Serce Jezusa Krzyż

W Piątek ku czci Męki Pańskiej i ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa

 

 

 

 

Nauka.

Arka pociechy 1880r.

W tym dniu było wielkie dzieło naszego Zbawiciela do końca przyprowadzone. Jezus stawszy się dla nas błagalną Ofiarą, umarł na Krzyżu, aby nam życie przywrócić. O duszo chrześcijańska! Jakiż dzień dla ciebie! umarł z grobu powstał, aby go obchodzić; a ty mógłbyś (mogłabyś) żyć bez najmniejszego zastanowienia się nad tym, iż ten dzień patrzał na Syna Bożego, we Krwi zbroczonego i umierającego na Krzyżu, jak gdyby jaki największy zbrodniarz, a to tylko z Miłości ku tobie i aby zgładził twe grzechy. Toby była tak niewdzięczność i taka zatwardziałość serca, która by cię tej Łaski nazywać się odkupionym przez Jezusa, zupełnie niegodnym (niegodną) uczynić musiała. Jeśli cię obowiązki życia twego odciągają od codziennego czynienia tego, wtedy powinieneś (powinnaś) przynajmniej ten dzień całego tygodnia przywodzić ci na myśl ten obowiązek: twemu Zbawicielowi sercem wzruszonym za Jego Męki dla ciebie poniesione dziękować i szacunek tak drogiego Odkupienia serdecznie rozpamiętywać.

 

 

Pobożne ćwiczenie na piątek

Odpusty. Podręcznik dla duchowieństwa i wiernych opr. X. Augustyn Arndt 1890r.

Papież Benedykt XIV rozkazał na mocy świętego posłuszeństwa, ażeby przełożeni kościołów zaprowadzili jednostajny sposób w odprawianiu pobożnego ćwiczenia na pamiątkę i uczczenie Śmierci Chrystusa Pana. Polega ono na dzwonieniu w piątek o trzeciej godzinie. Wierni odmawiający na odgłos dzwonu 5 Ojcze nasz, 5 Zdrowaś Marya i modlący się o jedność książąt chrześcijańskich, wytępienie herezji, podwyższenie Kościoła Świętego i o nawrócenie grzeszników, zyskują:

Odpustu 100 dni; w tych miejscach, gdzie w dobrej wierze zaprowadzono zwyczaj dawania znaku na to ćwiczenie o innej godzinie, wierni, wypełniając powyższe warunki, zyskują te same odpusty. Leon XIII, Reskr. Św. Kongr. Odp. dn. 15 maja 1886r.

 

 

Ćwiczenia nabożne na piątek o Jezusie cierpiącym

Cicha łza chrześcijańska egzemplarz dla kobiet 1879

Nie dosyć, że masz unikać starannie tego, co by odnawiało cierpienia Męki Jezusa Chrystusa, ale nadto czcij Go przez ćwiczenia, którymi pobożność szczera może Cię natchnąć. Święta Ofiara Mszy Świętej przedstawia w tym celu gorliwe przyjmowanie Najświętszego Sakramentu, modlitwy stosowne przed Męką Pańską, częste rozmyślanie nad cierpieniami Zbawcy, pokuty dobrowolne, jako to: poszczenie w Piątki, cierpliwą wytrwałość w znoszeniu naszych krzyżów tak jak On, i z Nim, to jest: w tym samym celu co i On. Te są święto ćwiczenia, przez które możesz okazać twoją miłość i stosować się do korzyści Jego Męki.

MODLITWA.

O Baranku bez zmazy! Ofiaro niewinna! Który przez Twoją Krew i Śmierć zmazałeś grzechy ludzkie, zmaż moje i nie dozwalaj, aby tyle cierpień stały mi się nieużytecznymi. Jezu opuszczony od całego świata, smutny, stroskany, konający, gotowy na śmierć, pomóż mi przyjąć z równą gotowością wszelkie zmartwienia, które zesłać na mnie będzie Ci się podobało. Jezu! oskarżony, szkalowany, zelżony ostatnią wzgardą, naucz mnie pogardzać sądem ludzi, i znosić cierpliwie najczarniejsze obelgi. Jezu! zraniony od ciosów, przekłuty cierniami i okryty Krwią dla mojej miłości, naucz mnie dla Miłości Twojej znosić przykrości i cierpienia chorób. Jezu oddany w ręce oprawcom i skazany na haniebną krzyżową śmierć, spraw, abym unikał(a) sławy, a zamiłował(a) poniżającą wzgardę. Jezu! przyciśniony wielkim ciężarem Krzyża, uczyń mi tę Łaskę, abym go zniósł (zniosła) z podobną pokorą i cierpliwością Twojej. Jezu wzniesiony na Krzyżu, przyciągnij mnie do Siebie. Umierasz dla mnie, spraw, abym żył(a) tylko dla Ciebie i abym odtąd ukrzyżowany(a) z Tobą, była zajęty(ą) tylko kochaniem Ciebie i podobaniem się Tobie. Amen.

 

 

 

Modlitwa do Pana Jezusa o połączenie z Jego skonaniem.

Śpiewnik dla ludu katolickiego oraz książka do nabożeństwa Gillar Bytom 1895

Z okropnym trzygodzinnym stanem Twoim na Krzyżu, z straszną Męką, Boleścią, z rozłączeniem się Duszy Twojej Najświętszej od Najczystszego Ciała Twojego, o Jezu! łączę konanie i pasowanie się moje ze śmiercią. Niechaj za grzeszną duszą moją przemówią Nieskończone Zasługi Twoje; Najświętsza Krew Twoja popłynie między sprawiedliwością wieczną i grzechami moimi; niech okropną chwilę mojej śmierci uprzyjemni Obecność Twoja; niech ostatnie uderzenie serca mojego wzmocnione będzie najczystszą miłością. Ponawiam tylekroć już czynione wyznanie serca, że nienawidzę grzechy moje i wszystko, co Ci się nie podoba; że Cię kocham nade wszystko, że Ci czynię dzięki za wszystkie Dobrodziejstwa, że Ci pragnę służyć zawsze, że jedynie w Niebieskim Ojcu Twoim, w Tobie i w Duchu Świętym i przez Ciebie pokładam całą ufność moją. Mam nadzieję w Nieskończonym Miłosierdziu, w okrutnej Męce i strasznej Śmierci Twojej Krzyżowej, że będę zbawiony, o Jezu, Ofiaro Najświętsza! racz nas połączyć z Sobą na wieki. Amen.

Na piątek po południu o 3-ciej godzinie.

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez Krzyż, i Mękę Twoją odkupił świat.

 

 

Modlitwa na każdy piątek, kiedy po południu o godzinie 3-ej dzwonią na pamiątkę, że Pan Jezus przez trzy godziny na Krzyżu wisząc, konał.

Kwiaty Pasyjne 1906

  1. Od szóstej godzinie stała się ciemność po wszystkiej ziemi aż do dziewiątej godziny. Ojcze nasz…
  2. A około dziewiątej godziny zawołał Jezus głosem wielkim, mówiąc: „Boże Mój, Boże Mój, czemuś Mnie opuścił“. Ojcze nasz…
  3. A zasię zawoławszy głosem wielkim, rzekł: „Ojcze, w Ręce Twoje polecam Ducha Mego, a skłoniwszy Głowę, oddał Ducha “. Ojcze nasz…

Ant. Chrystus stał się dla nas posłusznym aż do śmierci, a śmierci krzyżowej, dlatego i Bóg wywyższył Go i darował Mu Imię, które jest nad wszystkie imiona.

V. Chwalimy Cię i błogosławimy Panie Jezu Chryste,

R. Boś przez Święty Krzyż Twój świat odkupił.

V. Módlmy się. O Zbawicielu Jezu Chryste! Któryś dla Odkupienia całego rodzaju ludzkiego w najwyższym poniżeniu umarł na Krzyżu, kłaniamy się Tobie Panu i Bogu naszemu, i dziękujemy za tę Nieskończoną Miłość, z którą ofiarowałeś Życie Swoje i wylałeś Krew Swoją Przenajświętszą na odpuszczenie grzechów naszych; z miłości ku Tobie chcemy wszystkich grzechów unikać, krzyż wziąć na siebie i iść za Tobą, aby gorzka Męka i Śmierć Twoja nie była daremną dla nas, ale uczyniła nas godnymi Królestwa Niebieskiego. O Jezu, Tobie żyjemy. Tobie umieramy. Twoimi jesteśmy w życiu i śmierci

R. Amen.

 

 

Modlitwa ku czci Męki Pańskiej w każdy piątek.

Arka pociechy czyli zbiór nabożeństwa 1849

O Odkupicielu Najmiłościwszy! prawdziwy Synu Boga Żywego! moja dusza napełniona gorzkością i żalem serdecznym, wznosi się na Górę Kalwaryjską, na owo miejsce, gdzie się wszystko co tylko Bóg kiedykolwiek uczynił i miłość co podziwienia godnego objawiła, znajduje. Jakiż tu widok! Najświętszy wylewa Krew Swoją za winy innych! Największą miłością ku ludowi tchnący, którego życie tylko dobroczynnością, łaskawością i łagodnością było, wisi na najhaniebniejszym Krzyżu rozpięty, między dwoma zbójcami, z szat odarły, od wszystkich opuszczony, bez pociechy, w strasznej ciemnej nocy, jako pośmiewisko i szyderstw Swych okrutnych katów. Syn Przedwieczny, niewinniejszy nad nowo narodzonego baranka, uciera się w konaniu z piekłem i śmiercią, wypuszcza Ducha z Siebie między dręczeniami i katowniami największego złoczyńcy! Jaka bezdenność Miłości i Miłosierdzia odkrywa mi się. Jezu mój! zadumienie, uszanowanie i wdzięczność przejmują mą duszę, a głęboko upokorzony, padłszy na kolana adoruję Twą Miłość, której mój rozum pojąć nie może. Cóż ja jestem, ja grzeszny człowiek! żeś się dla mnie aż do śmierci krzyżowej poniżył? A przecież, o jakże wielce muszę być zawstydzonym! że tylko bardzo rzadko, a i to jeszcze w prędkości myślałem o tej Miłości Twojej, tym Miłosierdziu i byłem bardzo często obojętny i oziębły przy wspomnieniu tych niewypowiedzianych Mąk, któreś Ty dla mnie z tak wielką gotowością i cierpliwością znosił! O mój Najmiłościwszy Zbawicielu! przepuść mi mą tak straszną niewdzięczność za Twą Nieograniczoną Miłość według Dobroci Twojej, która i na najniewdzięczniejszych grzeszników z Miłosierdziem spogląda.

W pośród tych mąk które największe wyobrażenie przewyższają, zapomniałeś Sam Siebie, ale nigdy nędzy Twych ludzi. Przeto zmiłuj się także nade mną i spojrzyj też i teraz na mnie w modłach przed Krzyżem Twoim leżącego okiem Boskiego Miłosierdzia i Twej Litościwej Miłości, i przepuść mi moją dotąd nieczułość i niewdzięczność. Ale zmiękczyj też moje zatwardziałe serce coraz bardziej, aby mogło żywo uczuć miłość i wdzięczność za niewypowiedziane boleści i za nieograniczoną miłość, z którąś Ty je znosił. Wzrusz mój umysł, aby się brzydził wszelkim grzechem i wzbudź we mnie nieodmienną żądzę cnoty i pobożności. Kiedy pycha zapragnie zysku lub jak owa rozkosz mnie łudzić będzie, bądź to przez moje własne zmysły, bądź przez przykłady wielu ludzi bezbożnych, to racz dać, aby wspomnienie o Twym głębokim poniżeniu, o Twoim dobrowolnym ubóstwie o Twym utrapieniu i Twych Mękach, którymi dla zbawienia mego poddałeś, tak żywe we mnie było, bym mógł uczuć sił dosyć do oparcia się natarczywościom grzechowym i do naśladowania jedynie Twych Najświętszych Przykładów. Staw mi się za każdym razem, jak się me serce za grzechem z bezwstydną radością uganiać będzie, w owej postaci najgłębszego smutku, którąś miał na Górze Oliwnej. Daj mi przywieść sobie na myśl Twe uciski, kiedy się sumienie moje z bojaźnią i frasunkiem mocować będzie. Kiedy moich bliźnich w nędzy ujrzę, niech będę poruszonym do dzielenia się z nimi ich troskami i ubóstwem i niech uczuję w sobie chęć do ulżenia im onych, albo przynajmniej do ich wspomożenia. Lecz nade wszystko daj mi to, abym dolegliwości od Ciebie mi zesłane z taką cierpliwością i pokorą znosił, która by się z tą mogła wyrównać, którąś Ty Twe najdotkliwsze Cierpienia i srogie Męki z Miłości ku mnie na Siebie przyjął.  O Jezu, Który dla moich grzechów obwinionym, zelżonym i zbluźnionym byłeś, naucz mnie znosić cierpliwie przeciwne posądzenia i znieważania światowe. O Jezu, Który dałeś się w ręce okrutnych oprawców dla związania i śmierć najhaniebniejszą podjąłeś, naucz mnie unikać jedynie mej chwały w Twoim Ukrzyżowaniu i naśladowaniu. O Jezu! Który Swym nieprzyjaciołom tak wspaniale przepuszczałeś, naucz mnie także mym nieprzyjaciołom przebaczać i za nich się modlić, jakoś Ty uczynił. O Jezu! Który Swego Ducha na krzyżu oddałeś, spraw to, abym tylko dla Ciebie żył, moje ciało wraz z jego chuciami i żądzami martwił, i kiedykolwiek w spokojnej nadziei zbawienia mego, przez twe gorzkie cierpienie i umieranie mego ducha w Ręce mojego Niebieskiego Ojca oddał. Amen.

 

 

Modlitwa do Zbawiciela cierpiącego na piątek

Książka do nabożeństwa dla Polek 1836

Panie Jezu Chryste, niewinna Ofiaro Który Krwią Twoją zgładziłeś grzechy ludzkie, zgładźże i moje i nie dozwól, aby cierpień tyle dla mnie bez korzyści było. — Jezu opuszczony od wszystkich, smutny, stęskniony, konający i posłuszny Woli Ojca Twego, uczyń abym z równym poddaniem się Woli Nieba, wszelkie zmartwienia przyjmować umiał(a). Jezus spotwarzony, znieważony, naucz mnie znosić cierpliwie niesłuszne posądzenia i potwarze ludzkie. Jezu rozdarty biczowaniem, cierniem raniony, Krwią zbroczony dla Miłości mojej, dopomóż wycierpieć bez szemrania niewygody, trudy życia tego, bóle, przykrości, choroby. Jezu wydany pospólstwu i skazany najhańbiącą karę Krzyża, spraw, abym znosił(a) wszystko mężnie dla dobrej sprawy i dla zbawienia. Jezu dźwigający Krzyż srogi, pozwól niechaj ciężar mego życia z twoim połączę i dodaj Łaski dźwigania go podobnież. — Jezu na Krzyżu wyniesiony, przyciągnij mnie do Siebie. Umierasz dla mnie, spraw, abym żył(a) obumarłszy dla świata i próżności jego. Tobie Jednemu się poświęcił(a) i Twoich Przykazań z pilnością strzegł(a). Amen.

 

 

Modlitwa do Pana Jezusa w Męce na piątek

Módlmy się czyli Zbiór krótkiego nabożeństwa na wszystkie 1871

O Jezu mój! coś tyle cierpiał w dniu tym, zmiłuj się nade mną, oddaję w Ręce Twoje wszystkie czynności, wszystkie uczucia, wszystkie myśli moje! — Niech pamięć na Twoją Nieograniczoną Miłość, doda mi odwagi do modlitwy. Wiem, iż nie zasłużyłam, abyś mnie wysłuchał; przecież błagam Cię, nie odrzucaj wołania mego. Widzisz, Panie, żal mój, że się grzechami oddalam od Ciebie, Jedynego Dobra; widzisz chęci, pragnienie, jakie mam, aby powstać z upadków moich na zawsze: wspieraj mnie Miłosierdziem Swoim.

Przez walkę, jakiej sam doznałeś, będąc od ducha złego kuszonym, proszę Cię, Panie! zasłoń mnie od prób zbyt ciężkich, aby duch mój nie upadł w walce z cielesnością, pycha, próżnością.

Przez pot krwawy i wszystkie uczucia boleści poprzedzające Mękę Twoją, błagam Cię, Jezu Chryste! oddal ode mnie, jeśli można, oddal ode mnie nieszczęścia, zachowaj od ciężkich utrapień!

Przez wszystkie Rany i Cierpienia Twoje! zmiłuj się nade mną i nad tymi, których kocham i za których się modlę. Ratuj nas! miłościwy Panie nasz! uśmierz choroby nasze, złagodź wszystkie boleści nasze, opatruj we wszystkich potrzebach naszych, błogosław dobrym zamiarom naszym! Oddaję w Twoją Boską Opiekę siebie i tych, za którymi proszę; bądź nam tarczą i pociechą zawsze i wszędzie! Opatrzność Twoja niech czuwa nad nami, niech nas prowadzi na drodze życia, żebyśmy ja w pokoju przebyć mogli i bez obawy w przyszłe wielkie spoglądali życie. Amen.

 

 

 

Zobacz Nabożeństwo ku czci Męki Pańskiej  i Nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2024