Przewodnik prawdziwej pobożności

 

Brunon Vercruysse SI

1886 rok.

 

Zobacz imprimatur

czyli

 

NOWE PRAKTYCZNE ROZMYŚLANIA

na każdy dzień roku

O Życiu Pana naszego Jezusa Chrystusa ku użytkowi wiernych,

którzy żyjąc wśród świata, dążą do doskonałości.

 

 

TOM II

(od 1 lipca do 31 grudnia)

 

 

NIHIL OBSTAT.

Gdy książka pod tytułem: ,,Przewodnik prawdzi­wej pobożności czyli Nowe, praktyczne rozmyślania na każdy dzień roku Życia Pana naszego Jezusa Chrystusa zgodną jest we wszystkim z przepisami Wiary Świętej Katolickiej i moralności i bardzo pożyteczną tak dla osób duchownych jako też świeckich, przeto daje jej Ordynariat Metropolitalny najchętniej aprobatę i zaleca ją wiernym do czytania.

 

 

OD OBDYNABTATD METBOPOL. O. Ł.

Lwów, dnia 11 sierpnia 1885.

+ Seweryn

Arcybiskup.

 

 

Modlitwa przed rozmyślaniem.

O Panie mój i Boże! Wierzę mocno, że jesteś tutaj obecny i że Oczy Twoje ku mnie są zwrócone; upadam przed Tobą na kolana, czując się niego­dnym stanąć przed Obliczem Twoim, pełen jednak ufności w Twą nieskończoną Dobroć, błagam Cię pokornie o Łaskę, bym to rozmyślanie odprawił na Twoją większą Chwałę i mój duchowny pożytek. Oświeć mój rozum, wzrusz serce moje, wzmocnij mą wolę, abym Cię lepiej poznał, bardziej ukochał i wierniej Tobie służył.

O tę Łaskę proszę za wstawieniem się Najświętszej Panny Maryi, moich Świętych Patronów i Patronek, i mego Anioła Stróża. Amen.

 

 

Modlitwie tej towarzyszyć musi nasza własna wewnę­trzna praca, — niemniej sumiennie zachować należy pobożne praktyki i przepisy, podane przez mistrzów życia duchownego, od których zachowanie prawie cała wartość rozmyślania zależy.

Przepisy te są:

Pokaż przepisy

1) Wieczorem zastanowić się dobrze nad punktami rozmy­ślania i to tak, jak gdybyśmy je mieli nazajutrz innym powtórzyć — zajmować należy nimi myśli nasze, kładąc się do snu i ze snu się budząc — w modlitwie też porannej prosić o Łaskę dobrego rozmyślania.

2) Przed modlitwą przygotowawczą spytać się samego siebie: W czyjejże obecności mam stanąć za chwilę?…. i dlaczego?…

3) Przy końcu rozmyślania zmówić : „Ojcze nasz” lub „Zdro­waś Marya“ i zrobić krótki jakby egzamin, jak też to roz­myślanie odprawiłem? Jeżeli dobrze, podziękuję Panu Bogu za to, jeżeli źle, zastanowię się, z jakiej to przyczyny, aby je na przyszły raz usunąć.

4) Jeżeli dla wielkiego osłabienia ciała lub znużenia umysłu czujemy się niezdolnymi do odprawienia rozmyślania, to przejdźmy przynajmniej w myśli wszystkie czynności, które w tym dniu nas czekają. Pomyślmy nad tym, jak dobrze je wypełnić — dobrze wobec Pana Boga i wobec ludzi — postanówmy silnie tak je wykonać i prośmy Pana Boga, by raczył każdą czynność nasze pobłogosławić.

5) Możemy także oskarżać się przed Panem Bogiem z dziecięcą prostotą i ufnością, tak jak się oskarżamy przy Świętej Spo­wiedzi…. z naszej nieudolności w rozmyślaniu, z naszej nędzy duchowej, z naszych błędów i braków, wyliczając je szczegółowo.

 

Uniżmy, upokórzmy się w ten sposób przed Panem Bogiem i po tej modlitwie bądźmy cierpliwszymi, zgodniejszymi z Wolą Bożą i gorliwymi w wypełnianiu dobrych uczynków — oto co nazywamy także rozmyślaniem bardzo dobrze odprawionym. „Z owocu drzewo bywa poznane”, powiedział Pan Jezus. “Ex fructu arbor agnoscitur” (Mat. XII, 33).

 

 

 

I. Wyobrażę sobie Pana Jezusa mówiącego: Błogosła­wieni cisi. Błogosławieni, którzy płaczą. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości.

II. Będę prosić o Łaskę, bym się ujrzał w liczbie tych Błogosławionych.

 

 

I. Punkt.

Drugie i siódme Błogosławieństwo.

 

ROZWAŻANIE DUCHOWNE [*]. Błogosławieni cisi (Mat. V), to znaczy nie tylko ci, którzy są takimi z usposo­bienia, ale także ci, i osobliwie ci, którzy z na­tury żywego i gwałtownego charakteru potrafili zapanować nad niecierpliwością, gniewem, żądzą zemsty i wszystkimi namiętnościami, nie dającymi się pogodzić z duchem spokoju.

Albowiem oni posiądą ziemię.

Co według Św. Augustyna znaczy: Albowiem w spokoju po­siadać będą dobra ziemi, doznając szacunku i mi­łości u wszystkich. Według Św. Bernarda: Albo­wiem oni posiądą ziemię serca swego, iż panować będą nad wszystkimi jego poruszeniami i uczu­ciami, podczas gdy człowiek uniesiony namiętno­ścią gniewu nie jest panem siebie. Według słów Św. Hieronima i innych Ojców Kościoła: Albowiem oni posiądą jako dziedzictwo ziemię żyjących tj. Niebo, czyli szczęście i dobra niebieskie, jako mówi Król Prorok: Wierzę, iż oglądać będę Dobra Pań­skie w ziemi żyjących” (R. XXVI).

ZASTOSOWANIE. Skoro tak wielkie dobra przy­wiązane są do cnoty cichości już na tym świecie, przeto pracuj usilnie nad jej nabyciem. Cichość polega na tym, abyś z łatwością stłumił pierwsze uniesienie niecierpliwości, żył w zgodzie z oso­bami cierpkiego usposobienia, zachował zupełną swobodę ducha i niewzruszony pokój w pośród zmiennych przygód życia. Postąp dalej do wyż­szego stopnia doskonałości i staraj się jeszcze o to, aby pokój i zgoda panowała między tymi osobliwie, z którymi żyjesz w bliskich stosun­kach, a otrzymasz to osobne Błogosławieństwo Chrystusa Pana: Błogosławieni pokój czyniący. Bło­gosławieni, albowiem ten stopień doskonałości, zbliżający ich najbardziej do Pana Boga pokoju, wy­służy im chlubne imię Dzieci Bożych. Jakże daleko postąpiłeś w tej cnocie cichości, znamionującej Chrześcijan? Jak starałeś się o pokój z samym sobą…. i z drugimi?

UCZUCIA [**]. Gorąco pragnij naśladować cichość i słodycz Pana Jezusowego Serca.

POSTANOWIENIE [***]. Przedmiotem szczegółowego rachunku sumienia mego będzie często pokój i cichość serca.

 

 

II. Punkt.

Trzecie Błogosławieństwo.

 

ROZWAŻANIE DUCHOWNE. Błogosławieni, którzy płaczą (ibid) z żalu za grzechy swoje, którzy boleją i jęczą u stóp Pana Jezusa nad nędzą wygnania swo­jego, nad chorobami duszy swej; a zwłaszcza nad zniewagami wyrządzanymi Panu Bogu, nad duszami upadającymi co chwila w otchłanie piekieł. Oni Błogosławieni, mówi Pan Jezus:

  • 1) albowiem będą po­cieszeni w tym jeszcze życiu; namaszczeniem Łaski i nieporównanymi pociechami, jakie towarzyszą łzom skruchy. Zakosztowałem, mówi Augustyn Święty, więcej rozkoszy i pociech, pła­cząc przez kwadrans u stóp mego krucyfiksu, aniżeli przypatrując się przez długie miesiące wesołym widowiskom;
  • 2) albowiem poza tym ży­ciem będą pocieszeni pociechą, nie mającą ani końca ani granic.

ZASTOSOWANIE. Zanim poznałeś tajemnicę du­chowego życia, skrucha była dla ciebie czymś zupełnie nieznanym. Żyłeś z dnia na dzień w roz­proszeniu ducha, stąd zupełny brak pobożności, a zatem i brak postępu w cnocie. Teraz, gdyś już postąpił nieco w umiejętności duchowego życia, bądźże posłuszny tej radzie autora o „Na­śladowaniu Chrystusa”: Bolej w sercu za grzechy twoje, a znajdziesz pobożność (Ks. I. R. XXV), a z nią wielką łatwość wykonywania cnót.

UCZUCIA. Proś ustawicznie Pana Boga, by ci dał serce skruszone i wielką pobożność.

POSTANOWIENIE. Starać się będę o skupienie ducha i ścisłe połączenie się z Panem Bogiem.

 

 

III. Punkt.

Czwarte Błogosławieństwo.

 

ROZWAŻANIE DUCHOWNE. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości (Ibid.) Na to czwarte Błogosławieństwo Pana Jezusa zasługują wszyscy żarliwi Chrześcijanie, którzy pragną zawsze stać się doskonalszymi, a zatem: czystszymi, bardziej umartwionymi, bardziej skupionymi, ani­żeli są; którzy nie sądzą nigdy, że już dosyć uczynili temu Rozkazaniu Bożemu: Bądźcie dosko­nali, jako i Ojciec wasz Niebieski doskonałym jest. Tych Zbawiciel świata nazywa błogosławionymi, a przez to samo, czyliż nie potępia owych ozię­błych Chrześcijan, którzy sądzą, że dosyć czynią, skoro się wstrzymują od ciężkich grzechów, i że stanąwszy raz na pewnym punkcie duchowej wyższości, mogą już na nim pozostać.

ZASTOSOWANIE. Ciesz się, Chrześcijaninie, jeżeliś z liczby tych pierwszych! O! wtedy bez wątpienia podzielisz ich szczęście jak oni. Doznasz w tym życiu pokoju i zakosztujesz słodyczy Bo­żych pocieszeń, a zaś w wieczności zostaniesz nasycony bogactwem Niebieskich Dobrodziejstw, według tej Obietnicy Zbawiciela: Oni będą nasyceni. Wszelako nie bądź bez obawy o siebie, wzbudzaj zawsze w sobie to łaknienie i pragnienie sprawie­dliwości, i lękaj się, byś snadź nie ustał.

ROZMOWA DUSZY [****] z Św. Pulcherią, cesa­rzową, której święto dzisiaj obchodzimy. Daje nam ona swoim życiem przykład godnej naśla­dowania cichości, pogardy uciechami świata i nad­zwyczajnej gorliwości.

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Najdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa w miesiącu Lipcu ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo lipcowe do Najdroższej Krwi Pana Jezusa – dzień 7
  2. uczczenia Najdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa poprzez nabożeństwo: Nabożeństwo ku czci Przenajdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa

 

 

[*] Ażeby ta książka rozmyślań nie stała się tylko książką czytań duchowych, należy zatrzymać się chwilkę i celem jasnego zrozumienia zastanowić się dobrze nad każdym głównym zdaniem rozważania i zastosowania, tak jak gdyby każde zdanie tworzyło osobny ustęp. Twoje własne myśli i uwagi oświecą cię i wzruszą więcej, niż wszystkie inne, podane przez innych. Bylibyśmy użyli tej formy zdań od­dzielonych ustępami, gdyby nie to, że wtedy objętość książki stałaby się o wiele obszerniejszą, a tym samym i cena wyższą.

[**] Wzbudzaniu uczuć należy poświęcić jak najwięcej czasu, gdyż przez nie tylko rozmyślanie, czyli medytacja staje się modlitwą. One zapalą i rozniecą w nas ogień Mi­łości Bożej. One rozmyślaniu naszemu nadadzą pewnego na­maszczenia i utrzymają nas przez cały dzień w gorącości ducha. Niepodobna też, aby w ciągu rozmyślania nie obu­dziło się w nas wiele innych uczuć, które, jak już wspomnieliśmy, są nierównie skuteczniejsze, bo pochodzą z głębi własnej duszy lub z natchnienia Bożego.

[***] Nie dosyć jest czynić dobre postanowienia, należy przede wszystkim zachęcić się i zmusić moralnie do wyko­nania powziętych postanowień. W tym celu należy uważnie rozbierać motywy czyli pobudki, jakimi są:

1) Wielkie korzyści, wypływające z wiernego wypeł­nienia dobrych postanowień w tym i przyszłym życiu.

2) Słuszność i sprawiedliwość. Czegóż bowiem wyma­gają od nas przyrzeczenia dane na Chrzcie Świętym?… sama na­zwa chrześcijanina…. ucznia i naśladowcy Jezusa Chrystusa? Jako też krótkość i wartość czasu?

3) Wielka łatwość wykonania… wszystko się ogranicza na kilku niewielkich usiłowaniach, na kilku umartwieniach, które Łaska Boża jeszcze łatwiejszymi czyni.

4) Radość. Jakże gładkim zadowoleniem napełnia nas trud lub ofiara podjęta z miłości ku Bogu. A przede wszystkim jakąż to pociechę będziemy z tego mieli w go­dzinę śmierci.

5) W końcu konieczność dobrych postanowień wykona­nych czynem. Ale jednego potrzeba (Łuk. X. 42), powie­dział Pan Jezus, jednej tylko rzeczy, tj. bym się uświęcił i zbawił, a do tego konieczne mi są dobre, a silne i skute­czne postanowienia.

[****] Rozmowa duszy czyli właściwa modlitwa jest bardzo zaleconą przez mistrzów życia duchownego. Uczucia i po­stanowienia, podane w punktach rozmyślania, dostarczą za­wsze obfitego do niej przedmiotu. Można ją częściej powta­rzać prowadząc raz z tą, drugi raz z inną osobą Trójcy Przenajświętszej, albo z Przeczystą Boga Rodzicielką. Albo z którym ze Świętych Patronów swoich, według własnej pobożności i natchnienia. W rozmowie duszy, czyli w modli­twie, zakończającej rozmyślanie, jest rzeczą bardzo poży­teczną ofiarować Panu Bogu praktyczne postanowienia na ten dzień i prosić Go usilnie o Łaskę wytrwania.
Często­kroć tracimy cały owoc rozmyślania, jeśli nie czynimy praktycznych postanowień na ten właśnie dzień, w którym rozmyślamy, albo nie prosimy gorąco o pomoc z Nieba, do wykonania dobrych posta­nowień, rachując zbyt wiele na własne siły.

Rozważania duchowe należy zakończyć odmówieniem „Ojcze nasz“ lub „Zdrowaś Marya”.

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *