Źródło: O. Jerzy od Św. Józefa, Chleb powszedni. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. Wyd. OO. Karmelitów Bosych Kraków 1959

 

 

 

 

Rozmyślanie.

Pan Jezus jest godzien naszej miłości,

I. ponieważ miłuje Go Ojciec Niebieski

II. i ponieważ On nas pierwszy umiłował.

 

 

„Jezu najmilszy, zmiłuj się nad nami” — (Litania do Imienia Jezus).

 

I. — Miesiąc styczeń poświęcił Kościół Święty czci Najświętszego Imienia Jezus. Cała Tajemnica Bożego Narodzenia i wszystkie wydarze­nia poprzedzające ją, towarzyszące jej i następujące po niej zamknąć można w jednym zdaniu: „Słowo stało się Ciałem”. Całą Prawdę Katolicką możemy zamknąć nawet w jednym słowie, w Imieniu „Jezus”. Imię to wyraża Do­broć Boga, Jego Sprawiedliwość i Potęgę, Jego wszystkie Dzieła i Świętość. Kościół Święty nazywa Pana Jezusa najmilszym. Wymawiając to Imię smakujemy w Jego słodyczy — po­budza nas ono rzeczywiście do miłowania. Pan Jezus jest najmilszy, to znaczy najgodniejszy miłości spośród wszystkich istot, najłatwiejszy do umiłowania, wreszcie, że miłować Go jest najwyższym zaszczytem; i przynosi to najgłębszą pociechę i największą korzyść. Nie dzi­wimy się zatem Świętemu Bernardowi, który bardzo poetycznie i z wielkim uczuciem wysławiał to Imię: Nic milszego nie może być wyśpiewane, nic przyjem­niejszego słyszane, nic słodszego pomyślane jak Jezus, Syn Boży. Jezus jest miodem dla ust, miłym dźwiękiem dla ucha, czystą radością dla serca.

Rozważmy przynajmniej dwa powody przytoczone w tytule, dla których powinniśmy Pana Jezusa miłować z ca­łego serca. Pierwszym powodem, aby był miłowany, jest jego nieskończona Godność. Sam Ojciec Niebieski po­wiedział nam o tym: „Ten jest Syn mój miły, w którym upodobałem Sobie” (Mat. 3. 17). Czy można pomyśleć albo przedstawić sobie coś godniejszego miłości jak Zbawi­ciela, Którego Miłością od wieków zajmuje się Ojciec w Niebie i Którego Miłością bez końca zachwycać i uszczęśliwiać się będą Święci?

 

II. — Rozważmy teraz drugi powód skłaniający do umi­łowania Pana Jezusa. Święty Jan Ewangelista zamyka go w tych krótkich słowach: „On pierwej nas umiłował” (1 Jan 4, 19). I owszem, umiłował nas do końca, bez granic i miłować nas będzie przez całą wieczność. Jeśli miłujemy ludzi, w których mimo licznych zalet jest też niemało braków, to o ileż bardziej miłym powinien być dla nas Pan Jezus, w Którym jest wszystko to, co dobre, a nie ma niczego, co by było choćby najmniejszą nie­doskonałością. Wszystko jest u Niego pociągające. Pan Jezus jest miłym dla Swej serdeczności i delikatności w obej­ściu, dla Swej wierności w dochowywaniu nam przyjaźni.

Gdy mamy pewność, że ktoś nas miłuje szczerze, to już z naturalnej pobudki powinniśmy go miłować, gdyż miłość odpłaca się tylko wzajemną miłością, jak uczy Święta Teresa (Życie r. 22). Patrz więc, ile to znaków szczerej Miłości dał ci Pan Jezus i jeszcze daje! Jak wielkie zdziałał Cuda dla ciebie! Jak niewymowne Boleści i udręczenia wycierpiał dla ciebie! Jego Najświętsze Rany, Jego bo­leśnie przelana Krew dla ciebie, Jego najbardziej gorzka Śmierć są tyloma świadkami Jego niewypowiedzianej Miłości ku tobie. A ileż to razy odpuścił ci grzechy twoje, ile mimo popełnionych grzechów udzielił ci Łask. Ile ci jeszcze gotów dać, bylebyś Go tylko prosił. Owszem, jakże uprzedzająca jest Jego Dobroć: wzywa cię i zaprasza, abyś Go prosił. A już najmilszym stał się przez to, że dał nam Siebie za Pokarm i Napój w Naj­świętszym Sakramencie. Czy możesz myśleć o tylu i tak widocznych dowodach Miłości ku tobie, a nie znaleźć wielkiego upodobania w Osobie i Doskonałościach Pana Je­zusa? Tak, o Panie Jezu, Ty jesteś szczytem wszelkiej pięk­ności i miłości; myśleć o Tobie powinno być moją po­ciechą i rozkoszą.

 

 

Modlitwa.

O Ojcze Niebieski, dziękuję Ci, żeś nam dał Najmilszego Syna Twego, by z nami przebywał, radował nas Swą Obec­nością i pociągał do Siebie nasze serca. O Maryo, dzięki Ci również, żeś nam oddała Swego Syna, najpiękniejszego spo­śród synów człowieczych (Ps 45/44/, 3), aby był naszą własnością. Weźmij mnie w Swoje staranie i spraw, iżbym i ja stał się miłym Jezusowi tym samym sposobem, jak On stał się dla mnie najmilszym. Amen.

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. poznania Nauki katolickie na święto Najświętszego Imienia Jezus.
  2. uczczenia Najświętszego Dzieciątka Jezus: Nabożeństwo do Najświętszego Dzieciątka Jezus.
  3. MIESIĄC NAJŚWIĘTSZEGO DZIECIĄTKA JEZUS – Dzień 23.
  4. uczczenia Najświętszego Imienia Jezus w nabożeństwie miesiąca Stycznia ku Jego czci poświęconym: Nabożeństwo styczniowe ku czci Najświętszego Imienia Jezus – dzień 16.
  5. uczczenia Najświętszego Imienia Jezus w miesiącu styczniu Jemu poświęconym: Nabożeństwo ku czci Najświętszego Imienia Jezus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2024