Przewodnik prawdziwej pobożności

 

Brunon Vercruysse SI

1886 rok.

 

Zobacz imprimatur

czyli

 

NOWE PRAKTYCZNE ROZMYŚLANIA

na każdy dzień roku

O Życiu Pana naszego Jezusa Chrystusa ku użytkowi wiernych,

którzy żyjąc wśród świata, dążą do doskonałości.

 

 

TOM II

(od 1 lipca do 31 grudnia)

 

 

NIHIL OBSTAT.

Gdy książka pod tytułem: ,,Przewodnik prawdzi­wej pobożności czyli Nowe, praktyczne rozmyślania na każdy dzień roku Życia Pana naszego Jezusa Chrystusa zgodną jest we wszystkim z przepisami Wiary Świętej Katolickiej i moralności i bardzo pożyteczną tak dla osób duchownych jako też świeckich, przeto daje jej Ordynariat Metropolitalny najchętniej aprobatę i zaleca ją wiernym do czytania.

 

 

OD OBDYNABTATD METBOPOL. O. Ł.

Lwów, dnia 11 sierpnia 1885.

+ Seweryn

Arcybiskup.

 

 

Modlitwa przed rozmyślaniem.

O Panie mój i Boże! Wierzę mocno, że jesteś tutaj obecny i że Oczy Twoje ku mnie są zwrócone; upadam przed Tobą na kolana, czując się niego­dnym stanąć przed Obliczem Twoim, pełen jednak ufności w Twą nieskończoną Dobroć, błagam Cię pokornie o Łaskę, bym to rozmyślanie odprawił na Twoją większą Chwałę i mój duchowny pożytek. Oświeć mój rozum, wzrusz serce moje, wzmocnij mą wolę, abym Cię lepiej poznał, bardziej ukochał i wierniej Tobie służył.

O tę Łaskę proszę za wstawieniem się Najświętszej Panny Maryi, moich Świętych Patronów i Patronek, i mego Anioła Stróża. Amen.

 

 

Modlitwie tej towarzyszyć musi nasza własna wewnę­trzna praca, — niemniej sumiennie zachować należy pobożne praktyki i przepisy, podane przez mistrzów życia duchownego, od których zachowanie prawie cała wartość rozmyślania zależy.

Przepisy te są:

Pokaż przepisy

1) Wieczorem zastanowić się dobrze nad punktami rozmy­ślania i to tak, jak gdybyśmy je mieli nazajutrz innym powtórzyć — zajmować należy nimi myśli nasze, kładąc się do snu i ze snu się budząc — w modlitwie też porannej prosić o Łaskę dobrego rozmyślania.

2) Przed modlitwą przygotowawczą spytać się samego siebie: W czyjejże obecności mam stanąć za chwilę?…. i dlaczego?…

3) Przy końcu rozmyślania zmówić : „Ojcze nasz” lub „Zdro­waś Marya“ i zrobić krótki jakby egzamin, jak też to roz­myślanie odprawiłem? Jeżeli dobrze, podziękuję Panu Bogu za to, jeżeli źle, zastanowię się, z jakiej to przyczyny, aby je na przyszły raz usunąć.

4) Jeżeli dla wielkiego osłabienia ciała lub znużenia umysłu czujemy się niezdolnymi do odprawienia rozmyślania, to przejdźmy przynajmniej w myśli wszystkie czynności, które w tym dniu nas czekają. Pomyślmy nad tym, jak dobrze je wypełnić — dobrze wobec Pana Boga i wobec ludzi — postanówmy silnie tak je wykonać i prośmy Pana Boga, by raczył każdą czynność nasze pobłogosławić.

5) Możemy także oskarżać się przed Panem Bogiem z dziecięcą prostotą i ufnością, tak jak się oskarżamy przy Świętej Spo­wiedzi…. z naszej nieudolności w rozmyślaniu, z naszej nędzy duchowej, z naszych błędów i braków, wyliczając je szczegółowo.

 

Uniżmy, upokórzmy się w ten sposób przed Panem Bogiem i po tej modlitwie bądźmy cierpliwszymi, zgodniejszymi z Wolą Bożą i gorliwymi w wypełnianiu dobrych uczynków — oto co nazywamy także rozmyślaniem bardzo dobrze odprawionym. „Z owocu drzewo bywa poznane”, powiedział Pan Jezus. “Ex fructu arbor agnoscitur” (Mat. XII, 33).

 

 

 

 

I. Punkt.

Z jaką wiernością należy wykonywać całe Prawo Boże.

 

ROZWAŻANIE DUCHOWNE [*]. „Nie mniemajcie, abym przyszedł rozwiązywać zakon, nie przyszedłem rozwiązywać, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam, aż przeminie niebo i ziemia, jedna jota albo jedna kreska nie odmieni się w zakonie, aż się wszystko stanie” (Mat. V). Pan nasz Jezus Chrystus daje nam tutaj wyraźnie do zrozumienia, jak ściśle i skrupulatnie wypełniać mamy Rozkazania Boże i powinności naszego powołania. Toteż ta sumienność w za­chowywaniu Prawa najbardziej odróżnia Chrze­ścijanina gorliwego od oziębłego. Pierwszy trzyma się w każdej rzeczy wiary i rozumu, krępując wolność swoją posłuszeństwem i umartwieniem. Drugi, idąc drogą upodobań swoich, wszystko, na­wet swoje praktyki pobożne wykonywa samowolnie i odrzuca to, co mu jest niedogodne, co wy­maga koniecznie jakiegoś przymusu. Stąd po­chodzą rozliczne wady i niewierności, które sobie lekceważy.

ZASTOSOWANIE. Do któregoż z tych dwóch jesteś podobniejszym? Czy też przepisałeś sobie regułę życia? Czy jesteś jej wiernym i do jakiego stopnia? Wejdź w szczegóły, zobacz, w czym się opuszczasz… Zbierz swoje siły i uczyń wielko­duszne postanowienia.

UCZUCIA [**]. Proś o Łaskę, aby ci Pan Bóg przebaczył twoją małoduszność i twoje przeszłe niedbalstwa.

POSTANOWIENIE [***]. Będę dzisiaj w szczególniej­szy sposób uważał na siebie, abym wykonywał każdą rzecz, z jak największą skrupulatnością i sumiennością.

 

 

II. Punkt.

Jak zgubnym jest najmniejsze przekroczenie Prawa Bożego.

 

ROZWAŻANIE DUCHOWNE. Zastanów się dobrze nad dalszą Nauką Pana Jezusa: Kto by wtedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i tak by ludzi nauczał słowem lub złymi przykłady, będzie zwan najmniejszym w Królestwie Niebieskim. Albowiem powia­dam wam, iż jeśli nie będzie obfitowała sprawie­dliwość wasza więcej, niż doktorów zakonnych i fa­ryzeuszów, nie wnijdziecie do Królestwa Niebieskiego” (Mat. V). Te Słowa Zbawiciela naszego powinny nas przejąć obawą, co do nowych grzechów po­wszednich, nieznacznych w rozumieniu naszym, ale które mogą być bardzo zgubne w swoich skutkach dla nas i dla wielu innych.

ZASTOSOWANIE. Zobacz, w czym się czujesz winnym i staraj się odkryć źródło złego, aby mu zaradzić. Najzwyklejszym wtedy źródłem grzechów powszednich jest brak życia wewnętrzne­go, czyli roztargnienia. Niedbale wykonujemy ćwiczenia nasze duchowe, stąd próżnia w sercu, próżnia, którą usiłujemy zapełnić, szukając rozmów lekkich i towarzystwa z osobami nieodznaczającymi się może ścisłością obyczajów, i z ich przy­kładu bierzemy pochop do uniewinnienia naszych własnych niewierności.

UCZUCIA. Proś Pana Boga, aby cię oświecał i do­pomógł Łaską Swoją do tym większej wierności w Jego Służbie, im większych niewierności byłeś świadkiem.

POSTANOWIENIE. Odpieraj wszystkie zasady, schlebiające zwolnieniu obyczajów, pomnąc na te Słowa Ducha Świętego: “Kto gardzi ma­łymi rzeczami, powoli upadnie” (Ekles. IX. 1).

 

 

III. Punkt.

Korzyści wynikające ze ścisłego zachowywania Praw Bożych.

 

ROZWAŻANIE DUCHOWNE. Rozważ, jakie są dalsze Słowa twego Boskiego Mistrza: A kto by czynił przyka­zania owe najmniejsze, i nauczał, ten będzie zwanym wielkim w Królestwie Niebieskim” (Ibid.); wielkim, bo dał dowód wielkoduszności w Służbie Bożej, bo przykładem i słowem przyczynił się do dobra i postępu duchowego bliźnich Swoich, a zwłaszcza tych, którzy z bliska patrzyli na Jego Życie.

ZASTOSOWANIE. Ta obietnica powinna być dla ciebie wielką zachętą. Staraj się wtedy mieć ją zawsze w pamięci, a będziesz strzegł rzeczy naj­mniejszych. Proś o to Pana Boga.

ROZMOWA DUSZY [****] ze Świętą Felicytą, która w tym dniu poniosła śmierć męczeńską, mężnie zachęciwszy wpierw do niej siedmiu synów Swoich.

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Najdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa w miesiącu Lipcu ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo lipcowe do Najdroższej Krwi Pana Jezusa – dzień 10
  2. uczczenia Najdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa poprzez nabożeństwo: Nabożeństwo ku czci Przenajdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa

 

 

 

[*] Ażeby ta książka rozmyślań nie stała się tylko książką czytań duchowych, należy zatrzymać się chwilkę i celem jasnego zrozumienia zastanowić się dobrze nad każdym głównym zdaniem rozważania i zastosowania, tak jak gdyby każde zdanie tworzyło osobny ustęp. Twoje własne myśli i uwagi oświecą cię i wzruszą więcej, niż wszystkie inne, podane przez innych. Bylibyśmy użyli tej formy zdań od­dzielonych ustępami, gdyby nie to, że wtedy objętość książki stałaby się o wiele obszerniejszą, a tym samym i cena wyższą.

[**] Wzbudzaniu uczuć należy poświęcić jak najwięcej czasu, gdyż przez nie tylko rozmyślanie, czyli medytacja staje się modlitwą. One zapalą i rozniecą w nas ogień Mi­łości Bożej. One rozmyślaniu naszemu nadadzą pewnego na­maszczenia i utrzymają nas przez cały dzień w gorącości ducha. Niepodobna też, aby w ciągu rozmyślania nie obu­dziło się w nas wiele innych uczuć, które, jak już wspomnieliśmy, są nierównie skuteczniejsze, bo pochodzą z głębi własnej duszy lub z natchnienia Bożego.

[***] Nie dosyć jest czynić dobre postanowienia, należy przede wszystkim zachęcić się i zmusić moralnie do wyko­nania powziętych postanowień. W tym celu należy uważnie rozbierać motywy czyli pobudki, jakimi są:

1) Wielkie korzyści, wypływające z wiernego wypeł­nienia dobrych postanowień w tym i przyszłym życiu.

2) Słuszność i sprawiedliwość. Czegóż bowiem wyma­gają od nas przyrzeczenia dane na Chrzcie Świętym?… sama na­zwa chrześcijanina…. ucznia i naśladowcy Jezusa Chrystusa? Jako też krótkość i wartość czasu?

3) Wielka łatwość wykonania… wszystko się ogranicza na kilku niewielkich usiłowaniach, na kilku umartwieniach, które Łaska Boża jeszcze łatwiejszymi czyni.

4) Radość. Jakże gładkim zadowoleniem napełnia nas trud lub ofiara podjęta z miłości ku Bogu. A przede wszystkim jakąż to pociechę będziemy z tego mieli w go­dzinę śmierci.

5) W końcu konieczność dobrych postanowień wykona­nych czynem. Ale jednego potrzeba (Łuk. X. 42), powie­dział Pan Jezus, jednej tylko rzeczy, tj. bym się uświęcił i zbawił, a do tego konieczne mi są dobre, a silne i skute­czne postanowienia.

[****] Rozmowa duszy czyli właściwa modlitwa jest bardzo zaleconą przez mistrzów życia duchownego. Uczucia i po­stanowienia, podane w punktach rozmyślania, dostarczą za­wsze obfitego do niej przedmiotu. Można ją częściej powta­rzać prowadząc raz z tą, drugi raz z inną osobą Trójcy Przenajświętszej, albo z Przeczystą Boga Rodzicielką. Albo z którym ze Świętych Patronów swoich, według własnej pobożności i natchnienia. W rozmowie duszy, czyli w modli­twie, zakończającej rozmyślanie, jest rzeczą bardzo poży­teczną ofiarować Panu Bogu praktyczne postanowienia na ten dzień i prosić Go usilnie o Łaskę wytrwania.
Często­kroć tracimy cały owoc rozmyślania, jeśli nie czynimy praktycznych postanowień na ten właśnie dzień, w którym rozmyślamy, albo nie prosimy gorąco o pomoc z Nieba, do wykonania dobrych posta­nowień, rachując zbyt wiele na własne siły.

Rozważania duchowe należy zakończyć odmówieniem „Ojcze nasz“ lub „Zdrowaś Marya”.

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *