Przewodnik prawdziwej pobożności

O. Brunon Vercruysse SI
1886 rok.

czyli

NOWE PRAKTYCZNE ROZMYŚLANIA

na każdy dzień roku

o życiu Pana Naszego Jezusa Chrystusa

ku użytkowi wiernych

 

TOM I

 

OKTAWA ZIELONYCH ŚWIĄTEK.

 

Wtorek.

 

O symbolach towarzyszących zstąpieniu Ducha Świętego.

 

 

I. Widzę ogniste języki, wznoszące się nad gło­wami Apostołów i uczniów.

II. Proś o łaskę zgłębienia tajemnic ukrytych pod symbolami wiatru gwałtownego i języków ognistych.

 

 

I. Punkt.

 

Symbol wiatru gwałtownego.

 

Rozważanie. Gdy się spełniły dni pięćdzie­siątnicy, stał się z nagła szum jakoby przypadającego wiatru gwałtownego (por. Dz. Ap. II). Duch Święty, unosząc się wśród tego szumu i wichru gwałtownego i zatrzymując się nad Wieczernikiem, chciał przez to oznajmić Apostołom przyjście swoje i zwrócić na nich uwagę ludno­ści miasta, aby mieli większą sposobność ogło­szenia Ewangelii i założenia Kościoła Chrystuso­wego w miejsce synagogi żydowskiej. Zresztą, symbol wiatru gwałtownego odpowiadał przedzi­wnie celowi, w którym Duch Święty zstąpił na Apostołów; oznaczał zaś świętą gwałtowność i zapędy gorliwości, z jaką szli na rozkrzewienie Ewangelii od krańca do krańca ziemi, przezwy­ciężając wszystkie zapory, które w tej drodze napotkać mieli.

Zastosowanie. Proś Ducha Świętego, aby tchnieniem swym silnie wzruszył twą duszę: uwolnił ją z więzów uczuć ziemskich i w obłoku ja­sności wzniósł ku Niebu, aby natchnął wszystkie władze duszy twojej, tak jak napełnił wszystek dom, gdzie byli Apostołowie (por. Dz. Ap. II). Mo­żesz mieć dzisiaj większą nadzieję, jak w każdym dniu innym, otrzymania tych łask znakomitych. Skoro jednak nie uczujesz natychmiast skutku modlitwy, nie zniechęcaj się tym, ale pomnij, że “Duch kędy chce tchnie” (J III). Jako powiedziano jest, przyjdzie z prędka, w chwili, w której się go najmniej spodziewasz.

Uczucia. O święte tchnienie Bożego Ducha! Wznieś mnie nad ziemski poziom, abym stał za­wsze na wysokości mego wzniosłego powołania.

Postanowienie. Będę się starał zawsze, a zwłaszcza w dniu dzisiejszym prowadzić życie, zasługujące na te nawiedziny Ducha Świętego.

 

 

II. Punkt.

 

Symbol języków.

 

Rozważanie. Skoro Apostołowie zostali uwia­domieni o zstąpieniu Ducha Świętego, natych­miast ukazały się im rozdzielone języki jakoby ognie i usiadły na każdym z nich z osobna. Dla­czego Pan Bóg wybrał język jako symbol zstąpie­nia Ducha Świętego na Apostołów? Albowiem Apostołowie byli przeznaczeni do nauczania Słowa Bożego po wszystkich narodach, a tylko Duch Boży mógł ich usposobić do tak wielkiego po­słannictwa, języki zaś ich miały być narzędziem w jego spełnieniu. Dlatego więc otrzymali dar języków w tej uroczystej chwili, jak opowiadają Dzieje Apostolskie: “I napełnieni byli wszyscy Du­chem Świętym i poczęli mówić rozmaitymi języ­kami” (Dz. Ap. lI).

Zastosowanie. Język twój nie ma wprawdzie tak szczytnego przeznaczenia, jak język Aposto­łów albo kaznodziejów czy misjonarzy; jednakże, kimkolwiek jesteś, używać go winieneś ku chwale Bożej i ku pożytkowi bliźnich, a zwłaszcza jeżeli ślubami zakonnymi albo i bez nich poświęciłeś się na szczególniejszą służbę Bogu. Dar słowa, który polega na darze języków, jest najpiękniej­szym podarunkiem udzielonym przez Stwórcę człowiekowi. Zdasz mu więc surowy rachunek z użycia, a jeszcze surowszy z nadużycia tego daru. A jakże to trudno nie nadużyć go! Jeśli kto w mowie nie upada, ten jest mąż doskonały, mówi Apostoł Jakub. Masz tutaj nad czym zastanowić się i badać siebie.

Uczucia. Proś o przebaczenie, żeś nie dosyć ostrożnie używał języka. Uczyń zeń ofiarę Bogu, aby był zawsze narzędziem Jego chwały.

Postanowienie. Odnów postanowienie prowa­dzić rozmowy pożyteczne, mieszając do nich za­wszę coś budującego i nauczającego.

 

 

III. Punkt

 

Symbol ognia.

 

Rozważanie. Powiedziano w Piśmie, że te języki były jakoby ognie. Ogień ze swej natury oświeca, rozgrzewa, rozszerza, czyści i pochłania. Wszystkie te własności są symbolem tego, co Duch Święty zdziałał w Apostołach i uczniach zgro­madzonych w Wieczerniku i opromienił ich najżywszym światłem wiary, zapalił w nich święty żar miłości ku Bogu i bliźnim; rozszerzył ich serca tak, że tylko sam Bóg nieskończony mógł je zapełnić i że ziemia wydała się im zbyt małym polem dla ich gorliwości, oczyścił ich z naj­mniejszej skazy i tak przekształcił, że odtąd byli z Nim jednego Ducha.

Zastosowanie. Te są skutki, jakie Duch Święty zawsze, a zwłaszcza w dniu Zielonych Świątek sprawia w tych, którzy godnie przyjmują Go u siebie. O, gdyby to szczęście mnie spotkać mo­gło! Dlaczegoż by nie? Nowenna, którąś odprawił i ta gotowość Ducha Świętego, z jaką zjednoczyć się z nami pragnie, powinna cię przejąć najży­wszą ufnością. Proś, a będzie Ci dane, a będziesz wysłuchany.

Rozmowa duszy z Najświętszą Panną. — Proś, błagaj, aby ci wyjednała, tak jak Aposto­łom i uczniom, obfitość Darów Ducha Świętego, a w szczególności tego daru, który ci jest naj­bardziej potrzebnym.

 

 

KLIKNIJ i odmów Nabożeństwo czerwcowe do Najświętszego Serca Pana Jezusa – dzień 7

 

KLIKNIJ i odmów Nowennę do Św. Antoniego Padewskiego – dzień 4 

 

 

 

© salveregina.pl 2022

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *