Chleb Powszedni – Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego

 

 

 

X. Rozmyślanie

O Sądzie.

 

 

Sąd Powszechny.

 

I. Przybycie Sędziego.

II. Ujawnienie intencji sumień ludzkich.

 

 

„A wtedy ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w Obłoku z wielką Mocą i Majestatem ” (Łk 21, 27) “I objawi zamysły serc” (1 Kor 4, 5).

 

I. — Pan Jezus przy Swym Powtórnym Przyjściu objawi się nie w pokorze, ubóstwie, cichości i miłości, lecz z Mocą wielką i w Majestacie, aby sądzić świat. Boski Sędzia ukaże się otoczony Hufcami Aniołów, w towarzystwie Swej Świętej Matki, Apostołów i tych, którzy dla Niego wszystko opuścili, zstąpi widomie na dół na jaśniejących obłokach. Oblicze Jego będzie jako słońce, a mowa ust Jego jako huk grzmotu; uciekać będą od Niego Niebiosa i ziemia. Przyjdzie „wśród obłoków i ujrzy Go wszelkie oko i ci, którzy Go przebodli”(Ks. Ap. 1, 7).

Tymi, którzy Go „przebodli”, są grzesznicy, którzy wedle Św. Pawła, co dnia Jego Najświętsze Serce grze­chami ranią, którzy Syna Bożego na nowo krzyżują i Jego Najświętszą Krew na pośmiewisko wystawiają (Żyd 6, 6). Wszyscy oni jasno uświadomią sobie co uczy­nili. Zagniewane Najświętsze Oblicze Najwyższego Sę­dziego, blask Jego Ran i jaśniejący na Obłokach Krzyż będą dla nich znakiem kary za to, co uczynili: za nik­czemne wzgardzenie Najświętszej Krwi, która powinna spłynąć na ich dusze, aby je oczyścić i pojednać z Panem Bo­giem. Promieniejące Jego Oblicze podziała na nich jak grom.

Podczas gdy grzesznicy zmiażdżeni Przyjściem Boskiego Pana będą się wili w prochu u Jego stóp, wierni przy­jaciele i słudzy, pełni triumfu na widok jaśniejących Chwałą Ran i Krzyża wyrażać będą głośno swe szczęście. Niewypowiedzianie łagodnie i słodko spoczną na nich Oczy Sprawiedliwego Sędziego i napełnią ich nieopisaną rozkoszą.

 

II. —  Przy ujawnieniu spraw ludzkich Boski Sędzia od­dzielił przy pomocy Aniołów owce od kozłów, tj. spra­wiedliwych, których postawi po Prawicy, od grzeszni­ków umieszczonych po lewej stronie. Wszyscy będą stali naprzeciw siebie i będą świadkami końcowego Wyroku. Jaki smutek ściśnie niektóre serca, kiedy po stronie zba­wionych zobaczą swych współobywateli, towarzyszy, współbraci, którymi pogardzali, których prześladowali i uciskali, siebie zaś zobaczą wśród odrzuconych. Jak zawstydzające będzie to poznanie prawdy o sobie dla tych, którzy odłączeni od sprawiedliwych zobaczą wśród nich wielu swych bliskich i zaprzyjaźnionych.

Obrazowo można przedstawić sobie, że Sędzia otworzy Księgę Żywota i księgę śmierci i z niej ujawni wszystkie najtajniejsze sprawy i najbardziej ukryte myśli. Znajdzie się tam zapisane przez samych grzeszników wszystko, co popełnili w nieszczęsnej godzinie słabości, grzechy, błędy, najtajniejsze zamiary, wszystkie fałsze, kłamstwa, nienawiści, nieprzyjaźnie, najskrytsze ohydne czyny, wszystkie złośliwości choćby tylko myślą popełnione. Znajdą się też, ale w Księdze Żywota wszystkie dobre uczynki, spełnione obowiązki i przezwyciężone pokusy, wszystkie ofiary i cierpienia sprawiedliwych, którzy przetrwali w życiu jako przyjaciele Pana naszego Jezusa Chrystusa. W blasku Prawdy i Wszechwiedzy Bożej zobaczą wszyscy pełną prawdę o sobie i innych. Stanie się to w jednym momencie, w jednej olśniewającej wizji. Jakąż to będzie radością i szczęściem dla sprawiedliwych, a bólem i po­niżeniem dla potępionych! Przez Boskie oświecenie każdy pozna, jakby w zwierciadle myśli, słowa i czyny wszystkich ludzi od początku świata.

 

Modlitwa:

O najlepszy Panie Jezu! Błagam Cię, uwolnij mnie od fał­szywej wstydliwości, a daj mi otwarte i szczere serce, abym wyznał wszystkie grzechy moje i abym miał siłę niepopeł­niania tego wszystkiego, czego bym nie chciał widzieć ujaw­nionego przed całym światem. Umocnij mnie w dobrym i użycz mi prawdziwie pokornego serca, abym tu na ziemi żył ukryty przed oczyma świata, by móc usłyszeć z Twoich Najdroższych Ust Słowa: Wnijdź do wesela Pana Twego. Amen.

 

 

 

© salveregina.pl 2022