Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego
1935 r.

 

 

SOBOTA.

O ufności w opiekę N. P. Maryi.

Kto mnie znajdzie, znajdzie żywot i wyczerpie zbawienie od Pana. — Przyp. 8, 35.

 

PRZYGOTOWANIE. — Jakże winniśmy dzię­kować dobroci Bożej, iż dała nam Maryję za orę­downiczkę! Ona jest tak potężna, że Jej modlitwy zawsze są wysłuchane. Jest również tak miłosier­na, iż nie umie nikomu odmówić pomocy, kto do Niej się zwraca; owszem ta dobra Matka sama szuka nieszczęśliwych, aby im dopomóc i bardziej pragnie udzielać nam dobrodziejstw, niż my je otrzymywać. Jakżeż wielkie byłoby nasze nie­szczęście, gdybyśmy się mieli potępić! To potężne orędownictwo Najśw. Panny byłoby dla nas je­dną z największych katuszy w piekle; straszna byłaby dla nas myśl, iż posiadaliśmy tak wielki środek, aby osiągnąć zbawienie, a nie chcieliśmy z niego korzystać.

I — Chcielibyśmy zawinili przed sprawiedliwo­ścią Bożą i zasłużyli na piekło za nasze grzechy, wystrzegajmy się rozpaczy; uciekajmy się do Maryi, chrońmy się pod płaszcz Jej opieki, a Ona nas zbawi. Chciejmy tylko odmienić życie; miejmy wielką ufność w opiekę Maryi, a będziemy zbawieni; jest Ona bowiem naszą Orędowniczką potężną i miłosierną.

Maryja jest Orędowniczką „potężną”; z powo­du, jak mówi św. Antoni, że jest Matką Bożą. Jej modlitwy są dla Jezusa niejako rozkazem i niewysłuchanemi być nie mogą. Zdaniem Ryszarda od św. Wawrzyńca, jest Ona Orędowniczką nie tylko potężną, lecz i wszechmocną. Słuszne to bar­dzo, aby Matka uczestniczyła w potędze Syna, który będąc wszechmocnym ze swej istoty, uczy­nił swą Matkę wszechmocną przez łaskę; toteż Maryja otrzymuje, o co prosi. Św. Grzegorz tak mówi, zwracając się do Maryi: “Matko Boża, Ty posiadasz moc niezwyciężoną i potędze Twojej nic oprzeć się nie może, Stwórca bowiem Twą chwałę uważa za swoją”.

Maryja następnie jest Orędowniczką „miłosierną”, tak, iż nie umie odmówić temu swej opieki, kto do Niej się ucieka. Dlatego Duch Św. porównuje Ją z oliwą. „Jako piękna oliwa na polu. Jak z oliwek wyciska się tylko oliwę, któ­ra jest symbolem miłosierdzia, tak i z rąk Maryi płyną jedynie łaski i zmiłowania. Owszem N. Pan­na sama szuka nieszczęśliwych i goręcej pragnie wyświadczać nam dobrodziejstwa, niż my je otrzy­mywać. Toteż twierdzi św. Bonawentura, że Mat­ka Boża jest pełna miłosierdzia. Jakże więc win­niśmy dziękować P. Bogu za Jego dobroć, że dał nam Maryję za Orędowniczkę potężną i miłosierną!

II — Pewnego razu Matka Boża, ukazawszy się św. Brygidzie, tak powiedziała do niej o swem miłosierdziu względem grzeszników: Jest nieszczę­śliwym i nieszczęśliwym będzie na wieki, kto mogąc polecać się w tem życiu mnie, tak łaskawej, tego nie czyni i idzie na potępienie. — O Boże! jakąż to mękę, jeśli się potępimy, sprawiać nam będzie myśl, iż mogliśmy się tak łatwo zbawić, uciekając się do Maryi, lecz nie czyniliśmy tego i nie mamy już czasu, by to uczynić! — Aby nas nie spotkało takie nieszczęście, ożywmy w sobie dziś nasze nabożeństwo do N. Panny i schrońmy się ponownie pod płaszcz opieki tej wielkiej naszej Orędowniczki.

 

Matko moja Najświętsza, widzę łaski, jakie mi uprosiłaś, i niewdzięczność, jaką Ci okazywa­łem. Niewdzięczny nie zasługuje na nowe dobrodziejstwa, ufam jednak Twemu miłosierdziu. O, moja wielka Orędowniczko, zlituj się nade mną. Tyś rozdawczynią wszystkich łask, jakich Bóg nam nieszczęśliwym udziela, i w tym celu uczynił Cię tak potężną, bogatą i łaskawą, abyś nas wspomagała. Chcę się zbawić. W ręce Twe więc skła­dam swe wieczne zbawienie, Tobie polecam swą duszę. Chcę należeć do liczby sług Twoich, najbar­dziej Ci oddanych; nie odtrącaj mnie. Szukasz nieszczęśliwych, aby im dopomóc; nie opuszczaj grzesznika, który do Ciebie się ucieka.

Wstaw się za mną; Twój Syn uczyni, o co Go poprosisz. Przyjmij mnie w swą opiekę, a to mi wystarczy; jeśli bowiem będziesz się mną opieko­wała, niczego się lękać nie będę: ani swych grze­chów, ponieważ, jak ufam, uprosisz mi u Boga przebaczenie; ani szatanów, jesteś bowiem potęż­niejsza od całego piekła; ani mego sędziego Jezu­sa, gdyż jedna Twoja modlitwa Jego gniew uła­godzi. Opiekuj się więc mną, Matko moja, i uproś mi przebaczenie mych grzechów, miłość ku Jezu­sowi, święte wytrwanie, śmierć szczęśliwą, a wre­szcie niebo. Prawda, iż nie zasługuję na te łaski, jeśli jednak będziesz prosiła o nie dla mnie P. Jezusa, otrzymam je niechybnie. Proś więc za mną Jezusa, Maryjo, Królowo moja, w Tobie ufność po­kładam; żyję z tą ufnością i z nią umrzeć pragnę. (II, 148).

 

 

 

NOWENNA za dusze i do dusz w Czyścu.

 

WY WSZYSCY ANIOŁOWIE i Święci Pańscy! wspomnijcie i pocieszcie Dusze w Czyśćcu cierpiące, ofiarujcie za nie wszystką Mękę i Cierpienia Najsłodszego Serca Pana Jezusa i Maryi Matki Jego, wraz z Waszymi zasługami, i wyjednajcie tym Duszom w Czyśćcu cierpiącym połączenie się szybkie z Panem Jezusem, który je kocha i chce mieć je ze Sobą w Niebie już jak najprędzej.
O Najdroższe Dusze w Czyśćcu, tak ciężko tam cierpiące, wiedząc, jak bardzo boicie się i miłujecie Pana, a i kochacie nas na ziemi, błagam Was, módlcie się za nas, ażebyśmy otrzymali pomoc Bożą w potrzebach naszych, a szczególniej łaskę wytrwania w dobrym i łaskę Szczęśliwej Śmierci.

 

 

 

© salveregina.pl 2021

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *