Różaniec za zmarłych

Poniedziałek poświęcony Duszom w Czyśćcu cierpiącym.

 

 

 

 

Nauka.

Źródło: Arka pociechy 1873

Religia nas naucza, że Msze Święte, modlitwy, jałmużny, odpusty i inne dobre uczynki mogą się przyczynić do tego, żeby kara doczesna, którą Dusze w Czyśćcu ponoszą, skróconą była i prędzej wybawione zostały. Nie bądź tak nieczułym(ą) i tak wielkim ich nieprzyjacielem, abyś o nich miał(a) w potrzebie zapomnieć, w której kiedyżkolwiek sam(a) znajdować się możesz, i także o taką pomoc ręce twe wyciągać będziesz.

 

 

dusze czyśćcowe

 

 

 

Litania za Dusze w wiernych zmarłych.

Źródło: Brewiarzyk Tercjarski oo. Franciszków wyd. 7 1931

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba Boże, Zmiłuj się nad jego(ją, ich) duszą(ami)!

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Maryo, módl się za jego(ją, ich) duszą(ami)!

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Wszyscy Święci Aniołowie i Archaniołowie, Módlcie się za jego(ją, ich) duszą(ami)!

Wszyscy Święci Niebiescy Duchowie,

Wszyscy Święci Patriarchowie i Prorocy,

Wszyscy Święci Apostołowie i Ewangeliści,

Wszyscy Święci Uczniowie Pańscy,

Wszyscy Święci Niewinni Młodziankowie,

Wszyscy Święci Męczennicy

Wszyscy Święci Biskupi i Wyznawcy,

Wszyscy Święci Doktorowie,

Wszyscy Święci Kapłani i Lewici,

Wszyscy Święci Zakonnicy i Pustelnicy,

Wszystkie Święte Panny i Wdowy,

Wszyscy Święci i Święte Boże, Przyczyńcie się za nim (nią, nimi).

Bądź im miłościw, Przepuść mu (jej, im), Panie!

Bądź im miłościw, Wybaw go (ją, ich), Panie!

Od mąk czyśćcowych,

Przez Wcielenie i Narodzenie Twoje,

Przez Chrzest i Święty Post Twój,

Przez utrapione Życie Twoje,

Przez Krzyż i Mękę Twoją,

Przez Śmierć i Pogrzeb Twój,

Przez chwalebne Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie Twoje,

Przez Ducha Świętego Pocieszyciela Zesłanie,

My grzeszni Ciebie prosimy Wysłuchaj nas, Panie!

Abyś duszy jego (jej / duszom zmarłych) przepuścić raczył,

Abyś mu (jej, im) winy jego (jej, ich) odpuścić raczył,

Abyś mu (jej, im) resztę kary za grzechy darować raczył,

Abyś go (ją, ich) z czyśćca wybawić raczył,

Abyś go (ją, ich) do wiecznego żywota przyjąć raczył,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wieczny odpoczynek racz mu (jej, im) dać, Panie! (3 razy)

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya

V. Wieczny odpoczynek racz mu (jej, im) dać, Panie!

R. A Światłość Wiekuista niechaj mu (jej, im) świeci.

V. Wysłuchaj Panie, za nim (nią, nimi) nasze błagalne wołanie.

R. Niech mu (jej, im) modlitwa nasza zjedna zmiłowanie.

V. Módlmy się: Racz, miły Panie, nakłonić ucha Twego do próśb naszych, którymi Miłosierdzia Twego pokornie prosimy, abyś dusze sług i służebnic Twoich, którym z tego świata zejść rozkazałeś, w krainie pokoju i światłości umieścił i do towarzystwa Świętych Twoich przypuścił. Przez Chrystusa, Pana naszego.

R. Amen.

 

 

Modlitwa za dusze w Czyśćcu cierpiące w poniedziałek.

Źródło:  Źródło pociechy czyli Książeczka dla członków Arcybractwa 1907

Boże Miłosierdzia i Pociechy! zlituj się nad duszami w ogniu czyścowym gorejącymi i użycz im tej Łaski, aby mogli po zupełnym uwolnieniu ich od kary, Twoją Twarz oglądać, czego one z tak wielkim utęsknieniem pragną. Racz mieć wzgląd na ich wierność, z którą ci za żywota służyły, daj się przez to przebłagać i nie pamiętaj więcej na ich wykroczenia, które z krewkości ich słabej natury popełniły. Wyprowadź ich z miejsca kary i ciemności, a otwórz im wrota do wiecznej światłości i odpoczynku.

Boże mój Najdobrotliwszy! wysłuchaj łaskawie modlitwę, którą ja korząc się przed Tobą, do Ciebie za nie posyłam, i spraw to miłościwie, aby taż, zwłaszcza tym duszom skuteczną była, za które ja powinienem się modlić. Zanoszę do Ciebie pokorne prośby w Imię i przez Zasługi Tego, Który się dał nam wszystkim na zadosyć uczynienie i Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 

 

Modlitwa odpustowa za dusze czyścowe i Kościół Święty

Źródło:  Źródło pociechy czyli Książeczka dla członków Arcybractwa 1907

Przedwieczny Ojcze! ofiarujemy Ci Najdroższą Krew, Bolesną Mękę i Śmierć Jezusa Chrystusa, Boleści Najświętszej Panny Maryi i Świętego Józefa na zadosyć uczynienie za nasze grzechy, na pociechę dusz w Czyśćcu cierpiących, błagając o wspomaganie Kościoła we wszystkich Jego potrzebach i o nawrócenie grzeszników.

(Odpust 100 dni raz na dzień za odmówienie tego aktu z sercem skruszonym i nabożnie, udzielił Papież Pius IX, 30. kwietnia 1860)

 

 

 

Modlitwa odpustowa za dusze zmarłych.

Źródło: Skarbnica odpustów modlitewnych i uczynkowych, 1901

Odpusty: 300 dni raz na dzień dla tych, którzy z sercem przynajmniej skruszonym i pobożnie, rozmyślając Mękę Pana naszego Jezusa Chrystusa odmówią w celu niesienia pomocy wiernym zmarłym

5 Ojcze nasz i 5 Zdrowaś Marya

z wierszem:

Ciebie przeto, Panie, prosimy, racz poratować sługi Twoje, któreś Przenajdroższą Krwią Swoją odkupił.

lub też z aktem strzelistym:

Przedwieczny Ojcze, przez Najdroższą Krew Jezusową miej Miłosierdzie i Wieczny odpoczynek.

V. Daj im odpoczynek wieczny.

R. A światłość wiekuista niechaj im świeci.

V. Niech spoczywają w pokoju.

R. Amen.

Panie, któryś jest Stworzycielem i Odkupicielem wszystkich wiernych, przebacz duszom sług Twoich wszystkie ich grzechy i błędy, aby przez modlitwy Kościoła Twojego osiągnęły to szczęście, do jakiego jeszcze wzdychają. Amen.

2) Odpust zupełny dla tych, którzy przez cały miesiąc odprawiali to pobożne ćwiczenie.

Warunki: Spowiedź i Komunia Święta, modlitwa na zwyczajne intencje.

 

 

 

Prośba za Ojczyznę przez przyczynę dusz zmarłych.

Pokój Wam 1916r.

Boże, Który przyjmujesz nasze modlitwy o wybawienie dusz z mąk czyśćcowych, racz także wysłuchać ich prośby za nami, abyśmy za ich wstawieniem otrzymali wszystkie Łaski, jakich pragniemy i potrzebujemy. Przez ich przyczynę błagam Cię szczególnie, Ojcze Najmiłosierniejszy, o Łaskę zachowania naszej Ojczyzny Polski od wojny oraz wskrzeszenie w naszej Ojczyźnie dawną wiarę ojców naszych i z ufnością czekam jej od Nieskończonej Dobroci Twojej. Amen.

 

 

PRZEKAŻ 1.5% PODATKU
na rozwój Salveregina. Bóg zapłać
KRS: 0000270261 z celem szczegółowym: Salveregina 19503

 

 

Boże Narodzenie

 

 

Intencja codzienna za dusze zmarłych.

Źródło: Nabożeństwo żałobne zawierające pieśni pogrzebowe 1876

Najsłodszy Panie Jezu Chryste, w zjednoczeniu Przenajświętszej Męki i Krwi Twojej Najdroższej, cokolwiek przeciwnego znoszę cierpliwie, wszystko za dusze N. ofiaruję przez ręce Najboleśniejszej Panny Maryi, Matki Twojej. Jeżeli zaś dusze, za które Najboleśniejsza Matka chce, chętnie ofiaruję. Amen.

 

 

Modlitwa dla ofiarowania naszych dobrych uczynków na dobro dusz zmarłych.

Źródło: Pociecha Dusz w Czyśćcu Cierpiących 1859

Wielbię, pozdrawiam Cię i kłaniam Ci się, Przenajświętsza, nierozdzielna Trójco, Boże Ojcze, Synu i Duchu Święty, i uznaję Cię za Prawdziwego Boga mego! Wierzę stale w Ciebie, ufam mocno w Tobie i miłuję Cię z głębi serca mego. Dziękuję Ci za wszystkie od Ciebie odebrane Łaski i dobrodziejstwa, i polecam dziś i każdej godziny moje ciało i duszę, honor i dobro Twojej Boskiej Opiece. Ofiaruję Twemu Boskiemu Majestatowi wszystkie moje sprawy, moje myśli, słowa i uczynki, kroki i drogi, krzyże i cierpienia, moje odpusty i inne nabożeństwa wraz z całym moim życiem i śmiercią. Pragnę, aby wszystko co czynię, było złączone z zewnętrznymi i wewnętrznymi Najświętszymi ćwiczeniami Jezusa, Maryi, Józefa i Wszystkich Świętych w Niebie; wszelkie zaś zasługi za to, jakich bym się od nieskończonego Miłosierdzia Bożego tu lub we wieczności mógł spodziewać wszystko to według Woli Bożej i z miłości bliźniego oddaję duszom zmarłych wiernych na ich pociechę i wybawienie, szczególnie duszom moich rodziców i dziadków, braci i sióstr, dobrodziejów, przyjaciół i znajomych, na których winienem pamiętać, jako zaś duszom, które najbardziej i najdawniej cierpią; duszom braci i sióstr tych Bractw, do których i ja należę, i może przyczyną jestem, że cierpieć muszą; najpierw jednakowoż tym duszom, w których Pan Bóg i Królowa Nieba Marya szczególne upodobanie mają, aby męki ich były uśmierzone, lub one całkowicie wybawione. Spodziewam się zaś, Najmilszy Jezu, że dusze przeze mnie wybawione i przed Oblicze Boże stawione będą mi wdzięcznymi i Boga nieustannie prosić za mnie nędzne i grzeszne stworzenie, jako też za wszystkich moich znajomych i krewnych, przyjaciół i nieprzyjaciół, równie o zbawienie wszystkich konających i o nawrócenie zatwardziałych grzeszników, i że mi oprócz tego uproszą w tym niebezpiecznym życiu Błogosławieństwo Boskie w wszelkich moich sprawach; osobliwie zaś spodziewam się, że mi w godzinę śmierci będą na pomocy z Królową Nieba, Maryą Panną i Wszystkimi Świętymi i Wybranymi, których nabożnie i usilnie o to wzywam, abym się przez prawdziwy i doskonały żal do dobrej śmierci przygotował, a po przyjęciu Świętych Sakramentów usty i sercem mówiąc: Jezus, Marya, Józef! z tego świata zeszedł i przez Zasługi Jezusa Chrystusa do wiecznych radości się dostał. Amen.

***

Ofiarowanie każdego dobrego uczynku za dusze zmarłych

O mój Jezu! ten uczynek N. chcę wykonać (lub to chcę zaniechać) na pociechę dusz w Czyśćcu cierpiących; przyjmij go łaskawie, połącz go z Męką Twoją i daj im wieczny odpoczynek. Amen.

 

 

Zmartwychwstanie Pańskie

 

 

Modlitwy za Dusze w Czyśćcu Cierpiące.

Źródło: Arka pociechy 1880r.

Modlitwa I. Boże Miłosierdzia i pociechy! zlituj się nad duszami

Boże Miłosierdzia i pociechy! zlituj się nad duszami, które Sprawiedliwość Twoja karze, i użycz im tej Łaski, aby mogły po zupełnym uwolnieniu ich od kary, Twoją Twarz oglądać, czego one z tak wielkim utęsknieniem pragną. Racz mieć wzgląd na ich wierność, z którą Ci za żywota służyły, daj się przez to przebłagać i nie pamiętaj więcej na ich wykroczenia, które z ułomności ich słabej natury popełniły. Wyprowadź je z miejsca kary i ciemności, a otwórz im podwoje do wiecznej światłości i odpoczynku.

Boże mój Najdobrotliwszy! wysłuchaj łaskawie modlitwę, którą ja korząc się przed Tobą, do Ciebie za nie posyłam, i spraw to miłościwie, aby taż, zwłaszcza taż, zwłaszcza tym duszom skuteczną była, za które powinienem (powinnam) się modlić. Zanoszę do Ciebie pokorne prośby w Imię i przez zasługi Tego, który się dał nam wszystkim na zadośćuczynienie, i który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

***

Źródło: Droga do Nieba Olesno 1901

Modlitwa II. Zmiłuj się, Najłaskawszy Jezu! nad duszami w Czyśćcu zatrzymanymi

Zmiłuj się, Najłaskawszy Jezu! nad duszami w Czyśćcu zatrzymanymi, dla których Odkupienia naturę ludzką przyjąłeś, zmiłuj się nad wzdychaniem, zmiłuj się nad łzami które do Ciebie wylewają, przez Moc Męki Twojej odpuść im karanie, przez grzechy ich zasłużone. Niech zstąpi, Najłaskawszy Jezu! Krew Twoja do Czyśćca, niech uweseli i posili wszystkich tam więźniów cierpiących. Podaj im rękę i wyprowadź na miejsce ochłody, światłości i pokoju. Amen.

***

Źródło: Polka przed Bogiem 1910r.

Modlitwa III. Panie, Któryś na Świętym Prześcieradle, w którym Ciało Twoje Przenajświętsze złożone z Krzyża

Panie, Któryś na Świętym Prześcieradle, w którym Ciało Twoje Przenajświętsze złożone z Krzyża przez Józefa z Arymatei uwinione było – Męki Twojej Znaki i w Ciele Twoim Świętym Blizny zostawić raczył – prosimy Ciebie – spraw miłosiernie, abyśmy przez Krzyż i Śmierć Twoją – do Chwały Zmartwychwstania doprowadzeni byli, a dusze wiernych zmarłych – aby odpoczywały w pokoju wiecznym. Amen.

Wejrzyj, Litościwy Ojcze, z Tronu wielkości Majestatu Twego, na smutne dusze w Czyśćcu zatrzymane; wejrzyj na karanie i udręczenie, które cierpią; wejrzyj na ich wzdychania i łzy, które wylewają; słuchaj głosów i modlitw, którymi o Miłosierdzie do Ciebie wołają; o, bądź miłościw grzechom ich i zmiłuj się nad nimi! Za wszystkie ich grzechy, których się kiedykolwiek dopuściły, ofiaruję Tobie Żywot i Mękę Jednorodzonego Syna Twego; za ich niedbalstwa i oziębłość w Służbie Twojej Świętej, ofiaruję najgorętsze Jego pragnienia i modlitwę w Ogrójcu; za opuszczenie dobrych uczynków ofiaruję obfitość zasług Jego; za wszelką krzywdę i niewdzięczność Tobie uczynioną ofiaruję pokorne posłuszeństwo, z jakim się Twojej Świętej Woli poddawały; na koniec za karania i mękę, którą jako winne w Czyśćcu ponosić mają, ofiaruję pokuty, posty, czuwania, modlitwy, pracę, Mękę i Śmierć Jego, którą niewinnie podjął dla zbawienia naszego, prosząc Cię, o Ojcze Miłosierdzia, abyś tym ubłagany, do wesela wiecznego dusze te strapione wprowadzić raczył. Amen.

***

Źródło: Bieg roku całego, na cześć i chwałę Boga w Trójcy świętéj jedynego [Mikołów 1873]

Modlitwa IV. Wszechmogący i Wieczny Boże, Którego zmiłowanie dostatecznie żywi i umarli doznawają

Wszechmogący i Wieczny Boże, Którego zmiłowanie dostatecznie żywi i umarli doznawają, przyjaciół dusze i wiernych zmarłych, którzy z znakami Wiary Katolickiej z tego świata zeszli, niezmiernej Twojej Łasce polecamy, daj im to, prosimy Cię, ażeby od grzechowych więzów i ziemskiej zarazy zmazania, jeżeli się którymi, żyjąc zmazali, przez Twoje wielkie Miłosierdzie byli wyzwoleni i oczyszczeni w Królestwie Twoim zasiedli, gdzie z Synem Twoim żyjesz pospołu i z Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.

 

 

 

Poniedziałek poświęcony jest również ku czci Ducha Świętego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2024