Przewodnik prawdziwej pobożności

Brunon Vercruysse SI

1886 rok.

Zobacz imprimatur

czyli

NOWE PRAKTYCZNE ROZMYŚLANIA

na każdy dzień roku

O Życiu Pana naszego Jezusa Chrystusa ku użytkowi wiernych,

którzy żyjąc wśród świata, dążą do doskonałości.

TOM II

(od 1 lipca do 31 grudnia)

 

NIHIL OBSTAT.

Gdy książka pod tytułem: ,,Przewodnik prawdzi­wej pobożności czyli Nowe, praktyczne rozmyślania na każdy dzień roku Życia Pana naszego Jezusa Chrystusa zgodną jest we wszystkim z przepisami Wiary Świętej Katolickiej i moralności i bardzo pożyteczną tak dla osób duchownych jako też świeckich, przeto daje jej Ordynariat Metropolitalny najchętniej aprobatę i zaleca ją wiernym do czytania.

 

 

OD OBDYNABTATD METBOPOL. O. Ł.

Lwów, dnia 11 sierpnia 1885.

+ Seweryn

Arcybiskup.

 

 

Modlitwa przed rozmyślaniem.

O Panie mój i Boże! Wierzę mocno, że jesteś tutaj obecny i że Oczy Twoje ku mnie są zwrócone; upadam przed Tobą na kolana, czując się niego­dnym stanąć przed Obliczem Twoim, pełen jednak ufności w Twą nieskończoną Dobroć, błagam Cię pokornie o Łaskę, bym to rozmyślanie odprawił na Twoją większą Chwałę i mój duchowny pożytek. Oświeć mój rozum, wzrusz serce moje, wzmocnij mą wolę, abym Cię lepiej poznał, bardziej ukochał i wierniej Tobie służył.

O tę Łaskę proszę za wstawieniem się Najświętszej Panny Maryi, moich Świętych Patronów i Patronek, i mego Anioła Stróża. Amen.

 

 

Modlitwie tej towarzyszyć musi nasza własna wewnę­trzna praca, — niemniej sumiennie zachować należy pobożne praktyki i przepisy, podane przez mistrzów życia duchownego, od których zachowanie prawie cała wartość rozmyślania zależy.

Przepisy te są:

Pokaż przepisy

1) Wieczorem zastanowić się dobrze nad punktami rozmy­ślania i to tak, jak gdybyśmy je mieli nazajutrz innym powtórzyć — zajmować należy nimi myśli nasze, kładąc się do snu i ze snu się budząc — w modlitwie też porannej prosić o Łaskę dobrego rozmyślania.

2) Przed modlitwą przygotowawczą spytać się samego siebie: W czyjejże obecności mam stanąć za chwilę?…. i dlaczego?…

3) Przy końcu rozmyślania zmówić : „Ojcze nasz” lub „Zdro­waś Marya“ i zrobić krótki jakby egzamin, jak też to roz­myślanie odprawiłem? Jeżeli dobrze, podziękuję Panu Bogu za to, jeżeli źle, zastanowię się, z jakiej to przyczyny, aby je na przyszły raz usunąć.

4) Jeżeli dla wielkiego osłabienia ciała lub znużenia umysłu czujemy się niezdolnymi do odprawienia rozmyślania, to przejdźmy przynajmniej w myśli wszystkie czynności, które w tym dniu nas czekają. Pomyślmy nad tym, jak dobrze je wypełnić — dobrze wobec Pana Boga i wobec ludzi — postanówmy silnie tak je wykonać i prośmy Pana Boga, by raczył każdą czynność nasze pobłogosławić.

5) Możemy także oskarżać się przed Panem Bogiem z dziecięcą prostotą i ufnością, tak jak się oskarżamy przy Świętej Spo­wiedzi…. z naszej nieudolności w rozmyślaniu, z naszej nędzy duchowej, z naszych błędów i braków, wyliczając je szczegółowo.

 

Uniżmy, upokórzmy się w ten sposób przed Panem Bogiem i po tej modlitwie bądźmy cierpliwszymi, zgodniejszymi z Wolą Bożą i gorliwymi w wypełnianiu dobrych uczynków — oto co nazywamy także rozmyślaniem bardzo dobrze odprawionym. „Z owocu drzewo bywa poznane”, powiedział Pan Jezus. “Ex fructu arbor agnoscitur” (Mat. XII, 33).

 

 

 

 

I. Wyobraź sobie Boskiego Zbawiciela, opowia­dającego tą przypowieść.

II. Proś o Łaskę, abyś dobrze zrozumiał jej zna­czenie i zastosowanie.

 

 

I. Punkt.

Drachma jest symbolem Łaski uświęcającej.

 

ROZWAŻANIE DUCHOWNE [*]. Przypowieści o straconej drach­mie i o zbłąkanej owcy mają cel jednakowy, ale inne zastosowanie. Czy która niewiasta, mówi Pan Jezus, zwracając się do faryzeuszów, mając dzie­sięć drachm, jeśliby straciła drachmę jedną, iżali nie zapala świecę, i wymiata domu i szuka z pil­nością, iżby znalazła? (Łuk. XI). Tą niewiastą, mówią tłumacze Pisma Świętego, jest każdy Chrze­ścijanin, który miał nieszczęście utracić Łaskę usprawiedliwienia, czyli uświęcenia. Lecz jakże ten obraz jest niedoskonały! Drachma, była to mo­neta wcale niewielkiej wartości, gdy tymczasem Łaska uświęcająca jest ceny nieskończonej, bo warta tyle, ile Krew Jezusa Chrystusa; pierwsza mogła zaledwie przynieść jakąś lichą korzyść ziemską, gdy druga daje prawo do Dziedzictwa Niebieskiego. A jednak ta niewiasta, utraciwszy drachmę swoją, czuła się nieszczęśliwą i nie miała spokoju, dopokąd jej nie znalazła.

ZASTOSOWANIE. O, jakaż różnica między po­stępowaniem owej niewiasty ewangelicznej, a za­ślepieniem tylu Chrześcijan, którzy przez grzech śmiertelny utracili Łaskę uświęcającą i obchodzą się bez Niej tygodnie, miesiące i lata, nie trosz­cząc się wcale o Jej odzyskanie! Nieszczęśni! Utracili Przyjaźń Bożą, utracili prawo do Króle­stwa Niebieskiego i własną ręką otworzyli sobie piekło! Gdyby śmierć zaskoczyła ich w takim stanie, Wyrok potępienia byłby nieodwołalny! Ubolewaj nad ich zaślepieniem, ale nie przestając na współczuciu, korzystaj z każdej sposobności, aby ich oświecić i natchnąć zbawienną bojaźnią, a przynajmniej wspomagaj i ratuj ich modlitwą.

UCZUCIA [**]. Błagamy Cię, o Panie Jezu, abyś zaświecił tym, którzy w ciemności — fałszywego bezpie­czeństwa — i w cieniu śmierci siedzą (Łuk. I, 79).

POSTANOWIENIE [***]. Niech nie minie dzień jeden w twoim życiu, w którym byś nie ofiarował Panu Bogu kilku gorących modlitw, kilku umartwień, prosząc o nawrócenie grzeszników.

 

 

II. Punkt.

Drachma jest obrazem Łaski pobożności.

 

ROZWAŻANIE DUCHOWNE. Niewiasta ewangeliczna przed­stawia nam także Chrześcijanina, który utracił Łaskę pobożności; tej pobożności tkliwej i sku­tecznej, której zawdzięczał wielką łatwość peł­nienia cnoty, ścisłe a swobodne z Panem Bogiem połączenie; tej pobożności prawdziwej, wytrawnej, w której znajdował największą słodycz i szczęście wśród upokorzeń, zmartwień i cierpień wszel­kiego rodzaju.

ZASTOSOWANIE. Nie ma większej dla nas straty, jak utrata tej Łaski pobożności, gdyż ona jest początkiem i źródłem wszelkiego dobra. Cóż je­dnak, straciwszy Ją, czynimy dla Jej odzyskania? Czy nie sądzimy, że dosyć jęczeć i narzekać, albo skarżyć się na oschłość i mówić z Jobem: Któż mi to odda, abym był jako za miesięcy da­wnych, za dni onych, których mnie Bóg strzegł? (Roz. XXIX). Powróćmy raczej do pierwszej gor­liwości i sposobu życia, do umartwień i skupie­nia ducha; powróćmy przede wszystkim do wier­ności, z jaką wykonywaliśmy nasze pobożne ćwi­czenia na początku nawrócenia naszego, a znajdziemy drachmę utraconą, Łaskę pobożności.

UCZUCIA. Proś Pana Boga o Łaskę wierności dobrym natchnieniom, o siłę i wytrwałość do ich wyko­nania potrzebną.

POSTANOWIENIE. Będę pilnie unikał wszyst­kiego, co by mnie pozbawić mogło Łaski pobożności.

 

 

III. Punkt.

Radość z odnalezienia drachmy jest obrazem radości Aniołów z nawrócenia grzesznika.

 

ROZWAŻANIE DUCHOWNE. Rozważ, jakiej radości doznaje niewiasta ewangeliczna, znalazłszy drachmę swoją; czuje potrzebę podzielenia się ze swoim szczę­ściem, zwołuje przyjaciółki i sąsiadki, mówiąc: Radujcie się ze mną, bom nalazła drachmę, którąm była utraciła (Łuk. XV).

ZASTOSOWANIE. Jakaż prawda ukryta w tym obrazie? Trudno by ją odgadnąć, gdyby Zbawiciel Sam jej nie był wskazał. Tak, mówi, radość będzie przed Anioły Bożymi nad jednym grzesznikiem pokutę czyniącym (Ibid). A czyż nie można by słusznie dodać: i nad jedną duszą powracającą z oziębłości na drogę gorliwości? Ty więc, który może przez długi czas niewiernością zasmucałeś te Błogosławione Duchy, śpiesz się, śpiesz, by Je pocieszyć, rozradować doskonałym nawróceniem się. O, jakież stąd korzyści! Czyż mógłbyś się wahać?

ROZMOWA DUSZY [****] z Aniołem Stróżem.

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego ku czci Jej poświęconym: Miesiąc październik poświęcony ku czci Różańca Świętego — dzień 17
  2. uczczenia Świętej Patronki dnia dzisiejszego, Św. Małgorzaty Marii Alacoque: Nabożeństwo ku czci Św. Małgorzaty Marii Alacoque.

 

 

 

[*] Ażeby ta książka rozmyślań nie stała się tylko książką czytań duchowych, należy zatrzymać się chwilkę i celem jasnego zrozumienia zastanowić się dobrze nad każdym głównym zdaniem rozważania i zastosowania, tak jak gdyby każde zdanie tworzyło osobny ustęp. Twoje własne myśli i uwagi oświecą cię i wzruszą więcej, niż wszystkie inne, podane przez innych. Bylibyśmy użyli tej formy zdań od­dzielonych ustępami, gdyby nie to, że wtedy objętość książki stałaby się o wiele obszerniejszą, a tym samym i cena wyższą.

[**] Wzbudzaniu uczuć należy poświęcić jak najwięcej czasu, gdyż przez nie tylko rozmyślanie, czyli medytacja staje się modlitwą. One zapalą i rozniecą w nas ogień Mi­łości Bożej. One rozmyślaniu naszemu nadadzą pewnego na­maszczenia i utrzymają nas przez cały dzień w gorącości ducha. Niepodobna też, aby w ciągu rozmyślania nie obu­dziło się w nas wiele innych uczuć, które, jak już wspomnieliśmy, są nierównie skuteczniejsze, bo pochodzą z głębi własnej duszy lub z natchnienia Bożego.

[***] Nie dosyć jest czynić dobre postanowienia, należy przede wszystkim zachęcić się i zmusić moralnie do wyko­nania powziętych postanowień. W tym celu należy uważnie rozbierać motywy czyli pobudki, jakimi są:

1) Wielkie korzyści, wypływające z wiernego wypeł­nienia dobrych postanowień w tym i przyszłym życiu.

2) Słuszność i sprawiedliwość. Czegóż bowiem wyma­gają od nas przyrzeczenia dane na Chrzcie Świętym?… sama na­zwa Chrześcijanina…. ucznia i naśladowcy Jezusa Chrystusa? Jako też krótkość i wartość czasu?

3) Wielka łatwość wykonania… wszystko się ogranicza na kilku niewielkich usiłowaniach, na kilku umartwieniach, które Łaska Boża jeszcze łatwiejszymi czyni.

4) Radość. Jakże gładkim zadowoleniem napełnia nas trud lub ofiara podjęta z miłości ku Panu Bogu. A przede wszystkim jakąż to pociechę będziemy z tego mieli w go­dzinę śmierci.

5) W końcu konieczność dobrych postanowień wykona­nych czynem. Ale jednego potrzeba (Łuk. X. 42), powie­dział Pan Jezus, jednej tylko rzeczy, tj. bym się uświęcił i zbawił, a do tego konieczne mi są dobre, a silne i skute­czne postanowienia.

[****] Rozmowa duszy czyli właściwa modlitwa jest bardzo zaleconą przez mistrzów życia duchownego. Uczucia i po­stanowienia, podane w punktach rozmyślania, dostarczą za­wsze obfitego do niej przedmiotu. Można ją częściej powta­rzać prowadząc raz z tą, drugi raz z inną osobą Trójcy Przenajświętszej, albo z Przeczystą Boga Rodzicielką. Albo z którym ze Świętych Patronów swoich, według własnej pobożności i natchnienia. W rozmowie duszy, czyli w modli­twie, zakończającej rozmyślanie, jest rzeczą bardzo poży­teczną ofiarować Panu Bogu praktyczne postanowienia na ten dzień i prosić Go usilnie o Łaskę wytrwania.

Często­kroć tracimy cały owoc rozmyślania, jeśli nie czynimy praktycznych postanowień na ten właśnie dzień, w którym rozmyślamy, albo nie prosimy gorąco o pomoc z Nieba, do wykonania dobrych posta­nowień, rachując zbyt wiele na własne siły.

Rozważania duchowe należy zakończyć odmówieniem „Ojcze nasz“ lub „Zdrowaś Marya”.

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *