich Świętych Patronów i Patronek, i mego Anioła Stróża. Amen.

 

 

Modlitwie tej towarzyszyć musi nasza własna wewnę­trzna praca, — niemniej sumiennie zachować należy pobożne praktyki i przepisy, podane przez mistrzów życia duchownego, od których zachowanie prawie cała wartość rozmyślania zależy.

Przepisy te są:

Pokaż przepisy

1) Wieczorem zastanowić się dobrze nad punktami rozmy­ślania i to tak, jak gdybyśmy je mieli nazajutrz innym powtórzyć — zajmować należy nimi myśli nasze, kładąc się do snu i ze snu się budząc — w modlitwie też porannej prosić o Łaskę dobrego rozmyślania.

2) Przed modlitwą przygotowawczą spytać się samego siebie: W czyjejże obecności mam stanąć za chwilę?…. i dlaczego?…

3) Przy końcu rozmyślania zmówić : „Ojcze nasz” lub „Zdro­waś Marya“ i zrobić krótki jakby egzamin, jak też to roz­myślanie odprawiłem? Jeżeli dobrze, podziękuję Panu Bogu za to, jeżeli źle, zastanowię się, z jakiej to przyczyny, aby je na przyszły raz usunąć.

4) Jeżeli dla wielkiego osłabienia ciała lub znużenia umysłu czujemy się niezdolnymi do odprawienia rozmyślania, to przejdźmy przynajmniej w myśli wszystkie czynności, które w tym dniu nas czekają. Pomyślmy nad tym, jak dobrze je wypełnić — dobrze wobec Pana Boga i wobec ludzi — postanówmy silnie tak je wykonać i prośmy Pana Boga, by raczył każdą czynność nasze pobłogosławić.

5) Możemy także oskarżać się przed Panem Bogiem z dziecięcą prostotą i ufnością, tak jak się oskarżamy przy Świętej Spo­wiedzi…. z naszej nieudolności w rozmyślaniu, z naszej nędzy duchowej, z naszych błędów i braków, wyliczając je szczegółowo.

 

Uniżmy, upokórzmy się w ten sposób przed Panem Bogiem i po tej modlitwie bądźmy cierpliwszymi, zgodniejszymi z Wolą Bożą i gorliwymi w wypełnianiu dobrych uczynków — oto co nazywamy także rozmyślaniem bardzo dobrze odprawionym. „Z owocu drzewo bywa poznane”, powiedział Pan Jezus. “Ex fructu arbor agnoscitur” (Mat. XII, 33).

 

 

I. Widzę Pana Jezusa stojącego wpośród Swoich Apo­stołów i Uczniów.

II. Prosić będę o Łaskę, abym żył w pokoju z Panem Bo­giem, bliźnimi i samym sobą.

 

 

I. Punkt.

Pan Jezus życzy pokoju swoim Apostołom.

 

ROZWAŻANIE DUCHOWNE [*]. Pokój wam, Pax vobis (Łuk. XXIV). Pierwsze to słowo i pierwsze to życzenie Zbawiciela, gdy ukazuje się Apostołom w nocy po Dniu Zmartwychwstania. Pokój wam! praw­dziwy pokój duszy i serca; jedyne prawdziwe szczęście człowieka w tym życiu! I po trzykroć, w następnych objawieniach, powtarza Pan Jezus to ży­czenie Swym Uczniom. Dlaczegóż trzykrotnie? Aby nas nauczyć, że ten pokój, jakiego nam ży­czy, winien być potrójnym w swej naturze: Pokój z Panem Bogiem, pokój z ludźmi, pokój z samym sobą.

ZASTOSOWANIE. Jakże używałem tych nieoce­nionych trzech Darów, a najpierw jak użyłem po­koju z Panem Bogiem? Odpowiedź na to zapytanie nie jest zbyt trudna. Wiemy, że ten pokój po­lega na zupełnej, bezwzględnej zgodności woli naszej z Wolą Pana Boga. Wiemy, że Wola Pana Boga jest nam objawiona w Jego Przykazaniach, w Przykaz­aniach Kościoła Świętego i w kierownictwie tych, których Opatrzność dała nam za przewodników. A zatem wystarcza, aby każdy zapytał siebie: jak zgadzałem z Wolą Bożą moje myśli, moje czyny, moje słowa? Z jaką gorliwością, z jaką dokładnością, z jaką ofiarnością, i z jaką miłością?

UCZUCIA [**]. Proś nieustannie o Łaskę zrozumie­nia i podzielania szczęścia tych wiernych, zwła­szcza osób zakonnych, które w każdej rzeczy szukają jedynie Woli Bożej i z zupełnym zapar­ciem siebie zgadzają się z Nią najzupełniej.

POSTANOWIENIE [***]. Unikać będę pilnie tego, co by zachwiać mogło pokój z Bogiem i Panem moim.

 

 

II. Punkt.

Pan Jezus powtórnie pozdrawia Apostołów.

 

ROZWAŻANIE DUCHOWNE. Rzekł im tedy zasię: Pokój wam. (Jan XX). Pokój z Panem Bogiem wymaga ko­niecznie pokoju z ludźmi, tego słodkiego i nie­zachwianego pokoju, który uszczęśliwia rodzinę, braci i siostry, wspólnie żyjących, uświęca i łatwymi czyni wszystkie uczynki miłosierdzia. Całą pełnię tego pokoju ugruntowanego na zespoleniu serc i świętej miłości Zbawiciel przyniósł w darze Apostołom, którzy w sposób szczególniejszy te­goż daru potrzebowali, bo najmniejsze wśród nich rozdwojenie, najmniejsza serc rozłąka mogłaby wniwecz obrócić ich apostolskie posłannictwo, mające na celu zjednoczenie wszystkich narodów ziemi w duchu tej samej wiary, tej samej nadziei, tej samej miłości.

ZASTOSOWANIE. Jakże szczęśliwe rodziny, wśród których panuje pokój, ten drogi owoc wspólnej niezamąconej miłości! Jakże znów nieszczęśliwi są ci, którzy żyją w niepokoju… Łatwo więc po­znasz, jak pilnie powinieneś przestrzegać dwóch ważnych warunków miłości chrześcijańskiej i po­koju tj. znosić błędy drugich; nic nie dawać do znoszenia drugim. — Czy zachowujesz tę mo­dłę? Czy zgoda i pokój nie były nigdy zachwiane w skutek twych błędów? twoim gniewem, gwałtownością… zbyteczną drażliwością?… kapryśnością albo upornym obstawaniem przy własnym zdaniu?

UCZUCIA. Jeśli masz szczęście należeć do ro­dziny, w której zgoda, jedność i pokój panują, z wdzięcznością Panu Bogu podziękuj za to; jeżeli przeciwnie, ubolewać musisz nad nędznym rozdwojeniem serc i umysłów, to uczyń wszystko, co możesz, aby waśń i niezgodę usunąć albo przynajmniej umniejszyć.

POSTANOWIENIE. Uczynić wszystko, co w na­szej jest mocy, aby duch pokoju i jedności pa­nował między członkami rodziny lub domu, w którym zostajesz.

 

 

III. Punkt.

Pan Jezus pozdrawia po raz trzeci Apostołów.

 

ROZWAŻANIE  DUCHOWNE. I rzekł im znowu: Pokój wam (Łuk. XXIV). Aby życzenie Zbawiciela do­skonale się w nas wypełniło, powinniśmy także posiadać pokój z sobą, czyli pokój wewnętrzny, który zasadza się na czystości sumienia, na pod­daniu żądz ciała władzom duszy, namiętności rozumowi, a rozumu wierze.

ZASTOSOWANIE. Pokój ten nie może być zu­pełny i doskonały, dopokąd żyjemy na świecie; walki są nieuniknione; ciało zawsze buntować się będzie przeciwko duchowi, a miłość własna przeciwko Woli Pana Boga. Pokój więc naszej duszy polega w tym życiu na nieustannym, a energicznym opieraniu się niskim namiętnościom i żą­dzom, wedle tych pięknych słów autora o „Naśladowaniu”: opierając się namiętnościom, prawdziwy pokój duszy znajdziemy (Ks. I. Roz. 6). Czy w postępowaniu zgadzasz się z tą zasadą?

ROZMOWA DUSZY [****] z Panem Jezusem, Sprawcą wszel­kiego dobra, a zwłaszcza pokoju wziętego w tym potrójnym znaczeniu. — Dziękujmy Mu za powo­łanie do życia ściśle chrześcijańskiego, w którym cieszyć się możemy tym potrójnym pokojem, któ­rego świat nam dać nie może.

