Źródło: O. Gabriel od Św. Marii Magdaleny, Współżycie z Bogiem. Rozmyślania o życiu wewnętrznym na wszystkie dni roku, tłum.: o. Leonard od Męki Pańskiej, Wyd. OO. Karmelitów Bosych, Kraków 1960 r.

 

 

UWAGA!

W poniedziałki Wielkiego Postu zgodnie z kan. 1252 § 2, zawartym w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917 roku jako nadal obowiązującym, obowiązuje POST ILOŚCIOWY. Szczegóły o obowiązujących postach są opublikowane w wpisie: Nauki katolickie o Wielkim Poście. 

 

 

Rozmyślanie.

WARTOŚĆ POSŁUSZEŃSTWA.

 

 

OBECNOŚĆ BOŻA. — O Jezu najposłuszniejszy, daj mi zrozumieć wartość posłuszeństwa.

Rozważanie.

1. „Więcej — naucza Św. Jan od Krzyża — Bóg żąda od ciebie choćby najmniejszego stopnia posłuszeństwa i uległości, niż wszystkich innych czynów, jakie chcesz podjąć dla Niego” (zob. S. 13). Dlaczego? Dlatego, że posłuszeństwo każe ci wyrzec się swojej woli, by przylgnąć do Woli Bożej, wyrażonej w poleceniach przełożonych, a właśnie na doskonałej zgodności woli twojej z Wolą Bożą polega doskonała miłość, istota zjednoczenia z Panem Bogiem. Miłość twoja będzie doskonała, kiedy w każdej czynności będziesz się kierował nie swoimi osobistymi skłonnościami i pragnieniami, lecz Wolą Bożą, uzgadniając z Nią swoją wolę. To jest właśnie stan zjednoczenia z Panem Bogiem, albowiem „jeśli dusza całkowicie ma wolę uzgodnioną i upodobnioną do Woli Pana Boga, wtedy całkowicie jest zjednoczona i przeobrażona w Pana Boga” (zob. J. K.: Dr. II, 5, 4).

Wolę Bożą masz wyrażoną w Przykazaniach Boskich, Kościelnych i obowiązkach swojego stanu. Oprócz tego pozostaje jeszcze szerokie pole dla swobodnego wyboru, lecz nie zawsze łatwo ci będzie rozpoznać z całą pewnością to, czego Pan Bóg żąda od ciebie. Natomiast, przez posłuszeństwo Wola Boża staje się jasną, dokładną i objawia ci się wyraźnie, stąd też nie potrzebujesz się obawiać, że pobłądzisz. Istotnie, „nie ma władzy jeno od Boga” (Rz 13, 1), będąc więc posłusznym swoim prawowitym przełożonym, możesz być pewny, że słuchasz Pana Boga. Pan Jezus Sam, powierzając Uczniom Swoim misję opowiadania Ewangelii narodom, powiedział:Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną gardzi” (Łk 10, 16). W ten sposób naucza nas, że przełożeni Kościoła zastępują Go i mówią w Jego Imieniu. Zresztą, Św. Tomasz udowadnia, że przez każdą prawowitą władzę nawet w porządku naturalnym, jak np. przez władzę cywilną i społeczną — o ile rozkazuje w słusznych granicach swoich uprawnień, objawia się Wola Boża. Właśnie w tym znaczeniu Apostoł nie wahał się powiedzieć: Słudzy, bądźcie posłuszni panom ziemskim… jak Chrystusowi… Wolę Bożą wypełniając z serca” (Ef 6, 5-6).

2. Jedną z większych przeszkód doskonałej zgodności woli twojej z Wolą Bożą, jest przywiązanie do swojej woli, do swoich pragnień i skłonności. Posłuszeństwo zaś, wymagając od ciebie, abyś się kierował wolą drugich, jest najlepszym ćwiczeniem, abyś się przyzwyczaił zapierać się swojej woli i byś oderwał się od niej, a przylgnął do Woli Bożej, objawionej ci przez polecenia przełożonych. Im zaś ściślejsza jest forma posłuszeństwa, któremu podlegasz, czyli im więcej obejmuje ona nie tylko jakieś szczegóły, lecz całe twoje życie, tym skuteczniejsze będzie to ćwiczenie i silniejsze przylgnięcie do Woli Bożej. Oto wielka wartość posłuszeństwa: postawić życie człowieka w zasięgu Woli Bożej, dać człowiekowi możność kierowania się w każdej okoliczności nie według woli swojej, tak słabej i ułomnej, łatwo błądzącej, tak ograniczonej i ślepej, lecz według Woli Bożej, tak Dobrej, Doskonałej i Świętej, nie mogącej pobłądzić, ani chcieć złego, lecz tylko dobra i to nie przemijającego, które dziś jest a jutro go już nie ma, lecz dobra wiecznego, nieprzemijającego.

Posłuszeństwo nakazuje ci uczynić tę szczęśliwą zamianę: opuścić wolę swoją, a objąć Wolę Bożą. Ten jest powód, dla którego Święci wybiegali naprzeciw posłuszeństwa. O Świętej Teresie Małgorzacie od Serca Pana Jezusowego powiedziano: „Nie tylko biegła wykonywać rozkazy, lecz do najwyższego stopnia weseliła się i unosiła radością pełniąc posłuszeństwo” (zob. Sp. p. 74). Jeżeli naturę kosztuje zaprzeć się własnej woli, wyrzec się projektu, planu, ulubionej i wymarzonej pracy, to jednak dusza wewnętrzna nie zatrzymuje swego wzroku na tym wyrzeczeniu, lecz cierpiąc i walcząc, by zwyciężyć samą siebie, skierowuje go o wiele wyżej: zatrzymuje go na Woli Bożej, która się jej objawia ukryta w głosie posłuszeństwa i do tej woli dąży ze wszystkich sił swoich, albowiem objąć Wolę Bożą znaczy objąć Samego Pana Boga.

Rozmowa.

„O, jakże słodka i chwalebna ta cnota posłuszeństwa, która zawiera wszystkie inne cnoty, albowiem ona rodzi się z miłości, opiera na mocnym fundamencie Najświętszej Wiary, jest królową i kto ją poślubi, nie dozna żadnego zła, lecz odczuje pokój i odpocznienie. Bałwany morskie nie zaszkodzą mu, albowiem żegluje z woli Twojej, Boże mój… Nie ma żadnego pragnienia, które by nie zostało zaspokojone, albowiem posłuszeństwo każe mu pragnąć tylko Ciebie, o Panie, Który możesz, umiesz i chcesz spełnić jego pragnienia. O posłuszeństwo, które żeglujesz bez trudu i bezpiecznie dobijasz do portu zbawienia! O Jezu, widzę, że posłuszeństwo łączy się z Tobą, widzę jak z Tobą wstępuje na Krzyż Święty. Daj mi więc, o Panie, to święte posłuszeństwo, pomazańca prawdziwej pokory, prawość wolną od wszelkiego fałszu, posłuszeństwo, które niesie z sobą światło Łaski Bożej. Daj mi te perłę ukrytą i podeptaną przez świat, która uniża się sama, poddając się z miłości ku Tobie stworzeniom” (Św. Katarzyna ze Sieny).

O Panie, mam tylko jedno życie czyż lepiej będę mógł je poświęcić dla Twojej Chwały i dla własnego uświęcenia, jak poddając je pod posłuszeństwo? Tylko tak osiągam pewność, że nie tracę czasu i nie błądzę, bo poddać się posłuszeństwu, to tyle, co poddać się Woli Twojej. Jeśli moja wola jest tak bardzo grzeszna, to Twoja jest Święta i uświęcająca. Jeśli moja wola ma tę smutną możność błądzenia, Twoja ma wielką Moc uświęcenia mojego nędznego życia, wszystkich czynności, nawet tych najprostszych i obojętnych, wykonanych pod Twoim natchnieniem. O Panie, właśnie pragnienie, by żyć całkowicie w Woli Twojej, pobudza mnie do posłuszeństwa, każe mi kochać i objąć tę cnotę, mimo gorącego zamiłowania do swobody i niezależności.

O Święta i uświęcająca Wolo Boga mego, pragnę Cię kochać ponad wszystko, pragnę cię pełnić w każdej chwili życia mego, nie chcę niczego czynić bez Ciebie i poza Tobą. Amen.

 

 

Postanowienie.
Odmawiać będę każdego dnia w czasie Postu Wielkiego psalm:
z taką, o ile być może, pokorą i skruchą, jak pokutujący król Dawid.

 

Zachęcamy do uczczenia Św. Józefa w miesiącu marcu ku Jego czci poświęconym: Nabożeństwo marcowe ku czci Św. Józefa, Oblubieńca NMP.

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023