Źródło: O. Jerzy od Św. Józefa, Chleb powszedni. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. Wyd. OO. Karmelitów Bosych Kraków 1959

 

 

 

 

 

 

Rozmyślanie.

Pan Jezus pozostaje z nami

I. aby nas wspierać nieustannie,

II. dlatego powinniśmy pamiętać na Jego Obecność.

 

 

,,Oto ja jestem z wami po wszystkie dni aż do końca świata” (Mt 28, 20).

 

I.Jest rzeczą naturalną, iż przyjaciele ślubują sobie wieczystą wierność i przywiązanie. Chrystus Pan, najlepszy nasz Przyjaciel dał nam zapewnienie o Swoim przywią­zaniu w najbardziej uroczysty sposób. Poprzysiągł lu­dziom swoje przywiązanie nie tylko do końca życia, ale aż do końca świata. Nie może zginąć ludzkość, nie może upaść Kościół Święty mając takie zapewnienie ze strony Bo­skiego Zbawcy. Słowa: „Oto Ja jestem z wami po wszyst­kie dni aż do końca świata” rozumieć należy nie tylko w odniesieniu do pierwszych Uczniów Chrystusa Pana, ale dotyczą one także ciebie i wszystkich wiernych jego aż do skończenia świata. Po swoim wniebowstąpieniu pozostaje z nami Pan Jezus nie tylko jako Bóg, ale też jako Człowiek, aby nas pocieszać i wspierać w pracach i tru­dach doczesnych. Jako Pan Bóg obecnym jest we wszystkich miejscach przez Swą Nieskończoną Istotę. Jest wszędzie Obecny przez Swą Najwyższą Władzę nad wszystkim, jak król, który panuje nad swoimi poddanymi. Jest Obecny przez Swą Wszechwiedzę, gdyż przed Nim według świa­dectwa Apostoła nic nie jest ukryte: „przed Którego Oczami wszystkie rzeczy obnażone są i odkryte” {Żyd 4, 13). Jako prawdziwy Człowiek — dzięki Boskiej Niezmierzoności i Wszechobecności — wszędzie dociera swoim wpływem. Pamiętaj zwłaszcza na jego Obecność w Najświętszym Sakramencie i na doskonałą przenikliwość wiedzy, przez którą Pan Bóg wszystko widzi i zna. Pan Jezus zawsze przy nas, jak ojciec przy swoich dzieciach, aby opiekować się nimi; jak król przy swoich poddanych, żeby nas bronić; jak pasterz przy swoich owieczkach, aby je karmić materialnym i duchowym sposobem, a na­wet Swoim własnym Ciałem i Krwią. Więc staraj się być godnym jego troskliwej Opieki przez chętne i uległe posłuszeństwo.

 

II. — Skoro Chrystus Pan jest zawsze przy nas i z nami, wtedy i my powinniśmy trwać w zjednoczeniu z Nim. Usta­wiczne przebywanie Pana Jezusa między nami stanowi po­budkę do pamiętania na rzeczywistą Jego wśród nas Obecność, a zwłaszcza powinno zachęcać nas do dosko­nałego spełniania naszych uczynków. Ponieważ Chrystus Pan jest świadkiem naszego życia, przystoi nam życie prawie takie jak Aniołów. Skoro Chrystus Pan patrzy na nasze po­stępowanie, nie należy sobie niczego lekceważyć, niczego zaniedbywać. Gdy Chrystus Pan patrzy na nasze zapasy, walczmy mężnie. Chrystus Pan widzi nasze myśli, świadom jest wszystkich naszych modlitw — jakże przeto po­winniśmy być przytomni i skupieni w swoich modli­twach i uważni na jego obecność. Chrystus Pan zapewnia nas, że jest zawsze przy nas, abyśmy przez pamięć na Jego Obecność nie mieli odwagi pozwolić nawet na naj­mniejszą pokusę. Innymi słowy: Pan Jezus jest przy nas zarówno w świetlanych i jasnych dniach, jako też i w dniach smutnych i ciemnych. Pan Jezus ciągle zwraca na nas swoje oczy pełne pomocy i pociechy. Gdybyśmy jednak i my także często podnosili ku Niemu nasz wzrok, jakże doskonale spełnialibyśmy nasze codzienne sprawy! Dlatego mów często do Boga z prorokiem Eliaszem: „Żywię Pan Zastępów, przed którego obliczem stoję” (3 Król 18, 15) i staraj się chodzić nieustannie w Obec­ności Bożej, „gdyż to jest, powiada Św. Teresa, zna­komity sposób postępu w krótkim czasie. Kto stara się chodzić w tym cennym towarzystwie, o tym ja powia­dam, że już bardzo naprzód postąpił” (Życie r. 12,J)

 

Modlitwa:

O mój Jezu, prawdziwy Emanuelu tj. Boże z nami! Ty zawsze się mnie łaskawie przyglądasz, ja przeciwnie, tak często zapominam o Tobie, a myślę tylko o rzeczach obcych. Jak niewdzięczny więc jestem! I właśnie to zapominanie o Tobie jest jedyną przyczyną mojej oziębłości w Służbie Twojej, którego jednak żałuję z całego serca. Udziel mi usta­wicznej pamięci na Twoją Obecność, abym unikał wszystkiego co się Tobie nie podoba, a spełniał wszystko, co Tobie miłe. Pozostań ze mną aż do końca mojego życia, pozostań ze mną aż moja dusza odłączy się od tego wszystkiego, co ziemskie, a zespoli się z Tobą. Amen.

 

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Tajemnicy Odkupienia w miesiącu marcu ku Jego czci poświęconym: Nabożeństwo kwietniowe do Tajemnicy Odkupienia.
  2. uczczenia Zmartwychwstania Pańskiego: Nabożeństwo na okres wielkanocny.

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *