V. Rozmyślanie

O Sądzie.

 

Sąd Szczegółowy nad grzesznikiem.

I. Złoży się na niego Wyrok, II. i wykonanie go.

 

 

„Niepożytecznego sługę wrzućcie w ciemności ze­wnętrzne. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów” (Mt 25, 30).

 

I. — Przedstawmy sobie duszę, która będąc pozbawiona Łaski uświęcającej rozstaje się ze światem. Opuszczona przez Niebo i ziemię stoi przed Boskim Sądem i poznaje jakby w świetle błyskawicy, wszystkie swoje zbrodnie. Widzi się nagą i ogołoconą, bez szaty łaski, czuje, że jest umarła w swym samolubstwie, i że tylko między umar­łymi na duchu jest jej miejsce. Jakie przerażenie ogar­nia ją na widok Boskiego Gniewu. Jak straszliwym i nie­miłym będzie dla niej Oblicze karzącego Sędziego. Poj­muje, że “straszną jest rzeczą wpaść w ręce obrażonego Boga” (Żyd 10, 31). Jak przeraźliwym cierpieniem bę­dzie sam Wyrok: „Idź precz ode mnie w ogień wieczny”. Gardziłeś wszystkim, co wieczne, a miłowałeś doczes­ność, wzgardziłeś Moją Łaską i Dobrodziejstwami, służy­łeś nie Mnie, lecz sobie, swemu ciału, światu i szatanowi. Miałeś talent, który ci dałem, aby się przyczyniał do twego wiecznego życia, a ty jak sługa leniwy zako­pałeś go i dlatego jako sługa ów zły będziesz wyrzucony do ciemności wiecznych? Moja Krew wylana dla ciebie, a zmarnowana przez ciebie będzie ci na potępienie.

Jak straszny los duszy, którą w tym przekleństwie spo­tyka nieszczęście, nad które nie można pomyśleć czegoś gorszego. Precz ode mnie! Krótkie słowa, ale gdy się je dobrze zrozumie, można oszaleć. Jeśli Słowo Pana Jezusa: „Jam jest”, rzuciło o ziemię napastników w ogrodzie Getsemańskim, jeśli Prorocy widząc Pana Boga w postaci Anio­łów padali drżąc na ziemię, cóż będzie z duszą odrzuconą od Pana Boga na wieki? Och, myślmy częściej o tym Sądzie, o możliwości Wyroku odrzucenia. Jest to tak straszne i smutne, że sama myśl będzie nas chroniła przed lekko­myślnością.

Straszne jest ogłoszenie Wyroku, lecz jeszcze strasz­niejsze jest wykonanie. Zaledwie przebrzmią Słowa Boże, już wykonawcy prawa kary, ci którzy tak długo walczyli o duszę, rzucą się na nią i wciągną ją do piekielnej ka­towni. Teraz jest ich łupem, nikt im już jej nie odbierze. Straszny Wyrok wiecznego odrzucenia od Pana Boga. Jego wynikiem jest ów płacz i zgrzytanie zębów, owa pełna grozy i rozpaczy ciemność.

 

II.  — Od pierwszej chwili poznania rozpaczliwego stanu duszy, sumienie rozpocznie swe pełne udręki działanie. Pocznie duszę gryźć, męczyć przez całą wieczność nie da­jąc jej spokoju. ,,A robak ich nie umiera”, jak powiada Zbawiciel (Mr 9, 43). Płomienie piekła palić będą duszę dręcząc ją z taką gwałtownością, jakiej nie jest w stanie oddać żaden obraz. Ciało rozpadnie się w proch, stanie się pokarmem robaków. Ale na Powszechnym Sądzie, gdy wokół Sędziego zgromadzi się cały świat, każda du­sza będzie musiała na nowo przyjąć swoje ciało, aby razem z nim publicznie ponieść hańbę i jeszcze raz usły­szeć Wyrok potępienia. Wtedy dopiero dopełni się miara jej nędzy, gdy z nią także jej ciało zostanie oddane na wieczne męki. Taki koniec rozkoszy doczesnych! Ze Świętym lękiem należy więc myśleć o Sądzie, myśleć o tym rano, myśleć o tym wieczorem, w dzień i w nocy, aby nas Wyrok zagniewanego Sędziego nie pogrzebał na wieki w ogniu i ciemnościach.

 

 

Modlitwa:

Mój Jezu! Gdy pomyślę, żeś nas tak nieskończenie ukochał, że dla nas stałeś się Człowiekiem i przez Swą Mękę i Śmierć tyle Łask dałeś nam dla wiecznego naszego zbawienia, trudno mi wierzyć, żeby Twoja Miłość mogła się zmienić w taki gniew i surowość. Tylko ciężki grzech, jako obraza Boża, może Cię przemienić? On jest przyczyną, że z Najmiłosier­niejszego Ojca stajesz się na wieki zagniewanym Sędzią. Dlatego, mój Dobry Panie, nigdy już nie popełnię ciężkiego grzechu. Postanawiam to najusilniej. Z Magdaleną upadam do Nóg Twoich i opłakuję wszystkie grzechy, z ufnością uciekam się do nieskończonej Dobroci Twej i do mej Naj­miłosierniejszej Matki Maryi i wierzę, że za Jej Wstawiennictwem sercem mym skruszonym i upokorzonym, Boże, nie wzgardzisz i nie odrzucisz na wieki. Amen.

 

 

 

 

© salveregina.pl 2022

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *