Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego

1935 r.

 

 

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

 

TOM I.

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci Nie­skończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kie­dy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

 

W roztargnieniach mów:

Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bo­wiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

 

UWAGA!

W soboty Wielkiego Postu zgodnie z kan. 1252 § 2, zawartym w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917 roku, obowiązuje POST ŚCISŁY. Szczegóły o obowiązujących postach są opublikowane w wpisie: Nauki katolickie o Wielkim Poście. 

 

 

 

 

„A on pojmawszy Jezusa, wiedli do Kajfasza, najwyższego ka­płana” — (Mat. 26, 57).

 

PRZYGOTOWANIE. — Wyobraźmy sobie, iż widzimy Pana Jezusa przed trybunałem Kajfasza. Tam Go policzkują, nazywają bluźniercą, ogłasza­ją winnym śmierci i jako takiego w tysiączny spo­sób poniewierają. On zaś wśród tylu zniewag nie traci swej pogody i słodyczy i zdaje się mówić Swym milczeniem: Jeśli chcecie Mi wynagrodzić za te obelgi, jakich doznaję, znoście wzgardę z miłości ku Mnie, jak Ja ją znosiłem z Miłości ku wam.

 

I. — Oto stawiono Odkupiciela z tryumfem przed Kajfaszem, który nie udał się na spoczynek, lecz czekał; teraz zaś widząc Go przed sobą, opusz­czonego przez Uczniów niezmiernie się ucieszył. Patrz, moja duszo na twego słodkiego Pana, Któ­ry stoi pokorny i łagodny. Patrz na tę piękną Twarz, która wśród tyłu zniewag i obelg nie stra­ciła Swej pogody i słodyczy.

Bezbożny arcykapłan pyta Pana Jezusa o Jego uczniów i naukę, by znaleźć powód do skazania Go na śmierć. Pan Jezus pokornie odpowiada: Nie nauczałem w ukryciu lecz publicznie; ci, co mnie otaczają, mogą zaświadczyć, co mówiłem. — Na te słowa tak słuszne i łagodne ze zgrai otaczają­cych wypadł jeden ze służalców, zuchwalszy nad innych, i uważając tę odpowiedź za obraźliwą, wy­mierzył Panu Jezusowi silny policzek, mówiąc: „Tak odpowiadasz najwyższemu kapłanowi”? Boże, czyż odpowiedź tak pokorna i skromna zasługiwa­ła na tak wielką zniewagę?

Tymczasem szukano świadków, by móc ska­zać Pana Jezusa, lecz ich nie było; toteż najwyższy kapłan zaczął ponownie w Słowach Pana Jezusa doszu­kiwać się Jego winy i tak do Niego się odezwał: Poprzysięgam cię przez Boga Żywego, abyś nam powiedział, jeśliś Ty jest Chrystus, Syn Boży? Pan Jezus, usłyszaw­szy, iż arcykapłan w Imię Boże domaga się od Nie­go wyznania, odkrył całą Prawdę: Jestem Nim, po­wiedział, lecz przyjdzie czas, iż Mnie ujrzycie nie tak upokorzonym, jak teraz stoję przed wami, lecz siedzącego na Tronie Majestatu, jako Sędziego wszystkich ludzi w Obłokach Niebieskich. — Sły­sząc to arcykapłan, zamiast paść na twarz przed Panem Jezusem, by uczcić Go, jako swego Boga, rozdarł na sobie szaty i zawołał: Czyż jeszcze potrzeba świadków? Otoście słyszeli, jak zbluźnił! Co się wam zda? Wtedy wszyscy odpowiedzieli, iż Pan Jezus zasłużył na karę śmierci. — Jezu mój! to sa­mo powiedział Twój Ojciec Przedwieczny, gdy ofiarowałeś się zadośćuczynić za nasze grzechy. — Ponieważ, Mój Synu, tak Ojciec Twój powiedział, chcesz zadośćuczynić za ludzi, zasłużyłeś na Śmierć i dlatego trzeba, byś umarł.

 

 

PRZEKAŻ 1.5% PODATKU
na rozwój Salveregina. Bóg zapłać
KRS: 0000270261 z celem szczegółowym: Salveregina 19503

 

 

II. — Wtedy pluli na Oblicze Jego i bili Go kułakami. Skoro oświadczono, że Pan Jezus na śmierć zasługuje, wszyscy poczęli Go bić i obchodzić się z Nim, jak ze zbrodniarzem. Ten pluje Mu na Twarz, tamten bije kułakami, inny policzkuje. Chustą zawiązano Mu Oczy i poczęto z Niego szydzić, jakoby był fałszywym prorokiem.

Ponieważ jesteś prorokiem, mówili do Niego, powiedz nam, kto Cię uderzył? Św. Hieronim pisze, iż w oną noc Pan Jezus doznał tylu zniewag i katuszy, iż dopiero w Dzień Sądu Ostatecznego po­zna się je wszystkie.

Boleść Pana Jezusa powiększył grzech Piotra, któ­ry się Go zaparł i przysiągł, że Go nigdy nie znał. — Idź, moja duszo, idź, aby znaleźć w tym więzieniu zbolałego, wyszydzonego i opuszczonego twego Pana; składaj Mu dzięki i pocieszaj Go swą skruchą, gdyż i ty przez pewien czas Panem Jezusem gar­dziłaś i Go się wypierałaś. Powiedz Mu, że chciałabyś umrzeć z żalu na myśl, iż w przeszłości tak zasmucałaś Jego Słodkie Serce, które Cię tak uko­chało. Powiedz Mu, że teraz Go kochasz i tego tyl­ko pragniesz, by cierpieć i umrzeć z miłości ku Niemu.

 

 

Modlitwa.

Mój Jezu, zapomnij o zniewagach, jakie Ci wy­rządziłem i spójrz na mnie z Miłością, jak spoj­rzałeś na Piotra, gdy zaparł się Ciebie. O Wielki Synu Boży, o Miłości Nieskończona, o Jezu, Który cierpisz za tych ludzi, którzy Cię nienawidzą i tak niegodnie obchodzą się z Tobą! Jesteś Chwałą Nie­bios; zbyt wielką Łaskę okazałbyś ludziom, gdybyś im pozwolił Twe Nogi ucałować. Lecz, Boże! Kto Cię doprowadził do tak nędznego stanu, że stałeś się igraszką najnędzniejszej na świecie zgrai? Po­wiedz mi, mój Jezu, co mogę uczynić, aby napra­wić zniewagi Ci wyrządzone? Słyszę Twą odpowiedź: Znoś wzgardę z miłości ku Mnie, jak Ja ją znosiłem dla ciebie. Tak, mój Odkupicielu, chcę być Ci posłuszny. Mój Jezu, dla mnie wzgardzo­ny, podobam sobie we wzgardzie i pragnę być wzgardzony dla Ciebie, gdy Ci się to spodoba. Użycz mi siły, abym Ci był wierny pod tym względem. Spraw to dla Zasług Twej i mojej ukochanej Matki, Maryi. Amen. (I, 608)

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Św. Józefa w miesiącu marcu ku Jego czci poświęconym: Nabożeństwo marcowe ku czci Św. Józefa, Oblubieńca NMP – dzień 23.
  2. poznania Nauki katolickie o Wielkim Poście.
  3. uczczenia Tajemnicy Odkupienia w Wielkim Poście: Nabożeństwo na okres Wielkiego Postu.
  4. uczczenia Męki Pańskiej: Nabożeństwo do Męki Pańskiej.
  5. lektury czytania wielkopostnego: Czytania wielkopostne o Matce Boskiej Bolesnej — dzień 39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2024