Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego
1935 r.

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

 

TOM II.

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci nie­skończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kie­dy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

 

W roztargnieniach mów:

Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bo­wiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

 

Przygotujcie serca wasze Panu, a służcie Jemu samemu. — I Kr. 7. 3.

 

PRZYGOTOWANIE. — O trzy głównie rzeczy dusza winna się starać, jeśli pragnie wiele odnieść korzyści z Komunii Świętej:

  • Najpierw musi się oder­wać od stworzeń. Musi wyrzucić ze swego serca wszystko, co nie jest Panem Bogiem lub dla Pana Boga.
  • Po wtóre, powinna przyjmować Pana Jezusa w tym tylko celu, by kochać Go coraz bardziej.
  • Po trzecie, nigdy nie należy zaniedbywać po Komunii Świętej należytego dziękczynienia. Wyobrażajmy sobie, iż wi­dzimy Pana Jezusa w naszej duszy, jakoby zasiada­jącego na Tronie Łaski. Ileż skarbów Łask ten traci, kto mało się modli po Komunii Świętej.

 

I. — Kardynał Bona zapytuje, dlaczego tyle dusz pomimo tak wielu Komunii Świętych, tak małe czyni postępy na drodze Bożej? I odpowiada: „Przyczyna tego nie w Pokarmie, lecz w usposo­bieniu przyjmującego”. Ogień natychmiast zapala suche drzewo, mokrego zaś nie zapali,  bowiem nie ma odpowiednich do tego warunków.

Święci odnosili wielkie pożytki z Komunii Świętej, bardzo się bowiem starali o należyte do Niej przygotowanie.

O dwie głównie rzeczy dusza winna się starać, aby przygotować się należycie do Komunii Świętej.

Pierwsza: to oderwanie się od stworzeń przez oderwanie serca od wszystkiego, co nie jest Panem Bo­giem lub dla Pana Boga. Choć dusza jest w Łasce Bożej, jeśli serce jest zajęte sprawami ziemskimi, to o ile w nim jest więcej ziemi, o tyle mniej tam miejsca dla Miłości Bożej. Pewnego razu Św. Ger­truda zapytała Pana Jezusa, jakiego żąda od niej przygotowania do Komunii Świętej? — Tego tylko żą­dam od ciebie, odrzekł Pan Jezus, abyś Mnie przyj­mowała, wolna od siebie samej.

Następnie, aby osiągnąć wielki pożytek z Ko­munii Świętej, należy pragnąć przyjmować Pana Jezusa w celu kochania Go coraz więcej. — Przy Stole Eu­charystycznym, jak mówi Gerson, nasycą się tylko ci, którzy są bardzo głodni. — Toteż pisze Św. Franciszek Salezy, iż główną intencją duszy, przyj­mującej Komunię Świętą, winno być pragnienie po­stępu w Miłości Bożej. „Winno się Ją przyjmować, mówi Święty, z miłości ku Temu, który jedynie z Miłości nam się oddaje”. Pan Jezus powiedział do Św. Mechtyldy: Gdy masz przystąpić do Komunii Świętej, pragnij posiadać tę miłość, jaką serca wszyst­kich kiedykolwiek mi okazały. Ja zaś ją przyjmę w takiej mierze, w jakiej byś chciała ją posiadać.

 

II. — Konieczne jest również dziękczynienie po Komunii Świętej.

Nie ma modlitwy milszej Panu Jezusowi nad modlitwę po przyjęciu Komunii Świętej.

Dusza winna wówczas wzbudzać akty i modlić się. Akty pobożne wtedy wzbudzane, mają większą wartość przed Panem Bogiem. Nabierają jej wskutek Obecności Pana Jezusa, Który wówczas z duszą szczególniej jest złączony. Co się zaś tyczy modlitw, to jak mówi Św. Teresa, Pan Jezus po Komunii Świętej pozostaje w duszy, jakby na Tronie Łaski, i mówi do niej: „Co chcesz, abym ci uczynił? Duszo, dlatego właśnie zstąpiłem z Nieba, by Łask ci użyczać. Proś mnie, o co chcesz, a zostaniesz wysłuchana”.

Ileż skar­bów Łask tracą ci, którzy mało się modlą po Ko­munii Świętej!

 

 

Modlitwa:

O Boże Miłości, tak bardzo więc pragniesz Łask nam użyczać, a my tak mało dbamy, by o nie prosić. Jakąż boleść sprawi nam w godzinę śmierci myśl o tym niedbalstwie, tak dla nas szkodliwym! Mój Panie, zapomnij o przeszłości. Na przyszłość z Twą Pomocą chcę się lepiej przygotowywać do Komunii Świętej, będę się starał wyniszczyć w sobie przywiązanie do tego wszystkiego, co mi przeszka­dza pozyskać Łaski, jakich chcesz mi udzielić. I po Komunii Świętej chcę przestawać z Tobą, o ile czas mi na to pozwoli, abym otrzymał Pomoc do postę­pu w Twej Miłości; użycz mi jednak Łaski, bym spełnił swe postanowienie.

Jakże, mój Jezu, w przeszłości zapominałem o kochaniu Ciebie. Czas życia, jakiego mi udzie­lasz w Swoim Miłosierdziu, jest czasem do przygo­towania się na śmierć i zadośćuczynienia miłością za zniewagi, jakie Ci wyrządziłem. Chcę go obró­cić na opłakiwanie swych grzechów i kochania Ciebie. Kocham Cię, Miłości moja; kocham Cię, jedyne Dobro moje. Zlituj się nade mną i nie opu­szczaj mnie. Nadziejo moja, Maryo, nie przestawaj nigdy wspierać mnie Swoim Orędownictwem. Amen.

 

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Najdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa w miesiącu Lipcu ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo lipcowe do Najdroższej Krwi Pana Jezusa – dzień 20
  2. uczczenia Najdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa poprzez nabożeństwo: Nabożeństwo ku czci Przenajdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023