Duch Święty

 

 

 

 

Nauka o nabożeństwie do Ducha Świętego.

Źródło: Cały złoty ołtarz 1829r.

Jeżeli pragniesz, jakie twoje sprawy szczęśliwie zakończyć, i zmysły twoje do pragnącego skutku przywieść, nie zdawaj się zbytecznie na ręce cudze, ani na pomoc ludzką, ale cokolwiek mieć szczęśliwego zamyślasz, lub w radzie, lub w obieraniu stanu, lub w innych znacznych okazjach, od wzywania pomocy i pociechy, zawsze rzeczy twoje zaczynaj od Ducha Przenajświętszego, do którego najskuteczniejsze nabożeństwo, przez siedem Niedziel: spowiadać się i Komunię Świętą przyjąć nieprzerwanie w każdą Niedzielę.

 

 

Litania o Duchu Świętym.

Źródło: Jezus Marya Józef książka do nabożeństwa, Warszawa 1901

Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.

Ojcze Wszechmogący i Wieczny, zmiłuj się nad nami.

Jezu Synu Ojca Przedwiecznego i Odkupicielu świata, wybaw nas, Panie!

Święta Trójcy, Jedyny Boże, wysłuchaj nas, Panie.

Duchu Święty, od Ojca i Syna pochodzący, Wstąp w nas!

Duchu Święty, Który jesteś Równy Ojcu i Synowi,

Duchu Święty, Obietnico najczulszego Ojca,

Duchu Święty, największy Darze Nieba,

Duchu Święty, Promieniu czystej światłości,

Duchu Święty, Dawco wszelkiego dobra,

Duchu Święty, Źródło wody żywej,

Duchu Święty, Namaszczenie duchowe

Duchu Święty, Miłości i Prawdy,

Duchu Święty, Mądrości i jedności,

Duchu Święty, rady i mocy,

Duchu Święty, rozumu i pobożności,

Duchu Święty, bojaźni Bożej,

Duchu Święty, Łaski i miłosierdzia,

Duchu Święty, pokoju i miłości,

Duchu Święty, pokory i czystości,

Duchu Święty, Pocieszycielu nasz,

Duchu Święty, Uświęcicielu nasz,

Duchu Święty, Przewodniku Kościoła,

Duchu Święty, Który napełniasz cały świat,

Duchu Święty, wysłuchaj nas, Panie.

Duchu Święty, oświeć nas Swoim Światłem, wysłuchaj nas, Panie.

Duchu Święty, wyryj Swoje Prawa w naszych sercach,

Duchu Święty, zapal je ogniem Twojej Miłości,

Duchu Święty, otwórz Skarby Twojej Łaski,

Duchu Święty, oświeć nas Swoim blaskiem natchnieniem,

Duchu Święty, wyjednaj nam naukę potrzebną,

Duchu Święty, natchnij nas do czynienia dobrze,

Duchu Święty, daj nam zasługę cnoty,

Duchu Święty, przestrzegaj nas od złego,

Duchu Święty, bądź naszą wieczną nagrodą,

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Modlitwa. Przybywaj, Duchu Przenajświętszy Boże! utwierdzaj we mnie wiarę i nadzieję ku Tobie, Mądrością Wieczną rozum mój objaśniaj, abym wiedział, czym się mam przypodobać Tobie; ogniem Miłości Twojej jej serce me rozpalaj, abym wszystko czynił ochotnie, co jest przyjemnego Tobie, a osobliwie broń mnie od grzechu przeciwnego Tobie, w smutkach ciesz, w utrapieniach ratuj, w niebezpieczeństwach wspomagaj, w wątpliwościach objaśniaj, błądzącego kieruj, rządź mną według Wiecznej Twojej Miłości, i doprowadź z tego świata do szczęśliwej wieczności, abym Ci tam dziękczynienie i powinną Chwałę oddawał na wieki.

R. Amen.

 

 

PRZEKAŻ 1.5% PODATKU
na rozwój Salveregina. Bóg zapłać
KRS: 0000270261 z celem szczegółowym: Salveregina 19503

 

 

Ćwiczenia nabożne na poniedziałek o Duchu Świętym

Źródło: Cicha łza chrześcijańska egzemplarz dla kobiet 1879

Chociaż Trzy Święte Osoby Trójcy Przenajświętszej jednoczą się razem do oświecania naszej duszy, przyznają jednak szczególniej Duchowi Świętemu nasze odrodzenie się duchowe i wszystkie Łaski, które odbieramy z nieba; gdyż te Dobrodziejstwa będąc skutkiem miłości Boga ku nam, uznajemy Sprawcę tychże, Który jest Miłością Ojca i Syna.

Nie można wyrazić dostatecznie, jakie cudowne skutki wydaje Duch ten Boski w duszach, które nie stawiają przeszkód działaniu Jego. Jakąż obfitość światła i mocy udzieliłby nam przez siedem darów, ileż korzyści i błogosławieństwa, które jem u są właściwe, jeżeli posłuszni Jego natchnieniom, słuchalibyśmy Go z większym zaufaniem. Dajmy się więc powodować przewodników i nieskończenie mądremu i pełnemu dobroci. Kształćmy ciągle poruszenia serca naszego, postępujmy za tym, co nam Duch Święty w nich wskazuje, i które same mogą zwyciężyć chęci, które natura zepsuta tworzy w naszym sercu. Lękajmy się Jemu być nieposłusznymi. Zachowajmy łaskę Jego, lub jeżeli przypadkowym nieszczęściem utracimy przez grzech, uciekajmy się do Sakramentów świętych, które ją odzyskują, i czuwajmy wtenczas z większą uwagą nad sobą samymi.

MODLITWA.

Sprawco Świętości dusz naszych, Duchu Miłości i Prawdy! szanuję Cię, jako zasadę mojego szczęścia wiecznego. Dziękuję Ci jako wspaniałemu Rozdawcy dóbr, które odbieram z wysokości, i wzywam Cię, jako Źródło światła i mocy, która mi jest potrzebną do poznania dobrego i wykonania go. Duchu Światła i Mocy! oświeć moje pojęcie, uzbrój moją wolę, oczyść moje serce, urządź w nim wszelkie poruszenia i uczyń mnie posłusznym(ą) wszelkim Twoim natchnieniom. Przebacz mi Duchu Łaski i Miłosierdzia, przebacz mi moją ciągłą niewierność i niegodne zaślepienie, przez które tak często odsuwałem(am) najsłodsze i najtkliwsze Natchnienia Twej Łaski. Pragnę, na koniec, przy pomocy Twej Łaski przestać być jej nieposłusznym(ą); pragnę odtąd postępować za jej wzruszeniem z taką pokorą, abym mógł (mogła) kosztować owoców i używać błogosławieństwa, które sprawiają Twoje Dary Święte w duszach cnotliwych. Amen.

 

 

Modlitwa do Ducha Świętego na poniedziałek.

Źródło: Książka do nabożeństwa dla Polek 1836

Duchu Święty Boże, któryś zstąpił na Apostołów i obdarzyłeś ich światłem i męstwem do opowiadania Wiary Świętej i znoszenia wszelkich niebezpieczeństw, trudów i cierpień; Duchu Święty, który Sam Jeden obdarzyć nas możesz światłem potrzebnym do przejrzenia wśród ciemności światła tego, błagam Cię pokornie, oświecaj mnie i umacniaj w wierze, prowadź drogą pobożności, prawdy i cnoty, abym nie dając się uwieść pokusom, złym przykładom, złudzeniom świata tego, używał(a) w tym życiu szczęścia, które pokój duszy daje, a w wiecznym szczęścia, którego Święci Pańscy kosztują. Wspieraj mnie we wszystkich moich pobożnych i cnotliwych przedsięwzięciach, nie odmawiaj mi łaski twojej przez tydzień ten, przez całe życie moje, a osobliwie w godzinę śmierci mojej. Amen.

 

 

Zobacz inne modlitwy do Ducha Świętego: Nabożeństwo ku czci Ducha Świętego.

Poniedziałek poświęcony jest również Duszom w Czyśćcu cierpiącym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2024