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Tajemnicy Odkupienia w miesiącu marcu ku Jego czci poświęconym: Nabożeństwo kwietniowe do Tajemnicy Odkupienia.
  2. uczczenia Zmartwychwstania Pańskiego: Nabożeństwo na okres wielkanocny.

 

 

 

[*] Ażeby ta książka rozmyślań nie stała się tylko książką czytań duchowych, należy zatrzymać się chwilkę i celem jasnego zrozumienia zastanowić się dobrze nad każdym głównym zdaniem rozważania i zastosowania, tak jak gdyby każde zdanie tworzyło osobny ustęp. Twoje własne myśli i uwagi oświecą cię i wzruszą więcej, niż wszystkie inne, podane przez innych. Bylibyśmy użyli tej formy zdań od­dzielonych ustępami, gdyby nie to, że wtedy objętość książki stałaby się o wiele obszerniejszą, a tym samym i cena wyższą.

[**] Wzbudzaniu uczuć należy poświęcić jak najwięcej czasu, gdyż przez nie tylko rozmyślanie, czyli medytacja staje się modlitwą. One zapalą i rozniecą w nas ogień Mi­łości Bożej. One rozmyślaniu naszemu nadadzą pewnego na­maszczenia i utrzymają nas przez cały dzień w gorącości ducha. Niepodobna też, aby w ciągu rozmyślania nie obu­dziło się w nas wiele innych uczuć, które, jak już wspomnieliśmy, są nierównie skuteczniejsze, bo pochodzą z głębi własnej duszy lub z natchnienia Bożego.

[***] Nie dosyć jest czynić dobre postanowienia, należy przede wszystkim zachęcić się i zmusić moralnie do wyko­nania powziętych postanowień. W tym celu należy uważnie rozbierać motywy czyli pobudki, jakimi są:

1) Wielkie korzyści, wypływające z wiernego wypeł­nienia dobrych postanowień w tym i przyszłym życiu.

2) Słuszność i sprawiedliwość. Czegóż bowiem wyma­gają od nas przyrzeczenia dane na Chrzcie Świętym?… sama na­zwa Chrześcijanina…. ucznia i naśladowcy Jezusa Chrystusa? Jako też krótkość i wartość czasu?

3) Wielka łatwość wykonania… wszystko się ogranicza na kilku niewielkich usiłowaniach, na kilku umartwieniach, które Łaska Boża jeszcze łatwiejszymi czyni.

4) Radość. Jakże gładkim zadowoleniem napełnia nas trud lub ofiara podjęta z miłości ku Panu Bogu. A przede wszystkim jakąż to pociechę będziemy z tego mieli w go­dzinę śmierci.

5) W końcu konieczność dobrych postanowień wykona­nych czynem. Ale jednego potrzeba (Łuk. X. 42), powie­dział Pan Jezus, jednej tylko rzeczy, tj. bym się uświęcił i zbawił, a do tego konieczne mi są dobre, a silne i skute­czne postanowienia.

Często­kroć tracimy cały owoc rozmyślania, jeśli nie czynimy praktycznych postanowień na ten właśnie dzień, w którym rozmyślamy, albo nie prosimy gorąco o pomoc z Nieba, do wykonania dobrych posta­nowień, rachując zbyt wiele na własne siły.

[****] Rozmowa duszy czyli właściwa modlitwa jest bardzo zaleconą przez mistrzów życia duchownego. Uczucia i po­stanowienia, podane w punktach rozmyślania, dostarczą za­wsze obfitego do niej przedmiotu. Można ją częściej powta­rzać prowadząc raz z tą, drugi raz z inną osobą Trójcy Przenajświętszej, albo z Przeczystą Boga Rodzicielką. Albo z którym ze Świętych Patronów swoich, według własnej pobożności i natchnienia. W rozmowie duszy, czyli w modli­twie, zakończającej rozmyślanie, jest rzeczą bardzo poży­teczną ofiarować Panu Bogu praktyczne postanowienia na ten dzień i prosić Go usilnie o Łaskę wytrwania.

Rozważania duchowe należy zakończyć odmówieniem „Ojcze nasz“ lub „Zdrowaś Marya”.

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *