Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego

1935 r.

 

 

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

 

TOM I.

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci Nie­skończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kie­dy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

 

W roztargnieniach mów:

Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bo­wiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

 

UWAGA!!!

Dziś, tj. 14 grudnia przypada pierwszy dzień Suchych Dni Adwentu, tzw. Zimowe, w których obowiązuje post ścisły zgodnie z kan. 1252 § 2 KPK z 1917 roku!

 

 

ŚRODA

Pan Jezus — Źródłem Łask.

 

 

Będziecie czerpać wody z radością ze zdrojów Zbawicielowych. – Iz. 12, 3.

 

PRZYGOTOWANIE. — Zastanówmy się nad tym, iż Pan Jezus jest dla nas poczwórnym Źródłem Łask. Jest Źródłem Miłosierdzia, w którym możemy obmyć plamy dusz naszych; — Źró­dłem pokoju, który nam daje zupełne zado­wolenie; jest Źródłem pobożności, czyni nas bowiem posłusznymi na Natchnienia Boże; a wreszcie jest Źródłem Miłości, która nas zapala ogniem Miłości Bożej. — Zbliżajmy się więc z ufnością do tego źródła; śpieszmy często, aby ugasić pragnienie w jego niewyczerpanych wo­dach.

 

I. — Zastanów się wraz ze Św. Bernardem, iż mamy w Panu Jezusie poczwórne Źródło Łask.

  • Pierwszym Źródłem — Miłosierdzie; w nim możemy obmyć swe dusze ze wszystkich zmaz grzechowych. To źródło utworzył dla nas Odku­piciel, a to przez Łzy Swoje, Krew Swoją. Umiłował i obmył nas z grzechów naszych we Krwi Swojej.
  • Drugim Źródłem, jakiego Pan Jezus nam uży­cza, to pokój, pociecha w przeciwnościach. Wzywaj mnie, mówi Pan Jezus, w dzień utrapienia, a Ja cię pocieszę. Jeśli kto pragnie, niech do Mnie przyjdzie. Kto pragnie rzeczywistych pociech już na tej ziemi, niech przyjdzie do Mnie, a Ja zaspokoję je­go życzenia. Kto skosztuje wody Mej Miłości, wzgardzi na zawsze wszystkimi przyjemnościami ziemskimi: każdy, kto pije z tej wo­dy…, którą Mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Będzie najzupełniej zadowolony, skoro Niebo osiągnie, a właśnie wo­da Mej Łaski z ziemi do Nieba go podniesie. Sta­nie się w nim źródło wody, wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Pokój, jakiego Pan Bóg użycza duszom, które Go ko­chają, nie jest owym pokojem, jaki świat obiecuje; polega on na zmysłowych przyjemnościach, które pozostawiają w sercu więcej goryczy, niż pokoju; pokój, jaki Pan Bóg nam daje, przewyższa wszelkie uciechy zmysłowe. Błogosławiony, kto pragnie pić z tego Boskiego Źródła. Błogosławieni, któ­rzy łakną i pragną sprawiedliwości.
  • Trzecim Źródłem, jakie mamy w Panu Jezusie, jest Źródło pobożności. Kto często nad tym się zastanawia, co Pan Jezus dla nas uczynił, staje się pobożnym, posłusznym na głos natchnień Bożych i nieustannie postępuję w cnocie. Jest on jako drzewo, rosnące nad wodą. “Będzie jako drzewo zasadzone nad brzegiem wód “
  • Pan Jezus wreszcie jest Źródłem Miło­ści: W rozmyślaniu moim rozpa­lił się ogień? Kto rozmyśla o cierpieniach i zniewagach, jakie Pan Jezus poniósł z Miłości ku nam, musi zapłonąć tym błogosławionym ogniem, jaki Syn Boży przyszedł rozpalić na ziemi.

 

II. — Tak więc jest rzeczą najpewniejszą, że kto schyla się do tych Błogosławionych Źródeł, jakie mamy w Panu Jezusie, zawsze z nich będzie czer­pać wody radości i zbawienia. Będziecie czerpać wody z radością ze Źródeł Zbawicielowych.

 

 

Modlitwa:

O Słodki i Drogi mój Zbawco, ileż Ci jestem winien! Jakżeż mnie zobowiązałeś, bym Cię mi­łował! To bowiem zrobiłeś dla mnie, czego by nie uczynił syn dla ojca, ani też sługa dla swego pa­na. Jeśli więc ponad innych mnie ukochałeś, słu­szne, bym Cię miłował bardziej, niż inni. Chciałbym umrzeć z boleści na myśl, iż tyle za mnie wycierpiałeś i tak daleko się posunąłeś, że z Mi­łości ku mnie ofiarowałeś się na śmierć najboleś­niejszą, najbardziej haniebną; a ja tyle razy gar­dziłem Twą przyjaźnią. Ileż razy mi przebaczałeś, a ja ponownie Cię obrażałem. Lecz Twe Zasługi są nadzieją moją. Bardziej teraz sobie cenię Twą Łaskę, niż wszystkie królestwa ziemskie. Kocham Cię i z miłości ku Tobie przyjmuję wszystkie cierpienia, śmierć jakąkolwiek. Jeżeli nie zasłu­guję na to, bym z ręki katów poniósł śmierć dla Twej Chwały, zgadzam się przynajmniej ochotnie na śmierć, jaką mi przeznaczyłeś, i przyjmuję ją według Twej Woli, tak co do jej rodzaju, jako też i czasu. Matko moja, Maryo, uproś mi, abym, pó­ki życia, zawsze kochał Pana Jezusa. Amen. (II., 341).

 

 

 

Zachęcamy do uczczenia Tajemnicy Wcielenia Syna Bożego: Nabożeństwo na okres Adwentu

Zachęcamy także do uczczenia Najświętszej Maryi Panny, Niepokalanie Poczętej w nabożeństwie miesiąca Grudnia ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo grudniowe ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.

 

 

 

 

© salveregina.pl 2022

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *