Źródło: O. Gabriel od Św. Marii Magdaleny, Współżycie z Bogiem. Rozmyślania o życiu wewnętrznym na wszystkie dni roku, tłum.: o. Leonard od Męki Pańskiej, Wyd. OO. Karmelitów Bosych, Kraków 1960r.

 

 

 

Rozmyślanie.

PAN JEZUS SZCZEP WINNY.

 

 

OBECNOŚĆ BOŻA. — Daj mi, Panie Jezu, zrozumieć wewnętrzny i głęboki związek, jaki ustanowiłeś między sobą. naszym Zbawicielem a nami odkupionymi przez Ciebie.

Rozważanie.

1. Pan Jezus jest jedynym „Pośrednikiem między Bogiem a ludźmi” (1 Tym 2, 5). Nie zadowolił się jednak tym, by nas odkupić, pozostając jednak dalekim od nas, lecz zapragnął, aby całe nasze Odkupienie dokonało się w Nim, dzięki ścisłe mu naszemu z Nim zjednoczeniu. Oto wielka Tajemnica naszego wszczepienia w Chrystusa Pana. On Sam ją odsłonił Apostołom w wieczór poprzedzający Swą Mękę. „Ja jestem prawdziwym winnym szczepem, a Ojciec Mój jest oraczem… Mieszkajcie we Mnie, a Ja w was. Jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, jeśli nic tkwi w winnym szczepie tak i wy, jeśli we Mnie mieszkać nie będziecie” (Jan 15, 1-4).

Pan Jezus twierdzi stanowczo, że nikt nie może być odkupiony i nie posiada życia nadprzyrodzonego, życia Łaski, jak tylko ten, kto żyje w Nim, kto jest wszczepiony w Niego, podobnie jak latorośl nie może żyć ani owocować, jeśli nie będzie tkwić w szczepie. Oto najściślejsza łączność, jaką Pan Jezus zapragnął ustanowić między Sobą a nami, łączność konieczną do naszego zbawienia oraz uświęcenia. Nawet najniższego stopnia Łaski nie możemy otrzymać bez pośrednictwa Chrystusa Pana, podobnie jak nawet najmniejsza kropelka soku życiowego nie dojdzie do gałęzi, jeśli będzie ona odłączona od pnia. Ponadto Pan Jezus oświadcza, że trwając w Nim, nie tylko posiadamy życie nadprzyrodzone, ale jesteśmy przedmiotem szczególnej troski Ojca Niebieskiego, Który jest „oraczem” Mistycznej Winnicy. Rzeczywiście, Ojciec Niebieski poznaje w nas Swych przybranych synów i miłuje nas jako takich oraz opiekuje się nami, ale o tyle tylko, o ile nas widzi w Swoim Jedynym i Umiłowanym Synu. Łaski przybrania za dzieci dostępują tylko ci, których Ojciec znajduje w ścisłej łączności ze Swoim Synem Jednorodzonym, do tego stopnia, że stają się Jego „żywą cząstką”, jak latorośl jest żywą cząstki szczepu.

2. „Trwajcie we Mnie”. Można trwać tylko tam, gdzie się już jest. Pan Jezus nakazuje nam „trwać” w Nim dlatego, że nasze wszczepienie w Niego jest już faktem dokonanym, wysłużonym dla wszystkich ludzi przez śmierć na Krzyżu, a udzielonym każdemu z nas w chwili Chrztu Świętego. Chrystus Pan za cenę Swojej Krwi wszczepił nas w Siebie, „jesteśmy” więc w Nim, ale od nas zależy „trwać” w Nim w sposób pełny i żywy.

Aby zostać wszczepionym w Chrystusa Pana, wystarcza być ochrzczonym. A choć wystarcza nam odrobina Łaski, aby trwać w Nim jako żywe latorośle, nie możemy się jednak tym zadowolić. Musimy być świadomi bezcennego Daru, jakiśmy otrzymali, a zarazem starać się, żeby wszczepienie w Chrystusa Pana stawało się coraz głębsze. Musimy „żyć” tym zjednoczeniem z Chrystusem Panem, uczynić je ośrodkiem i słońcem naszego życia wewnętrznego. Pan Jezus nie przypadkowo powiedział: „Mieszkajcie we mnie”. Chciał przez to pouczyć nas. że nasze życie w Nim wymaga osobistej współpracy wszystkich naszych sił, myśli, woli i serca, aby żyć w Nim i z Niego. Im bardziej będziemy się starać trwać w Chrystusie Panu, tym głębiej nasza latorośl wrośnie w Niego i będzie obficie z Niego ciągnąć soki Łaski.

„Mieszkajcie we Mnie, a Ja w was”. W miarę jak przez wiarę, miłość i dobre uczynki będziemy ściśle zjednoczeni z Chrystusem Panem, On będzie mieszkał w nas, udzielając nam nieustannie swego życia Łaski. Staniemy się w ten sposób nie tylko żywymi latoroślami, ale przyniesiemy obfite owoce — owoce świętości, które rozradują Serce Boże, albowiem Pan Jezus rzekł: „W tym jest uwielbiony Ojciec Mój, żebyście bardzo wiele owocu przynieśli” (Jan 15, 8).

Rozmowa.

„O Najwyższa i Wieczna Trójco, Boże, Miłości! Jesteśmy drzewem śmierci, a Tyś jest drzewem żywota. Boże Nieskończony, co za widok zobaczyć w Świetle Twoim czyste drzewo Twojego stworzenia! Czystości Najwyższa, dałeś temu drzewu gałązki, tj. władze duszy: pamięć, rozum i wolę… Pamięć miała przechowywać wspomnienia o Tobie, rozum poznawać Cię, a wola kochać… Lecz drzewo to odeszło od niewinności, upadło przez nieposłuszeństwo i z drzewa życia stało się drzewem śmierci. Rodziło tylko owoce śmierci”.

„Dlaczego o Wzniosła i Wieczna Trójco, jakby upojona miłością i pragnąca jej od stworzeń, dajesz drzewu, przynoszącemu tylko owoce śmierci po odłączeniu od Ciebie-Żywota, ratunek z tą samą Miłością, z jaką je stworzyłaś i wszczepiasz Swoje Bóstwo w martwe drzewo naszego człowieczeństwa? O Słodkie Wszczepienie… Kto Cię skłonił do tego, byś wlała nowe życie w stworzenie, które wyrządziło Ci taką zniewagę? Tylko Miłość sprawiła, że przez to wszczepienie śmierć ustąpiła”.

„Czy wystarczyło Twojej Miłości zjednoczyć się tak z nim? O nie, Ty, Słowo Przedwieczne, użyźniłoś to drzewo Krwią Swoją. Ta Krew Swym ciepłem sprawia, że ono wypuszcza pędy, kiedy człowiek dobrowolnie wszczepia się w Ciebie, jednoczy i wiąże serce i uczucie z Tobą, wiążąc i opasując tę szczepionkę wstęgą miłości, przez życie według Nauki Twojej. Tak, wtedy, o Życie, przynosimy Ci owoce życia, kiedy staramy się wszczepić w Ciebie. Wówczas gałązki, które dałeś drzewu naszemu, wydają owoce” (Św. Katarzyna ze Sieny).

O Jezu, jak bardzo podnosi mnie ta myśl, że moje pragnienie zjednoczenia z Tobą nie jest czczym urojeniem, ale rzeczywistością. Tak, bo Ty chciałeś mnie wszczepić w Siebie, jak latorośl szczepi się na pniu, do tego stopnia, że żyję tylko dzięki zjednoczeniu z Tobą. O spraw, aby dusza moja zawsze była z Tobą ściśle zjednoczona i coraz pełniej mogła przyjmować życiodajne soki Łaski, której Ty sam udzielasz Twej latorośli. Amen.

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. poznania Nauki katolickie na uroczystość Epifanii tj. Trzech Króli.
  2. poznania Nauki katolickie na święto Najświętszego Imienia Jezus.
  3. uczczenia Najświętszego Dzieciątka Jezus: Nabożeństwo do Najświętszego Dzieciątka Jezus.
  4. MIESIĄC NAJŚWIĘTSZEGO DZIECIĄTKA JEZUS – Dzień 15.
  5. uczczenia Najświętszego Imienia Jezus w nabożeństwie miesiąca Stycznia ku Jego czci poświęconym: Nabożeństwo styczniowe ku czci Najświętszego Imienia Jezus – dzień 8.
  6. uczczenia Najświętszego Imienia Jezus w miesiącu styczniu Jemu poświęconym: Nabożeństwo ku czci Najświętszego Imienia Jezus.
  7. uczczenia w oktawie Świętej Tajemnicy Trzech Króli, tj. Epifanii: Nabożeństwo na Święto Epifanii, tj. Trzech Króli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2024