Przewodnik prawdziwej pobożności

Brunon Vercruysse SI

1886 rok.

Zobacz imprimatur

czyli

NOWE PRAKTYCZNE ROZMYŚLANIA

na każdy dzień roku

O Życiu Pana naszego Jezusa Chrystusa ku użytkowi wiernych,

którzy żyjąc wśród świata, dążą do doskonałości.

TOM II

(od 1 lipca do 31 grudnia)

 

 

NIHIL OBSTAT.

Gdy książka pod tytułem: ,,Przewodnik prawdzi­wej pobożności czyli Nowe, praktyczne rozmyślania na każdy dzień roku Życia Pana naszego Jezusa Chrystusa zgodną jest we wszystkim z przepisami Wiary Świętej Katolickiej i moralności i bardzo pożyteczną tak dla osób duchownych jako też świeckich, przeto daje jej Ordynariat Metropolitalny najchętniej aprobatę i zaleca ją wiernym do czytania.

 

 

OD OBDYNABTATD METBOPOL. O. Ł.

Lwów, dnia 11 sierpnia 1885.

+ Seweryn

Arcybiskup.

 

 

Modlitwa przed rozmyślaniem.

O Panie mój i Boże! Wierzę mocno, że jesteś tutaj obecny i że Oczy Twoje ku mnie są zwrócone; upadam przed Tobą na kolana, czując się niego­dnym stanąć przed Obliczem Twoim, pełen jednak ufności w Twą nieskończoną Dobroć, błagam Cię pokornie o Łaskę, bym to rozmyślanie odprawił na Twoją większą Chwałę i mój duchowny pożytek. Oświeć mój rozum, wzrusz serce moje, wzmocnij mą wolę, abym Cię lepiej poznał, bardziej ukochał i wierniej Tobie służył.

O tę Łaskę proszę za wstawieniem się Najświętszej Panny Maryi, moich Świętych Patronów i Patronek, i mego Anioła Stróża. Amen.

 

 

Modlitwie tej towarzyszyć musi nasza własna wewnę­trzna praca, — niemniej sumiennie zachować należy pobożne praktyki i przepisy, podane przez mistrzów życia duchownego, od których zachowanie prawie cała wartość rozmyślania zależy.

Przepisy te są:

Pokaż przepisy

1) Wieczorem zastanowić się dobrze nad punktami rozmy­ślania i to tak, jak gdybyśmy je mieli nazajutrz innym powtórzyć — zajmować należy nimi myśli nasze, kładąc się do snu i ze snu się budząc — w modlitwie też porannej prosić o Łaskę dobrego rozmyślania.

2) Przed modlitwą przygotowawczą spytać się samego siebie: W czyjejże obecności mam stanąć za chwilę?…. i dlaczego?…

3) Przy końcu rozmyślania zmówić : „Ojcze nasz” lub „Zdro­waś Marya“ i zrobić krótki jakby egzamin, jak też to roz­myślanie odprawiłem? Jeżeli dobrze, podziękuję Panu Bogu za to, jeżeli źle, zastanowię się, z jakiej to przyczyny, aby je na przyszły raz usunąć.

4) Jeżeli dla wielkiego osłabienia ciała lub znużenia umysłu czujemy się niezdolnymi do odprawienia rozmyślania, to przejdźmy przynajmniej w myśli wszystkie czynności, które w tym dniu nas czekają. Pomyślmy nad tym, jak dobrze je wypełnić — dobrze wobec Pana Boga i wobec ludzi — postanówmy silnie tak je wykonać i prośmy Pana Boga, by raczył każdą czynność nasze pobłogosławić.

5) Możemy także oskarżać się przed Panem Bogiem z dziecięcą prostotą i ufnością, tak jak się oskarżamy przy Świętej Spo­wiedzi…. z naszej nieudolności w rozmyślaniu, z naszej nędzy duchowej, z naszych błędów i braków, wyliczając je szczegółowo.

 

Uniżmy, upokórzmy się w ten sposób przed Panem Bogiem i po tej modlitwie bądźmy cierpliwszymi, zgodniejszymi z Wolą Bożą i gorliwymi w wypełnianiu dobrych uczynków — oto co nazywamy także rozmyślaniem bardzo dobrze odprawionym. „Z owocu drzewo bywa poznane”, powiedział Pan Jezus. “Ex fructu arbor agnoscitur” (Mat. XII, 33).

 

 

 

 

I. Patrzę w duchu na Łazarza, powstającego z grobu.

II. Będę prosił o żywą wiarę w zmartwych­wstanie ciała.

 

 

I. Punkt.

Rozmowa Chrystusa Pana z siostrami Łazarza.

 

ROZWAŻANIE DUCHOWNE [*]. Po dwóch dniach podróży, przybył nareszcie Pan Jezus do Betanii. Było to czwar­tego dnia po śmierci Łazarza. Marta tedy, skoro usłyszała, mówi Jan Święty, że Jezus idzie, zabieżała Mu i rzekła: Panie, byś tu był, nie umarłby był brat mój. Powiedział jej Jezus: Zmartwychwsta­nie brat twój. Rzekła mu Marta: wiem, iż zmar­twychwstanie w zmartwychwstaniu w Ostatni Dzień. Rzekł jej Jezus: Jam jest Zmartwychwstanie i Żywot: kto we Mnie wierzy choćby i umarł, żyć będzie. A wszelki, który żyje, a wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz temu? Powiedziała Mu: Iście, Panie jam uwierzyła, żeś Ty jest Chry­stus Syn Boży, Któryś na ten świat przyszedł”.

ZASTOSOWANIE. Niech ci się zdaje, że Pan Jezus stawia ci to samo pytanie: ,,Wierzysz temu?” I w odpowiedzi na to umocnij swoją wiarę w wielką i pocieszającą Tajemnicę zmartwychwstania ciała; gdybyś miał wiarę silniejszą, myślałbyś raczej o tym, jakby swe ciało umartwiać, a nie jakby mu dogadzać, jakby je uczynić narzędziem cnoty, a nie przedmiotem próżności i marnej okazałości.

UCZUCIA [**]. Akt wiary, nadziei, prośby.

POSTANOWIENIE [***]. W pracach, cierpieniach i niewczasach ciała dodawać sobie będę otuchy tą myślą, że w wielki Dzień Zmartwychwstania będzie ono o tyle piękniejsze i zdolniejsze do rado­ści i uwielbienia, o ile więcej było zniszczone w trudach ponoszonych dla Pana Boga i bliźniego.

 

 

II. Punkt.

Obecność Pana Jezusa przy grobie Łazarza.

 

ROZWAŻANIE DUCHOWNE. Maria, skoro usłyszała od sio­stry, że Jezus przyszedł, wnet wstała i przyszła do Niego. Żydowie tedy, którzy z nią byli w domu ucieszyli ją, ujrzawszy Marię, iż prędko wstała i wybieżała, szli za nią, mówiąc: iż idzie do grobu, aby tam płakała. Maria tedy, gdy przyszła kędy Jezus, ujrzawszy Go, przypadła do Nóg Jego i rzekła Mu: Panie, byś tu był, nie umarłby był brat mój. Jezus tedy, gdy ją ujrzał płaczącą, roz­rzewnił się w Duchu i zapłakał. Mówili tedy żydowie: oto jako go umiłował. A niektórzy z nich mówili: Nie mógł Ten, Który otworzył oczy ślepo narodzonego, uczynić, ażeby był ten nie umarł? (Ibid.).

ZASTOSOWANIE. Ileż tu praktycznych, a po­uczających prawd przychodzi na myśl:

1) Maria, gdy tylko dowiedziała się, że Pan Jezus przybył, po­rzuca bez żadnego względu tych wszystkich, któ­rzy ją przyszli cieszyć i biegnie upaść do Nóg Jego. A ty, czy także porzuciwszy wszelką ucie­chę ziemską, szukasz pierwej pociechy w Panu Bogu u Stóp Pana Jezusa w Sakramencie Jego Miłości?

2) Pan Jezus widząc dwie siostry płaczące, wzruszył się aż do łez, podzielając z nimi srogą boleść ich duszy, rozrzewnił się w Duchu i wzruszył Sam Siebie, mówi Ewangelia. Więc wolno ci być czu­łym na boleść twoich bliźnich, twoich przyjaciół i wolno ci okazać swoją współboleść.

3) Zbawi­ciel nie poprzestaje na samym współcierpieniu z Martą i Marią, ale usuwa źródło ich cierpienia, oddając im brata, którego śmierć opłakiwały.

Czyń tak samo, o ile to nie przechodzi sił two­ich. Wprawdzie nie możesz ani wskrzeszać umar­łych, ani przywracać majętności ziemskich tym, którzy się smucą z ich utraty, ale możesz mo­dlitwą i radą wskrzesić niejednego do Życia Łaski i dopomóc im do odzyskania Dóbr Niebie­skich. Cóżeś w tym celu dotąd uczynił?

UCZUCIA. Proś Pana Jezusa, by ci dopomógł zara­dzić nieszczęściu tylu grzeszników, tym godniej­szych litości, że nie czują swej nędzy.

POSTANOWIENIE. Bądź nie mniej czułym na własną nędzę duchową.

 

 

III. Punkt.

Zmartwychwstanie Łazarza.

 

ROZWAŻANIE DUCHOWNE. Jezus tedy przyszedł do grobu. A była jaskinia, a kamień na niej był położony. Rzekł Jezus: Odejmcie kamień. Rzekła Mu Marta, siostra tego, który był umarł: Panie, juści cuchnie: bo mu już czwarty dzień. Powiedział jej Jezus: Zażemci nie rzekł, iż jeśli uwierzysz, oglądasz Chwałę Bożą? Odjęli tedy kamień. A Jezus pod­niósłszy Oczy Swoje w górę, rzekł: Ojcze, dziękuję Tobie, żeś Mię wysłuchał. A Jamci wiedział, że Mnie zawżdy wysłuchiwasz, alem rzekł dla ludu, który około stoi, aby wierzyli, iżeś Ty Mię posłał. To rzekłszy zawołał głosem wielkim: Łazarzu, wyjdź z grobu. I natychmiast wyszedł z grobu, który był umarły (R. XI).

ZASTOSOWANIE. Chwal i wysławiaj Potęgę i Dobroć Pana Jezusa, Mistrza naszego, Który Cudem tak wielkim dał niezbity niczym dowód Swojego Bó­stwa żydom, aby Weń uwierzyli, a nam, żebyśmy na wspomnienie Jego Wszechmocy i Nieskończonej Dobroci czuli ku Niemu coraz to większą miłość i dawali coraz to większe jej dowody.

ROZMOWA DUSZY [****] z Panem Jezusem tak Dobrym, tak Potężnym i Wszechmocnym Zbawicielem naszym.

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. podjęcia ratunku Dusz Czyśćcowych w miesiącu Listopadzie im poświęconym: Listopad – miesiąc dusz czyśćcowych dzień 13
  2. Myśli i nauki o Sądzie Ostatecznym. Dzień 13. Przyjście Sędziego; rozłączenie dobrych i złych. Cz. 2
  3. uczczenia Świętego Patrona dnia dzisiejszego, Św. Stanisława Kostki: Nabożeństwo do Św. Stanisława Kostki, Wyznawcy.

 

 

 

[*] Ażeby ta książka rozmyślań nie stała się tylko książką czytań duchowych, należy zatrzymać się chwilkę i celem jasnego zrozumienia zastanowić się dobrze nad każdym głównym zdaniem rozważania i zastosowania, tak jak gdyby każde zdanie tworzyło osobny ustęp. Twoje własne myśli i uwagi oświecą cię i wzruszą więcej, niż wszystkie inne, podane przez innych. Bylibyśmy użyli tej formy zdań od­dzielonych ustępami, gdyby nie to, że wtedy objętość książki stałaby się o wiele obszerniejszą, a tym samym i cena wyższą.

[**] Wzbudzaniu uczuć należy poświęcić jak najwięcej czasu, gdyż przez nie tylko rozmyślanie, czyli medytacja staje się modlitwą. One zapalą i rozniecą w nas ogień Mi­łości Bożej. One rozmyślaniu naszemu nadadzą pewnego na­maszczenia i utrzymają nas przez cały dzień w gorącości ducha. Niepodobna też, aby w ciągu rozmyślania nie obu­dziło się w nas wiele innych uczuć, które, jak już wspomnieliśmy, są nierównie skuteczniejsze, bo pochodzą z głębi własnej duszy lub z natchnienia Bożego.

[***] Nie dosyć jest czynić dobre postanowienia, należy przede wszystkim zachęcić się i zmusić moralnie do wyko­nania powziętych postanowień. W tym celu należy uważnie rozbierać motywy czyli pobudki, jakimi są:

1) Wielkie korzyści, wypływające z wiernego wypeł­nienia dobrych postanowień w tym i przyszłym życiu.

2) Słuszność i sprawiedliwość. Czegóż bowiem wyma­gają od nas przyrzeczenia dane na Chrzcie Świętym?… sama na­zwa Chrześcijanina…. ucznia i naśladowcy Jezusa Chrystusa? Jako też krótkość i wartość czasu?

3) Wielka łatwość wykonania… wszystko się ogranicza na kilku niewielkich usiłowaniach, na kilku umartwieniach, które Łaska Boża jeszcze łatwiejszymi czyni.

4) Radość. Jakże gładkim zadowoleniem napełnia nas trud lub ofiara podjęta z miłości ku Panu Bogu. A przede wszystkim jakąż to pociechę będziemy z tego mieli w go­dzinę śmierci.

5) W końcu konieczność dobrych postanowień wykona­nych czynem. Ale jednego potrzeba (Łuk. X. 42), powie­dział Pan Jezus, jednej tylko rzeczy, tj. bym się uświęcił i zbawił, a do tego konieczne mi są dobre, a silne i skute­czne postanowienia.

Często­kroć tracimy cały owoc rozmyślania, jeśli nie czynimy praktycznych postanowień na ten właśnie dzień, w którym rozmyślamy, albo nie prosimy gorąco o pomoc z Nieba, do wykonania dobrych posta­nowień, rachując zbyt wiele na własne siły.

[****] Rozmowa duszy czyli właściwa modlitwa jest bardzo zaleconą przez mistrzów życia duchownego. Uczucia i po­stanowienia, podane w punktach rozmyślania, dostarczą za­wsze obfitego do niej przedmiotu. Można ją częściej powta­rzać prowadząc raz z tą, drugi raz z inną osobą Trójcy Przenajświętszej, albo z Przeczystą Boga Rodzicielką. Albo z którym ze Świętych Patronów swoich, według własnej pobożności i natchnienia. W rozmowie duszy, czyli w modli­twie, zakończającej rozmyślanie, jest rzeczą bardzo poży­teczną ofiarować Panu Bogu praktyczne postanowienia na ten dzień i prosić Go usilnie o Łaskę wytrwania.

 

Rozważania duchowe należy zakończyć odmówieniem „Ojcze nasz“ lub „Zdrowaś Marya”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *