Źródło: O. Jerzy od Św. Józefa, Chleb powszedni. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. Wyd. OO. Karmelitów Bosych Kraków 1959

 

 

 

 

Rozmyślanie.

Przez Pana Jezusa, Pośrednika naszego

I. jesteśmy pojednani z Bogiem Ojcem

II. i bywamy od Pana Boga wysłuchiwani.

 

 

„Jezu, Pośredniku między Bogiem i ludźmi, zmiłuj się nad nami” (z Litanii do Najświętszego Imienia Jezus).

 

I. — Święty Paweł nazywa kilkakrotnie Pana Jezusa „Pośred­nikiem” między Bogiem i ludźmi (zob. 1 Tym 2, 5; Żyd 9, 15; 12, 24). Pan Jezus jest naszym Pośrednikiem — powinno to być dla nas ulubioną myślą. Nigdy by nie przyszło do doskonałego pojednania między Bogiem Ojcem i ludźmi, gdyby w tym wielkim sporze i niezgodzie, jaka wybuchła w Raju, nie wystąpił i nie zechciał pośredniczyć Pan nasz Jezus Chrystus. Aby ktoś mógł być pośrednikiem między oso­bami poróżnionymi, musi mieć coś wspólnego z jedną i drugą, między którymi ma pośredniczyć. Otóż Pan nasz Jezus Chrystus jest niezawodnym i najdoskonalszym Pośred­nikiem między ludźmi a Bogiem Ojcem, gdyż Sam w Swojej Osobie jest równocześnie i Bogiem i Człowiekiem. Upadli aniołowie pozostaną na wieki nie pojednani z Bogiem Ojcem, ponieważ Pan Jezus nie dla nich, ale dla ludzi stał się Po­średnikiem. Pan Jezus jako Prawdziwy Człowiek umarł za nas, a jako Bóg Prawdziwy dokonał pojednania nas z Bogiem Ojcem, przedstawiwszy Nieskończonemu Majestatowi Boga Ojca dostateczne zadośćuczynienie. O Słowo Odwieczne, któreś się ofiarowało do tego pośrednictwa i przepro­wadziłeś je w przyjętej naturze ludzkiej, czyż mogę Ci się dostatecznie wywdzięczyć?!

Pomyśl, ile to już razy otrzymałeś przebaczenie i po­jednanie w Sakramencie Pokuty. Otóż tyle razy między tobą, a surową Sprawiedliwością Pana Boga stanął Pan nasz Jezus Chry­stus i pośredniczył Swoją przebłagalną Ofiarą, aby nie spadło na ciebie to, co się przydarzyło upadłym aniołom. Dla nich nigdy już nie wybije godzina przebaczenia, chociaż raz tylko zgrzeszyli; strzeż się, abyś i ty nie doprowadził do kresu Cierpliwości Bożej. Święty Grze­gorz przestrzega: „Im więcej Pan Bóg przedłuża Swoje Miło­sierdzie, tym surowiej potem karze w Swojej Sprawiedli­wości”.

 

II. — Na Prawdzie Pośrednictwa Chrystusa Pana winniśmy opierać całe swoje życie duchowne, a zwłaszcza życie modlitwy. Pan Jezus jest naszym Pośrednikiem, gdy zanosimy nasze błagania do Boga Ojca Niebieskiego. Jaka to pocie­cha dla biednych, małodusznych serc ludzkich! Posia­damy Kogoś, na Kogo możemy się powołać udając się z prośbą o Łaskę, na Kim możemy się oprzeć i Kogo poprosić o wstawiennictwo. W tym życiu jesteśmy prze­cież ustawicznie przymuszani rozlicznymi potrzebami i nędzami do błagalnej modlitwy. Nie musimy się długo oglądać za orędownikiem, gdyż mamy, jak powiada Święty Jan: „Orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, Sprawiedliwego” (1 Jan 2, 1), Który wszystkie nasze prośby przedkłada Bogu Ojcu Niebieskiemu i od Niego zawsze bywa wysłuchany. Ojciec miłuje Syna i zawsze Go wysłuchuje, choćbyśmy my sami dla naszej grzeszności i nie byli godnymi wysłuchania. Dlatego Kościół Święty wszystkie Swoje modlitwy zamyka słowami: przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Wie bowiem dobrze, że wszyst­kie Łaski, jakich dostępuje czy to całe Ciało Mistyczne, czy to pojedyncze członki, dostają się im w udziale przez Głowę owego Ciała Mistycznego. Alboż istotnie, czego mógłby nam odmówić Ojciec Niebieski, gdy prosi za nami Pan Jezus, a my prosimy przez Pana Jezusa, w Panu Jezusie i wraz z Panem Jezusem? Czegóż mógłby odmówić Ojciec Sy­nowi, Który Mu przedstawia Rany, jakie poniósł za nas? Dlatego wszystkie nasze modlitwy łączmy z modlitwą Pana Jezusa i wszystkie ofiary nasze zanośmy Panu Bogu w łącz­ności z Zasługami Pana naszego Jezusa Chrystusa, aby przez to nasze zasługi, uczynki, ofiary, umartwienia i cierpienia na­brały wartości przez połączenie z Zasługami Chrystusa Pana.

 

 

Modlitwa:

O Wieczny, Miłosierny Boże, niech będzie uwielbiona Twoja Nieskończona Dobroć, Która dała nam tak potężnego i miłego Pośrednika! Jakaż to pociecha dla mojej duszy? Teraz poznaję, że w modlitwach moich, choćby najbardziej samotnych, nigdy nie jestem sam. Przez Jezusa Chrystusa dostępuję pojednania z Tobą i odpuszczenia moich grzechów. Przez Jezusa osiągam wszystko; przez Niego spodziewam się też osiągnąć wieczną szczęśliwość. Amen.

 

 

 

Zachęcamy:

  1. Do uczczenia Najświętszego Imienia Jezus w nabożeństwie miesiąca Stycznia ku Jego czci poświęconym: Nabożeństwo styczniowe ku czci Najświętszego Imienia Jezus.
  2. Do uczczenia Najświętszego Imienia Jezus: Nabożeństwo ku czci Najświętszego Imienia Jezus.
  3. Do uczczenia Świętego Patrona dnia dzisiejszego Św. Jana Bosko: Nabożeństwo do Św. Jana Bosko, Kapłana i Wyznawcy.

 

 

 

© salveregina.pl 2023