Przewodnik prawdziwej pobożności

Brunon Vercruysse SI

1886 rok.

Zobacz imprimatur

czyli

NOWE PRAKTYCZNE ROZMYŚLANIA

na każdy dzień roku

O Życiu Pana naszego Jezusa Chrystusa ku użytkowi wiernych,

którzy żyjąc wśród świata, dążą do doskonałości.

 

 

TOM II

(od 1 lipca do 31 grudnia)

 

 

NIHIL OBSTAT.

Gdy książka pod tytułem: ,,Przewodnik prawdzi­wej pobożności czyli Nowe, praktyczne rozmyślania na każdy dzień roku Życia Pana naszego Jezusa Chrystusa zgodną jest we wszystkim z przepisami Wiary Świętej Katolickiej i moralności i bardzo pożyteczną tak dla osób duchownych jako też świeckich, przeto daje jej Ordynariat Metropolitalny najchętniej aprobatę i zaleca ją wiernym do czytania.

 

 

OD OBDYNABTATD METBOPOL. O. Ł.

Lwów, dnia 11 sierpnia 1885.

+ Seweryn

Arcybiskup.

 

 

Modlitwa przed rozmyślaniem.

O Panie mój i Boże! Wierzę mocno, że jesteś tutaj obecny i że Oczy Twoje ku mnie są zwrócone; upadam przed Tobą na kolana, czując się niego­dnym stanąć przed Obliczem Twoim, pełen jednak ufności w Twą nieskończoną Dobroć, błagam Cię pokornie o Łaskę, bym to rozmyślanie odprawił na Twoją większą Chwałę i mój duchowny pożytek. Oświeć mój rozum, wzrusz serce moje, wzmocnij mą wolę, abym Cię lepiej poznał, bardziej ukochał i wierniej Tobie służył.

O tę Łaskę proszę za wstawieniem się Najświętszej Panny Maryi, moich Świętych Patronów i Patronek, i mego Anioła Stróża. Amen.

 

 

Modlitwie tej towarzyszyć musi nasza własna wewnę­trzna praca, — niemniej sumiennie zachować należy pobożne praktyki i przepisy, podane przez mistrzów życia duchownego, od których zachowanie prawie cała wartość rozmyślania zależy.

Przepisy te są:

Pokaż przepisy

1) Wieczorem zastanowić się dobrze nad punktami rozmy­ślania i to tak, jak gdybyśmy je mieli nazajutrz innym powtórzyć — zajmować należy nimi myśli nasze, kładąc się do snu i ze snu się budząc — w modlitwie też porannej prosić o Łaskę dobrego rozmyślania.

2) Przed modlitwą przygotowawczą spytać się samego siebie: W czyjejże obecności mam stanąć za chwilę?…. i dlaczego?…

3) Przy końcu rozmyślania zmówić : „Ojcze nasz” lub „Zdro­waś Marya“ i zrobić krótki jakby egzamin, jak też to roz­myślanie odprawiłem? Jeżeli dobrze, podziękuję Panu Bogu za to, jeżeli źle, zastanowię się, z jakiej to przyczyny, aby je na przyszły raz usunąć.

4) Jeżeli dla wielkiego osłabienia ciała lub znużenia umysłu czujemy się niezdolnymi do odprawienia rozmyślania, to przejdźmy przynajmniej w myśli wszystkie czynności, które w tym dniu nas czekają. Pomyślmy nad tym, jak dobrze je wypełnić — dobrze wobec Pana Boga i wobec ludzi — postanówmy silnie tak je wykonać i prośmy Pana Boga, by raczył każdą czynność nasze pobłogosławić.

5) Możemy także oskarżać się przed Panem Bogiem z dziecięcą prostotą i ufnością, tak jak się oskarżamy przy Świętej Spo­wiedzi…. z naszej nieudolności w rozmyślaniu, z naszej nędzy duchowej, z naszych błędów i braków, wyliczając je szczegółowo.

 

Uniżmy, upokórzmy się w ten sposób przed Panem Bogiem i po tej modlitwie bądźmy cierpliwszymi, zgodniejszymi z Wolą Bożą i gorliwymi w wypełnianiu dobrych uczynków — oto co nazywamy także rozmyślaniem bardzo dobrze odprawionym. „Z owocu drzewo bywa poznane”, powiedział Pan Jezus. “Ex fructu arbor agnoscitur” (Mat. XII, 33).

 

 

UWAGA!!!

Dziś, tj. 20 grudnia, rozpoczynają się kwartalne Suche Dni Adwentowe, tzw. Zimowe i przypada ich pierwszy dzień tj. Środa Suchych Dni Adwentowych tzw. Zimowych, w którym — zgodnie z kan. 1252 § 2, zawartym w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917 roku jako nadal obowiązującym — obowiązuje POST ŚCISŁY (ilościowy dla osób od 21 do 60 roku życia; jakościowy od 7 roku życia).

 

 

 

 

I. Wyobrażę sobie Archanioła Gabryela mówią­cego do Maryi: Oto poczniesz w Żywocie i porodzisz syna, a nazwiesz Imię Jego Jezus (Łuk. I).

II. Proś o Łaskę, abyś lepiej rozpoznawał, czcił i kochał Najświętszą Maryę Pannę, Matkę Słowa Wcielonego.

 

 

I. Punkt.

Wybór Najświętszej Panny na Matkę Boga.

 

ROZWAŻANIE DUCHOWNE [*]. Nie jest to w mocy żadnego człowieka wybrać sobie matkę. Jednakże jest człowiek, który mógł to uczynić: Człowiek-Bóg, Jezus — nasz Zbawiciel. Jako Istota Przedwieczna, co do Swej Natury Boskiej, skoro Przedwiecznie postanowił spełnić Dzieło Wcielenia, to mógł prze­to i musiał wybrać Sobie Tę, Która by była Jego Matką według natury ludzkiej. Lecz na kogoż padnie wybór? Oto na Córkę Joachima i Anny, na Przenajświętszą Dziewicę Maryę pochodzącą z krwi królewskiej Dawida i z pokolenia kapłań­skiego Aaronowego. Ten to wybór uczynił Maryę najzacniejszą, najświętszą, najszczęśliwszą ze wszystkich stworzeń… uczynił Ją Matką Boga!

ZASTOSOWANIE. Ciesz się i wesel z Przenaj­świętszą Panną tym wyborem Słowa Przedwiecz­nego; ciesz się i wesel tym więcej, że przez ten wybór Słowa, Marya w porządku Łaski stała się właściwą twoją Matką; ale nie zapominaj o tym nigdy, że charakter dziecka tak Świętej Matki wymaga od ciebie, ażebyś niezmordowanie dą­żył do świętości i doskonałości, naśladując cnoty, których przykład w Życiu Swoim ci zostawiła. Pamiętaj o tym zawsze, zwłaszcza w ciągu tej Nowenny.

UCZUCIA [**]. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi Obietnic Pana Chrystusowych.

POSTANOWIENIE [***]. Rozszerzaj, o ile możesz, cześć i Chwałę Maryi.

 

 

II. Punkt.

Przywileje udzielone Maryi, jako przeznaczonej na Matkę Boga.

 

ROZWAŻANIE DUCHOWNE. Pan Bóg nie zostawia swoich dzieci niedoskonałymi, mówi Św. Tomasz, każdemu daje i Łaski i Przywileje, według tego, jaki cel mu przeznacza, ażeby mógł godnie spełnić swe obo­wiązki. Najświętszą Pannę powołał do godności najwyższej, do jakiej tylko istota stworzona dojść może, przeto udzielił Jej Łask i Przywilejów najwyższych, jedynych, których ona jedna tylko dostąpiła:

 • 1) uwolnił Ją od zmazy pierworodne­go grzechu;
 • 2) utwierdził Ją raz na zawsze w Ła­sce świętości, ażeby piękność Jej Duszy nie była nigdy zaćmioną najmniejszym grzechem uczyn­kowym;
 • 3) dał Jej doznać pociech Macierzyństwa, zachowując Jej Chwałę Dziewictwa;
 • 4) ubogacił Ją od pierwszej chwili Istnienia pełnością Łaski i Darów Ducha Świętego;
 • 5) obdarzył Ją według zdania wielu Ojców Kościoła, także od pierw­szej chwili Istnienia używaniem rozumu, aby w ciągu Jej Życia nie było ani jednej chwilki, w której by nie mogła kochać Pana Boga i wzrastać w zasługi.

ZASTOSOWANIE. Do wielkich godności wynie­sionym zostałeś na Chrzcie Świętym; stałeś się przy­branym synem bożym, bratem Chrystusa Pana, dzie­dzicem Królestwa Niebieskiego. Łaska potrzebna do utrzymania się na tej godności była ci dana dostatecznie, a może hojniej i bogaciej aniżeli tysiącom innych. Jakże jej odpowiedziałeś, jakże współdziałałeś?

UCZUCIA. Wdzięczność, zbawienna bojaźń na myśl, że nie dość skutecznie współdziałasz z Łaską.

POSTANOWIENIE. Nie zaznaczaj granic wielko­dusznej ofiarności dla Pana Boga, której z tylu wzglę­dów wymaga od ciebie sprawiedliwość i wdzię­czność.

 

 

III. Punkt.

Przygotowanie Maryi na Matkę Boga.

 

ROZWAŻANIE DUCHOWNE. Życie Najświętszej Panny od chwili Jej Narodzenia aż do Wcielenia Słowa Przedwiecznego, nie było czym innym, jak tylko jednym ciągiem przygotowania się do tej wiel­kiej Tajemnicy. Przygotowywała się Marya czuj­nością nad zmysłami i nad sercem, chociaż nie potrzebowała się obawiać złych namiętności, bo ich nie miała. W trzecim roku życia świat opu­ściwszy, przepędziła w Domu Bożym dni swoje w skupieniu ducha, w modlitwie i uczynkach miłosierdzia.

ZASTOSOWANIE. Tymi samymi środkami przy­sposabiać się nam należy do uroczystości Bożego Narodzenia. Czy tak czyniłeś nie tylko od pierwszego dnia Nowenny, ale od Pierwszej Niedzieli Adwentu, jak tego żąda Kościół Święty? Zbadaj dobrze, jakie były twe błędy i niedostatki, i wy­nagrodź je podwajając gorliwość w tych kilku dniach nowenny, a Pan Jezus przyjdzie do ciebie z obfitością Łask i Błogosławieństw Swoich.

ROZMOWA DUSZY [****] z Najświętszą Panną, Matką Boga i Matką naszą.

 

 

 

Zachęcamy do:

 1. poznania Nauki katolickie. Okres Bożego Narodzenia – Adwent.
 2. poznania Nauki katolickiej na Środę Suchych Dni Adwentowych, tzw. Zimowych.
 3. uczczenia Tajemnicy Wcielenia Syna Bożego: Nabożeństwo na okres Adwentu.
 4. nabożnego przeżycia Suchych Dni poprzez Nabożeństwo na Suche Dnie.
 5. uczczenia Najświętszej Maryi Panny, Niepokalanie Poczętej w nabożeństwie miesiąca Grudnia ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo grudniowe ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP — dzień 20
 6. Nowenna na cześć Bożego Narodzenia na pamiątkę oczekiwania Najświętszego Dzieciątka Jezus –Dzień piąty.
 7. Nowenna do Najświętszej Maryi Panny przez 9 dni oczekiwania porodzenia Zbawiciela świata przed Narodzeniem Jego – dzień 5

 

 

 

[*] Ażeby ta książka rozmyślań nie stała się tylko książką czytań duchowych, należy zatrzymać się chwilkę i celem jasnego zrozumienia zastanowić się dobrze nad każdym głównym zdaniem rozważania i zastosowania, tak jak gdyby każde zdanie tworzyło osobny ustęp. Twoje własne myśli i uwagi oświecą cię i wzruszą więcej, niż wszystkie inne, podane przez innych. Bylibyśmy użyli tej formy zdań od­dzielonych ustępami, gdyby nie to, że wtedy objętość książki stałaby się o wiele obszerniejszą, a tym samym i cena wyższą.

[**] Wzbudzaniu uczuć należy poświęcić jak najwięcej czasu, gdyż przez nie tylko rozmyślanie, czyli medytacja staje się modlitwą. One zapalą i rozniecą w nas ogień Mi­łości Bożej. One rozmyślaniu naszemu nadadzą pewnego na­maszczenia i utrzymają nas przez cały dzień w gorącości ducha. Niepodobna też, aby w ciągu rozmyślania nie obu­dziło się w nas wiele innych uczuć, które, jak już wspomnieliśmy, są nierównie skuteczniejsze, bo pochodzą z głębi własnej duszy lub z natchnienia Bożego.

[***] Nie dosyć jest czynić dobre postanowienia, należy przede wszystkim zachęcić się i zmusić moralnie do wyko­nania powziętych postanowień. W tym celu należy uważnie rozbierać motywy czyli pobudki, jakimi są:

1) Wielkie korzyści, wypływające z wiernego wypeł­nienia dobrych postanowień w tym i przyszłym życiu.

2) Słuszność i sprawiedliwość. Czegóż bowiem wyma­gają od nas przyrzeczenia dane na Chrzcie Świętym?… sama na­zwa Chrześcijanina…. ucznia i naśladowcy Jezusa Chrystusa? Jako też krótkość i wartość czasu?

3) Wielka łatwość wykonania… wszystko się ogranicza na kilku niewielkich usiłowaniach, na kilku umartwieniach, które Łaska Boża jeszcze łatwiejszymi czyni.

4) Radość. Jakże gładkim zadowoleniem napełnia nas trud lub ofiara podjęta z miłości ku Panu Bogu. A przede wszystkim jakąż to pociechę będziemy z tego mieli w go­dzinę śmierci.

5) W końcu konieczność dobrych postanowień wykona­nych czynem. Ale jednego potrzeba (Łuk. X. 42), powie­dział Pan Jezus, jednej tylko rzeczy, tj. bym się uświęcił i zbawił, a do tego konieczne mi są dobre, a silne i skute­czne postanowienia.

Często­kroć tracimy cały owoc rozmyślania, jeśli nie czynimy praktycznych postanowień na ten właśnie dzień, w którym rozmyślamy, albo nie prosimy gorąco o pomoc z Nieba, do wykonania dobrych posta­nowień, rachując zbyt wiele na własne siły.

[****] Rozmowa duszy czyli właściwa modlitwa jest bardzo zaleconą przez mistrzów życia duchownego. Uczucia i po­stanowienia, podane w punktach rozmyślania, dostarczą za­wsze obfitego do niej przedmiotu. Można ją częściej powta­rzać prowadząc raz z tą, drugi raz z inną osobą Trójcy Przenajświętszej, albo z Przeczystą Boga Rodzicielką. Albo z którym ze Świętych Patronów swoich, według własnej pobożności i natchnienia. W rozmowie duszy, czyli w modli­twie, zakończającej rozmyślanie, jest rzeczą bardzo poży­teczną ofiarować Panu Bogu praktyczne postanowienia na ten dzień i prosić Go usilnie o Łaskę wytrwania.

Rozważania duchowe należy zakończyć odmówieniem „Ojcze nasz“ lub „Zdrowaś Marya”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023