Źródło: O. Gabriel od Św. Marii Magdaleny, Współżycie z Bogiem. Rozmyślania o życiu wewnętrznym na wszystkie dni roku, tłum.: o. Leonard od Męki Pańskiej, Wyd. OO. Karmelitów Bosych, Kraków 1960 r.

 

 

Rozmyślanie.

SKROMNOŚĆ.

 

OBECNOŚĆ BOŻA. – O Jezu, Oblubieńcze dziewic, ukaż mi jak powinna żyć dusza Tobie poświęcona.

Rozważanie.

1. — Doskonała czystość zakłada bezwzględne panowanie ducha nad materią. Lecz takie panowanie napotyka w nas na sprzeciw nieuporządkowanych skłonności ku przyjemnościom zmysłowym. Dusze poświęcone Panu Bogu noszą również skarb czystości in vasis fictilibus (2 Kor 4, 7) czyli w ułomnych naczyniach własnego ciała, które odczuwa pociąg do szukania zadowolenia zmysłów. Ślub czystości nie uwalnia duszy od tych skłonności, a zarazem nie zwalnia od ciągłej czujności: ,,Ten, kto złożył Bogu ślub nienaruszonej niewinności, powinien walczyć modlitwą i pokutą, aby mógł się stać doskonałym zwycięzcą” (Pius XII).

Modlitwą, ponieważ nikt nie może być czystym, jeśli Pan Bóg mu tego nie udzieli; pokutą i umartwieniem, ponieważ należy poddać ciało wymaganiom ducha.

Skromność jest szczególnym ćwiczeniem w umartwieniu, które kieruje i porządkuje całą działalność wewnętrzną i zewnętrzną człowieka, odpowiednio do
jego powołania. Św. Paweł zaleca tę cnotę wszystkim Chrześcijanom: ,,Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom” (Fil 4, 5), lecz dusze poświęcone Panu Bogu są do tego bardziej obowiązane, ponieważ wezwane — przez swój stan życia — do zachowania nienaruszonego skarbu czystości, potrzebują nieustannego i subtelnego ćwiczenia się w umartwieniu zmysłów, podobnie jak ten, kto posiada nieocenione skarby, zabezpiecza się na wszelki sposób przed złodziejami. ,,Bracia, bądźcie trzeźwymi! czuwajcie!”, wzywa Św. Piotr (I, 5, 8), ponieważ nieprzyjaciel dobra zawsze jest w pogotowiu.

Ślub czystości, poświęcając Panu Bogu ciało, poświęca również zmysły, które muszą być uwolnione od rzeczy ziemskich, by mogły być całkowicie skierowane do Służby Bożej.

2. — Im bardziej ktoś pragnie takiego oddania się Bogu, tym lepiej zmierza do zjednoczenia z Nim, a zatem tym więcej jego postępowanie ma być nacechowane
doskonałą skromnością. Skromność w spojrzeniu, w chodzie, w ruchach, w obcowaniu: ,,W każdej czynności czy rozmowie, bądź zawsze skromna”, poucza Św. Teresa z Avila swoje córki; a św. Teresa Małgorzata ,,poskramiała i strzegła do tego stopnia swoich władz i zmysłów, że wyrzekała się wszelkiego spojrzenia czy słowa, które by nie odnosiło się w jakiś sposób do Boga” (Sp. p. 272). Taka jest złota przestroga Św. Jana od Krzyża: ,,Należy posługiwać się zmysłami tylko, gdy chodzi o Służbę i Chwałę Bożą i aby swe serce podnieść do Boga (zob. Dr. I, 13, 4). Znaczy to, posługiwać się nimi o ile tego wymaga spełnienie swoich obowiązków oraz szlachetny i słuszny odpoczynek, a „poza tym pozostawić je wolne dla Boga” (J. K.: Z. 38). A więc należy strzec wzroku i słuchu przed wszelkim widokiem, ciekawostkami i wiadomościami, które szkodliwie je zapełniają i stwarzają w duszy niebezpieczeństwo przeżyć mniej czystych i mniej świętych.

