Przewodnik prawdziwej pobożności

 

Brunon Vercruysse SI

1886 rok.

 

Zobacz imprimatur

czyli

 

NOWE PRAKTYCZNE ROZMYŚLANIA

na każdy dzień roku

O Życiu Pana naszego Jezusa Chrystusa ku użytkowi wiernych,

którzy żyjąc wśród świata, dążą do doskonałości.

 

 

TOM II

(od 1 lipca do 31 grudnia)

 

 

NIHIL OBSTAT.

Gdy książka pod tytułem: ,,Przewodnik prawdzi­wej pobożności czyli Nowe, praktyczne rozmyślania na każdy dzień roku Życia Pana naszego Jezusa Chrystusa zgodną jest we wszystkim z przepisami Wiary Świętej Katolickiej i moralności i bardzo pożyteczną tak dla osób duchownych jako też świeckich, przeto daje jej Ordynariat Metropolitalny najchętniej aprobatę i zaleca ją wiernym do czytania.

 

 

OD OBDYNABTATD METBOPOL. O. Ł.

Lwów, dnia 11 sierpnia 1885.

+ Seweryn

Arcybiskup.

 

 

Modlitwa przed rozmyślaniem.

O Panie mój i Boże! Wierzę mocno, że jesteś tutaj obecny i że Oczy Twoje ku mnie są zwrócone; upadam przed Tobą na kolana, czując się niego­dnym stanąć przed Obliczem Twoim, pełen jednak ufności w Twą nieskończoną Dobroć, błagam Cię pokornie o Łaskę, bym to rozmyślanie odprawił na Twoją większą Chwałę i mój duchowny pożytek. Oświeć mój rozum, wzrusz serce moje, wzmocnij mą wolę, abym Cię lepiej poznał, bardziej ukochał i wierniej Tobie służył.

O tę Łaskę proszę za wstawieniem się Najświętszej Panny Maryi, moich Świętych Patronów i Patronek, i mego Anioła Stróża. Amen.

 

 

Modlitwie tej towarzyszyć musi nasza własna wewnę­trzna praca, — niemniej sumiennie zachować należy pobożne praktyki i przepisy, podane przez mistrzów życia duchownego, od których zachowanie prawie cała wartość rozmyślania zależy.

Przepisy te są:

Pokaż przepisy

1) Wieczorem zastanowić się dobrze nad punktami rozmy­ślania i to tak, jak gdybyśmy je mieli nazajutrz innym powtórzyć — zajmować należy nimi myśli nasze, kładąc się do snu i ze snu się budząc — w modlitwie też porannej prosić o Łaskę dobrego rozmyślania.

2) Przed modlitwą przygotowawczą spytać się samego siebie: W czyjejże obecności mam stanąć za chwilę?…. i dlaczego?…

3) Przy końcu rozmyślania zmówić : „Ojcze nasz” lub „Zdro­waś Marya“ i zrobić krótki jakby egzamin, jak też to roz­myślanie odprawiłem? Jeżeli dobrze, podziękuję Panu Bogu za to, jeżeli źle, zastanowię się, z jakiej to przyczyny, aby je na przyszły raz usunąć.

4) Jeżeli dla wielkiego osłabienia ciała lub znużenia umysłu czujemy się niezdolnymi do odprawienia rozmyślania, to przejdźmy przynajmniej w myśli wszystkie czynności, które w tym dniu nas czekają. Pomyślmy nad tym, jak dobrze je wypełnić — dobrze wobec Pana Boga i wobec ludzi — postanówmy silnie tak je wykonać i prośmy Pana Boga, by raczył każdą czynność nasze pobłogosławić.

5) Możemy także oskarżać się przed Panem Bogiem z dziecięcą prostotą i ufnością, tak jak się oskarżamy przy Świętej Spo­wiedzi…. z naszej nieudolności w rozmyślaniu, z naszej nędzy duchowej, z naszych błędów i braków, wyliczając je szczegółowo.

 

Uniżmy, upokórzmy się w ten sposób przed Panem Bogiem i po tej modlitwie bądźmy cierpliwszymi, zgodniejszymi z Wolą Bożą i gorliwymi w wypełnianiu dobrych uczynków — oto co nazywamy także rozmyślaniem bardzo dobrze odprawionym. „Z owocu drzewo bywa poznane”, powiedział Pan Jezus. “Ex fructu arbor agnoscitur” (Mat. XII, 33).

 

 

 

 

I. Wyobraź sobie Pana Jezusa mówiącego: Błogosła­wieni miłosierni… Błogosławieni czystego serca.. Błogo­sławieni, którzy cierpią prześladowanie.(Mat. V).

II. Proś o Łaskę, abyś był w liczbie tych dusz wybranych.

 

 

I. Punkt.

Piąte Błogosławieństwo.

 

ROZWAŻANIE DUCHOWNE [*]. Błogosławieni miłosierni. Przez miłosiernych rozumieją się ci, którzy są czuli na niedolę bliźniego i niosą mu pomoc nie z pobudek czysto ludzkich, naturalnych, ale z pobudek wiary. Pan nasz Jezus Chrystus wyraźnie obowiązuje nas do mi­łosierdzia: Bądźcie miłosierni, mówi, jako i Ojciec wasz Niebieski Miłosierny jest (Łuk. VI 36). I aby nas zachęcić do spełnienia tego rozkazu, kazał Siebie uważać za jednego z nędzarzy i w dzień sądu powie: Pójdźcie błogosławieni Ojca Mego, albowiem łaknąłem, a daliście Mi jeść, by­łem gościem, a przyjęliście Mnie… Zaprawdę po­wiadam wam: Coście uczynili jednemu z tych braci Moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mat. XXV).

ZASTOSOWANIE. Jeżeliś się poświęcił uczyn­kom miłosierdzia, wypełniaj je wszystkie z gor­liwością i z czystą intencją, a wielką będzie w Niebie nagroda twoja. Jeżeliś jednak wolał wybrać miłosierdzie duchowe i oddałeś się nauczaniu dzieci lub nieumiejętnych, nawracaniu zbłą­kanych owieczek do Dobrego Pasterza, wspiera­niu dzieł misyjnych, protegowaniu ochronek i instytucji poprawczych itd., nagroda twoja będzie równie bardzo wielką, gdyż nad te uczynki, dążące wprost do Chwały Bożej i zbawienia dusz, nie może być nic przyjemniejszego Panu Bogu, nic korzystniejszego dla bliźnich i dla nas samych.

UCZUCIA [**]. Proś często o Łaskę, abyś się stał godnym narzędziem Zmiłowań Bożych. Proś o tę Łaskę dla wszystkich tych, którzy się wraz z tobą oddają dobrym uczynkom.

POSTANOWIENIE [***]. Gdy dla błahej przyczyny będę chciał opuścić dobry uczynek, pomnę na słowa Chrystusa Pana: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni Miłosierdzia dostąpią” (Mat. V).

 

 

II. Punkt.

Szóste Błogosławieństwo.

 

ROZWAŻANIE DUCHOWNE. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą (Ibid.)

Główne sto­pnie cnoty czystości serca są następujące:

  • pier­wszy, abyśmy wolni byli od grzechu śmiertel­nego;
  • drugi, abyśmy wolni byli od powszechnego grzechu, dobrowolnie popełnionego i od wszel­kiej dobrowolnej zmazy grzechowej;
  • trzeci, abyśmy wolni byli od wszelkich uczuć nieporządnych;
  • czwarty, abyśmy wolni byli nawet od skaz na duszy naszej prawie niedostrzegalnych, ale które nam łatwo mogą zamknąć Bramy Niebios;
  • piąty polega na owej doskonałej czystości intencji, przez którą człowiek w każdej rzeczy ma na celu tylko Pana Boga i tylko Pana Boga Samego szuka i miłuje. Obiecana za to nagroda jest nieoceniona; Oni Pana Boga oglądają światłem nadprzyrodzonym wiary w tym życiu, istotnym widzeniem Pana Boga w życiu przyszłym; stopień zaś tego szczęścia będzie od­powiadał stopniowi czystości serca.

ZASTOSOWANIE. Do jakiegoż z tych stopni dojść pragniesz? Z jakim wytrwaniem i z jaką gorliwością użyjesz środków do osiągnięcia tychże stopni, a między innymi:

  • Spowiedzi Świętej, szczegól­niejszego rachunku sumienia,
  • unikania sposob­ności do grzechu,
  • skupienia, czuwania nad zmysłami i uczuciami serca.

Twoje usiłowania będą sowicie nagrodzone, każdemu stopniowi większej czystości serca odpowie wyższy stopień wiecznej szczęśliwości!

UCZUCIA. Serce czyste stwórz we mnie, Boże, i ducha prawego odnów we wnętrznościach moich (Psalm 51/50/).

POSTANOWIENIE. Będę używał wszystkich środków do osiągnięcia większej czystości serca.

 

 

III. Punkt.

Ósme Błogosławieństwo.

 

ROZWAŻANIE DUCHOWNE. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości (Ibid.), to jest dla swej wytrwałości w wykonywaniu Prawa Bo­żego; dla swej wierności w zastosowaniu ze świętą odwagą wszelkich środków w celu zapobieżenia obrazie Bożej, rozszerzenia Chwały Bożej, zbawie­nia dusz i obrony Praw Kościoła. Nagroda obiecana jest niezrównaną: Ich jest Królestwo Niebieskie, mówi Pan Jezus.

ZASTOSOWANIE. Nie unoś się gniewem prze­ciwko ludziom, którzy z nienawiści ku Panu Bogu i ku swej Świętej Religii, prześladują cię i spotwarzają. Żałuj ich raczej i módl się za nich. Oni są ci pożyteczni, chociaż ci źle życzą. Skoro zaś mówisz, żeś wytrwały na prześladowania i obelgi bezbożnych, ale że nie możesz patrzeć spokojnie na oziębłość i wady twoich najbliż­szych i tych, którzy się mienią przyjaciółmi twoimi, zobacz, czyli to nie twoje usposobienie wyniosłe, kapryśne, uparte albo popędliwe i po­dejrzliwe jest tego powodem. Jeżeli tak, to ty nie cierpisz dla sprawiedliwości, ale dla twoich własnych wad i błędów, z których możesz i powinieneś się poprawić. A więc popraw się, a zniknie powód skargi twojej. Będziesz miły Panu Bogu i ludziom.

ROZMOWA DUSZY [****] z naszym Boskim Mi­strzem, Który z niezwyciężoną cierpliwością pono­sił tyle gwałtownych prześladowań od tych na­wet, którym dobrze czynił.

 

 

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Najdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa w miesiącu Lipcu ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo lipcowe do Najdroższej Krwi Pana Jezusa – dzień 8
  2. uczczenia Najdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa poprzez nabożeństwo: Nabożeństwo ku czci Przenajdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa

 

 

[*] Ażeby ta książka rozmyślań nie stała się tylko książką czytań duchowych, należy zatrzymać się chwilkę i celem jasnego zrozumienia zastanowić się dobrze nad każdym głównym zdaniem rozważania i zastosowania, tak jak gdyby każde zdanie tworzyło osobny ustęp. Twoje własne myśli i uwagi oświecą cię i wzruszą więcej, niż wszystkie inne, podane przez innych. Bylibyśmy użyli tej formy zdań od­dzielonych ustępami, gdyby nie to, że wtedy objętość książki stałaby się o wiele obszerniejszą, a tym samym i cena wyższą.

[**] Wzbudzaniu uczuć należy poświęcić jak najwięcej czasu, gdyż przez nie tylko rozmyślanie, czyli medytacja staje się modlitwą. One zapalą i rozniecą w nas ogień Mi­łości Bożej. One rozmyślaniu naszemu nadadzą pewnego namaszczenia i utrzymają nas przez cały dzień w gorącości ducha. Niepodobna też, aby w ciągu rozmyślania nie obu­dziło się w nas wiele innych uczuć, które, jak już wspomnieliśmy, są nierównie skuteczniejsze, bo pochodzą z głębi własnej duszy lub z natchnienia Bożego.

[***] Nie dosyć jest czynić dobre postanowienia, należy przede wszystkim zachęcić się i zmusić moralnie do wyko­nania powziętych postanowień. W tym celu należy uważnie rozbierać motywy czyli pobudki, jakimi są:

1) Wielkie korzyści, wypływające z wiernego wypeł­nienia dobrych postanowień w tym i przyszłym życiu.

2) Słuszność i sprawiedliwość. Czegóż bowiem wyma­gają od nas przyrzeczenia dane na Chrzcie Świętym?… sama na­zwa chrześcijanina…. ucznia i naśladowcy Jezusa Chrystusa? Jako też krótkość i wartość czasu?

3) Wielka łatwość wykonania… wszystko się ogranicza na kilku niewielkich usiłowaniach, na kilku umartwieniach, które Łaska Boża jeszcze łatwiejszymi czyni.

4) Radość. Jakże gładkim zadowoleniem napełnia nas trud lub ofiara podjęta z miłości ku Bogu. A przede wszystkim jakąż to pociechę będziemy z tego mieli w go­dzinę śmierci.

5) W końcu konieczność dobrych postanowień wykona­nych czynem. Ale jednego potrzeba (Łuk. X. 42), powie­dział Pan Jezus, jednej tylko rzeczy, tj. bym się uświęcił i zbawił, a do tego konieczne mi są dobre, a silne i skute­czne postanowienia.

[****] Rozmowa duszy czyli właściwa modlitwa jest bardzo zaleconą przez mistrzów życia duchownego. Uczucia i po­stanowienia, podane w punktach rozmyślania, dostarczą za­wsze obfitego do niej przedmiotu. Można ją częściej powta­rzać prowadząc raz z tą, drugi raz z inną osobą Trójcy Przenajświętszej, albo z Przeczystą Boga Rodzicielką. Albo z którym ze Świętych Patronów swoich, według własnej pobożności i natchnienia. W rozmowie duszy, czyli w modli­twie, kończacej rozmyślanie, jest rzeczą bardzo poży­teczną ofiarować Panu Bogu praktyczne postanowienia na ten dzień i prosić Go usilnie o Łaskę wytrwania.
Często­kroć tracimy cały owoc rozmyślania, jeśli nie czynimy praktycznych postanowień na ten właśnie dzień, w którym rozmyślamy, albo nie prosimy gorąco o pomoc z Nieba, do wykonania dobrych posta­nowień, rachując zbyt wiele na własne siły.

Rozważania duchowe należy zakończyć odmówieniem „Ojcze nasz“ lub „Zdrowaś Marya”.

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023