Przewodnik prawdziwej pobożności

 

Brunon Vercruysse SI

1886 rok.

 

Zobacz imprimatur

czyli

 

NOWE PRAKTYCZNE ROZMYŚLANIA

na każdy dzień roku

O Życiu Pana naszego Jezusa Chrystusa ku użytkowi wiernych,

którzy żyjąc wśród świata, dążą do doskonałości.

 

 

TOM II

(od 1 lipca do 31 grudnia)

 

 

NIHIL OBSTAT.

Gdy książka pod tytułem: ,,Przewodnik prawdzi­wej pobożności czyli Nowe, praktyczne rozmyślania na każdy dzień roku Życia Pana naszego Jezusa Chrystusa zgodną jest we wszystkim z przepisami Wiary Świętej Katolickiej i moralności i bardzo pożyteczną tak dla osób duchownych jako też świeckich, przeto daje jej Ordynariat Metropolitalny najchętniej aprobatę i zaleca ją wiernym do czytania.

 

 

OD OBDYNABTATD METBOPOL. O. Ł.

Lwów, dnia 11 sierpnia 1885.

+ Seweryn

Arcybiskup.

 

 

Modlitwa przed rozmyślaniem.

O Panie mój i Boże! Wierzę mocno, że jesteś tutaj obecny i że Oczy Twoje ku mnie są zwrócone; upadam przed Tobą na kolana, czując się niego­dnym stanąć przed Obliczem Twoim, pełen jednak ufności w Twą nieskończoną Dobroć, błagam Cię pokornie o Łaskę, bym to rozmyślanie odprawił na Twoją większą Chwałę i mój duchowny pożytek. Oświeć mój rozum, wzrusz serce moje, wzmocnij mą wolę, abym Cię lepiej poznał, bardziej ukochał i wierniej Tobie służył.

O tę Łaskę proszę za wstawieniem się Najświętszej Panny Maryi, moich Świętych Patronów i Patronek, i mego Anioła Stróża. Amen.

 

 

Modlitwie tej towarzyszyć musi nasza własna wewnę­trzna praca, — niemniej sumiennie zachować należy pobożne praktyki i przepisy, podane przez mistrzów życia duchownego, od których zachowanie prawie cała wartość rozmyślania zależy.

Przepisy te są:

Pokaż przepisy

1) Wieczorem zastanowić się dobrze nad punktami rozmy­ślania i to tak, jak gdybyśmy je mieli nazajutrz innym powtórzyć — zajmować należy nimi myśli nasze, kładąc się do snu i ze snu się budząc — w modlitwie też porannej prosić o Łaskę dobrego rozmyślania.

2) Przed modlitwą przygotowawczą spytać się samego siebie: W czyjejże obecności mam stanąć za chwilę?…. i dlaczego?…

3) Przy końcu rozmyślania zmówić : „Ojcze nasz” lub „Zdro­waś Marya“ i zrobić krótki jakby egzamin, jak też to roz­myślanie odprawiłem? Jeżeli dobrze, podziękuję Panu Bogu za to, jeżeli źle, zastanowię się, z jakiej to przyczyny, aby je na przyszły raz usunąć.

4) Jeżeli dla wielkiego osłabienia ciała lub znużenia umysłu czujemy się niezdolnymi do odprawienia rozmyślania, to przejdźmy przynajmniej w myśli wszystkie czynności, które w tym dniu nas czekają. Pomyślmy nad tym, jak dobrze je wypełnić — dobrze wobec Pana Boga i wobec ludzi — postanówmy silnie tak je wykonać i prośmy Pana Boga, by raczył każdą czynność nasze pobłogosławić.

5) Możemy także oskarżać się przed Panem Bogiem z dziecięcą prostotą i ufnością, tak jak się oskarżamy przy Świętej Spo­wiedzi…. z naszej nieudolności w rozmyślaniu, z naszej nędzy duchowej, z naszych błędów i braków, wyliczając je szczegółowo.

 

Uniżmy, upokórzmy się w ten sposób przed Panem Bogiem i po tej modlitwie bądźmy cierpliwszymi, zgodniejszymi z Wolą Bożą i gorliwymi w wypełnianiu dobrych uczynków — oto co nazywamy także rozmyślaniem bardzo dobrze odprawionym. „Z owocu drzewo bywa poznane”, powiedział Pan Jezus. “Ex fructu arbor agnoscitur” (Mat. XII, 33).

 

 

 

 

I. Wystawię sobie, że słyszę Pana Jezusa mówiącego: Baczcież, a strzeżcie się wszelkiego łakomstwa (Łuk. XII).

II. Będę prosił Pana Jezusa o zebranie wielkich owoców z tego rozmyślania.

 

 

I. Punkt.

Bogactwa nie czynią człowieka szczęśliwym.

 

ROZWAŻANIE DUCHOWNE [*]. Gdy Zbawiciel nauczał rzesze zgromadzone koło Niego, rzekł Mu pewien człowiek: Nauczycielu, rzecz bratu memu, aby się ze mną podzielił dziedzictwem. A On mu rzekł: Człowiecze, któż Mnie postanowił sędzią albo rozjemcą nad wami? I obracając się do rzeszy, rzekł: Baczcież, a strzeżcie się wszelkiego łakom­stwa, gdyż nie w dostatku czyim żywot jego jest — z tego co ma (Łuk. XII).

ZASTOSOWANIE. Dlaczego Chrystus Pan nie chce się wdawać w sprawę majątkową tych dwóch braci? Aby nas nauczyć:  że nie przyszedł dla spraw ziemskich, ale dla niebieskich;  że po­winniśmy się głównie modlić o dobro duszy na­szej, o zbawienie wieczne;  że nie powinniśmy się mieszać do spraw bliźniego, chyba że nas tam powołuje obowiązek lub miłość. Dlaczego jednak Boski Zbawiciel przy sposobności tego sporu między braćmi, dodaje: Baczcież, a strzeż­cie się wszelkiego łakomstwa, nieporządnego pragnienia bogactw, gdyż nie w dostatku czyim żywot jego jest, — trwałość i szczęście jego nie jest z tego co ma? (Ibid.). Wielu tłumaczy Pi­sma Świętego utrzymuje, iż dlatego, aby przypomnieć światu prawdę zbyt zapomnianą, że bogactwa, którym towarzyszy najczęściej łakomstwo, pożą­dliwość, miękkość obyczajów, a przy tym spory i kłopoty, skracają i zatruwają życie, zamiast co by je miały przedłużyć i osłodzić.

UCZUCIA [**]. Proś o Łaskę, abyś się nigdy nie dał olśnić i uwieść zwodniczym blaskiem bogactw ziemskich.

POSTANOWIENIE [***]. Przypomnij sobie w tym celu słowa Św. Augustyna: Wszystko, co nie wieczne, jest niczym. Quidquid aeternum non est, nihil est.

 

 

II. Punkt.

Bogactwa przeciwnie czynią człowieka nieszczęśliwym.

 

ROZWAŻANIE DUCHOWNE. Aby wyraźniej i zrozumialej okazać marność bogactw, powiedział Pan Jezus im tą przypowieść: Pewnego bogatego człowieka rola obfite pożytki zrodziła. I rozmyślał sam w sobie, mówiąc: Cóż uczynię dokądbych zgromadzić miał urodzaje moje? I rzekł: to uczynię. Pokażę gumna moje, a większe pobuduję, a tam zgromadzę wszystko, co mi się urodziło, i dobra moje. I powiem duszy mojej: duszo, masz wiele dóbr zgotowanych na wiele lat: odpoczywaj, jedz, pij, używaj. I rzekł mu Bóg: szalony, tej nocy duszy twej zażądają od ciebie. Tak ci jest, który sobie skarbi, a nie jest ku Bogu bogatym (Ibid).

ZASTOSOWANIE. Jakże wybornie odmalowany tutaj stan prawdziwie pożałowania godzien, nie tylko łakomego bogacza, ale i każdego, kogo opa­nowała żądza bogactw. Jest prawdziwie nieszczę­śliwy: dni jego przechodzą w upracowaniu, w gorączce liczenia i obliczania, a co gorsza, w ciągłych niepewnościach i zamieszaniu… Cóż uczynię?… Co mam wybrać? Jak sobie najzręcz­niej postąpić?… Zatem następują niepokój i obawy, aby nie utracić jakiej cząstki z uzbie­ranych bogactw, a gdy te obawy słusznymi się okażą, jakież narzekania i smutek, i bezsenne noce, a często rozpacz! Spoczynku nigdy, rzadko zadowolenie! Troski i kłopoty wzrastają w miarę dostatków, a gdy już zamyśla spocząć i używać, śmierć przychodzi niespodziewanie, wydziera wszystko… zostaje tylko śmiertelny całun!

UCZUCIA. Proś Pana Boga o tę Łaskę, abyś nigdy nie doznawał tej niepohamowanej żądzy bogactw; a jeśliś bogaty, abyś uszedł niebezpieczeństw, na jakie są narażeni bogacze.

POSTANOWIENIE. Strzeż serce swoje od wszel­kiego nieporządnego przywiązania do rzeczy ziem­skich.

 

 

III. Punkt.

Bogactwa czynią często człowieka nieszczęśliwym w wieczności.

 

ROZWAŻANIE DUCHOWNE. Najbardziej powinno nas pobudzić do zobojętnienia na wszelkie bogactwa to, że są dla wielu przyczyną upadku duchowego; wprawdzie nie same przez się, ale przez nieład, który najczęściej za sobą prowadzą, odwracają myśl i serce od Pana Boga i od rzeczy niebieskich; przytłumiają uczucie pobożności, zniechęcają do obowiązków Religii i wiodą nieznacznie do łakom­stwa, niesprawiedliwości, cichości i cielesności, do zatwardziałości serca i niepokuty! Nie na pró­żno to Boski Zbawiciel powiedział: Biada wam bogaczom! Jako trudno tym, co mają pieniądze, wejść do Królestwa Bożego! (Łuk. VI i XVIII).

ZASTOSOWANIE. Jeśli nie posiadasz bogactw i dóbr doczesnych, nie smuć się tym bardzo, ale bądź cierpliwy i nie zazdrość tym, którzy je mają; dziękuj raczej Panu Bogu, że ci nie zbywa na tym, co koniecznie; a jeśli możesz co oszczędzić i oddać bardziej potrzebującym od ciebie, nie za­niedbuj tego uczynić; jałmużna bowiem, mówi Pismo, uwalnia od grzechu i od śmierci w grzechu.

ROZMOWA DUSZY [****] ze Świętym Hieronimem, wielkim świecznikiem Kościoła Bożego. Dzisiaj obchodzimy jego pamiątkę. Proś Go, aby ci wy­jednał Łaskę pogodzenia życia wewnętrznego z ży­ciem czynnym. Albo: ze Św. Mateuszem, który stał się ubogim dobrowolnie dla większego podo­bieństwa z ubogim Chrystusem Panem.

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Krzyża Świętego w miesiącu Wrześniu ku czci Jego poświęconym: Nabożeństwo wrześniowe ku czci Krzyża Świętego – dzień 30
  2. uczczenia Świętych Aniołów Stróżów w miesiącu Wrześniu ku Ich czci poświęconym: Nabożeństwo wrześniowe ku czci Świętych Aniołów Stróżów – dzień 30
  3. uczczenia Bł. Bronisławy w miesiącu Wrześniu ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo wrześniowe ku czci Bł. Bronisławy – dzień 30

 

 

 

[*] Ażeby ta książka rozmyślań nie stała się tylko książką czytań duchowych, należy zatrzymać się chwilkę i celem jasnego zrozumienia zastanowić się dobrze nad każdym głównym zdaniem rozważania i zastosowania, tak jak gdyby każde zdanie tworzyło osobny ustęp. Twoje własne myśli i uwagi oświecą cię i wzruszą więcej, niż wszystkie inne, podane przez innych. Bylibyśmy użyli tej formy zdań od­dzielonych ustępami, gdyby nie to, że wtedy objętość książki stałaby się o wiele obszerniejszą, a tym samym i cena wyższą.

[**] Wzbudzaniu uczuć należy poświęcić jak najwięcej czasu, gdyż przez nie tylko rozmyślanie, czyli medytacja staje się modlitwą. One zapalą i rozniecą w nas ogień Mi­łości Bożej. One rozmyślaniu naszemu nadadzą pewnego na­maszczenia i utrzymają nas przez cały dzień w gorącości ducha. Niepodobna też, aby w ciągu rozmyślania nie obu­dziło się w nas wiele innych uczuć, które, jak już wspomnieliśmy, są nierównie skuteczniejsze, bo pochodzą z głębi własnej duszy lub z natchnienia Bożego.

[***] Nie dosyć jest czynić dobre postanowienia, należy przede wszystkim zachęcić się i zmusić moralnie do wyko­nania powziętych postanowień. W tym celu należy uważnie rozbierać motywy czyli pobudki, jakimi są:

1) Wielkie korzyści, wypływające z wiernego wypeł­nienia dobrych postanowień w tym i przyszłym życiu.

2) Słuszność i sprawiedliwość. Czegóż bowiem wyma­gają od nas przyrzeczenia dane na Chrzcie Świętym?… sama na­zwa Chrześcijanina…. ucznia i naśladowcy Jezusa Chrystusa? Jako też krótkość i wartość czasu?

3) Wielka łatwość wykonania… wszystko się ogranicza na kilku niewielkich usiłowaniach, na kilku umartwieniach, które Łaska Boża jeszcze łatwiejszymi czyni.

4) Radość. Jakże gładkim zadowoleniem napełnia nas trud lub ofiara podjęta z miłości ku Panu Bogu. A przede wszystkim jakąż to pociechę będziemy z tego mieli w go­dzinę śmierci.

5) W końcu konieczność dobrych postanowień wykona­nych czynem. Ale jednego potrzeba (Łuk. X. 42), powie­dział Pan Jezus, jednej tylko rzeczy, tj. bym się uświęcił i zbawił, a do tego konieczne mi są dobre, a silne i skute­czne postanowienia.

[****] Rozmowa duszy czyli właściwa modlitwa jest bardzo zaleconą przez mistrzów życia duchownego. Uczucia i po­stanowienia, podane w punktach rozmyślania, dostarczą za­wsze obfitego do niej przedmiotu. Można ją częściej powta­rzać prowadząc raz z tą, drugi raz z inną osobą Trójcy Przenajświętszej, albo z Przeczystą Boga Rodzicielką. Albo z którym ze Świętych Patronów swoich, według własnej pobożności i natchnienia. W rozmowie duszy, czyli w modli­twie, zakończającej rozmyślanie, jest rzeczą bardzo poży­teczną ofiarować Panu Bogu praktyczne postanowienia na ten dzień i prosić Go usilnie o Łaskę wytrwania.
Często­kroć tracimy cały owoc rozmyślania, jeśli nie czynimy praktycznych postanowień na ten właśnie dzień, w którym rozmyślamy, albo nie prosimy gorąco o pomoc z Nieba, do wykonania dobrych posta­nowień, rachując zbyt wiele na własne siły.

Rozważania duchowe należy zakończyć odmówieniem „Ojcze nasz“ lub „Zdrowaś Marya”.

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023