Kto bez potrzeby chce wszystko widzieć, wszystko słyszeć, wszystkiego doświadczyć, podobny jest temu, kto drzwi własnego domu zostawia wszystkim otwarte. Zmysły są drzwiami duszy, trzeba ich strzec, by nie narazić na niebezpieczeństwo skarbu czystości.

Skromność jednak nie tylko jest bronią obronną czystości, lecz również twierdzą życia wewnętrznego: Tylko ta dusza, która umie strzec swoich zmysłów, jest zdolna skupiać się we własnym wnętrzu i zażyle obcować z Bogiem. Skromność, odrywając zmysły do rzeczy ziemskich, skupia je i utwierdza w Bogu. ,,Umartwiajmy w sobie ciekawość naszych oczu, odwracając je od wszelkich rzeczy, kierujmy je na siebie samych, na poruszenia własnego serca i na Serce Jezusa” (T. M.: Sp. p. 261). Takie jest pozytywne znaczenie skromności. Tylko ten, kto kocha gorąco Zbawiciela, jest zdolny nałożyć sobie takie umartwienie.

Rozmowa.

,,Spraw, abym Cię ukochał jak najgoręcej, Boże mój, mocy moja, obrono moja i słodka nadziejo moja. Spraw, abym Cię mógł objąć w uścisku, o najwyższe Dobro, bez którego nie ma we mnie nic dobrego, i abym znajdował szczęście w Tobie, który jesteś źródłem doskonałości, bez której nie ma nic doskonałego.

,,Otwórz uszy moje na słowo Twoje, bardziej przenikliwe niż miecz obosieczny, abym usłyszał głos Twój.

Stwórz we mnie nowe powonienie, Ty, któryś jest najmilszą wonią mego życia, abym mógł biec za wonnością olejków Twoich. Uzdrów, o Panie, mój smak, abym poznał i zasmakował w Twojej wielkiej słodyczy, którą zachowujesz dla tych, co pełni są Twojej Świętej Miłości. Rozprosz i zniszcz moją pożądliwość, abym niczego nie pragnął prócz Ciebie, i nie dał się zwabić ani oszukać próżnościom świata, które mi podają gorzkie za słodkie, a słodkie za gorzkie, ciemności za światło, a światło za ciemność. Wybaw mnie od sideł zastawionych tu na ziemi przez nieprzyjaciela dusz naszych, którego zasadzek pełno jest na świecie.

,,Oto Najsłodszy Panie mój, świat pełen jest sideł pożądliwości. Któż ich wszystkich uniknie? Tylko ten, komu Ty zdejmiesz bielmo pychy z oczu i wyzujesz z pożądliwości ciała oraz z zatwardziałości serca. O jakże szczęśliwy jest ten, komu uczynisz tę łaskę, albowiem wśród nieprzyjaciół przejdzie nietknięty” (Św. Augustyn).

O mój Najsłodszy Jezu, z całego serca ponownie poświęcam Ci moje zmysły. Poświęcam Ci moje oczy, aby szukały tylko Twego Oblicza i patrzyły jedynie na to, co prowadzi do Ciebie. Oddaję Ci mój język, aby się stał godny wyśpiewywać Chwałę Twoją i nigdy nie wymówił ani jednego słowa, które by Ci się nie podobało. Poświęcam Ci moje uszy, aby słuchały tylko Twego Głosu lub tego, czego trzeba słuchać dla Twej Służby. Oddaję Ci powonienie, smak, dotyk, aby rozkoszowały się tylko w Tobie, o Oblubieńcze dziewic. Jak Św. Agnieszka pragnę Ci powiedzieć: ,,Kochając Cię ,Chryste, pozostaję czysty, dotykając Cię, jestem niewinny, posiadając Cię, jestem nienaruszony” (BR.). Amen.

 

 

 

Zachęcamy do uczczenia Najświętszej Maryi Panny, Matki Boskiej Bolesnej w miesiącu lutym ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo lutowe ku czci Matki Boskiej Bolesnej.

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *