Przewodnik prawdziwej pobożności

O. Brunon Vercruysse SI
1886 rok.

czyli

NOWE PRAKTYCZNE ROZMYŚLANIA

na każdy dzień roku

o życiu Pana Naszego Jezusa Chrystusa

ku użytkowi wiernych

 

TOM I

 

OKTAWA ZIELONYCH ŚWIĄTEK.

Czwartek.

 

Pierwsze przemówienie Św. Piotra

 

 

I. Wyobrażę sobie Apostołów stojących wpośród niezliczonego mnóstwa żydów, którzy z chciwością słuchają ich nauki.

II. Prosić będę o Łaskę, abym Słowa Bożego słu­chał z wielkim dla siebie pożytkiem.

 

 

I. Punkt.

Słuchacze Piotra Świętego.

 

 

Rozważanie. Wieść o cudach zdziałanych w wieczerniku rozeszła się wkrótce po całym mieście i niezliczone mnóstwo ciekawych zgro­madziło się w około Apostołów: Bo byli naten­czas w Jeruzalem Żydowie nabożni (wierni obowiązkowi odwiedzania corocznie świątyni Pańskiej ze wszego narodu, który jest pod niebem (Dzieje Ap.II.) Św. Piotr skorzystał z tej sposo­bności; słuchacze jego składali się z ludzi wszyst­kich narodowości i wszystkich języków, można więc powiedzieć, że książę Apostołów, przema­wiał do całego świata, ponieważ ci mnodzy piel­grzymi, powróciwszy do swoich krajów, rozgła­szali wszędzie kazanie jego, niemniej jak ów uderzający cud, który kazaniu towarzyszył, a mia­nowicie: że każdy słyszał je w swym języku. (Tamże). I tak ziarno Ewangelii zostało rozsiane po świecie, zanim jeszcze rozeszli się Apostołowie. Później w swoich pielgrzymkach ewangelicznych potrzebowali je tylko uprawić, aby ujrzeli wszędzie powstające gorliwe gminy chrześcijańskie.

Zastosowanie. Podziwiaj tutaj Boską Opatrz­ność, która zawsze umiejętnie zastosowuje środki do wyznaczonego przez siebie celu, albo do spełnienia posłannictwa, jakie przeznaczyła ludziom. Posłannictwem Apostołów było ogłoszenie Ewan­gelii w całym świecie, założenie Kościoła kato­lickiego czyli powszechnego… Jakżeż mogli temu podołać? Cudowny zbieg okoliczności, o którym dopiero rozważałeś, daje nam odpowiedź. Ucie­kajmy się więc do tej przedziwnej i miłościwej Opatrzności. Liczmy na Nią zawsze, gdy okoli­czności obarczą nas obowiązkami, gdy dążność nasza do chrześcijańskiej doskonałości wymagać będzie od nas wysileń i poświęceń. Ona wyrę­czy nieudolność naszą — cudami nawet, gdy się okaże tego potrzeba.

Uczucia. Oddaj się zupełnie i na zawsze w Ręce Bożej Opatrzności, wzbudzając często akty ufności i rezygnacji.

Postanowienie. W rzeczach trudnych pomnij na słowa Abrahama: “Bóg opatrzy, Deus providebit” (Genesis XXII).

 

 

II. Punkt.

Kazania Piotra Świętego.

 

 

Rozważanie. Rozważaj ich treść i formę. Co do treści, nie były one czym innym, jak szere­giem tych tekstów Pisma Świętego, które zwiastowały przyjście Ducha Świętego i cudowne jego skutki, jako też Życie, Śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa Nazareńskiego, Mesjasza wyobrażonego w sta­rym zakonie, tego Samego Mesjasza, którego żydzi, owi słuchacze księcia Apostołów, odrzucili i ukrzyżowali jako najwystępniejszego z ludzi! Co do formy, widzimy w nich obok zadziwiają­cej swobody, śmiałość i jędność wyrażenia, a przy tym niezwykłą przezorność. Zamiast od razu zwrócić się do swoich bogobójczych słuchaczów z ostrą naganą, coby ich tylko rozjątrzyło i ode­pchnęło, zwraca Piotr Święty ich uwagę na pro­roctwa. Wykazuje im tonem mistrza pobłażliwego, jako zbłąkani fałszywą gorliwością swych ksią­żąt, żądali śmierci Odkupiciela swojego, śmierci Sprawcy żywota. Zamordowaliście Sprawcę żywota. (Dz. Ap. III). Był to najskuteczniejszy środek, aby ich przywieść do żalu i uznawania błędu swojego, co też istotnie nastąpiło.

Zastosowanie. Z obowiązku twego wypadnie ci zganić albo ukarać kogoś; naśladuj Apostoła, którego natchnął i którym kierował Duch Święty. Staraj się przede wszystkim przedstawić winne­mu jego błąd, zmusić go w ten sposób do przy­znania się; daj mu uczuć wielkość tegoż błędu. Ale wstrzymuj się od wszelkich słów cierpkich i drażniących, przypuszczaj raczej, że działał przez nierozwagę albo w uniesieniu. Zyskasz tym serce jego, nakłonisz go do wszystkiego, do czego tylko zechcesz. A skoro sam odbierasz naganę, uważaj w tym, który ci ją daje, ojca, wywiązu­jącego się z ważnego swego obowiązku, albo przyjaciela, mającego na celu tylko dobro twoje… Czy zawsze zgadzałeś się z tą mądrą zasadą postępowania?

Uczucia. Proś o potrzebne Łaski, abyś się zawsze według tej zasady kierował.

Postanowienie. Zastanowić się przed udzie­leniem przestrogi. Uprzedzić samego siebie w za­służonej naganie, stając się swoim pierwszym oskarżycielem, według słów Mędrca: “Sprawiedliwy najpierw sam na się żałuje”.

 

 

III. Punkt.

Powodzenie Świętego Piotra.

 

 

Rozważanie. Powodzenie Św. Piotra było za­dziwiające. Trzy tysiące ludzi poznało prawdę, złączyło się z Apostołami i jednocześnie otrzy­mało chrzest z darami Ducha Świętego. A za ich przykładem poszło wkrótce pięć tysięcy innych. Kościół został założony i zorganizowany. Za życia nawet Apostołów, rozszerzył się tak daleko, jak sięgają krańce świata.

Zastosowanie. Nie wątp nigdy o powodzeniu dzieł żarliwości i miłości bliźniego, które z czy­stą intencją przedsiębierzesz, lub którym się oddajesz, jednakże czuwaj nad tym pilnie, abyś nie pokładał ufności li tylko w własnych siłach, ale raczej w pomocy Ducha Ożywiciela.

Rozmowa duszy z Apostołem Św. Piotrem.

 

 

 

KLIKNIJ i odmów Nabożeństwo czerwcowe do Najświętszego Serca Pana Jezusa – dzień 9

 

KLIKNIJ i odmów Nowennę do Św. Antoniego Padewskiego – dzień 6

 

 

 

 

© salveregina.pl 2022

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *