Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego

1935 r.

 

 

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

 

TOM I.

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci Nie­skończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kie­dy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

 

W roztargnieniach mów:

Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bo­wiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

 

UWAGA!

W środy Wielkiego Postu zgodnie z kan. 1252 § 3, zawartym w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917 roku, obowiązuje POST ILOŚCIOWY. Szczegóły o obowiązujących postach są opublikowane w wpisie: Nauki katolickie o Wielkim Poście. 

 

 

 

 

„Wtedy przyszedł Jezus z nimi do wsi, którą zowią Getsemani” — (Mat. 26, 36).

 

PRZYGOTOWANIE. — Syn Boży, aby nauczyć nas, jak modlić się winniśmy, prosi w Ogrójcu Swego Ojca, by Go uwolnił od wypicia kielicha męki, jednakże dodaje z poddaniem, że we wszystkim zgadza się na Wolę Bożą. Pada twarzą na ziemię i taką bojaźń, tęsknotę, taki smutek odczu­wa na widok cierpień, jakie Go czekają, i naszej niewdzięczności, iż krwią się poci. Biedny mój Pa­nie! Gdybym mniej grzeszył, mniej byś też wówczas cierpiał.

 

I. — Po odmówieniu modlitw dziękczynnych przy stole, Pan Jezus wraz z Uczniami opuszcza wie­czernik, wchodzi do ogrodu w Getsemani i poczy­na się modlić, lecz oto w czasie owej modlitwy opanowuje Go wielka boleść, tęsknota, wielki smutek Go ogarnia. Pod wpływem tych uczuć Pan Jezus powiada, że Jego Błogosławioną Duszę śmiertelna boleść uciska. Smutna jest du­sza moja aż do śmierci.  — Wówczas stanął przed Oczyma Pana Jezusa okropny obraz katuszy i zniewag, jakie Go czekały. Owe katusze w cza­sie męki trapiły Go jedne po drugich, lecz w Ogrójcu wszystkie naraz zadawały Mu Cierpienia; — policzkowanie, oplwanie, biczowanie, ciernie, gwoź­dzie, zniewagi, wszystko razem sprawiało Mu Bo­leści. Przyjął je wtedy wszystkie, lecz przyjmu­jąc, drży, kona i modli się.

O, mój Jezu, któż Cię zmusza do ponoszenia tylu Cierpień? Zmusza Mnie do tego, odpowia­dasz, Moja Miłość ku ludziom. — Jakież zdumienie musiało Niebo ogarnąć, gdy ujrzało, iż Moc stała się słabością! Radość Niebios w smutek się prze­mieniła, gdy zobaczyło, że Pan Bóg cierpi! A dlaczego? Dla zbawienia ludzi, Swych stworzeń! W tym Ogrójcu złożona została wówczas pierwsza Ofiara: Pan Jezus był Ofiarą, miłość kapłanem, żar Jego Miłości ku ludziom był owym Błogosławionym og­niem, który strawił ofiarę.

Ojcze Mój, jeśli można, rzecz, niechaj odejdzie ode Mnie ten kielich. Tak modli się Pan Jezus: Mój Ojcze, jeśli to możliwe, uwolnij Mnie od wypicia tak gorzkiego kielicha. Prosi o to nie tyle, by Bóg Ojciec Go uwolnił od Cierpień, jak raczej, aby nam okazać wielkość Swego Cierpienia, jakie znosi i przyjmuje z Miłości ku nam. Modli się również, by nas nauczyć, iż w cierpie­niach możemy prosić Pana Boga, aby nas od nich uwolnił; lecz równocześnie powinniśmy się we wszystkim zgadzać z Jego Boską Wolą, i mówić z Panem Jezusem: Wszakże nie jako Ja chcę, ale jako Ty.

Tak, mój Panie, z Miłości ku Tobie przyjmuję wszystkie krzyże, jakie Ci się spodoba zesłać na mnie. Ty, będąc niewinnym, tyle wycierpiałeś dla mej miłości, a ja grzesznik, który tyle razy zasłużyłem na piekło. Czyż nie będę chcieć cierpieć, by Tobie się podobać i uprosić sobie przebaczenie, i Twą Łaskę? Nie jako ja chcę, ale jako Ty; niechaj się dzieje Twoja, nie moja, Wola.

 

 

PRZEKAŻ 1.5% PODATKU
na rozwój Salveregina. Bóg zapłać
KRS: 0000270261 z celem szczegółowym: Salveregina 19503

 

 

II. — Padł na ziemię Pan Jezus w cza­sie tej modlitwy padł twarzą na ziemię, widząc się bowiem okryty skalaną szatą wszystkich naszych grzechów, nie śmiał niejako ze wstydu Oczu pod­nieść ku Niebu. — Mój Drogi Odkupicielu, nie miał­bym odwagi prosić Cię o przebaczenie za tak wielkie zniewagi, jakie Ci wyrządziłem, gdyby Twe Cierpienia i Zasługi nie dodawały mi otuchy.

 

 

Modlitwa.

Oj­cze Przedwieczny, wejrzyj na Oblicze Chrystusa Twojego.  Nie patrz na mą niegodziwość, lecz na Ukochanego Swego Syna, Który drży, kona, Krwią się poci, aby wyjednać u Ciebie dla mnie przebaczenie. Wejrzyj na Niego i zlituj się nade mną.

Lecz, mój Jezu, w Ogrójcu nie ci, co Cię biczo­wali, nie ciernie, ani też gwoździe zadawały Ci katusze; któż więc tyle Krwi z Ciebie wytoczył? Już wiem! To nie widok Cierpień, jakie Cię cze­kały zadawał wówczas Ci Boleści, na nie bowiem dobrowolnie już przedtem się ofiarowałeś. To wi­dok mych grzechów był ową prasą okrutną, któ­ra wycisnęła Krew ze Świętych Żył Twoich. Nie były więc srogimi bicze, ciernie, krzyż; okrutnymi i srogimi, mój Słodki Zbawicielu, ale były moje grzechy, które tyle Boleści w Ogrójcu Ci zadały. Gdybym mniej grzeszył, mniej byś wówczas wycierpiał. Oto więc, mój Jezu, zapłata, jaką Ci zło­żyłem za Miłość, jaką mi okazałeś umierając za mnie: dołożyłem Cierpień do tylu innych, jakie po­niosłeś.

Mój Panie ukochany, żałuję, że Cię obrażałem, boleję nad tym! Lecz ta moja boleść jest zbyt ma­ła; chciałbym mieć taką boleść, która by mnie ży­cia pozbawiła. Przez to gorzkie konanie, jakie w Ogrójcu cierpiałeś, udziel mi części tego wstrętu, jaki miałeś wówczas do mych grzechów. Jeśli wtedy obrażałem Cię swą niewdzięcznością, spraw, bym teraz podobał Ci się przez swą miłość. Maryo, Matko moja Bolesna, polecaj mnie Swemu Synowi, Który z Miłości ku mnie tyle wycierpiał i tyle smutku poniósł. Amen.

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Św. Józefa w miesiącu marcu ku Jego czci poświęconym: Nabożeństwo marcowe ku czci Św. Józefa, Oblubieńca NMP – dzień 20.
  2. poznania Nauki katolickie o Wielkim Poście.
  3. uczczenia Tajemnicy Odkupienia w Wielkim Poście: Nabożeństwo na okres Wielkiego Postu.
  4. uczczenia Męki Pańskiej: Nabożeństwo do Męki Pańskiej.
  5. lektury czytania wielkopostnego: Czytania wielkopostne o Matce Boskiej Bolesnej — dzień 36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2024