Chleb Powszedni – Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego

 

 

 

VII. Rozmyślanie

O Sądzie.

 

 

Powody Sądu Powszechnego

 

I. Sąd Powszechny wykaże Boską Opatrzność i Sprawiedli­wość,

II. Chwałę Pana Jezusa i Jego Świętych.

 

 

Bóg teraz oznajmia ludziom, żeby wszyscy wszędzie pokutę czynili, dlatego, że postanowił dzień, w którym sądzić będzie świat w Sprawiedliwości” (Dz 17, 30—31).

 

I. — Oprócz Sądu Szczegółowego nad każdym poszczegól­nym człowiekiem, przeznaczył Pan Bóg inny Dzień, w którym cały świat będzie sądzony i zatwierdzone będą wyroki poszczególnych ludzi. Pan Bóg nie jest zobowiązany uspra­wiedliwiać się przed Swymi stworzeniami, mimo to chce pokazać wszystkim dobrym i złym jak mądre i spra­wiedliwe są Jego Wyroki, jak przedziwnymi i godnymi czci były wszystkie Zarządzenia Jego Boskiej Opatrz­ności. Chce przed wszystkimi pokoleniami ludzkości wy­świetlić plan rządów nad światem, kierownictwa naro­dami i drogi życiowe poszczególnych ludzi. Wielu ludzi popadło w zamęt w poglądach na dzieje świata. Nie chcą wierzyć w Boże, Sprawiedliwe Kierownictwo. Na Sądzie Powszechnym znikną wszystkie wątpliwości, złu­dzenia, kłamstwa i przekręcania Prawdy. Stanie się dla wszystkich jasnym, że Mądry, Sprawiedliwy i Miło­sierny Pan Bóg kierował losami świata, a także losami każdego człowieka. Wszystkie skargi na Jego Opatrzność zamilkną, znikną wszystkie wątpliwości o Jego Dobroci, wszystkie zagadki będą rozwiązane. Wszyscy będą musieli przyznać: „Sprawiedliwyś Ty, o Panie i Sądy Twoje Prawe ” (Ps 118, 137).

Uczcijmy już teraz nieskończoną Sprawiedliwość i Mądrą Opatrzność Bożą i nie ważmy się nigdy osą­dzać, czego nie rozumiemy. Zapamiętajmy sobie, że Pan Bóg okaże kiedyś to, co teraz jeszcze trzyma zakryte dla pomnożenia zasług i utwierdzenia wiary w ludziach. Chociaż Pan Bóg tak wyraźnie zapowiedział przez Apostoła Sąd Ostateczny, jednak nigdzie i nikomu nie objawił Jego terminu. Powinno to być dla nas pobudką do tym staranniejszego przygotowania się na Jego Powtórne Przyjście.

 

II. — Powszechny Sąd ma służyć też dla objawienia Chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ten, Który był niegdyś od­rzucony przez cały świat, okaże Swą Potęgę, Majestat i Wspaniałość. Ten, Którego sądzili najniesprawiedliwsi sędziowie, będzie wtedy najsprawiedliwiej sądził tych, którzy nie chcieli skorzystać z Łask Odkupienia. Wszyscy ludzie będą obchodzili święto zwycięstwa Pana naszego Jezusa Chry­stusa. Sprawiedliwi i cnotliwi jako zwyciężeni Jego Mi­łością i Łaską, źli i grzesznicy jako zwyciężeni Jego Wszechmocą i Sprawiedliwością. Wszyscy przyczynią się do pomnożenia i usprawiedliwienia Jego Chwały.

Sąd Powszechny powiększy też Chwałę Wybranych i odda nagrodę ciałom ich. Będzie też dopełnieniem hańby i pełnego potępienia bezbożnych tak co do duszy jak i co do ciała. Innymi słowy, będzie ten Sąd dla wszystkich dniem sprawiedliwości wyrównującej, dniem, w którym będą całkowicie spełnione wszystkie Obietnice Boże i wszystkie groźby. Dlatego z pamięcią na Sąd Powszechny porządkujmy nasze życie. Unikajmy jak najusilniej grzechu.

Spełniajmy gorliwie wszystkie obo­wiązki naszego stanu. Zapytano raz pewnego słynnego malarza, czemu tak dokładnie maluje swe obrazy. Ma­luję na wieczność, odpowiedział. Żyjmy więc i pra­cujmy tak, żebyśmy mogli też odpowiedzieć: Żyję i pra­cuję na wieczność, dla prawdziwej i szczęśliwej wiecz­ności.

 

 

Modlitwa:

O Najsprawiedliwszy Boże! Z najgłębszą pokorą uwielbiam Twą Miłość, Opatrzność i Mądrość. Poddają się całkowicie Twym Najsprawiedliwszym Zarządzeniom. Wprawdzie drżę z powodu mej złości przed Twoim Nieskończonym Majesta­tem, ale cieszę się z objawienia Twych Przymiotów i Chwały Twego Syna i Wszystkich Wybranych. Daj mi, błagam, mój Boże, tę Łaskę, żebym nie tylko na ziemi, ale i w Niebie mógł wielbić Twą Sprawiedliwość i Miłosierdzie na wieki. Amen.

 

 

 

 

© salveregina.pl 2022