Źródło: O. Bernardyn Goebel OFMCap. – PRZED BOGIEM. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. T. I., 1965r.

 

 

Rozmyślanie.

PLAN PRZYBYTKU BOŻEGO.

 

 

Ciche, ale mocne Działanie Boże w świecie pogańskim, a jeszcze bardziej przedziwne kierownictwo Opatrzności Bożej wobec Izraela, miało na celu Chrystusa Pana. W zupełnie wyjątkowy jednak sposób objęta była planami Opatrzności jedna z córek tego narodu, przewidziana na Matkę Słowa Przedwiecznego.

 

1. Przedwieczny Plan.

 

Marya miała Swe miejsce już w Przedwiecznym Postanowieniu Wcielenia. Syn Boży miał otrzymać naturę ludzką nie bezpośrednio z Rąk Bożych, jak nasi pierwsi rodzice. Przedziwną Mocą Ducha Świętego, miał otrzymać ciało ludzkie rodząc się z Matki. Dlatego obraz Maryi, wybranej Przedwiecznie na Matkę Boga-Człowieka, obdarzonej ze względu na Swą nieporównaną Godność najwspanialszymi Darami natury i Łaski, był zawsze w Myśli Bożej. Myśl Boża i Miłość Boża łączyła zawsze Matkę i Syna w jeden obraz, piękniejszy niż mógłby wymarzyć jakikolwiek człowiek-artysta. Pierwszy obraz Najświętszej Dziewicy wyszedł z Ręki Bożej. Ze względu na nierozerwalną łączność Maryi ze Słowem Przedwiecznym, Mądrością Bożą, Kościół Święty w Swej Liturgii wkłada w Jej Usta słowa:

„Od wieku jestem ustanowiona i od dawna,
pierwej niźli się ziemia stała.
Jeszcze nie było głębiny,
a Ja już poczęta byłam;
jeszcze źródła wód nie wytrysnęły,
jeszcze góry potężną masą nie stanęły,
jeszcze ziemi nie uczynił, ani rzek,
ani zawias okręgu ziemi.
Gdy gotował Niebiosa, byłam przy tym;
gdy według dokładnego prawa kołem otaczał głębiny,
gdy niebiosa utwierdzał w górze i ważył źródła wód,
gdy zakładał morzu granice jego
i ustawę dawał wodom, aby nie przestępowały granic swoich,
kiedy zawieszał fundamenty ziemi.
Z Nim byłam wszystko urządzając i rozkoszowałam się
na każdy dzień,
igrając przed Nim w każdy czas,
igrając na okręgu ziemi” (Ks. Przyp. 8, 23-31).

Matka Boża była od wieków razem z Bogiem-Człowiekiem radością Stwórczej Dobroci Pana Boga. Piękno Jej życia na ziemi i pełne Chwały życie w Niebie, to tylko wierny odblask Jej Chwały w Stwórczej Myśli Bożej

— Zastosowanie. Jeżeli Pan Bóg w Trójcy Świętej Jedyny otacza Maryę od wieków taką szczególną miłością, to i my winniśmy Jej szczególną miłość i cześć. W zbawczych Planach Bożych Marya jest ściśle złączona z Chrystusem Panem, więc i w naszych uczuciach pobożnych musi być łączność między Bożym Synem i Jego Najświętszą Matką. Im głębszy jest czyjś stosunek do Chrystusa Pana, tym ściślejsza więź powinna go łączyć z Maryą. Któż zaś jest bliżej Chrystusa Pana od kapłanów, a zwłaszcza naśladowców św. Franciszka? Miłość i doskonałe naśladowanie Chrystusa Pana oto istotna treść życia franciszkańskiego. Nic więc dziwnego, że serdeczna, głęboka miłość do Maryi jest świętym dziedzictwem Zakonu, strzeżonym i pielęgnowanym od zarania jego istnienia u Matki Bożej Anielskiej w Asyżu.

— Postanowienie. Pełna czci miłość do Niepokalanej Bogarodzicy, aby za Jej Pośrednictwem tym pewniej znaleźć dla nas samych drogę do zbawczych Łask Chrystusowych.

 

2. Proroctwa odsłaniające.

 

W objawieniu zamiarów Pana Boga, Chrystus Pan jest tak samo najściślej złączony z Maryą, jak w Przedwiecznych Bożych Planach. Już w pierwszej zapowiedzi po grzechu pierworodnym mówi Pan Bóg o Maryi, zwycięskiej Hetmance, Której potomek zniweczy dzieło szatańskie (zob. Ks. Rodz. 3, 15). Dlatego upadła ludzkość, oczekując na Zbawiciela, oczekuje również Maryi. W dziejach Izraela i Jej obraz nabiera coraz większej wyrazistości, podobnie jak obraz zapowiedzianego Zbawiciela. Szczególnie Jej Dziewicze Macierzyństwo jest przedmiotem proroctw i wyobrażeń. Wyraźnie mówi o tym Prorok Izajasz: „Oto Panna pocznie i porodzi Syna i nazwą Imię Jego Emanuel” (Ks. Iz. 7, 14). Tak samo Prorok Jeremiasz: „Bo Pan stworzył nową rzecz na ziemi: niewiasta ogarnie męża” (Ks. Jer. 31, 22). Jej obrazem jest krzak gorejący, który się nie spala (Ks. Wyj. 3, 2), drogocenna Arka Przymierza (Ks. Wyj. 25, 10-16), kwitnąca laska Aarona (Ks. Liczb 17, 23), runo Gedeona, zwilżone rosą gdy wszystko dokoła było suche (Ks. Sędz. 36-40), ogród dobrze strzeżony, zamknięta studnia i zapieczętowane źródło” (Pieśń 4, 12). Wielkie niewiasty izraelskie wyobrażają Maryę, Jej Cnoty i Przywileje: czysta i silna Judyta, wdzięczna i łagodna Estera. Według pięknego wyrażenia Św. Bernarda Marya jest negotium omnium saeculorum” (Hom. 2 super Missus), dziełem, nad którym Pan Bóg pracuje przez tysiące lat, którym zawsze z upodobaniem się zajmuje. Syn Boży chciał według słów tego samego Świętego mieć Matkę wybraną nie od dzisiaj, nie przypadkowo, ale od początku, strzeżoną przez Aniołów, zapowiedzianą przez proroków, wyobrażoną przez patriarchów” (tamże).

— Zastosowanie. Za swą świętą spuściznę uważał zawsze Zakon słowa, które Celano napisał o Św. Franciszku: „Niewymowną miłością otaczał Matkę Jezusową, ponieważ Ona uczyniła Pana Chwały Bratem naszym. Ustanowił Ją Patronką Zakonu i gdy musiał opuścić swych synów, powierzył ich Jej Opiece, by ich strzegła do końca dni”. „Ponieważ Pana Chwały uczyniła Bratem naszym”: to cześć Maryi oparta na Bożym Planie, łącząca to, co Pan Bóg złączył. Pozostańmy wierni tradycji. Niech Różaniec Święty i w miarę możności Oficjum do Najświętszej Matki będą codziennym hołdem naszej miłości dla Niepokalanej Bogarodzicy. Chrystus Pan prowadzi nas do Maryi; przez Maryę zaś znajdziemy drogę do skarbnicy Łask Chrystusowych. „Kto Mnie znajdzie, znajdzie żywot i wyczerpnie zbawienie od Pana” (Ks. Przyp. 8, 35). Dlatego właśnie Liturgia adwentowa, w swych antyfonach i responsoriach, w szczególny sposób kieruje wzrok nasz ku Maryi. Brewiarz kończymy wzruszającym hymnem Alma Redemptoris Mater.

Postanowienie. Pełna czci miłość dla Niepokalanej Bogarodzicy, aby za Jej pośrednictwem tym pewniej znaleźć dla dusz drogę do zbawczych Łask Chrystusowych.

 

 

Modlitwa.

Ze Św. Franciszkiem modlę się:

Bądź pozdrowiona Panno Święta, Najświętsza Królowo,
Matko Boża, Maryo!
Ojciec niebieski wybrał Cię Dziewico przed wiekami.
Uświęcił Cię przez swego Najświętszego i Umiłowanego
Syna i przez Ducha Świętego Pocieszyciela!
W Tobie była i jest wszelka pełnia Łaski i wszelkie Dobro.
Bądź pozdrowiona, Pałacu Boży!
Bądź pozdrowiona, Przybytku Jego!
Bądź pozdrowiona, Siedzibo Jego!
Bądź pozdrowiona, Szato Jego!
Bądź pozdrowiona, Boża Służebnico!
Bądź pozdrowiona, Matko Boża! (Bonmann). Amen.

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. poznania Nauki katolickie. Okres Bożego Narodzenia – Adwent.
  2. uczczenia Tajemnicy Wcielenia Syna Bożego: Nabożeństwo na okres Adwentu.
  3. uczczenia Najświętszej Maryi Panny, Niepokalanie Poczętej w nabożeństwie miesiąca Grudnia ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo grudniowe ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP — dzień 15
  4. uczczenia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w czasie trwania oktawy: Nabożeństwo do Najświętszej Panny Maryi Niepokalanie Poczętej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023