Źródło: O. Gabriel od Św. Marii Magdaleny, Współżycie z Bogiem. Rozmyślania o życiu wewnętrznym na wszystkie dni roku, tłum.: o. Leonard od Męki Pańskiej, Wyd. OO. Karmelitów Bosych, Kraków 1960r.

 

 

 

Rozmyślanie.

PAN JEZUS SZUKA CHWAŁY OJCA.

 

 

OBECNOŚĆ BOŻA. — O Jezu, racz wlać w duszę moją Twą Miłość i żarliwość o chwałę Ojca i spraw, abym wyrzekł się pragnienia osobistej chwały i nie szukał jej w niczym.

Rozważanie.

1. „Czczę Ojca Mego… Nie szukam Chwały własnej… Chwały od ludzi nie biorę” (Jan 8, 49-50; 5, 41).

Jasnym jest, że Pan Jezus szuka jedynie Chwały Ojca i że w tym celu przyjął największe upokorzenie, stając się „pośmiewiskiem ludzkim i wzgardą pospólstwa” (Ps. 22/21/, 7). Betlejem, Nazaret i Kalwaria, oto trzy etapy pokornego i ukrytego Życia, w ciągu których Pan Jezus ukrył przed wzrokiem ludzkim Swą Chwałę Syna Bożego. Nawet podczas Swego Życia publicznego, które wymownie świadczy o Jego Boskim pochodzeniu, unika Pan Jezus jak najbardziej chwały ze strony ludzi. Nieraz po dokonaniu jakiegoś Cudu nakazuje milczenie; trzem Apostołom, którzy byli świadkami Jego Przemienienia, poleca, „aby nikomu nie opowiadali, co widzieli, dopóki Syn Człowieczy nie Zmartwychwstanie” (Mk 9, 8); a po pierwszym rozmnożeniu chleba: „poznawszy, że mieli przyjść, aby Go porwać i uczynić królem. Uszedł znowu Sam Jeden na górę” (Jan 6, 15).

Chwałą Pana Jezusa jest Jego Synostwo Boże. Innej Chwały nie żąda. Gdyby bowiem jej zapragnął, równałaby się to — rzec można — wyrzeczeniu się Chwały Istotnej. Dlatego Pan Jezus oświadcza: „Jeśli Ja Sam Siebie chwalę, niczym jest Chwała Moja. Jest Ojciec Mój, Który mnie uwielbia” (Jan 8, 54). Pan Jezus wie, że po Swojej Śmierci będzie uwielbiony i poznany jako Syn Boży i Zbawiciel świata, lecz i tę Chwałę chce obrócić na Chwałę Ojca: „Ojcze, przyszła godzina, wsław Syna Twego, aby Cię Syn Twój wsławił” (Jan 17, 1).

2. Chrześcijanin, za Przykładem Pana Jezusa, powinien szukać jedynie Chwały Bożej, nie pragnąc dla siebie innej, jak Chwały Dziecka Bożego, brata Pana Jezusa i członka Jego Ciała Mistycznego.

Pilnie należy czuwać i bronić się przed odruchami pychy, która nawet w najbardziej duchowych i świętych czynnościach umie szukać zadowolenia, uznania własnej chwały. Jeśli w drobnych rzeczach szukamy własnej chwały, chwała ta jest niczym, wywyższa nas ona bowiem przed ludźmi, lecz poniża w Obliczu Bożym, umniejsza, a nawet niekiedy zagraża naszej Chwale jako Dzieci Bożych.

Pogoń za chwałą ziemską i upodobanie w niej utrudniają postęp oraz zaślepiają duszę na drodze życia wewnętrznego. Dumnym i nadętym faryzeuszom Pan Jezus powiedział: „Jakże wy możecie wierzyć skoro chwałę jeden od drugiego przyjmujecie, a tej chwały, która od Samego Boga jest, nie szukacie?” (Jan 5, 44). Tylko głęboka pokora pozwoli nam zwyciężyć złudne podszepty pychy, pokonać samochwalstwo i zadowolenie z siebie, a szukać we wszystkim jedynie Chwały Pana Boga. Św. Jan od Krzyża, zwracając naszą uwagę na wewnętrzna postawę Pana Jezusa, pobudza nas do wyrzekania się wszystkiego, co „nie zmierza wprost do czci i Chwały Bożej… dla Miłości Jezusa Chrystusa, Który w tym życiu ziemskim nie miał i nie szukał innego upodobania, prócz pełnienia Woli Swego Ojca” (Dr. I, 13, 3).

Rozmowa.

O Jezu, użycz mi podobnego umiłowania Chwały Ojca; spraw, abym i ja, choć jestem nędznym i biednym stworzeniem, mógł się w czymś Bogu przysłużyć i przynieść Mu Chwałę.

„ Zlituj się nade mną, Boże mój — niech przecie kiedyś przyjdzie ten czas, bym zdołała Ci spłacić choć jaki grosz z tego wielkiego długu, który Ci jestem winna. Sam zrządź, o Panie, jak zechcesz i podaj sposób, aby Ci w czymkolwiek usłużyć mogła ta służebnica Twoja. Były wszak takie, podobne jak ja niewiasty, a dokonały dla Miłości Twojej czynów bohaterskich; ja nic więcej nie umiem, tylko mówić i dlatego nie chcesz, Boże mój, użyć mnie do czynu. Wszystka służba moja kończy się na słowach i pragnieniach, a do nich nie mam śmiałości i swobody, bo może nie umiałabym żadnego z nich wykonać. Umocnij Ty duszę moją i uczyń ją najpierw sposobną, o Dobro nad wszelkie dobra, o Jezu mój, a potem rychło daj sposób, jak bym mogła to uczynić dla Ciebie, bym już nie cierpiała tej ciągłej męki, że tyle biorę, a nic w zamian nie oddaję. Cokolwiek by mnie to kosztować miało, nie dopuszczę, bym dalej tak stała przed Tobą z rękami próżnymi. boć taka będzie zapłata, jakie były uczynki… Oto masz życie moje, oto masz cześć moją, oto masz wolę moją, wszystko Tobie oddałam. Twoją jestem, rozporządzaj mną wedle Woli Twojej. Znam dobrze, Panie mój, nieudolność moją, ale z Tobą złączona, podniesiona na tę wysoką wieżę, z której widzi się prawdę, wszystko zdołam uczynić, póki Ty ze mną jesteś. Lecz jeślibyś mnie choć na chwilę tylko opuścił, stoczę się na dno największej nędzy” (T. J.: Ż. 21, 5).

Lecz Ty, o Boże, dajesz mi do zrozumienia, że jeśli chcę pracować dla Chwały Ojca Twego, powinienem wyrzec się nieodwołalnie wszelkiego pragnienia osobistej chwały, w przeciwnym bowiem razie łudziłbym się, że Bogu służę, a w rzeczywistości służyłbym sobie samemu.

O Jezu, Ty wiesz, jak wielkie kryje się w tym dla mnie niebezpieczeństwo i jak wielkim napawa mnie ono lękiem przy spełnianiu dobrych uczynków, a zwłaszcza w apostolskiej działalności. Dlatego też błagam Cię, o Panie, oddal ode mnie to niebezpieczeństwo, nie szczędź środków do tego stosownych, a gdyby nimi miały być upokorzenia, niepowodzenia, krytyka, nie licz się z moją odrazą, nie zwracaj uwagi na moje łzy, lecz stosuj je bez ograniczenia, gdyż w żadnym wypadku nie chcę być rabusiem Twej Chwały, ani niszczyć Twych Dzieł moją pychą. Amen.

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. poznania Nauki katolickie na święto Najświętszego Imienia Jezus.
  2. uczczenia Najświętszego Dzieciątka Jezus: Nabożeństwo do Najświętszego Dzieciątka Jezus.
  3. MIESIĄC NAJŚWIĘTSZEGO DZIECIĄTKA JEZUS – Dzień 34.
  4. uczczenia Najświętszego Imienia Jezus w nabożeństwie miesiąca Stycznia ku Jego czci poświęconym: Nabożeństwo styczniowe ku czci Najświętszego Imienia Jezus – dzień 27.
  5. uczczenia Najświętszego Imienia Jezus w miesiącu styczniu Jemu poświęconym: Nabożeństwo ku czci Najświętszego Imienia Jezus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2024