Źródło: O. Gabriel od Św. Marii Magdaleny, Współżycie z Bogiem. Rozmyślania o życiu wewnętrznym na wszystkie dni roku, tłum.: o. Leonard od Męki Pańskiej, Wyd. OO. Karmelitów Bosych, Kraków 1960r.

 

 

 

Rozmyślanie.

PAN JEZUS A WOLA OJCA NIEBIESKIEGO.

 

 

OBECNOŚĆ BOŻA. — O Jezu, wskaż mi jak za Twoim Przykładem powinienem iść drogą całkowitego, doskonałego poddania się Woli Ojca.

Rozważanie.

1. Pan Jezus przychodząc na świat, mówi (do Ojca): „Ofiary i daru nie chciałeś, aleś mi ciało utworzył… Oto idę, abym czynił, Boże, wolę Twoją” (Żyd. 10, 5 i 7). Takie jest stałe, głębokie, wewnętrzne usposobienie Duszy Pana Jezusa wobec Woli Ojca Niebieskiego. Apostołom, którzy nalegają, by się nieco pożywił, Boski Mistrz odpowiada: „Mam Ja pokarm do jedzenia, o którym wy nie wiecie… Mój pokarm jest, abym czynił Wolę Tego, Który Mnie posłał, abym wykonał Dzieło Jego” (Jan 4, 32 i 34). Jedynym pragnieniem Pana Jezusa, jedynym Jego pokarmem jest spełnienie Woli Ojca. Ma stale w tym kierunku zwrócony Wzrok Swój wewnętrzny, żadnego nie dokonuje czynu, nie wymawia żadnego słowa, które nie byłoby zgodne z Wolą Ojca. Ludzka Wola Pana Jezusa jest w tak wysokim stopniu ukształtowana i pochłonięta przez Wolę Bożą, że działa On tylko pod jej wpływem. „Zstąpiłem z Nieba, nie żebym czynił Wolę Moją, ale Wolę Tego, Który Mnie posiał. Nie szukam Woli Mojej, ale Woli Tego, Który Mnie posłał” (Jan 6, 38; 5, 30). W tych słowach Pan Jezus Sam daje nam poznać usposobienie Swej Duszy, mówi skąd czerpie głęboką zachętę do czynu, co kieruje całym Jego Życiem, aż do Bolesnej Męki, kiedy to, mimo wstrętów i odrazy swej ludzkiej natury do cierpienia i śmierci, powiedział: „Ojcze, nie Moja, ale Twoja Wola niech się stanie” (Łuk. 22, 42).

2. Jesteśmy przybranymi dziećmi Bożymi, a więc i dla nas drogą do świętości i regułą naszego postępowania powinna być Wola Ojca Niebieskiego. Podobnie jak Pan Jezus i my musimy „karmić się” tą Świętą i uświęcającą nas Wolą, a karmić się Nią w każdej chwili, niczego poza Nią nie szukać i nie mieć innego pragnienia, jak żyć zgodnie z Wolą Ojca i z Niej czynić główną sprężynę naszego działania. „Musimy wolę naszą całkowicie poddać Woli Pana Boga, aby — jak uczy Św. Jan od Krzyża — niczego nie było w naszych myślach i w naszych uczynkach, co by się sprzeciwiało Woli Bożej” (zob. Dr. I. II, 2).

Zgodność z Wolą Bożą i ustawiczny rozwój Łaski — oto warunki świętości oraz życia w zjednoczeniu z Panem Bogiem. Warunki te ściśle się z sobą łączą, gdyż jeden zależy od drugiego; większej zgodności z Wolą Bożą odpowiada większa Łaska. Pan Jezus powiedział: „Jeśli Mnie kto miłuje, będzie chował Słowa Moje… i do niego przyjdziemy i mieszkanie u niego uczynimy” (Jan 14, 23). Życie według Słów Bożych, czyli zgodność z Wolą Bożą, objawiającą się w Przykazaniach jest warunkiem życia w Łasce, a więc i zamieszkiwania w duszy naszej Trójcy Świętej. Życie Łaski zwiększa się i rozwija w duszy w miarę, jak nasza zgodność z Wolą Bożą staje się pełniejsza i nie ogranicza się już do przestrzegania ważniejszych Nakazów Prawa Bożego, lecz pozostaje mu wierna w najdrobniejszych szczegółach, stroni nie tylko od grzechu śmiertelnego, ale i powszedniego, nie wyłączając nawet najmniejszej dobrowolnej niedoskonałości. Dalszego wzrostu Łaski dostępuje dusza, gdy w każdej rzeczy szuka już tylko tego, co Panu Bogu milsze, oraz chętnie przyjmuje wszystko, czego Pan Bóg w jaki bądź sposób chce lub co dopuszcza w jej życiu. Równocześnie z postępem duszy, Trójca Przenajświętsza coraz więcej się jej udziela, coraz głębiej i pełniej w niej mieszka, a tym samym dopuszcza ją do ściślejszego z Sobą zjednoczenia.

Pan Jezus również i to powiedział: „Ojciec ze Mną jest, bo Ja, co Mu się podoba, zawsze czynię” (Jan 8, 29).

Rozmowa.

O Jezu mój, pragnę przynajmniej w części poznać Twoje zjednoczenie z Wolą Ojca.

Zjednoczenie to nie tylko jest głębokie, lecz i trwałe, gdyż wiesz o tym — że jako Bóg nie możesz mieć innej woli niż wolę Ojca, a jako u człowieka Wola Twa nie zależy od ludzkiego „ja”, lecz jest bezpośrednio związana z Boską Twoją Osobą. Podobna łączność z Wolą Ojca może być tylko Twoim udziałem, gdyż jesteś Słowem Wcielonym. A jednak im więcej nad tą prawdą się zastanawiam, tym silniej czuję się przynaglony do odtworzenia w sobie pewnych jej rysów. Pragnienie to Ty we mnie budzisz, o Jezu, bo stałeś się naszym Bratem i Wzorem, byśmy mogli stać się do Ciebie podobni. Tyś nas nauczył mówić do Ojca Niebieskiego: „Bądź Wola Twoja jako w Niebie, tak i na ziemi”. Daj przeto, by podobnie jak Wola Boża dokonała się w Niebie jakim jest Twoja Święta Dusza, tak również, by spełniła się ona w małym niebie mojej duszy.

O Dobry Mistrzu! Ty wiesz, jak wielką korzyść wynika dla nas ze złożenia Swej Woli w Ofierze Ojcu Twojemu Przedwiecznemu… Wiedząc, jak się trafia do Serca Ojca Twego, uczysz nas drogi do Niego, ukazując nam, czym i jak możemy Mu usłużyć…, a nawet stałeś się naszym Pośrednikiem i w naszym imieniu powiedziałeś Ojcu: Bądź Wola Twoja.

„O Boże, Ojcze mój, kiedy Syn Twój w imieniu nas wszystkich oddał Ci w tej prośbie naszą wolę, nie godzi mi się, bym tego nie dotrzymała…”.

„O Boże mój, im większa będzie stanowczość tego oddania siebie, im lepiej dusza uczynkiem okaże, że ofiara jej nie jest tylko czczym słowem i formą, tym bliżej pociągniesz ją do Siebie i podniesiesz nad wszystkie niskości tej ziemi i ponad nią samą. Nie poprzestając zaś na tym ścisłym zjednoczeniu, przez które uczyniłeś duszę jedno z Sobą, poczynasz lubować się w niej i objawiać jej Tajemnice Twoje.

„W tej chwili, o Boże, z wolnej i nie przymuszonej woli, bez żadnych zastrzeżeń, oddaję Ci wolę moją” (T. J.: Dr, d. 32, 4). Amen.

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. poznania Nauki katolickie na święto Najświętszego Imienia Jezus.
  2. uczczenia Najświętszego Dzieciątka Jezus: Nabożeństwo do Najświętszego Dzieciątka Jezus.
  3. MIESIĄC NAJŚWIĘTSZEGO DZIECIĄTKA JEZUS – Dzień 32.
  4. uczczenia Najświętszego Imienia Jezus w nabożeństwie miesiąca Stycznia ku Jego czci poświęconym: Nabożeństwo styczniowe ku czci Najświętszego Imienia Jezus – dzień 25.
  5. uczczenia Najświętszego Imienia Jezus w miesiącu styczniu Jemu poświęconym: Nabożeństwo ku czci Najświętszego Imienia Jezus.
  6. Oktawa modłów o jedność Kościoła – dzień 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2024