Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego
1935 r.

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

 

TOM II.

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci nie­skończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kie­dy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

 

W roztargnieniach mów:

Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bowiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

 

Przy mnie są bogactwa… abym ubogaciła tych, którzy Mnie miłują i abym napełniła skarbce ich — Przyp. 8, 18.

 

PRZYGOTOWANIE. — Pan Jezus, ponieważ jest Dobrocią Nieskończoną, pragnie jak najgoręcej udzielać nam Dóbr Swoich i zawsze jest gotów do­brze nam czynić. Jednakże, jak stwierdza doświad­czenie, ukryty w Przenajświętszym Sakramencie z większą łatwością i hojnością użycza nam Łask Swoich. Szczęśliwi więc jesteśmy, jeśli o ile nasz stan na to pozwala, staramy się często Go nawiedzać, prze­bywać z Nim, przyjmować do swego serca! Przede wszystkim zaś prosić o to winniśmy Pana Jezusa, aby coraz bardziej Swą Świętą Miłością nas zapa­lał.

 

I. — Pan Jezus Utajony w Przenajświętszym Sakra­mencie udziela wszystkim posłuchania, aby Swych Łask im użyczać. Zdaniem Św. Augustyna, Pan Bóg bardziej pragnie dawać nam Swe Łaski, niż my je przyjmować; a to z powodu, iż dobroć z natury swej innym się udziela, pragnie więc wszystkim Dóbr Swych użyczać. — Dlatego Pan Bóg się skarży, gdy ludzie nie przychodzą prosić Go o Łaski: „Cze­muż tedy mówił lud mój: Odeszliśmy, nie przyj­dziemy więcej do ciebie?” Dlaczego, pyta Pan Bóg, nie chcecie już więcej przyjść do Mnie? Może nie otrzymywaliście Łask, gdyście Mnie o nie prosili?

Św. Jan widział Pana Jezusa przepasanego pa­sem złotym, co oznaczało miłość z jaką On pragnie udzielać nam Łask Swoich. „Ujrzałem… przepasa­nego u piersi pasem złotym”. Pan Jezus zawsze jest gotów obsypywać nas Swymi Dobrodziejstwa­mi, jednakże utajony w Przenajświętszym Sakramencie z większą obfitością Łask Swych użycza i chętniej, jak mówi Bł. Henryk Suzo, wysłuchuje nasze mo­dlitwy.

Jak matka oddaje się wspaniałomyślnie swym dzieciom, tak i Pan Jezus z tego Sakramentu Miłości wzywa nas wszystkich do Siebie i mówi: „Jako gdy kogo matka pieści, tak was cieszyć będę”.

 

II. — Baltazar Alvarez widział Pana Jezusa w Prze­najświętszym Sakramencie z Rękoma pełnymi Łask, by je rozdać ludziom, lecz nie było, kto by ich pragnął. Szczęśliwa więc ta dusza, która pozostaje u Ołta­rza, by prosić Pana Jezusa o Łaski. W krótkim czasie wzniesie się do wysokiego stopnia doskonałości i przyozdobi się w niezmierne zasługi na Niebo.

— O szaleni światowcy, mówi Św. Augu­styn, nieszczęśliwi, dokąd śpieszycie, by zadowolić swe serce? Idźcie do Pana Jezusa, On bowiem jedynie może wam udzielić tego zadowolenia, którego szu­kacie. Duszo moja, nie bądź również tak szalona; szukaj jedynie Pana Boga, w Którym się mieści wszelkie Dobro. Jeśli zaś chcesz Go prędko znaleźć, oto On jest blisko ciebie, w Przenajświętszym Sakramencie. Po­wiedz Mu czego pragniesz, dlatego bowiem prze­bywa w Tabernakulum, aby cię pocieszać i wysłu­chiwać twe prośby. Proś Go przede wszystkim o Dar Miłości Bożej. Szczęśliwy żeś, jeśli Pan Jezus za­pali cię Swą Miłością, wówczas na pewno nie będziesz kochał wszelkich dóbr ziemskich, lecz owszem nimi pogardzał.

 

 

Modlitwa.

Mój Jezu, spraw, bym Cię poznał i miłował! Tak na miłość zasługujesz; nie mogłeś bowiem nic więcej uczynić dla zyskania miłości ludzi. Dlacze­go więc tak niewielu Cię miłuje? Niestety, do licz­by tych nieszczęśliwych i ja nędzny należałem. Byłem wdzięczny stworzeniom, jeśli mi wyświad­czyły jakie dobrodziejstwo jedynie względem Ciebie, choć dałeś mi Siebie Samego, okazywałem się niewdzięcznym — sprawiałem Ci tyle razy wielką boleść i znieważałem Cię swymi grzechami. Lecz widzę, iż zamiast mnie opuścić, idziesz za mną i prosisz mnie o miłość. Przypominasz mi pełne miłości przykazanie: „Będziesz miłował Pa­na Boga twego ze wszystkiego serca twego”.

Ponieważ zaś chcesz, abym i ja, niewdzięczny, Cię miłował, chcę Cię kochać. Pragniesz mej miło­ści i ja obecnie, za sprawą Twej Łaski, pragnę je­dynie Cię miłować. Kocham Cię, moja miłości, mo­je wszystko. Jezu, mój Boże, kocham Cię bardziej, niż wszystko inne. Pomóż mi, bym Cię miłował przez Tę Krew jaką za mnie przelałeś. Mój ukocha­ny Odkupicielu, w Twej krwi pokładam całą na­dzieję; pokładam również ufność w orędownictwie Twej Najświętszej Matki, której modlitwy chcesz, by pomagały nam do zbawienia. Maryo, Matko moja, proś Jezusa za mną; Ty zapalasz Miłością Bożą wszystkich, którzy Cię kochają, zapal nią również mnie, który tak bardzo Cię miłuję. Amen.

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Niepokalanego Serca Maryi w miesiącu Sierpniu ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo sierpniowe poświęcone ku czci Niepokalanego Serca Maryi – dzień 24
  2. uczczenia Świętego Patrona dnia dzisiejszego, Św. Bartłomieja Apostoła: Nabożeństwo do Św. Bartłomieja Apostoła.

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023