Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego

1935 r.

 

 

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

 

TOM I.

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci Nie­skończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kie­dy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

 

W roztargnieniach mów:

Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bo­wiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

 

UWAGA!

W piątki Wielkiego Postu zgodnie z kan. 1252 § 2, zawartym w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917 roku, obowiązuje POST ŚCISŁY. Również jutro, tj. w sobotę w okresie Wielkiego Postu obowiązuje POST ŚCISŁY. Szczegóły o obowiązujących postach są opublikowane w wpisie: Nauki katolickie o Wielkim Poście. 

 

 

 

 

„Odkupiłeś nas Bogu przez krew Twoją… i uczyniłeś nas Bogu naszemu królestwem” — (Ks. Obj. 5, 9).

 

PRZYGOTOWANIE.Nie dość było Panu Jezuso­wi, iż przez Śmierć Swoją zadośćuczynił za kary nam należne i Krwią Swoją zniszczył wyrok nasze­go wiecznego potępienia, chciał oprócz tego w Sa­kramencie Pokuty przygotować z tejże Krwi Swo­jej dla nas kąpiel zbawienną, w której byśmy się mogli dowoli obmywać ze zmaz grzechowych. Czyż nie będziemy za to kochać Pana Jezusa z całego ser­ca? Przyswójmy sobie tę piękną praktykę: często składajmy Ojcu Przedwiecznemu w Ofierze Tę Krew Przenajświętszą, aby otrzymać wszystkie Łaski, jakich potrzebujemy.

 

I. — Ukochany nasz Odkupiciel przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników. Nie dość Mu było, iż przez Śmierć Swoją zadośćuczynił za kary nam należne i Krwią Swoją zniszczył Wyrok naszego wiecznego potępienia, chciał oprócz tego z Tejże Krwi Swojej przygotować dla nas kąpiel zbawien­ną, w której byśmy się mogli obmywać z plam na­szych grzechów. Umiłował i omył nas z grzechów naszych we Krwi Swojej. Z tej kąpieli nie tylko raz, lecz dowoli korzystać możemy; wiedząc bowiem najpierw, iż i po Chrzcie Świętym będziemy ponownie plamić się grzechami Pan Jezus postanowił, aby ta kąpiel przez ustanowie­nie Sakramentu Pokuty trwała do końca wieków.

Toteż Apostoł dodaje nam otuchy, gdy mówi: Aleście przystąpili… do Jezusa, Po­średnika Nowego Testamentu i po­kropienia Krwią, Która woła daleko głośniej, niżli Ablowa. Bracia moi, po­wiada, choć jesteście grzeszni, nie traćcie otuchy, macie bowiem do czynienia nie ze zwykłym po­średnikiem, lecz z Panem Jezusem. Jeśli krew kozłów i wołów ofiarnych oczyszczała żydów z zewnętrz­nych plam ciała, tak iż mogli być dopuszczeni do świętych czynności, o ileż bardziej Krew Pana Jezu­sa, Który z Miłości ku nam ofiarował się za nas zadośćuczynić, oczyści dusze nasze z grzechów, byśmy mogli służyć Najwyższemu Bogu.

O ileż bardziej, powiada Św. Paweł, Krew Pana Jezusa uprasza nam Miłosierdzie Boże, niż krew Abla wzywała kary na Kaina! — To samo Pan Bóg powiedział do Św. Marii Magdaleny de Pazzi: „Sprawiedliwość Moja w Łaskawość się przemieni­ła przez pomstę, jaką wziąłem na niewinnym Ciele Jezusa. Krew Mego Syna nie wzywa u Mnie pomsty, jak krew Abla, lecz błaga tylko o Miło­sierdzie i Litość; na ten głos Ma Sprawiedliwość musi się ułagodzić. Ta Krew wiąże Mi Ręce, iż niejako nie mogę Nimi poruszyć, aby pomścić grzechy jak to przedtem czyniłem”.

 

 

PRZEKAŻ 1.5% PODATKU
na rozwój Salveregina. Bóg zapłać
KRS: 0000270261 z celem szczegółowym: Salveregina 19503

 

 

II. — Niechaj owocem tego rozmyślania będzie serdeczne nabożeństwo do Krwi Przenajświętszej. Ilekroć rozmyślasz o Męce Pana Jezusa, zbliż się w duchu do Niego i proś, by cię obmył Swą Krwią Przenajdroższą. Przystępując do Sakramentu Po­kuty, wyobraź sobie w spowiedniku Samego Od­kupiciela, który udzielając ci rozgrzeszenia, zlewa na ciebie Krew Pana Jezusa, a gdy potem idziesz do Komunii Świętej, wyobraź sobie, iż zbliżasz swe usta do Najświętszego Boku. Przede wszystkim zaś przyswój sobie piękną praktykę: często ofiaruj Ojcu Przedwiecznemu Najdroższą Krew Pana Jezusa za swe grzechy, za potrzeby Kościoła Świętego, o na­wrócenie grzeszników i za dusze w czyśćcu cier­piące.

 

 

Modlitwa.

O Krwi Przenajdroższa Żywota Wiecznego, Na­grodo i Okupie całego świata, Napoju i oczyszczenie dusz naszych, Krwi, Która przed Tronem Miło­sierdzia Najwyższego bezustannie sprawy ludzkiej bronisz! Z głębi duszy pokłon Ci oddaję i chciałbym, o ile to możliwe, zadośćuczynić za wszystkie krzywdy i zniewagi, jakie ustawicznie odbierasz od ludzi, szczególniej zaś od tych, którzy odważają się zuchwale przeciw Tobie bluźnić. Któżby nie wy­chwalał Tej Krwi bez ceny? Któżby nie gorzał mi­łością ku Jezusowi, Który Ją przelał? Cóżby się ze mną stało, gdybym Tą Krwią Bożą nie był odku­piony? A któż Ją wycisnął z żył mojego Pana aż do ostatniej kropli? Nic innego zaprawdę, tylko Miłość. O! Miłości niezmierzona, Któraś nas udarowała tym najzbawienniejszym balsamem. O Bal­samie nieoceniony, wytryskujący ze Źródła Miło­ści niezmierzonej, spraw to, błagamy, aby wszyst­kie serca i języki wszystkie chwaliły Cię, wielbiły i dzięki Ci składały teraz i zawsze, i na wieki wie­ków!

„Ojcze Przedwieczny, Który Jednorodzonego Syna Swego Odkupicielem świata ustanowiłeś i Krwią Jego dałeś się przebłagać, użycz mi Łaski, bym w szczególniejszy sposób czcił Ten Okup na­szego zbawienia, aby Moc Jego broniła mnie od zła w życiu doczesnym i była dla mnie przyczyną Wiecznej Radości w Niebie”. Spraw to przez Mi­łość ku Jezusowi i Najświętszej Pannie Maryi. Amen. (*I., 597)

 

 

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Św. Józefa w miesiącu marcu ku Jego czci poświęconym: Nabożeństwo marcowe ku czci Św. Józefa, Oblubieńca NMP – dzień 15.
  2. poznania Nauki katolickie o Wielkim Poście.
  3. uczczenia Tajemnicy Odkupienia w Wielkim Poście: Nabożeństwo na okres Wielkiego Postu.
  4. uczczenia Męki Pańskiej: Nabożeństwo do Męki Pańskiej.
  5. uczczenia Tajemnicy dnia dzisiejszego, Przenajdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa.
  6. uczczenia Świętego Patrona dnia dnia dzisiejszego, Św. Klemensa Marii Dworzaka (Hofbauera): Nabożeństwo do Św. Klemensa Marii Dworzaka (Hofbauera).
  7. lektury czytania wielkopostnego: Czytania wielkopostne o Matce Boskiej Bolesnej — dzień 31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2024